LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2008 M. SAUSIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-7 „DĖL MIRUSIO ŽMOGAUS AUDINIŲ IR ORGANŲ DONORYSTĖS, PAĖMIMO, IŠTYRIMO, APDOROJIMO, KONSERVAVIMO, LAIKYMO IR PASKIRSTYMO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. rugsėjo 29 d. Nr. V-1012  

Vilnius

 

Atsižvelgdama į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutarimą Nr. DT-8/1 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų, už kurias mokama Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bazinių kainų perskaičiavimo įvedus eurą Lietuvos Respublikoje“:

1. P a k e i č i u Mirusio žmogaus audinių ir organų donorystės, paėmimo, ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo ir paskirstymo paslaugų teikimo reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-7 „Dėl Mirusio žmogaus audinių ir organų donorystės, paėmimo, ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo ir paskirstymo paslaugų teikimo reikalavimų aprašo tvirtinimo“, ir išdėstau 1 priedą nauja redakcija (pridedama).

2.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                     Rimantė Šalaševičiūtė


 

 

Mirusio žmogaus audinių ir organų donorystės, paėmimo, ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo ir paskirstymo paslaugų teikimo reikalavimų aprašo

1 priedas                             

 

MIRUSIO ŽMOGAUS AUDINIŲ IR ORGANŲ DONORYSTĖS, PAĖMIMO IR IŠTYRIMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Bazinė kaina (balais)

1

Potencialaus donoro identifikavimas

438,77

2

Potencialaus donoro virusologinis ištyrimas

107,16

3

Potencialaus donoro imunologinis ištyrimas

311,34

4

Potencialaus donoro paruošimas

677,42

5

Mirusio žmogaus audinių ir organų histologinis ištyrimas

54,16

6

Mirusio žmogaus audinių ir organų paėmimas

150,02

__________________