LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL Alkoholinių gėrimų ženklinimo įspėjamaisiais grafiniais ženklais apie alkoholio žalą nėščioms moterims taisyklių patvirtinimo

 

2016 m. rugpjūčio 23 d. Nr. 4–527

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. 473 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymą“ 3.4 papunkčiu:

1.     T v i r t i n u pridedamas Alkoholinių gėrimų ženklinimo įspėjamaisiais grafiniais ženklais apie alkoholio žalą nėščioms moterims taisykles (toliau – Taisyklės).

2.     N u s t a t a u, kad:

2.1.    šis įsakymas įsigalioja 2016 m. lapkričio 1 d.;

2.2.    alkoholiniai gėrimai, neatitinkantys Taisyklių reikalavimų, gali būti parduodami tol, kol baigsis jų atsargos, jei jie rinkai buvo patiekti iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos.

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                          Evaldas Gustas


 

                                                                            PATVIRTINTA

                                                                            Lietuvos Respublikos ūkio ministro

                                                                            2016 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 4-527

 

 

ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ ŽENKLINIMO ĮSPĖJAMAISIAIS GRAFINIAIS ŽENKLAIS APIE ALKOHOLIO ŽALĄ NĖŠČIOMS MOTERIMS TAISYKLĖS

 

1.      Alkoholinių gėrimų ženklinimo įspėjamaisiais grafiniais ženklais apie alkoholio žalą nėščioms moterims taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos įmonėms ir Europos juridiniams asmenims, tiekiantiems alkoholinius gėrimus į Lietuvos Respublikos rinką.

2.      Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme.

3.      Ant kiekvieno supakuoto parduoti skirto alkoholinio gėrimo vieneto taros turi būti pateiktas įspėjamasis grafinis ženklas apie alkoholio žalą nėščioms moterims (toliau – įspėjamasis ženklas).

4.      Įspėjamasis ženklas turi būti apskritimo formos, kuriame pavaizduota perbraukta taurę pakėlusi nėščia moteris. Įspėjamojo ženklo pavyzdys pateiktas Taisyklių 1 paveiksle.

 

pregnancyred

1 pav. Įspėjamojo ženklo pavyzdys.

 

5.      Įspėjamasis ženklas turi būti pateiktas ant alkoholinio gėrimo taros greta kitos privalomos pateikti informacijos, jis turi būti pateiktas kontrastinės spalvos fone taip, kad būtų aiškiai matomas, neuždengtas teksto ar kitų grafinių ženklų.

6.      Įspėjamojo ženklo skersmuo turi būti ne mažesnis kaip:

6.1. 5 mm, jeigu alkoholinio gėrimo taros tūris yra 500 ml arba mažesnis;

6.2. 10 mm, jeigu alkoholinio gėrimo taros tūris yra didesnis kaip 500 ml.

7.      Taikant abipusio pripažinimo principą, alkoholiniai gėrimai, kurie yra teisėtai pagaminti kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės susitarimą, arba Turkijoje, ir kuriuos leidžiama tiekti rinkai toje valstybėje arba teisėtai importuoti iš trečiosios valstybės į Europos Sąjungos valstybę narę arba Turkiją, ir paženklinti kitos formos ar kito dydžio įspėjamaisiais ženklais dėl galimų alkoholio vartojimo pasekmių nėštumo metu, gali būti be apribojimų tiekiami į Lietuvos Respublikos rinką, netaikant Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

 

_____________________