LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

 

2020 m. birželio  16  d. Nr. V-1475

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 4.2.1.1 papunkčiu, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ ir atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, n u s p r e n d ž i u:

1. Įpareigoti neformaliojo vaikų švietimo programų, įskaitant vaikų poilsio stovyklų edukacinių programų, teikėjus:

1.1. Užtikrinti, kad neformaliojo vaikų švietimo veiklos turi būti vykdomos laikantis grupių izoliacijos principo: užtikrinama, kad vaikai nuolatos dalyvautų tos pačios grupės veiklose, neformaliojo vaikų švietimo veiklos būtų vykdomos taip, kad būtų išvengta skirtingų grupių vaikų kontakto patalpose, kuriose vykdoma veikla.

1.2. Neformaliojo vaikų švietimo veiklas organizuoti taip, kad būtų išvengta kontakto su pašaliniais, veiklose nedalyvaujančiais asmenimis. Jei to padaryti neįmanoma, riboti kontakto laiką.

1.3. Pateikti informaciją veiklose dalyvaujantiems vaikams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) apie:

1.3.1. asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);

1.3.2. draudimą veiklose dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia karščiavimas, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).

1.4. Neįleisti vaikų, kuriems pasireiškia karščiavimas ar kurie turi kitų ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas). Nustačius, kad vaikui pasireiškė karščiavimas ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ar kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) vaikas nedelsiant turi būti izoliuojamas ir konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių veiksmų.

1.5. Užtikrinti, kad neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikimo vietoje dirbtų tik darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). Darbuotojų sveikata būtų nuolat stebima:

1.5.1. sudaryti sąlygas matuoti(s) darbuotojų(-ams) kūno temperatūrą tik atvykus į darbą.

1.5.2. darbuotojams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), rekomenduoti konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai;

1.5.3. jeigu darbuotojo administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją;

1.5.4. drausti dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu.

1.6. Užtikrinti, kad neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikimo vietoje būtų sudarytos tinkamos sąlygos vaikų ir darbuotojų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai). Jeigu veiklos vykdomos vyresniojo mokyklinio amžiaus vaikams, sudaryti galimybę rankų dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje prie įėjimo, tualetuose pakabinti rankų dezinfekcijai skirtas priemones). Siūloma taip pat paviešinti rekomendacijas dėl tinkamos rankų higienos http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20ranku%20higienos(1).pdf.

1.7. Jei vykdant neformaliojo vaikų švietimo veiklas numatomas vaikų maitinimas, pirmenybę teikti maitinimo organizavimui veiklos vykdymo patalpose. Jei tokios galimybės nėra ir maitinimas gali būti organizuojamas tik bendrose valgymo salėse, prie vieno stalo valgyti turi būti sodinami tik tos pačios grupės vaikai, o tarp vaikų, sėdinčių prie skirtingų stalų, turi būti užtikrintas 2 metrų atstumas. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys vaikai, negali būti organizuojamas. Po kiekvieno maitinimo, bendra maitinimo organizavimo patalpa turi būti išvėdinama ir išvaloma.

1.8. Užtikrinti, kad patalpos, kuriose vykdomos neformaliojo vaikų švietimo veiklos būtų išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Dažnai liečiami paviršiai (ugdymo priemonės, durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Jei organizuojant veiką naudojamos bendros patalpos (salės ir pan.), po kiekvienos vaikų grupės panaudojimo jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos. Jei ugdymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas vaikas, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Kitas aplinkos valymas neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikimo vietoje turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu (https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf).

2. Rekomenduoti neformaliojo vaikų švietimo programų, įskaitant vaikų poilsio stovyklų edukacinių programų, teikėjams, vykdant veiklas patalpose, dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 14 d. sprendimą Nr. V-1162 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygųsu visais pakeitimais ir papildymais.

4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. birželio 17 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                               Aurelijus Veryga