HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI NR. 05.3.2-APVA-R-014-21-0009, PATEIKTAM PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 05.3.2-APVA-R-014 ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ „GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ RENOVAVIMAS IR PLĖTRA, ĮMONIŲ VALDYMO TOBULINIMAS“

 

2018 m. gegužės 18 d. Nr. D1-401

Vilnius

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.11 papunkčiu, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K–316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 153 ir 154 punktais, 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. D1-717 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“, 59 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Kauno regiono projektų sąrašo Nr. 05.3.2-APVA-R-014-21, patvirtinto Kauno regiono plėtros tarybos 2016 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. 51/2S-33 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Kauno regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ (Kauno regiono plėtros tarybos 2018 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. 51/2S-15 redakcija), 4 punktą ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2018 m. gegužės 4 d. raštu Nr. (29-2-2)-APVA-619 pateiktą projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą Nr. 21-4:

1. S k i r i u šio įsakymo priede nurodytą finansavimą projektui Nr. 05.3.2-APVA-R-014-21-0009 pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

2. Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja kitą dieną po paskelbimo Teisės aktų registre.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                               Kęstutis Navickas

 

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2018 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. D1-401   

priedas

 

 

FINANSUOJAMAS PROJEKTAS

 

Paraiškos kodas

Pareiškėjo pavadinimas

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

Projekto pavadinimas

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

iš viso – iki, Eur:

iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos iki, Eur:

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos iki, Eur:

05.3.2-APVA-R-014-21-0009

Uždaroji akcinė bendrovė „Kaišiadorių vandenys“

 

 

158834726

Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje

2 201 697,60

2 201 697,60

-

 

____________________________