LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIO S SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. V-1336 „DĖL TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 23 d.  Nr. V-403

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“:

1.   Pakeičiu 4.2.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.2.6. asmenims, dirbantiems asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ),  palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančiose įstaigose bei socialinės globos įstaigose, teikiančiose slaugos paslaugas, po turėto sąlyčio su sergančiu COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) asmeniu.“

2.   Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Periodiniai profilaktiniai tyrimai (atliekant PGR tyrimą ar antigeno testą) gali būti atliekami ASPĮ ir socialinės globos įstaigų, turinčių institucinės socialinės globos (ilgalaikės, trumpalaikės) suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims licenciją, darbuotojams. Tyrimai atliekami įstaigos vadovo nustatytu dažnumu, atsižvelgiant į individualią kiekvieno asmens riziką užsikrėsti ar užkrėsti COVID-19 liga (koronaviruso infekcija).“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                              Arūnas Dulkys