LIETUVOS RESPUBLIKOS

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-751 123 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. birželio 28 d. Nr. XIII-1332

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 123 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 123 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Šio straipsnio 2 ar 3 dalyje nurodytais atvejais skirdamas baudą, konkretų jos dydį mokesčių administratorius nustato vadovaudamasis Mokesčių administravimo įstatyme nustatytomis baudų skyrimo taisyklėmis.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

2. Iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos, tačiau nebaigtos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pažeidimo nagrinėjimo procedūros, nustatant konkrečias bausmes, baigiamos pagal iki šiol įstatymo įsigaliojimo galiojusias Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė