APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUOSE IR TARŠOS LEIDIMUOSE NURODYTŲ REKVIZITŲ TIKSLINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. gegužės 3 d. Nr. AV-116

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 105.3 papunkčiu ir Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 51.3 papunkčiu,

t v i r t i n uTaršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose ir taršos leidimuose ir nurodytų rekvizitų tikslinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Direktorė                                                                  Aldona Margerienė

 

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros

direktoriaus 2018 m. gegužės 3 d.

įsakymu Nr. AV-116

 

 

TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUOSE IR TARŠOS LEIDIMUOSE NURODYTŲ REKVIZITŲ TIKSLINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose ir taršos leidimuose nurodytų rekvizitų keitimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose (toliau – TIPK leidimas) ir taršos leidimuose nurodytų rekvizitų (fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens, kitos organizacijos pavadinimas, teisinė forma, kodas, adresas) tikslinimo tvarką Aplinkos apsaugos agentūroje (toliau – Agentūra).

2. Tvarkos aprašo tikslas – užtikrinti vienodą ir tinkamą taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose ir taršos leidimuose nurodytų rekvizitų tikslinimo tvarką, kai rekvizitai tikslinami pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – TIPK taisyklės), 105 punkto ir Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – TL taisyklės), 51 punkto nuostatas.

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme, TIPK taisyklėse ir TL taisyklėse vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUOSE NURODYTŲ REKVIZITŲ TIKSLINIMO TVARKA

 

4. Agentūra gavusi prašymą, atitinkantį TIPK taisyklių 105 punkto nuostatas, dėl rekvizitų (fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens, kitos organizacijos pavadinimas, teisinė forma, kodas, adresas) keitimo, TIPK leidimo bendrojoje dalyje ar TIPK leidimo sąlygose paminėtus keičiamus leidimo rekvizitus (formalius duomenis) patikslina šia tvarka:

4.1. ant Agentūros blanko surašomas sprendimas dėl TIPK leidime nurodytų rekvizitų patikslinimo. Sprendime nurodoma, kokiu teisiniu pagrindu vadovaujantis tikslinami TIPK leidimo rekvizitai, nurodoma, kaip keičiasi TIPK leidime nurodyti atitinkami rekvizitai, nurodoma, koks veiklos vykdytojas (-ai) yra atsakingas (-i) už įrenginio ir/ar įrenginio dalių eksploatavimą po TIPK leidimo rekvizitų patikslinimo. Sprendimas pateikiamas naujajam veiklos vykdytojui (-ams), atitinkamai Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos už aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę įgaliotai institucijai, taip pat sprendimo kopija pateikiama buvusiam TIPK leidimo turėtojui, jei TIPK leidimas teisės aktuose nustatytais pagrindais yra perduodamas kitam veiklos vykdytojui. Su sprendimu kartu pateikiamas ir atitinkamai patikslintas/pakeistas TIPK leidimo titulinis lapas;

4.2. patikslintame TIPK leidime nurodoma TIPK leidimo patikslinimo data, taip pat nurodomas asmuo (-ys), kuris (-ie) nuo sprendimo priėmimo dienos yra laikomas (-i) veiklos vykdytoju (-ais). TIPK leidimo bendrojoje dalyje tokiu atveju informacija apie veiklos vykdytoją neperrašoma, o TIPK leidimo sąlygos tikslinamos tik tuo atveju, jei reikia jas atitinkamai paskirstyti tarp kelių veiklos vykdytojų. Tokiu atveju TIPK leidimas gali būti išdėstytas aktualia redakcija. TIPK leidimo sąlygos taip pat gali būti tikslinamos atsižvelgus į veiklos vykdytojų pateiktą atsakomybės pasidalijimą. Šiuo atveju veiklos vykdytojų patvirtinta informacija apie atsakomybių pasidalijimą tampa TIPK leidimo priedu, kuris yra neatsiejama TIPK leidimo dalis ir pagal kurį turi būti eksploatuojamas įrenginys ir vykdoma įrenginio aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė;

4.3. TIPK taisyklėse nurodyti TIPK leidimo priedai keičiami kaip nurodyta 2012 m birželio 21 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 601/2012 dėl išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB (OL 2012 L 140, p. 30) (toliau – Reglamentas Nr. 601/2012) numatytuose reikalavimuose, Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 469 „Dėl Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“, ir kituose teisės aktuose, nurodytuose TIPK taisyklėse.

 

III SKYRIUS

TARŠOS LEIDIMUOSE NURODYTŲ REKVIZITŲ TIKSLINIMO TVARKA

 

5. Agentūra gavusi prašymą, atitinkantį TL taisyklių 51 punkto nuostatas, dėl rekvizitų (fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens, kitos organizacijos pavadinimas, teisinė forma, kodas, adresas) keitimotaršos leidimo bendrojoje dalyje ar taršos leidimo sąlygose paminėtus keičiamus leidimo rekvizitus (formalius duomenis) patikslina šia tvarka:

5.1. ant Agentūros blanko surašomas sprendimas dėl taršos leidime nurodytų rekvizitų patikslinimo. Sprendime nurodoma, kokiu teisiniu pagrindu vadovaujantis tikslinami taršos leidimo rekvizitai, nurodoma, kaip keičiasi taršos leidime nurodyti atitinkami rekvizitai, nurodoma koks veiklos vykdytojas (-ai) yra atsakingas (-i) už įrenginio ir/ar įrenginio dalių eksploatavimą po taršos leidimo rekvizitų patikslinimo. Sprendimas pateikiamas naujajam veiklos vykdytojui (-ams), atitinkamai Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos už aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę įgaliotai institucijai, taip pat sprendimo kopija pateikiama buvusiam taršos leidimo turėtojui, jei taršos leidimas teisės aktuose nustatytais pagrindais yra perduodamas kitam veiklos vykdytojui. Su sprendimu kartu pateikiamas ir atitinkamai patikslintas taršos leidimo titulinis lapas;

5.2. patikslintame taršos leidime nurodoma patikslinimo data, taip pat nurodomas asmuo (-ys), kuris (-ie) nuo sprendimo priėmimo dienos yra laikomas (-i) veiklos vykdytoju (-ais). Taršos leidimo bendrojoje dalyje tokiu atveju informacija apie veiklos vykdytoją neperrašoma, o taršos leidimo sąlygos tikslinamos tik tuo atveju, jei reikia jas atitinkamai paskirstyti tarp kelių veiklos vykdytojų. Tokiu atveju taršos leidimas gali būti išdėstytas aktualia redakcija. Taršos leidimo sąlygos taip pat gali būti tikslinamos atsižvelgus į veiklos vykdytojų pateiktą atsakomybės pasidalijimą. Šiuo atveju veiklos vykdytojų patvirtinta informacija apie atsakomybių pasidalijimą tampa taršos leidimo priedu, kuris yra neatsiejama taršos leidimo dalis ir pagal kurį turi būti eksploatuojamas įrenginys ir vykdoma įrenginio aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė;

5.3. TL taisyklėse (23.3, 24.3, 26.2–26.5 papunkčiuose nuodytus dokumentus ar kitus TL taisyklėse reikalaujamus dokumentus, kuriuose nurodyta šio punkto pirmojoje pastraipoje pateikta informacija, jei jie buvo teikti paraiškoje taršos leidimui gauti ar pakeisti) nurodyti taršos leidimo priedai keičiami kaip nurodyta Reglamento Nr. 601/2012 numatytuose reikalavimuose, Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 469 „Dėl Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatuose, patvirtintuose aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“, ir kituose teisės aktuose, nurodytuose TL taisyklėse.

 

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

6. Agentūros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, turi prievolę tinkamai įgyvendinti Tvarkos aprašo reikalavimus.

_______________