Herbas.wmf

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS

KOMISIJOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2018 m. vasario 21 d. Nr. TS-1

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir Antikorupcijos komisijos nuostatų, patvirtintų Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu Nr. TS-244 „Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“, 30 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :

Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2017 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                          Dainius Bardauskas