Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2021 M. SAUSIO 15 D.
NUTARIMO NR. 24 DĖL PRIEMONĖS „SUBSIDIJOS NUO COVID-19 NUKENTĖJUSIOMS įmonėms“ lėšų skyrimo IR administravimo TVARKOS APRAŠO patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 14 d. Nr. 224

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2021 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. 24 „Dėl Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1.      Pakeisti 3.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.2. 2020 m. gruodžio 22 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2020) 9618 patvirtintą Valstybės pagalbos schemą „SA.60308 (2020/N) – Lietuva COVID-19: subsidijos įmonėms“, 2021 m. sausio 14 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2021) 274 patvirtintą Valstybės pagalbos schemą „SA. 60977 (2021/N) – Lietuva – SA.60308 COVID-19: subsidijos įmonėms“ pakeitimas“ ir 2021 m. balandžio 13 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2021) 2660 patvirtintą Valstybės pagalbos schemą „SA. 62580 (2021/N) – Lietuva – SA.60308 COVID-19: subsidijos įmonėms“ pakeitimas“ (toliau kartu – valstybės pagalbos schema).“

1.2.      Papildyti 21.11 papunkčiu:

21.11. Aprašo 21.1.1 ir 21.1.2 papunkčiuose nustatyta tvarka apskaičiuota subsidija dauginama iš dviejų, jeigu pareiškėjo vykdoma pagrindinė ūkinė veikla yra įtraukta į Sąrašą.“

1.3. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

24. Pareiškėjams, išskyrus mažąsias bendrijas, individualias įmones, komanditines ūkines bendrijas ir tikrąsias ūkines bendrijas, subsidija neskiriama arba atitinkamai mažinamas jos dydis, jei bendra vienai įmonei teikiamos valstybės pagalbos pagal Komunikatą (subsidijų, dotacijų, mokesčių lengvatų forma), įskaitant ir apskaičiuotą pagal Aprašą skiriamą subsidiją, suma viršytų 1 800  000 Eur (vieną milijoną aštuonis šimtus tūkstančių eurų).“

2. Po šio nutarimo įsigaliojimo šio nutarimo 1.2 papunkčio nuostatą atitinkantiems pareiškėjams iki šio nutarimo įsigaliojimo skirta subsidija perskaičiuojama ir trūkstama subsidijos dalis, neviršijanti Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 24 ar 24punktuose nustatytų valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos ribų, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro sprendimu skiriama papildomai, jeigu pareiškėjai subsidijos perskaičiavimo metu atitinka Aprašo 17.3, 17.4 ir 17.5 papunkčių reikalavimus. Pareiškėjų, kuriems subsidija perskaičiuojama, sąrašą Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) pateikia Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po šio nutarimo įsigaliojimo. Į jį turi būti įtraukti Aprašo 41 punkte nurodyti duomenys ir po perskaičiavimo trūkstamos subsidijos dalies dydis, neviršijantis Aprašo 24 ar 241 punktuose nustatytų valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos ribų. Sprendimą dėl papildomos subsidijos skyrimo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pareiškėjų, kuriems subsidija perskaičiuojama, sąrašo gavimo dienos priima ekonomikos ir inovacijų ministras. Sprendimas dėl papildomos subsidijos skyrimo įforminamas ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu. Ekonomikos ir inovacijų ministrui priėmus sprendimą dėl papildomos subsidijos skyrimo, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Valstybinė mokesčių inspekcija, viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra ir Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras atlieka Aprašo 44, 45 ir 47 punktuose nustatytus veiksmus šiuose punktuose nustatyta tvarka.

3. Iki šio nutarimo įsigaliojimo subsidijų paraiškas pateikusiems pareiškėjams, atitinkantiems šio nutarimo 1.2 papunkčio nuostatą, subsidijos dydis apskaičiuojamas taikant šio nutarimo 1.2 papunkčio nuostatą.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                         Ingrida Šimonytė

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                                    Aušrinė Armonaitė