r_NaujojiAkmene

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. T-104(E) „DĖL AKMENĖS  RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS IR AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“  PAKEITIMO

 

2019 m. kovo 28 d. Nr. T-61

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 2, 31 punktais, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktu ir 12 straipsniu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 25 ir 301 straipsniais ir Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a pakeisti Akmenės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus, patvirtintus Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-104(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Akmenės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ 1.2 papunkčiu (toliau – Nuostatai):

1. Pakeisti Nuostatų 6 punktą ir išdėstyti jį taip:

6. Vietinės rinkliavos mokėtojų registravimą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimu, organizuoja ir tvarko Rinkliavos administratorius – VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras.“

2. Pakeisti Nuostatų 12 punktą ir išdėstyti jį taip:

12. Pastoviąją dedamąją moka visi nekilnojamojo turto savininkai ar jų įgalioti asmenys:

12.1. gyvenamosios paskirties patalpų (daugiabučio namo butų, individualių namų), esančių Savivaldybės teritorijoje, ir negyvenamosios paskirties statinių, esančių sodų bendrijos teritorijoje, savininkai (jei šioms patalpoms nustatyta tvarka yra suteiktas adresas ar įregistruota nuosavybės teisė); Savivaldybės gyvenamosios paskirties patalpų nuomininkai;

12.2. gyvenamosios paskirties patalpų, esančių Savivaldybės teritorijoje, vienas iš gyventojų (jei šios patalpos nustatyta tvarka nėra įregistruotos Nekilnojamojo turto registre arba nebaigta jų statyba arba gyventojas lieka deklaruotas po savininko mirties);

12.3. gyventojai, kurie yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Savivaldybėje ir kurių žinoma faktinė gyvenamoji vieta yra Savivaldybės teritorijoje;

12.4. fiziniai asmenys, kuriems išduotas verslo liudijimas ir / arba individualios veiklos vykdymo pažyma veiklai Savivaldybės teritorijoje;

12.5. Savivaldybės teritorijoje įregistruoti juridiniai asmenys (įstaigos, organizacijos, įmonės, sodininkų ir garažų bendrijos ir kiti) ir kitur įregistruoti juridiniai asmenys, jei jie turi Savivaldybės teritorijoje padalinių, filialų ir atstovybių arba jų neturi, tačiau veikia Savivaldybės teritorijoje;

12.6. asmenys, nuolat veikiantys Savivaldybės teritorijoje pagal jiems suteiktas licencijas ir leidimus (notarų biurai, advokatų kontoros, antstolių kontoros, jų padalinai ir pan.).“

3. Pakeisti Nuostatų VIII skyrių ir išdėstyti jį taip:

VIII SKYRIUS

ATLEIDIMAS NUO VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO

 

44. Nuo kintamosios dedamosios mokėjimo atleidžiami ir pastovioji dedamoji mažinama 100 proc.:

44.1. vietinės rinkliavos mokėtojams, kurie Rinkliavos administratoriui deklaruoja, kad tam tikru laikotarpiu (ne trumpesniu nei vienas metų ketvirtis ir ne ilgesniu nei vieneri metai) nebus naudojamasi nekilnojamojo turto objektu arba turėtų būti taikomas mažesnis parametras (mažesnis gyventojų ar darbuotojų skaičius), ir iš šio objekto tuo laikotarpiu komunalinės atliekos neimamos. Nesinaudojimą nekilnojamuoju turtu (arba mažesnio apmokestinamojo parametro taikymą) deklaruojantys nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys privalo pateikti nesinaudojimą nekilnojamuoju turtu (arba mažesnio apmokestinamojo parametro taikymą) įrodančius dokumentus;

44.2. Savivaldybė ar valstybė, kai jos yra savininkės gyvenamosios paskirties objektų, kuriuose nėra deklaruotų gyventojų;

44.3. Savivaldybėje veikiančios bažnyčios, parapijos, maldos namai ir Savivaldybėje registruotos visuomeninės organizacijos (asociacijos);

45. Tinkami nesinaudojimą gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektu (arba mažesnio apmokestinamojo parametro taikymą) įrodantys dokumentai yra:

45.1pažyma apie atliekamą privalomąją karo tarnybą;

45.2pažyma iš atitinkamos įstaigos dėl gydymosi sveikatos priežiūros įstaigos stacionare

arba apgyvendinimo ar slaugos stacionariose globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose;

45.3pažyma apie suėmimą arba atliekamą laisvės atėmimo bausmę;

45.4pažyma iš mokymo įstaigos, patvirtinanti mokymąsi dienine arba vakarine forma ne

Akmenės rajone esančioje mokymo įstaigoje; pažyma apie stažuotę ne Šiaulių regione;

45.5pažyma iš darbovietės, patvirtinanti išvykimą dirbti (pagal darbo pobūdžio santykius

su darbdaviu, nuolatinė darbo vieta – ne Šiaulių regiono savivaldybėje);

45.6pažyma apie išvykimą iš Lietuvos Respublikos; seniūnijos pažyma, patvirtinanti

negyvenimą Akmenės rajono savivaldybėje ar patvirtinanti gyvenimą kitoje savivaldybėje;

45.7pažyma iš elektros energijos tiekėjo, kad gyvenamosios paskirties objekte, kurio

nenaudojimas deklaruojamas, sunaudotas elektros energijos kiekis iki einamųjų metų lapkričio 1 dienos neviršija 100 kWh per einamuosius metus;

45.8kiti dokumentai, kuriuos tinkamais pripažįsta Rinkliavos administratoriaus sudaryta

nuolatinė komisija.

46. Tinkami nesinaudojimą nekilnojamojo turto objektu (arba mažesnio apmokestinamojo parametro taikymą), kuris apmokestinamas pagal darbuotojų skaičiaus parametrą, yra dokumentai, įrodantys, kad:

46.1. asmuo yra vaiko priežiūros atostogose;

46.2. pagal darbo sutartį darbuotojo darbo vieta yra ne Šiaulių regione;

46.3. asmuo dirba transporto įmonėje ir pagal darbo pobūdžio santykius su darbdaviu daugiau nei pusę darbo laiko praleidžia išvykęs į užsienį.

47.  Apie nesinaudojimą nekilnojamojo turto objektu (arba mažesnio apmokestinamojo parametro taikymą) deklaruoti galima ir ilgesnį, nei vieneri metai, laikotarpį, jeigu asmuo pateikia Rinkliavos administratoriui išvykimą į užsienį ar į kitą Lietuvos vietovę įrodančius dokumentus (ar jų kopijas/skaitmenines kopijas). Jeigu deklaruojamas laikotarpis ilgesnis negu metai, nesinaudojimą nekilnojamuoju turtu (arba mažesnio apmokestinamojo parametro taikymą) įrodančius dokumentus nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys turi pristatyti periodiškai, ne rečiau nei 1 kartą per apmokestinamuosius metus.

48. Nekilnojamojo turto objektų savininkų ar jų įgaliotų asmenų deklaravimas, kad nekilnojamuoju turtu nebus naudojamasi, patvirtina, kad naudojimosi šiuo nekilnojamojo turto objektu teisės neperleidžiamos tretiesiems asmenims.

49. Vietinės rinkliavos apskaičiavimo įgyvendinant Nuostatus tvarką nustato rinkliavos administratorius, suderinęs su Savivaldybės administracijos direktoriumi.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vitalijus Mitrofanovas