LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO 2015 M. KOVO 19 D. ĮSAKYMO NR. 1V-200/V-62 „DĖL ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖS IR PASO IŠDAVIMO, KEITIMO, PASKELBIMO NEGALIOJANČIAIS IR NAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 25 d. Nr. 1V-574/V-195

Vilnius

 

 

1.    P a k e i č i a m e Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymą Nr. 1V-200/V-62 „Dėl Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiais ir naikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstome nauja redakcija:

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖS IR PASO IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 6 straipsnio 1, 3, 9 bei 10 dalimis ir 7 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos konsulinio statuto 25 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdami į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB  (OL 2014 L 257, p. 73),

t v i r t i n a m e Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).“

2. N u s t a t o m e, kad:

2.1. šis įsakymas įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.;

2.2. prašymai išduoti ar pakeisti asmens tapatybės kortelę ar pasą, pateikti iki šio įsakymo įsigaliojimo, baigiami nagrinėti ir asmens tapatybės kortelė ar pasas išduodami ar keičiami vadovaujantis šiuo įsakymu dėstomo Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo tvarkos aprašo nuostatomis.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                             Eimutis Misiūnas

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                                                          Linas Linkevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro

2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1V-200/V-62

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro

2019 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1V-574/V-195 redakcija)

 

 

ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖS IR PASO IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

i SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja dokumentų dėl asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo ar keitimo pateikimą Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas), Lietuvos Respublikos diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms (toliau – konsulinė įstaiga), prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę (1a priedas) ir prašymo išduoti (pakeisti) pasą (1b priedas) (toliau – prašymas išduoti asmens dokumentą) pildymą ir dokumentų dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo priėmimą, prašymų išduoti asmens dokumentą nagrinėjimą ir sprendimo priėmimą dėl asmens tapatybės kortelės ar paso Lietuvos Respublikos piliečiui (toliau – pilietis) išdavimo ar pakeitimo, užsakymo dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išrašymo perdavimą Asmens dokumentų išrašymo centrui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Asmens dokumentų išrašymo centras), išrašytų asmens tapatybės kortelių, vokų su asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenimis (slaptažodžiu) (toliau – vokas su slaptažodžiu) ir pasų siuntimą užsakymą pateikusiai institucijai ir gautos siuntos patikrinimą, asmens tapatybės kortelės ar paso įteikimą ir jų galiojimą, negaliojančių asmens tapatybės kortelių ir pasų sunaikinimą, pranešimo apie prarastą asmens tapatybės kortelę ar pasą pateikimą ir prarastos asmens tapatybės kortelės, paso ar Lietuvos Respublikos piliečio paso paskelbimą negaliojančiais, asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo, keitimo skubos tvarka, asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo, keitimo konsulinėje įstaigoje ar piliečiui, kuris Lietuvos Respublikoje atlieka arešto, terminuoto laisvės atėmimo ar laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę (toliau – nuteistasis), arba piliečiui, kuriam teismo nutartimi Lietuvos Respublikoje taikomos priverčiamosios medicinos priemonės psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau – pilietis, esantis sveikatos priežiūros įstaigoje), ypatumus.

2Asmens tapatybės kortelė ir pasas išduodami ir keičiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymu ir aprašu. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatyme vartojamas sąvokas.

3Asmens tapatybės kortelė ir pasas išduodami asmeniui, kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis pagal Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymą.                   

4Migracijos departamentas asmens tapatybės kortelę ir pasą išduoda, keičia per Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą (toliau – bendra tvarka) arba skubos tvarka. Konsulinės įstaigos asmens tapatybės kortelę ir pasą išduoda ir keičia tik bendra tvarka.

5. Asmens tapatybės kortelėje elektroniniu būdu fiksuojami Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenys, piliečio veido atvaizdas ir dviejų pirštų atspaudai, Asmens dokumentų išrašymo centro sudaryti asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatas ir kvalifikuotas sertifikatas (toliau – sertifikatai).

Sertifikatų sudarymo, tvarkymo, galiojimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo atšaukimo, galiojimo nutraukimo ir galiojimo atnaujinimo tvarką nustato Asmens dokumentų išrašymo centro direktorius.

Pase elektroniniu būdu fiksuojami Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti duomenys, piliečio veido atvaizdas ir dviejų pirštų atspaudai. Į pasą piliečio rašytiniu prašymu taip pat gali būti įrašoma jo tautybė.

6. Piliečiui, gyvenančiam Lietuvos Respublikoje, asmens tapatybės kortelę ar pasą išduoda ir keičia Migracijos departamentas. Migracijos departamento direktorius nustato Migracijos departamento struktūrinius padalinius, kuriuose priimami dokumentai asmens tapatybės kortelei ar pasui gauti (pakeisti) (toliau – Migracijos departamento skyrius).

Pilietis laikomas gyvenančiu Lietuvos Respublikoje, jeigu jis yra deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą arba nėra deklaravęs gyvenamosios vietos ar įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, bet faktiškai gyvena Lietuvos Respublikoje.

7. Piliečiui, gyvenančiam užsienio valstybėje, taip pat piliečiui, kuris pagal Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą nelaikomas pakeitusiu deklaruotą gyvenamąją vietą, asmens tapatybės kortelę ar pasą išduoda ir keičia konsulinė įstaiga Lietuvos Respublikos konsulinio statuto 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

Jeigu pilietis, gyvenantis užsienio valstybėje, yra atvykęs į Lietuvos Respubliką, jam asmens tapatybės kortelę ar pasą išduoda ir keičia Migracijos departamentas.

Pilietis laikomas gyvenančiu užsienio valstybėje, jeigu Lietuvos Respublikos gyventojų registre piliečio gyvenamoji vieta įrašyta užsienio valstybė. Tuo atveju, jeigu pilietis nėra deklaravęs savo išvykimo į užsienio valstybę, tačiau faktiškai gyvena užsienio valstybėje, jis prašymą išduoti asmens dokumentą ir dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo konsulinei įstaigai gali pateikti, jei kartu pagal Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą deklaruoja gyvenamosios vietos pakeitimą.

8. Migracijos departamentas ir konsulinė įstaiga su asmens dokumentų išdavimo sistema dirba tiesiogiai (prijungties režimu), išskyrus apraše nurodytus atvejus.

9. Pilietis privalo sumokėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą už asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimą, keitimą (toliau – valstybės rinkliava) arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio konsulinį mokestį už asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą (toliau – konsulinis mokestis), jei pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymą arba Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymą nėra atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos ar konsulinio mokesčio mokėjimo. Jeigu pilietis atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos ar konsulinio mokesčio, jis privalo pateikti atleidimą nuo valstybės rinkliavos ar konsulinio mokesčio patvirtinančius dokumentus.

 

ii SKYRIUS

DOKUMENTŲ DĖL ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖS IR PASO IŠDAVIMO AR KEITIMO PATEIKIMAS

 

10. Dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo Migracijos departamentui arba konsulinei įstaigai pilietis pateikia asmeniškai atvykęs, išskyrus aprašo 12-16 punktuose nurodytus atvejus.

11. Dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo pilietis turi pateikti šiuos dokumentus:

11.1prašymą išduoti asmens dokumentą (1a ir 1b priedai);

11.2asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą:

11.2.1. asmens tapatybės kortelę ar pasą, kai jį keičia;

11.2.2. asmens tapatybės kortelę, jeigu piliečiui ji buvo išduota, o pasą pilietis prarado arba pasibaigė paso galiojimo laikas, arba jis jam nebuvo išduotas;

11.2.3. pasą, jeigu piliečiui jis buvo išduotas, o asmens tapatybės kortelę pilietis prarado arba pasibaigė asmens tapatybės kortelės galiojimo laikas, arba ji jam nebuvo išduota;

11.2.4. Lietuvos Respublikos piliečio pasą, kai jį keičia;

11.3. jeigu piliečio, gyvenančio užsienio valstybėje, asmens tapatybės kortelės ar paso galiojimo laikas pasibaigęs daugiau kaip 1 metai – dokumentą, patvirtinantį gyvenamosios vietos užsienio valstybės pilietybės įgijimą (neįgijimą) arba sutikimą Migracijos departamentui kreiptis į tos užsienio valstybės kompetentingas institucijas, ar pilietis nėra įgijęs tos užsienio valstybės pilietybės;

11.4jeigu Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo užsienietis, – galiojantį užsienio valstybės piliečio pasą ar jį atitinkantį kelionės dokumentą, teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimą, teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą ar lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą, teisę užsieniečiui gyventi Lietuvos Respublikoje suteikiantį ar patvirtinantį dokumentą, asmens be pilietybės kelionės dokumentą, pabėgėlio kelionės dokumentą arba užsieniečio pasą, – jei šie dokumentai jam buvo išduoti;

11.5jeigu nėra techninių galimybių nuskaityti piliečio veido atvaizdo biometrinių duomenų registravimo įranga ar pilietis pageidauja, kad jo veido atvaizdas būtų nuskaitytas iš nuotraukos arba dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo piliečiui iki vienų metų amžiaus pateikia jo teisėtas atstovas, kai pilietis iki vienų metų amžiaus neatvyksta į Migracijos departamentą arba konsulinę įstaigą, – dvi tapačias piliečio amžių atitinkančias nuotraukas, kurios turi atitikti Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 „Dėl Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimai) (kitoje pusėje aiškiai užrašomas piliečio vardas (-ai) ir pavardė (-ės);

11.6. jeigu pilietis gyvena užsienio valstybėje ir pageidauja, kad konsulinė įstaiga asmens tapatybės kortelę, voką su slaptažodžiu ar pasą išsiųstų registruotąja pašto siunta ar kitu saugiu būdu, – laisvos formos prašymą dėl asmens tapatybės kortelės, voko su slaptažodžiu ar paso siuntimo, kuriame nurodo adresą, kuriuo prašo atsiųsti asmens tapatybės kortelę, voką su slaptažodžiu ar pasą (asmens tapatybės kortelės, voko su slaptažodžiu ar paso persiuntimo išlaidas apmoka pilietis), ir raštu patvirtina, kad, gavęs asmens tapatybės kortelę, voką su slaptažodžiu ar pasą, per 5 kalendorines dienas nuo asmens tapatybės kortelės, voko su slaptažodžiu ar paso gavimo dienos rašytinį pranešimą apie asmens tapatybės kortelės, voko su slaptažodžiu ar paso gavimą elektroniniu paštu, faksu ar paštu išsiųs konsulinei įstaigai;

11.7jeigu pilietis kreipiasi dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo vietoj prarasto asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento ir nepateikia asmens tapatybės kortelės ar paso, arba pasikeitė asmens išvaizda, ar kyla abejonių dėl asmens duomenų ar tapatybės, – kitą turimą dokumentą su asmens vardu, pavarde, gimimo data ar asmens kodu ir nuotrauka (veido atvaizdu). Kai toks dokumentas nepateikiamas, Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), arba konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas, kad įsitikintų piliečio asmens tapatybe, gali paprašyti, jog pilietis raštu pateiktų savo artimų giminaičių (tėvų, brolių, seserų) asmens duomenis ar pateiktų papildomų duomenų, įrodančių jo asmens tapatybę, arba patikslintų jau pateiktus duomenis;

11.8jeigu asmens tapatybės kortelė ir pasas išduodami ar keičiami skubos tvarka arba kai valstybės rinkliavą sumokėjo kitas asmuo, – sumokėtos valstybės rinkliavos mokamąjį pavedimą (kai valstybės rinkliavą moka kitas asmuo, pateikiama užpildyta išplėstinė mokėjimo nurodymo forma, kurioje nurodyta piliečio, už kurį atliktas mokėjimas, vardas, pavardė ir asmens kodas) su banko žyma arba kvitą (toliau – kvitas) ar dokumentus, patvirtinančius atleidimą nuo valstybės rinkliavos;

11.9Migracijos departamento įgaliotam valstybės tarnautojui ar darbuotojui arba konsuliniam pareigūnui ar konsulinės įstaigos įgaliotam darbuotojui paprašius, jeigu reikia, ir kitus dokumentus:

11.9.1. jeigu piliečiui nebuvo išduoti aprašo 11.2 ir 11.4 papunkčiuose nurodyti dokumentai ir Gyventojų registre nėra pakankamai duomenų apie pilietį, kurių reikia prašymo išduoti asmens dokumentą 1–6 eilutėms užpildyti, – gimimo liudijimą ar gimimo akto įrašo išrašą;

11.9.2. jeigu piliečiui buvo išduotas vaiko kelionės dokumentas, o aprašo 11.2 ir 11.4 papunkčiuose nurodyti dokumentai nebuvo išduoti, – šį dokumentą;

11.9.3. jeigu Gyventojų registre nėra duomenų apie asmens Lietuvos Respublikos pilietybę, – Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimą patvirtinančius dokumentus;

11.9.4. jeigu pilietis, kuris pagal Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą nelaikomas pakeitusiu gyvenamąją vietą, dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo kreipiasi į konsulinę įstaigą, – dokumentą, patvirtinantį Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nurodytas aplinkybes.

12. Pilietis, kuriam sukako 16 metų, prašymą išduoti asmens dokumentą ir dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso gavimo pateikia pats. Jei jam anksčiau nebuvo išduotas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas ir jam nėra sukakę 18 metų, tam, kad patvirtintų jo asmens tapatybę, į Migracijos departamentą arba konsulinę įstaigą kartu su šiuo piliečiu turi atvykti vienas iš tėvų (įtėvių) (toliau – tėvai) ir pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba globėjas (rūpintojas) ar socialinės globos įstaigos atstovas ir pateikti paskyrimą globėju (rūpintoju) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutėje nurodomas tapatybę patvirtinusio asmens vardas, pavardė ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys, asmens tapatybę patvirtinęs asmuo turi pasirašyti. Jeigu nei vienas iš tėvų, nei globėjas (rūpintojas), nei socialinės globos įstaigos atstovas į Migracijos departamentą arba konsulinę įstaigą neatvyksta, kad patvirtintų piliečio iki 18 metų tapatybę, atliekamas šio aprašo 27.3 papunktyje nurodytas patikrinimas.

13. Prašymą išduoti asmens dokumentą ir kitus aprašo 11 punkte nurodytus dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo piliečiui iki 16 metų pateikia vienas iš tėvų ar globėjas (rūpintojas) arba socialinės globos įstaigos atstovas. Jeigu vaiko tėvai išsituokę, prašymą išduoti asmens dokumentą ir kitus dokumentus pateikia vienas iš tėvų, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, arba pastarojo rašytiniu sutikimu – kitas iš tėvų. Rašytiniame sutikime jį surašiusio vieno iš tėvų parašas turi būti patvirtintas notarine ar jai prilyginta tvarka, išskyrus atvejus, kai sutikimas surašomas Migracijos departamento įgalioto valstybės tarnautojo ar darbuotojo arba konsulinio pareigūno ar konsulinės įstaigos įgalioto darbuotojo akivaizdoje.

Jeigu piliečiui iki 16 metų anksčiau nebuvo išduotas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas, tai prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutėje ir prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutėje yra nurodomi asmens tapatybę patvirtinusio vieno iš tėvų ar globėjų (rūpintojų) duomenys. Asmens tapatybę patvirtinęs asmuo turi pasirašyti.

14. Pateikiant prašymą išduoti asmens dokumentą piliečiui nuo 1 iki 16 metų, turi dalyvauti ir jis pats. Pateikiant dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo piliečiui iki vienų metų, jam atvykti į Migracijos departamentą ar konsulinę įstaigą nebūtina.

15. Jeigu nei vienas iš tėvų, nei globėjas (rūpintojas), nei socialinės globos įstaigos atstovas piliečio iki 16 metų prašymo išduoti asmens dokumentą ir kitų aprašo 11 punkte nurodytų dokumentų nepateikia, tai asmens tapatybės kortelė ar pasas jam gali būti išduotas ar pakeistas tarpininkaujant valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai ar užsienio valstybės institucijai, atsakingai už vaiko teisių apsaugą. Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ar užsienio valstybės institucijos, atsakingos už vaiko teisių apsaugą, tarpininkavimo dokumente turi būti nurodytos priežastys, dėl kurių nei vienas iš tėvų, nei globėjas negali pateikti prašymo išduoti asmens dokumentą ir kitų aprašo 11 punkte nurodytų dokumentų, ir įvardytas vaiko interesams atstovaujantis asmuo. Šis asmuo, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pateikia prašymą išduoti asmens dokumentą ir kitus aprašo 11 punkte nurodytus dokumentus.

16. Neveiksnus tam tikroje srityje pilietis dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo kreipiasi per savo globėją (rūpintoją) ar kitą teisėtą atstovą.

17. Piliečio, kuris dėl neveiksnumo tam tikroje srityje ar negalios negali pats atvykti pateikti dokumentų dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo, asmens tapatybę, parašą turi patvirtinti, prašymą išduoti asmens dokumentą ir kitus dokumentus priimti ir jo biometrinius duomenis nuskaityti Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo, patvirtinto Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 1-26 „Dėl Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios“ (toliau – Prašymų registravimo tvarkos aprašas), nustatyta tvarka Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas arba konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas (atsižvelgiant į galimybes ir vietos sąlygas), nuvykęs pas pilietį.

Jeigu konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas neturi galimybių nuvykti pas pilietį ar tam yra netinkamos vietos sąlygos, asmens tapatybę raštu gali patvirtinti Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucija ar jos įgaliotas asmuo.

18. Dokumentai dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar pakeitimo nepriimami, jeigu pateikiami nesilaikant šiame skyriuje nustatytų reikalavimų.

19. Aprašo 10 punkte nurodytos institucijos gali priimti asmens, kurio Lietuvos Respublikos pilietybės klausimas nėra išspręstas pagal Pilietybės įstatymą, prašymą išduoti asmens dokumentą ir dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo kartu su dokumentais dėl Lietuvos Respublikos pilietybės, jeigu jo duomenys (vardas (-ai), pavardė, gimimo data, gimimo vieta, asmens kodas, lytis) yra Gyventojų registre arba jeigu konsulinei įstaigai kartu su prašymu išduoti asmens dokumentą pateikiami dokumentai dėl gimimo apskaitymo Lietuvoje. Prašymas išduoti asmens dokumentą laikomas priimtu ir pradedamas nagrinėti tik Migracijos departamentui išsprendus asmens Lietuvos Respublikos pilietybės klausimą.

20. Jeigu priimamas sprendimas, kad asmuo nėra Lietuvos Respublikos pilietis, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos jis apie tai informuojamas raštu, o pateikti dokumentų dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo originalai ir nuotraukos (jeigu jos buvo pateiktos) ir sumokėtas konsulinis mokestis jam grąžinami.

 

iii SKYRIUS

PRAŠYMŲ IŠDUOTI ASMENS DOKUMENTĄ PILDYMAS IR DOKUMENTŲ DĖL asmens tapatybės kortelės ir PASO IŠDAVIMO AR KEITIMO PRIĖMIMAS

 

21. Prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 1–7a eilutės ir prašymo išduoti (pakeisti) pasą 1–6, 6a ir 7a eilutės, esant techninėms galimybėms dirbti su asmens dokumentų išdavimo sistema tiesiogiai (prijungties režimu), užpildomos automatiškai pagal Gyventojų registro duomenis.

22. Jeigu konsulinė įstaiga neturi techninių galimybių dirbti su asmens dokumentų išdavimo sistema tiesiogiai (prijungties režimu) ir (ar) nėra galimybės išspausdinti prašymo išduoti asmens dokumentą su užpildytomis prašymo išduoti asmens dokumentą 1–6 eilutėmis (pvz., kai piliečio duomenys, kurie bus spausdinami asmens tapatybės kortelėje ar pase, nesutampa su jo duomenimis Gyventojų registre ir šie duomenys turės būti tikslinami, keičiami ar jų nėra Gyventojų registre), tai pildoma popierinė prašymo išduoti asmens dokumentą forma: prašymo išduoti asmens dokumentą 1–6, 7b ir 10 eilutes pildo prašymą pateikiantis asmuo, o 8, 9, 11 ir prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutes aprašo nustatyta tvarka pildo konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas.

23. Jeigu pilietis, gyvenantis užsienio valstybėje, yra praradęs asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą, konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas, priėmęs pranešimą apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą, jei yra techninių galimybių dirbti su asmens dokumentų išdavimo sistema tiesiogiai (prijungties režimu), jį užregistruoja asmens dokumentų išdavimo sistemoje ir duomenis apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento negaliojimą įveda į asmens dokumentų išdavimo sistemą aprašo 82 punkte nustatyta tvarka. Jeigu nėra techninių galimybių dirbti su asmens dokumentų išdavimo sistema tiesiogiai (prijungties režimu), ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio pranešimo gavimo dienos elektroniniu paštu (nuskaitytą) šį pranešimą persiunčia Migracijos departamentui.

24. Jeigu Gyventojų registre nėra duomenų apie pilietį arba pilietis pateikia vardo (-ų), pavardės, lyties, gimimo datos, gimimo vietos pasikeitimą ar naujo asmens kodo piliečiui suteikimą patvirtinančius dokumentus ir nustatoma, kad šie duomenys nesutampa su duomenimis, esančiais Gyventojų registre, arba jei Gyventojų registre nėra duomenų apie piliečio tautybę, kai jis prašo, kad pase būtų įrašyta tautybė, dokumentai dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ir keitimo Migracijos departamente nepriimami (išskyrus šio aprašo 11.9.1 papunktyje nustatytą atvejį), kol duomenys bus įrašyti, papildyti ar pakeisti Gyventojų registre.

Konsulinė įstaiga tokiu atveju prašymą išduoti asmens dokumentą ir kitus dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo priima, o vardo (-ų), pavardės, lyties, gimimo datos, gimimo vietos ar asmens kodo pasikeitimą patvirtinančių dokumentų kopijas perduoda Gyventojų registro tvarkytojui.

25. Dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo priimantis Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas arba konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas privalo:

25.1įvertinti, ar pateiktas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas priklauso jį pateikusiam piliečiui ir ar jame nėra klastojimo požymių (pvz., ar asmens tapatybės kortelėje ar pase nepakeista asmens nuotrauka (veido atvaizdas), duomenys, nepakeisti įrašai, nepersiūti puslapiai, nesuklastoti spaudai ir pan.). Jeigu Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas arba konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas abejoja dėl pateikto asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento autentiškumo, nuotrauka (veido atvaizdas), parašas, duomenys pateiktame dokumente sutikrinami su veido atvaizdu, parašu ir duomenimis Gyventojų registre (jeigu jie ten yra) arba su nuotrauka (veido atvaizdu), parašu ir duomenimis prašyme išduoti asmens dokumentą, kuriuo remiantis buvo išduotas keičiamas arba prarastas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas. Jeigu, atlikus šį patikrinimą, lieka abejonių dėl dokumento autentiškumo, šis dokumentas iš asmens paimamas ir perduodamas kriminalistinius dokumentų tyrimus atliekančiai įstaigai, o jei dokumentas paimamas konsulinėje įstaigoje – perduodamas Migracijos departamentui. Nustačius, kad pateiktas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas suklastotas, Migracijos departamentas asmens dokumentų išdavimo sistemoje paskelbia, kad jis negalioja, ir kartu su turima medžiaga dokumentą nedelsiant pateikia ikiteisminį tyrimą atliekančioms institucijoms;

25.2įsitikinti asmens, kuriam išduodama asmens tapatybės kortelė ar pasas, tapatybe:

25.2.1. sutikrinti jo išvaizdą su jo veido atvaizdu Gyventojų registre (jeigu jis ten yra) ir pateiktuose dokumentuose;

25.2.2. esant techninėms galimybėms, sutikrinti jo pirštų atspaudus su pirštų atspaudais, fiksuotais asmens tapatybės kortelėje ar pase;

25.2.3 sutikrinti duomenis, įrašytus jo pateiktuose dokumentuose, su duomenimis apie šį pilietį, esančiais Gyventojų registre;

25.3. išspausdinto prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutėje įrašyti, kad asmens duomenys ir tapatybė sutikrinti, nurodyti savo vardą (-us), pavardę ir pasirašyti, jei nustatoma, kad piliečio išvaizda atitinka jo veido atvaizdą Gyventojų registre ir pateiktuose dokumentuose, o duomenys, įrašyti jo pateiktuose dokumentuose ir šiame prašyme, atitinka duomenis apie jį, esančius Gyventojų registre, ir nėra abejonių dėl asmens duomenų ir tapatybės;

25.4padaryti piliečio pateikto asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento ar aprašo 11.4 papunktyje nurodytų dokumentų kopijas, jeigu Gyventojų registre nėra piliečio veido atvaizdo ir parašo arba jeigu kyla abejonių dėl asmens duomenų ar (ir) tapatybės. Padaromos ir kitų dokumentų, nurodytų aprašo 11.7 papunktyje, kopijos. Dokumentų dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ir keitimo originalai grąžinami prašymą išduoti asmens dokumentą ir kitus dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ir keitimo pateikusiam asmeniui. Jeigu asmens tapatybė nepatvirtinama, priimamas prašymas išduoti asmens dokumentą ir atliekami aprašo 27 punkte nustatyti veiksmai;

25.5Prašymų registravimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka:

25.5.1. registruoti prašymą išduoti asmens dokumentą asmens dokumentų išdavimo sistemoje;

25.5.2. ekraninėje prašymo išduoti asmens dokumentą formoje pažymėti, ar asmens tapatybės kortelė ar pasas išduodamas, keičiamas bendra ar skubos tvarka (jeigu prašymas išduoti asmens dokumentą pateikiamas Migracijos departamentui), ir nurodyti atitinkamą asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo priežasties (-čių) kodą (-us) pagal Prašymų registravimo tvarkos apraše nustatytas asmens dokumentų išdavimo ir keitimo priežastis;

25.5.3. ekraninėje prašymo išduoti (pakeisti) pasą formoje pažymėti atitinkamą langelį (atitinka 6b eilutę), jeigu pilietis prašo pase įrašyti tautybę;

25.5.4. ekraninėje prašymo išduoti asmens dokumentą formoje pažymėti atitinkamą langelį (atitinka prašymo išduoti asmens dokumentą 8 eilutę), nurodydamas, ar asmens tapatybės kortelei ar pasui išduoti ar pakeisti aprašo 11.2 ar 11.4 papunktyje nurodytas dokumentas pateiktas, ar jis prarastas, ir įrašyti šio pateikto ar prarasto dokumento numerį, išdavimo datą, datą, iki kada galioja (galiojo) pateiktas ar prarastas dokumentas, ir jį išdavusios įstaigos pavadinimą, o jeigu prašymą išduoti asmens dokumentą Migracijos departamentui pateikęs pilietis pageidauja gauti laikinąjį pažymėjimą (jo formą ir išdavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras), – pažymėti ekraninės prašymo išduoti asmens dokumentą formos 8 eilutėje esantį atitinkamą langelį;

25.5.5. ekraninėje prašymo išduoti asmens dokumentą formoje pažymėti atitinkamą langelį (atitinka prašymo išduoti asmens dokumentą 9 eilutę), nurodydamas, ar sumokėta valstybės rinkliava ar konsulinis mokestis. Jeigu asmens tapatybės kortelė ar pasas išduodamas, keičiamas skubos tvarka arba jei valstybės rinkliavą ar konsulinį mokestį už asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimą, keitimą sumokėjo kitas asmuo, nurodomas sumokėtos valstybės rinkliavos ar konsulinio mokesčio kvito numeris, data ir sumokėtos valstybės rinkliavos ar konsulinio mokesčio suma. Jeigu asmens tapatybės kortelė ar pasas išduodamas, keičiamas bendra tvarka ir pilietis, kuris pats sumokėjo valstybės rinkliavą ar konsulinį mokestį už asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimą, keitimą, kvito nepateikia, Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas duomenis apie sumokėtą valstybės rinkliavą patikrina Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinėje sistemoje (toliau – Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinė sistema), o konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas apie sumokėtą konsulinį mokestį – konsulinės įstaigos banko sąskaitos išraše ir nurodo sumokėtos valstybės rinkliavos ar konsulinio mokesčio sumą ir sumokėjimo datą. Jeigu asmens tapatybės kortelė ar pasas išduodamas, keičiamas bendra tvarka ir pilietis pateikia kvitą, nurodomas sumokėtos valstybės rinkliavos ar konsulinio mokesčio kvito numeris, data ir sumokėtos valstybės rinkliavos ar konsulinio mokesčio suma. Jeigu pilietis pagal Rinkliavų įstatymą arba Konsulinio mokesčio įstatymą atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos ar konsulinio mokesčio, nurodomas dokumento, patvirtinančio atleidimą nuo šios rinkliavos ar konsulinio mokesčio, pavadinimas, jo numeris, išdavimo data ir jį išdavusios įstaigos pavadinimas. Jeigu prašymo išduoti asmens dokumentą pateikimo metu nėra galimybės minėtais būdais patikrinti, ar sumokėta valstybės rinkliava ar konsulinis mokestis, žyma, kad sumokėta, gali būti padaroma vėliau, iki sprendimo dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo priėmimo;

25.5.6. ekraninės prašymo išduoti asmens dokumentą formos pastaboms skirtoje eilutėje (atitinka prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutę ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutę) nurodyti kitų dokumentų, kurie pagal aprašo reikalavimus turėjo būti pateikti asmens tapatybės kortelei ar pasui išduoti ar pakeisti, duomenis, taip pat nurodyti, kokius dokumentus ar duomenis, įrodančius asmens tapatybę, pilietis pateikė arba kokiu būdu įsitikinta asmens tapatybe;

25.5.7. ekraninės prašymo išduoti asmens dokumentą formos pastaboms skirtoje eilutėje (atitinka prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutę ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutę) nurodyti Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimą patvirtinančių dokumentų, jei jie buvo pateikti, duomenis;

25.5.8. ekraninės prašymo išduoti asmens dokumentą formos pastaboms skirtoje eilutėje (atitinka prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutę ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutę) konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas turi pažymėti, kokiu būdu asmens tapatybės kortelė ar pasas bus atsiimtas: atvykus į konsulinę įstaigą ar registruotu paštu;

25.5.9. nuskaityti piliečio veido atvaizdą. Jeigu pilietis pateikia nuotrauką, veido atvaizdas suformuojamas iš nuotraukos;

25.5.10. nuskaityti piliečio nuo 12 metų dešinės ir kairės rankų dviejų pirštų (smilių) atspaudus. Jeigu kairysis arba dešinysis smilius sužalotas, jo nėra arba jo atspaudo ISO/IES 19794-4 vertė yra nuo 0 iki 25, tai nuskaitomi aiškūs tos pačios rankos didžiojo ar bevardžio pirštų arba nykščio atspaudai, jeigu jų ISO/IES 19794-4 vertė aukštesnė. Jeigu visų vienos rankos pirštų atspaudų kokybė prasta pagal minėtą kokybės vertę, daromas aiškus piršto, kurio vertė didžiausia, atspaudas. Jei dėl asmens nuolatinės negalios negalima nuskaityti jokių vienos rankos pirštų atspaudų, tai atspaudams nuskaityti šiame papunktyje nustatyta eiliškumo tvarka parenkami du kitos rankos pirštai. Apie tai, kad nenuskaityti smilių atspaudai, kad negalima nuskaityti jokių vienos rankos pirštų atspaudų ar kad dėl asmens nuolatinės negalios negalima nuskaityti jokių jo pirštų atspaudų, pažymima ekraninės prašymo išduoti asmens dokumentą formos pastaboms skirtoje eilutėje (atitinka prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutę ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutę) ir nurodoma, dėl kokių priežasčių nenuskaityti pirštų atspaudai. Asmens tapatybės kortelė ar pasas tokiu atveju bus išduodamas be asmens tapatybės kortelėje ar pase elektroniniu būdu fiksuotų pirštų atspaudų ir galios aprašo 63.2–63.4 ir 64.2–64.3 papunkčiuose nurodytą laiką.

Kai laikinai negalima nuskaityti jokių piliečio pirštų atspaudų, piliečiui bus išduodama asmens tapatybės kortelė ar pasas be asmens tapatybės kortelėje ar pase elektroniniu būdu fiksuotų pirštų atspaudų, galiojantis 12 mėnesių. Ekraninės prašymo išduoti asmens dokumentą formos pastaboms skirtoje eilutėje, (atitinka prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutę ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutę) nurodoma, dėl kokių priežasčių nenuskaityti pirštų atspaudai, ir pažymima, kad bus išduodama asmens tapatybės kortelė ar pasas be pirštų atspaudų, galiojantis 12 mėnesių.

Piliečiui atsisakius pateikti pirštų atspaudus, kai šis aprašas nustato, kad pirštų atspaudai privalo būti nuskaitomi, asmens tapatybės kortelė ar pasas neišduodamas;

25.5.11. duoti vyresniam kaip 14 metų piliečiui Migracijos departamento įgalioto valstybės tarnautojo ar darbuotojo arba konsulinio pareigūno ar konsulinės įstaigos įgalioto darbuotojo akivaizdoje specialiu rašikliu pasirašyti parašui skirtoje vietoje integruotoje biometrinių duomenų registravimo įrangoje arba prašyme išduoti asmens dokumentą. Jeigu asmens tapatybės kortelė ar pasas išduodamas piliečiui iki 14 metų, taip pat jei pilietis dėl neveiksnumo tam tikroje srityje ar fizinės negalios nesugeba pasirašyti, piliečio parašui skirtoje vietoje braukiamas brūkšnys, o išspausdinus prašymą išduoti asmens dokumentą, prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutėje nurodoma priežastis, dėl kurios pilietis nepasirašo;

25.5.12. išspausdinti prašymą išduoti asmens dokumentą;

25.5.13. prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 7 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 7a eilutėje įrašyti piliečio nurodytą gyvenamosios vietos adresą ir pažymėti langelį „Įtrauktas į neturinčių gyvenamosios vietos asmenų apskaitą“, jeigu pilietis nėra deklaravęs gyvenamosios vietos, o yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą;

25.5.14. prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 7 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 7a eilutėje įrašyti piliečio nurodytą gyvenamosios vietos adresą ir pažymėti langelį „Gyvenamoji vieta nedeklaruota“, jeigu pilietis nėra deklaravęs gyvenamosios vietos, neįtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą ir neturi galiojančio asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento;

25.5.15. prašymo išduoti asmens dokumentą 7b eilutėje įrašyti gyvenamosios vietos užsienio valstybėje adresą ir pažymėti langelį „Deklaravęs išvykimą į užsienio valstybę“, jeigu pilietis gyvena užsienio valstybėje;

25.5.16. ekraninės prašymo išduoti asmens dokumentą formos pastaboms skirtoje eilutėje (atitinka prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutę ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutę) įrašyti piliečio kontaktinius duomenis (elektroninio pašto adresą, telefono numerį ar kt.), kuriais galima būtų susisiekti su piliečiu, jeigu iškiltų abejonių dėl jo asmens duomenų ar tapatybės;

25.6prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutėje įrašyti keičiamo paso numerį, nurodyti jo puslapį, kuris turi būti nepažymėtas kaip negaliojantis, ir priežastį, dėl kurios šis puslapis turi būti nepažymėtas, jeigu pasui išduoti ar pakeisti piliečio pateiktame pase, kai jis aprašo 54.3 papunktyje nurodytu atveju turi būti pažymėtas kaip negaliojantis, yra galiojanti užsienio valstybės viza ar leidimas gyventi užsienio valstybėje ir pilietis pageidauja, kad puslapis, kuriame yra galiojanti užsienio valstybės viza ar leidimas gyventi užsienio valstybėje, nebūtų pažymėtas kaip negaliojantis;

25.7. duoti piliečiui patikrinti prašyme išduoti asmens dokumentą nurodytus duomenis. Pilietis, patikrinęs šiuos duomenis, prašymo išduoti asmens dokumentą 10 eilutėje pažymi atitinkamą langelį, nurodo datą ir pasirašo, o jeigu aprašo 13, 15–16 punktuose nustatytais atvejais prašymą išduoti asmens dokumentą pateikia kitas asmuo, – nurodo ir savo vardą, pavardę bei asmens kodą arba gimimo datą. Jeigu pilietis pageidauja, kad išrašytą asmens tapatybės kortelę ar pasą atsiimtų kitas asmuo, prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutėje įrašo prašymą arba pateikia rašytinį prašymą, kuriame nurodo asmens, kurį įgalioja atsiimti išrašytą asmens tapatybės kortelę ar pasą, vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą ir pasirašo. Taip pat pilietis pasirašo prašymo išduoti (pakeisti) pasą 6b eilutėje, jeigu prašo pase įrašyti tautybę;

25.8. įteikti piliečiui nuo 14 metų, dėl kurio buvo pateiktas prašymas išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę, dokumentą, kuriame nurodytos sertifikatų sudarymo ir tvarkymo sąlygos;

25.9prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutėje įrašyti piliečio iki vienų metų (kai jis neatvyksta į Migracijos departamentą arba konsulinę įstaigą) asmens tapatybę ir nuotraukas patvirtinusio asmens vardą, pavardę ir jo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis. Duoti asmeniui, pateikusiam prašymą išduoti asmens dokumentą ir dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo piliečiui iki vienų metų, prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutėje parašu patvirtinti piliečio iki vienų metų asmens tapatybę ir tai, kad pateiktos nuotraukos yra šio piliečio;

25.10patvirtinti piliečio, kuriam išduodama ar keičiama asmens tapatybės kortelė ar pasas, asmens tapatybę ir parašą ir (ar) prašymą išduoti asmens dokumentą pateikusio asmens tapatybę ir (ar) parašą, prašymo išduoti asmens dokumentą 11 eilutėje pažymėdamas atitinkamus langelius, įrašydamas savo pareigas, vardą (-us), pavardę, datą ir pasirašydamas.

26. Pagal įrašus asmens dokumentų išdavimo sistemoje nustatęs, kad yra paskelbta piliečio paieška Lietuvos Respublikoje, Migracijos departamento valstybės tarnautojas ar darbuotojas ar konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas nedelsiant  išsiunčia  pranešimą policijai suderintu elektroninio pašto adresu. Apie išsiųstą pranešimą pažymima prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutėje.

 

iv SKYRIUS

PRAŠYMO išduoti asmens dokumentą NAGRINĖJIMAS IR SPRENDIMO dėl asmens tapatybės kortelės ir PASo išdavimo ar keitimo PRIĖMIMAS

 

27. Jeigu atlikus aprašo 25.2 papunktyje nustatytus veiksmus asmens tapatybė nepatvirtinama, prašymą išduoti asmens dokumentą ir dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo priimantis Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas atlieka papildomą patikrinimą dėl asmens duomenų ir tapatybės:

27.1sutikrina nuotrauką (veido atvaizdą), parašą su nuotrauka (veido atvaizdu) ir parašu, esančiais prašyme išduoti asmens dokumentą, kuriuo remiantis buvo išduotas keičiamas arba prarastas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas. Jeigu keičiamą dokumentą išdavė konsulinė įstaiga, tai šį dokumentą išdavusiai konsulinei įstaigai arba Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Administracinio departamento Diplomatiniam archyvui (toliau – Diplomatinis archyvas) (jeigu aprašo 119 punkte nustatyta tvarka prašymas išduoti asmens dokumentą persiųstas jam saugoti) nedelsiant turi būti išsiunčiamas prašymas atsiųsti prašymo išduoti asmens dokumentą kopiją. Konsulinė įstaiga ar Diplomatinis archyvas, gavę šį prašymą, nedelsdami, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną išsiunčia prašymo išduoti asmens dokumentą kopiją Migracijos departamentui;

27.2kreipiasi į kitas valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, taip pat į užsienio valstybių institucijas dėl reikiamų duomenų ar dokumentų gavimo, jeigu šių duomenų ar dokumentų reikia asmens duomenims ir (ar) asmens tapatybei patikrinti;

27.3kai turimų duomenų nepakanka asmens tapatybei nustatyti, atlieka asmens atpažinimo procedūrą, per kurią asmens, kurio tapatybę reikia nustatyti, nuotrauka (veido atvaizdas) kartu su ne mažiau kaip trimis į jį panašių asmenų nuotraukomis (veido atvaizdais) pateikiama atpažinti ne mažiau kaip dviem artimiems asmens giminaičiams arba su juo gyvenusiems (gyvenantiems), dirbusiems (dirbantiems) ar jį pažinojusiems (pažįstantiems) asmenims. Atlikus asmens atpažinimo procedūrą, surašomas laisvos formos asmens atpažinimo protokolas;

27.4sutikrina veido atvaizdą ir parašą, esančius gautose aprašo 27.1-27.2 papunkčiuose nurodytose prašymo išduoti asmens dokumentą arba prašymo išduoti (pakeisti) teisę užsieniečiui gyventi Lietuvos Respublikoje suteikiantį ar patvirtinantį dokumentą kopijose, su nuotrauka (veido atvaizdu) ir parašu, esančiais priimtame prašyme išduoti asmens dokumentą ir pateiktuose asmens dokumentuose, ir įrašo prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutėje dokumentų, kurie buvo gauti atliekant patikrinimą dėl asmens duomenų ir tapatybės, duomenis.

28Atlikus aprašo 27 punkte nustatytą papildomą patikrinimą, prašymą išduoti asmens dokumentą ir dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo priėmęs Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas, o jeigu prašymą išduoti asmens dokumentą ir dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo priėmė Migracijos departamento įgaliotas darbuotojas, kitas Migracijos departamento direktoriaus nustatyta tvarka paskirtas Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas, nesant abejonių dėl asmens duomenų ir tapatybės, prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutėje ir prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutėje įrašo, kad asmens duomenys ir tapatybė sutikrinti, nurodo savo pareigas, vardą, pavardę ir pasirašo.

29Jeigu asmens tapatybės kortelė ar pasas išduodamas vietoj prarasto asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento, Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas privalo patikrinti Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre, ar nėra informacijos apie asmeniui paskirtą kardomąją priemonę – dokumentų paėmimą.

30. Jeigu prašyme išduoti asmens dokumentą nėra žymos apie valstybės rinkliavos (konsulinio mokesčio) sumokėjimą, išskyrus atvejus, kai pilietis pagal Rinkliavų įstatymą arba Konsulinio mokesčio įstatymą atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos ar konsulinio mokesčio, Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėje sistemoje ar konsulinės įstaigos banko sąskaitos išraše patikrinama, ar sumokėta valstybės rinkliava (konsulinis mokestis), ir padaroma atitinkama žyma prašymo išduoti asmens dokumentą 9 eilutėje.

31. Nesant abejonių dėl asmens duomenų ir tapatybės, aprašo 28 punkte nurodytas Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas, įsitikinęs, kad valstybės rinkliava sumokėta, o konsulinis pareigūnas, įsitikinęs, kad konsulinis mokestis sumokėtas, prašymo išduoti asmens dokumentą 12 eilutės atitinkamame langelyje pažymi, kad priimtas sprendimas dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo, nurodo savo pareigas, vardą (-us), pavardę, sprendimo priėmimo datą, pasirašo ir uždeda antspaudą su Lietuvos valstybės herbu arba Migracijos departamento skyriaus antspaudą.

32. Jeigu piliečiui iki 16 metų asmens tapatybės kortelę ar pasą išduoda ar keičia Migracijos departamentas tarpininkaujant valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai ar užsienio valstybės institucijai, atsakingai už vaiko teisių apsaugą, sprendimą dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo priima Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas.

33. Jeigu Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas arba konsulinis pareigūnas turi pagrindo manyti, kad asmens tapatybės kortelė ar pasas arba kitas dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar pakeitimo pateiktas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas asmeniui išduotas neteisėtai ar nepagrįstai, pagal aprašo 75-77 punktuose nustatytus reikalavimus atliekamas patikrinimas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento išdavimo aplinkybėms nustatyti, konsulinis pareigūnas, priimtą prašymą išduoti asmens dokumentą ir dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ir keitimo, nedelsdamas perduoda Migracijos departamentui arba Konsuliniam departamentui (jei asmens tapatybės kortelė ar pasas buvo išduotas konsulinėje įstaigoje). Prašymą išduoti asmens dokumentą pateikęs asmuo apie tai nedelsiant informuojamas raštu.

34. Jeigu atlikus aprašo 75-77 punktuose nustatytą patikrinimą priimamas sprendimas, kad pateikta keisti asmens tapatybės kortelė ar pasas arba kitas išduotas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas asmeniui išduotas neteisėtai ir nepagrįstai ir nauja asmens tapatybės kortelė ar pasas jam negali būti išduotas, asmuo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo atitinkamo sprendimo priėmimo dienos apie tai informuojamas raštu, o prašymo išduoti asmens dokumentą nagrinėjimo metu pateikti dokumentų originalai ir nuotraukos (jeigu jos buvo pateiktos) jam grąžinami.

35. Jeigu paaiškėja aplinkybės, dėl kurių asmens tapatybės kortelė ar pasas piliečiui negali būti išduotas ar pakeistas, Migracijos departamentas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas parengia teisės aktų nuostatomis ir faktinėmis aplinkybėmis pagrįstą sprendimą neišduoti ar nepakeisti asmens tapatybės kortelės ar paso ir patvirtintą jo kopiją išsiunčia arba įteikia piliečiui. Piliečio pateikti dokumentų originalai ir nuotraukos (jei jos buvo pateiktos) jam grąžinami. Jeigu prašymas išduoti asmens dokumentą buvo užregistruotas asmens dokumentų išdavimo sistemoje, o priimtas sprendimas neišduoti ar nepakeisti asmens tapatybės kortelės ar paso, Prašymų išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę ar pasą registro skiltyje „Pastabos“ nurodoma asmens tapatybės kortelės ar paso neišdavimo ar nepakeitimo priežastis (-ys).

36. Konsuliniam pareigūnui ar konsulinės įstaigos įgaliotam darbuotojui priėmus prašymą išduoti asmens dokumentą ir dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo ir nustačius, kad piliečio duomenys, nurodyti prašyme išduoti asmens dokumentą, nesutampa su jo duomenimis Gyventojų registre arba jų ten nėra, arba nustačius, kad Gyventojų registre nėra piliečio veido atvaizdo (išskyrus atvejus, kai išduodamas pirmas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas ir yra priimtas sprendimas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės) ar veido atvaizdas nesutampa su piliečio pateiktame keičiamame asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančiame dokumente esančiu veido atvaizdu, arba kai asmuo, vyresnis kaip 14 metų, praradęs asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą, nepateikia galiojančios asmens tapatybės kortelės ar paso, arba kitais atvejais, kai iškyla abejonių dėl piliečio asmens duomenų ir tapatybės ar kyla įtarimų, kad asmeniui gali būti paskirta kardomoji priemonė – dokumentų paėmimas, konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas vykdo konsultacijas su Migracijos departamentu.

Konsultacijos dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo yra vykdomos per asmens dokumentų išdavimo sistemą, o jei nėra techninių galimybių išsiųsti konsultacijos paklausimą per asmens dokumentų išdavimo sistemą, šis paklausimas Migracijos departamentui siunčiamas suderintu elektroniniu paštu. Konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas prašymą dėl konsultacijos, prašymo išduoti asmens dokumentą ir susijusių dokumentų dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo skaitmenines kopijas perduoda Migracijos departamentui ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo dokumentų asmens tapatybės kortelei ar (ir) pasui gauti priėmimo dienos.

Migracijos departamentas, atlikęs patikrinimą ir įvertinęs turimą informaciją, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo dėl konsultacijos gavimo dienos pateikia konsulinei įstaigai rekomendaciją dėl asmens dokumento išdavimo.

Atsakymo į prašymą dėl konsultacijos terminą Migracijos departamentas gali pratęsti iki 7 darbo dienų, o išimtiniais atvejais – iki 20 darbo dienų.

 

v SKYRIUS

UŽSAKYMO DĖL ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖS IR PASO IŠRAŠYMO PERDAVIMAS, ASMENS DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO CENTRE IŠRAŠYTŲ ASMENS TAPATYBĖS KORTELIŲ IR PASŲ SIUNTIMAS UŽSAKYMĄ PATEIKUSIAI INSTITUCIJAI IR GAUTOS SIUNTOS PATIKRINIMAS

 

37. Kai Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas arba konsulinis pareigūnas priima sprendimą dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo, Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, konsulinis pareigūnas arba konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas Prašymų registravimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka suformuoja užsakymą dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išrašymo ir perduoda jį Asmens dokumentų išrašymo centrui.

38. Asmens dokumentų išrašymo centras išrašytas asmens tapatybės korteles, vokus su slaptažodžiais ar pasus su lydraščiu siunčia užsakymą dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išrašymo pateikusiam Migracijos departamento skyriui arba per Užsienio reikalų ministeriją – konsulinei įstaigai.

39. Iš Asmens dokumentų išrašymo centro gautas išrašytas asmens tapatybės korteles ar pasus Užsienio reikalų ministerija saugiu būdu išsiunčia konsulinei įstaigai, kuri pateikė užsakymą išrašyti asmens tapatybės korteles ar pasus.

40. Jeigu Aprašo 39 punkte nurodyta konsulinė įstaiga per nepagrįstai ilgą laikotarpį negauna Užsienio reikalų ministerijos išsiųstų išrašytų asmens tapatybės kortelių ar pasų, konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas apie tai nedelsdamas informuoja Užsienio reikalų ministeriją ir, jeigu asmens tapatybės kortelės ar pasai buvo siunčiami diplomatiniu paštu, susisiekia su diplomatinį paštą persiunčiančios įmonės atstovais. Jeigu per sutartyje su diplomatinį paštą persiunčiančia įmone numatytą laikotarpį diplomatiniu paštu siųstos išrašytos asmens tapatybės kortelės ar pasai nesurandami, konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas apie tai nedelsdamas raštu informuoja Užsienio reikalų ministeriją, o ši apie išrašytų asmens tapatybės kortelių ar pasų dingimą ir Asmens dokumentų išrašymo centrą. Dingusias asmens tapatybės korteles ar pasus išdavusi institucija priima sprendimą dėl naujų asmens tapatybės kortelių ar pasų išdavimo.

41. Gavus iš Asmens dokumentų išrašymo centro išrašytas asmens tapatybės korteles, vokus su slaptažodžiais ar pasus, ne mažiau kaip dviejų Migracijos departamento įgaliotų valstybės tarnautojų ar darbuotojų akivaizdoje arba dviejų konsulinės įstaigos darbuotojų akivaizdoje patikrinama, ar nepažeistos jų pakuotės, atidarius pakuotes, asmens tapatybės kortelės ar pasai suskaičiuojami, patikrinama, ar jų numeriai atitinka nurodytus lydraštyje, ar gauti visi lydraštyje nurodyti vokai su slaptažodžiais. Jeigu gautų vokų su slaptažodžiais skaičius, asmens tapatybės kortelių ar pasų skaičius ir jų numeriai atitinka nurodytus lydraštyje, Migracijos departamento įgalioti valstybės tarnautojai ar darbuotojai arba konsulinės įstaigos darbuotojai, tikrinę pakuotes, tai pažymi lydraštyje, nurodo savo pareigas, vardą (-us), pavardę, datą ir pasirašo. Siuntos turi būti patikrintos ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo siuntos gavimo Migracijos departamente ar konsulinėje įstaigoje dienos.

42. Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas arba konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas užpildo prašymo išduoti asmens dokumentą 13 eilutę, nurodydamas piliečiui išrašytos asmens tapatybės kortelės ar paso numerį, išrašymo datą ir datą, iki kada jis galioja.

43. Nustatęs, kad asmens tapatybės kortelių pakuotė pažeista ar trūksta asmens tapatybės kortelių, vokų su slaptažodžiais arba pasų pakuotė pažeista ar trūksta pasų, Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas apie tai nedelsdamas informuoja Migracijos departamento direktorių ir Asmens dokumentų išrašymo centrą, o konsulinė įstaiga – konsulinės įstaigos vadovą, Užsienio reikalų ministeriją ir Asmens dokumentų išrašymo centrą.

44. Migracijos departamento direktoriaus arba konsulinės įstaigos vadovo pavedimu per 5 darbo dienas nuo nustatyto asmens tapatybės kortelių pakuotės pažeidimo ar asmens tapatybės kortelių, vokų su slaptažodžiais trūkumo arba pasų pakuotės pažeidimo ar pasų trūkumo atliekamas patikrinimas, surašoma išvada. Migracijos departamentas ir konsulinė įstaiga išvados kopiją pateikia Asmens dokumentų išrašymo centrui, o jeigu asmens tapatybės kortelių pakuotės pažeidimą ar asmens tapatybės kortelių, vokų su slaptažodžiais trūkumą arba pasų pakuotės pažeidimą ar pasų trūkumą nustato konsulinė įstaiga, ji išvados kopiją pateikia ir Užsienio reikalų ministerijai. Išvadą dėl nustatyto asmens tapatybės kortelių, vokų su slaptažodžiais ar pasų trūkumo surašiusi institucija asmens dokumentų išdavimo sistemoje nedelsdama paskelbia, kad asmens tapatybės kortelė ar pasas dingo. Migracijos departamentas ar konsulinė įstaiga priima sprendimą dėl naujos asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo.

 

vi SKYRIUS

ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖS IR PASO ĮTEIKIMAS, JŲ GALIOJIMAS

 

45. Atsiimti asmens tapatybės kortelės ar paso į Migracijos departamento skyrių ar konsulinę įstaigą, kuriuose pateikė prašymą išduoti asmens dokumentą ar jį pakeisti, pilietis atvyksta pats, išskyrus aprašo 46–49 ir 112 punktuose nurodytus ir tuos atvejus, kai asmens tapatybės kortelė ar pasas jam išsiunčiamas registruotąja pašto siunta ar kitu saugiu būdu. Atsiimant asmens tapatybės kortelę piliečiui nuo 14 metų kartu su asmens tapatybės kortele asmeniškai įteikiamas vokas su slaptažodžiu. Jei asmens tapatybės kortelę atsiima aprašo 46, 48 ar 49 punkte nurodytas asmuo nedalyvaujant piliečiui ar 47 punkte nurodytas asmuo arba asmens tapatybės kortelė įteikiama piliečiui, nesukakusiam 14 metų, arba aprašo 53 punkto antrojoje pastraipoje nurodytu atveju, vokas su slaptažodžiu neįteikiamas, o šio aprašo VIII skyriuje nustatyta tvarka išsiunčiamas sunaikinti Asmens dokumentų išrašymo centrui.

46. Asmens tapatybės kortelę ar pasą gali paimti piliečio įgaliotas asmuo, kitas teisėtas atstovas ar piliečio rašytiniame prašyme išduoti asmens dokumentą, kurį jis pateikė Migracijos departamentui ar konsulinei įstaigai kartu su dokumentais dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo, nurodytas asmuo, pateikęs savo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu pateikdamas prašymą išduoti asmens dokumentą pilietis prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutėje nenurodė asmens, kurį įgalioja atsiimti išrašytą asmens tapatybės kortelę ar pasą, įgaliotas asmuo, atvykęs paimti asmens tapatybės kortelės ar paso, turi pateikti teisės aktų nustatyta tvarka sudarytą įgaliojimą arba informuoti Migracijos departamento įgaliotą valstybės tarnautoją ar darbuotoją arba konsulinį pareigūną ar konsulinės įstaigos įgaliotą darbuotoją apie Centrinės hipotekos įstaigos tvarkomame Įgaliojimų registre (toliau – Įgaliojimų registras) esantį informacinių technologijų priemonėmis sudarytą įgaliojimą. Prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutėje nurodomi pateikto įgaliojimo ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys. Jei įgaliojimas sudarytas informacinių technologijų priemonėmis, įrašoma patikrinimo Įgaliojimų registre data ir patikrinimą atlikusio Migracijos departamento įgalioto valstybės tarnautojo ar darbuotojo arba konsulinio pareigūno ar konsulinės įstaigos įgalioto darbuotojo vardas (-ai), pavardė ir parašas.

47. Neveiksnaus tam tikroje srityje piliečio asmens tapatybės kortelę ar pasą paima jo globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir asmens paskyrimą globėju ar kitu teisėtu atstovu patvirtinančius dokumentus. Prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutėje įrašomi pateiktų dokumentų duomenys.

48. Paimti piliečio iki 16 metų asmens tapatybės kortelę ar pasą turi, o piliečio nuo 16 iki 18 metų gali vienas iš tėvų, globėjas (rūpintojas) ar aprašo 46 punkte nurodytas įgaliotas asmuo arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ar užsienio valstybės institucijos, atsakingos už vaiko teisių apsaugą, tarpininkavimo dokumente nurodytas vaiko interesams atstovaujantis asmuo, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutėje įrašomi pateiktų dokumentų duomenys.

49. Jeigu vaiko tėvai išsituokę, paimti piliečio iki 16 metų asmens tapatybės kortelę ar pasą turi, o piliečio nuo 16 iki 18 metų gali, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, tas iš tėvų, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, arba pastarojo rašytiniu sutikimu – kitas iš tėvų, arba aprašo 46 punkte nurodytas įgaliotas asmuo. Prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutėje įrašomi pateiktų dokumentų duomenys.

50. Piliečio, gyvenančio užsienio valstybėje, pageidavimu konsulinė įstaiga asmens tapatybės kortelę, voką su slaptažodžiu ar pasą jam gali išsiųsti registruotąja pašto siunta ar kitu saugiu būdu. Konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas asmens tapatybės kortelę, voką su slaptažodžiu ar pasą išsiunčia tik gavęs patvirtinimą, kad asmens tapatybės kortelės, voko su slaptažodžiu ar paso persiuntimo išlaidos yra apmokėtos.

Kartu su asmens tapatybės kortele, voku su slaptažodžiu ar pasu konsulinė įstaiga piliečiui perduoda informacinį pranešimą, kad pilietis per 5 kalendorines dienas nuo asmens tapatybės kortelės, voko su slaptažodžiu ar paso gavimo dienos privalo išsiųsti (elektroniniu paštu, faksu ar paštu) rašytinį pranešimą apie asmens tapatybės kortelės, voko su slaptažodžiu ar paso gavimą, kad asmens dokumentų išdavimo sistemoje galėtų būti pažymėta, jog asmens tapatybės kortelė ar pasas įteikti, o sertifikatai aktyvuoti. Rašytiniame pranešime apie voko su slaptažodžiu gavimą, vyresnis kaip 14 metų pilietis parašu turi patvirtinti, kad susipažino ir sutinka su sertifikatų sudarymo ir tvarkymo sąlygomis, ir nurodo datą. Informaciniame pranešime įrašomas perspėjimas, kad tik gavus piliečio rašytinį pranešimą apie asmens tapatybės kortelės gavimą, jam bus išsiųstas vokas su slaptažodžiu. Konsulinėje įstaigoje kartu su saugomu prašymu išduoti asmens dokumentą ar jo kopija turi būti saugomas asmens tapatybės kortelę, voką su slaptažodžiu ar pasą siunčiančios įmonės išduotas patvirtinimas, kad konsulinė įstaiga jai perdavė asmens tapatybės kortelę, voką su slaptažodžiu ar pasą.

51. Atsiimant asmens tapatybės kortelę ar pasą (išskyrus aprašo 50 punkto pirmojoje pastraipoje nustatytą atvejį), būtina pateikti aprašo 11.2, 11.4 ir 11.9.2 papunkčiuose nurodytus dokumentus, kuriuos pilietis pateikė asmens tapatybės kortelei ar pasui išduoti ar pakeisti. Jeigu piliečiui buvo išduotas laikinasis pažymėjimas, atsiimant asmens tapatybės kortelę ar pasą šis dokumentas turi būti pateikiamas.

Jei aprašo 11.2.2, 11.2.3 ar 11.4 papunktyje nurodytas dokumentas neturi būti pažymėtas kaip negaliojantis pagal aprašo 54.3 papunktį, aprašo 46–49 punktuose nurodytas asmuo gali paimti  asmens tapatybės kortelę ar pasą, nepateikęs aprašo 11.2.2, 11.2.3, taip pat ir 11.4 papunktyje nurodyto dokumento.

Atsiimant asmens tapatybės kortelę ar pasą, gali būti nepateikta keičiama asmens tapatybės kortelė ar pasas, kai šie dokumentai negalioja, nes pasibaigė jų galiojimo laikas.

52. Jeigu pilietis, atsiimdamas asmens tapatybės kortelę ar pasą, nepateikia keičiamos asmens tapatybės kortelės ar keičiamo paso, kadangi juos prarado, ir jie aprašo 54.3 papunktyje nustatyta tvarka turi būti pažymėti kaip negaliojantys, arba asmens tapatybės kortelė ar pasas piliečiui buvo išsiųsti registruotąja pašto siunta ar kitu saugiu būdu, asmens dokumentų išdavimo sistemoje paskelbiama, kad jie negrąžinti.

53. Atsiimdamas asmens tapatybės kortelę ar pasą Migracijos departamente ar konsulinėje įstaigoje, pilietis turi pasirašyti prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 14 ir 15 eilutėse ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 14 eilutėje ir taip patvirtinti, kad asmens tapatybės kortelę ir voką su slaptažodžiu ar pasą gavo, nurodyti jų atsiėmimo datą, taip pat, prieš atsiimdamas voką su slaptažodžiu, – patvirtinti, kad su sertifikatų sudarymo ir tvarkymo sąlygomis susipažino ir sutinka, o aprašo 46–49 punktuose nurodytas asmuo turi pasirašyti prašymo išduoti asmens dokumentą 14 eilutėje ir nurodyti savo asmens kodą arba gimimo datą. Jeigu pilietis dėl fizinės negalios negali pasirašyti, prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 14 ir 15 eilutėse ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 14 eilutėje vietoj piliečio parašo braukiamas brūkšnys, nurodoma asmens tapatybės kortelės ir voko su slaptažodžiu ar paso įteikimo data, o prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutėje – priežastis, dėl kurios pilietis nepasirašo.

Jei pilietis atsisako pasirašyti prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 15 eilutėje, jam vokas su slaptažodžiu neįteikiamas.

Kai asmens tapatybės kortelė ar pasas piliečiui išsiunčiamas registruotąja pašto siunta ar kitu saugiu būdu, šio punkto pirmosios pastraipos reikalavimai nevykdomi.

Konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas, gavęs piliečio rašytinį pranešimą, kad jam įteiktas vokas su slaptažodžiu, asmens dokumentų išdavimo sistemoje aktyvuoja sertifikatus, o prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 15 eilutėje, įrašydamas vardą, pavardę, datą ir pasirašydamas, nurodo, kad vokas su slaptažodžiu gautas ir asmens dokumentų išdavimo sistemoje sertifikatai aktyvuoti.

54. Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas arba konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas, įteikiantis išrašytą asmens tapatybės kortelę ar pasą:

54.1sutikrina veido atvaizdus, esančius išrašytoje asmens tapatybės kortelėje ar pase ir pateiktame aprašo 11.2 ar 11.4 papunktyje nurodytame dokumente, o jei asmens tapatybės kortelę ar pasą atsiima pats pilietis – veido atvaizdus sutikrina su jo išvaizda;

54.2. esant techninėms galimybėms, sutikrina piliečio pirštų atspaudus su pirštų atspaudais, fiksuotais išrašytoje asmens tapatybės kortelėje ar pase ir Gyventojų registre;

54.3sutikrina piliečiui išrašytoje asmens tapatybės kortelėje ar pase nurodytus duomenis su jo duomenimis, esančiais Gyventojų registre;

54.4pažymi kaip negaliojančią piliečio pateiktą keisti asmens tapatybės kortelę ar pasą arba asmens tapatybės kortelei ar pasui išduoti pateiktą Lietuvos Respublikos piliečio pasą, išskyrus aprašo 25.6 papunktyje nustatytą atvejį, laikinąjį pažymėjimą, vaiko kelionės dokumentą (jeigu šie dokumentai buvo išduoti ir pateikti), aprašo 11.4 papunktyje nurodytais atvejais – teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimą, teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą ar lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą, teisę užsieniečiui gyventi Lietuvos Respublikoje suteikiantį ar patvirtinantį dokumentą ar užsieniečiui Lietuvos Respublikos išduotą asmens be pilietybės ar pabėgėlio kelionės dokumentą, užsieniečio pasą arba asmens tapatybės kortelę, jeigu pasas piliečiui išduodamas ar keičiamas pasikeitus jo asmens duomenims (vardui (-ams), pavardei, lyčiai, gimimo datai, asmens kodui). Pažymėtas kaip negaliojantis asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas grąžinamas piliečiui arba aprašo 46–49 punktuose nurodytam jo asmens tapatybės kortelę ar pasą atsiimančiam asmeniui. Jeigu asmens tapatybės kortelę ar pasą atsiimantis asmuo atsisako atsiimti negaliojantį asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą, šis negaliojantis dokumentas turi būti sunaikinamas. Pažymėtas kaip negaliojantis teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimas, teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis pažymėjimas ar lietuvių kilmę patvirtinantis pažymėjimas, teisę užsieniečiui gyventi Lietuvos Respublikoje suteikiantis ar patvirtinantis dokumentas ar užsieniečiui Lietuvos Respublikos išduotas asmens be pilietybės kelionės dokumentas, pabėgėlio kelionės dokumentas ar užsieniečio pasas tvarkomas šių dokumentų išdavimo tvarką reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka;

54.5asmens dokumentų išdavimo sistemoje pažymi, kad asmens tapatybės kortelė ar pasas atsiimtas. Prašymo išduoti asmens dokumentą 14 eilutėje ir prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 15 eilutėje nurodo datą, kada asmens dokumentų išdavimo sistemoje pažymėta, kad pilietis asmens tapatybės kortelę, voką su slaptažodžiu ar pasą atsiėmė, vardą, pavardę ir pasirašo. Asmens tapatybės kortelė ar pasas pradeda galioti nuo tada, kai asmens dokumentų išdavimo sistemoje pažymima, kad asmens tapatybės kortelė ar pasas atsiimtas.

55Pilietis ar kitas aprašo 46–49 punktuose nurodytas jo asmens tapatybės kortelę ar pasą atsiimantis asmuo Migracijos departamente arba konsulinėje įstaigoje dokumentų patikros įranga gali patikrinti į asmens tapatybės kortelę ar pasą elektroniniu būdu įrašytus duomenis.

56Jeigu nustatoma, kad į asmens tapatybės kortelę ar pasą elektroniniu būdu duomenys neįrašyti arba kad įrašyti duomenys neatitinka piliečio duomenų, apie tai nedelsiant informuojamas Asmens dokumentų išrašymo centras. Išsiaiškinę duomenų neatitikimo priežastis, Migracijos departamentas ar konsulinė įstaiga priima sprendimą dėl naujos asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo piliečiui. Asmens tapatybės kortelė ar pasas, kuriame duomenys elektroniniu būdu neįrašyti arba įrašyti, bet neatitinka piliečio duomenų, nedelsiant grąžinami Asmens dokumentų išrašymo centrui.

57. Jeigu piliečiui, gyvenančiam užsienio valstybėje, asmens tapatybės kortelę ar pasą išdavusi konsulinė įstaiga šią asmens tapatybės kortelę ar pasą išsiunčia registruotąja pašto siunta ar kitu saugiu būdu, prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutėje nurodoma asmens tapatybės kortelės ar paso išsiuntimo data, siuntimo būdas ir piliečio rašytinio pranešimo apie asmens tapatybės kortelės ar paso gavimą gavimo data.

58. Konsulinė įstaiga per 1 mėnesį nuo asmens tapatybės kortelės ar paso išsiuntimo dienos iš piliečio negavusi rašytinio pranešimo apie asmens tapatybės kortelės ar paso gavimą, kreipiasi į asmens tapatybės kortelę ar pasą siuntusią įmonę dėl informacijos, ar asmens tapatybės kortelė ar pasas buvo įteiktas piliečiui. Gavus informaciją, kad asmens tapatybės kortelė ar pasas piliečiui nebuvo įteiktas, konsulinė įstaiga paprašo asmens tapatybės kortelę ar pasą grąžinti ir, susisiekusi su piliečiu, pakartotinai jį informuoja apie galimybę atsiimti asmens tapatybės kortelę ar pasą.

Jeigu pilietis asmens tapatybės kortelės ar paso neatsiima per 1 metus nuo asmens tapatybės kortelės ar paso išrašymo dienos, asmens tapatybės kortelė ar pasas nurašomas asmens dokumentų išdavimo sistemoje, šis negaliojantis dokumentas turi būti sunaikinamas.

Siunčiančiai įmonei informavus, kad asmens tapatybės kortelė ar pasas piliečiui buvo įteiktas, konsulinė įstaiga susisiekia su piliečiu ir pakartotinai paprašo rašytiniu pranešimu informuoti apie asmens tapatybės kortelės ar paso gavimą. Jeigu konsulinei įstaigai susisiekus su piliečiu, šis per 3 mėnesius nuo susisiekimo su juo dienos rašytiniu pranešimu neinformuoja, kad gavo asmens tapatybės kortelę ar pasą, arba informuoja, kad negavo asmens tapatybės kortelės ar paso, tai konsulinė įstaiga, jeigu yra techninių galimybių, paskelbia asmens dokumentų išdavimo sistemoje, kad asmens tapatybės kortelė ar pasas dingo. Jeigu siunčianti įmonė informuoja, kad asmens tapatybės kortelė ar pasas piliečiui buvo įteiktas, o konsulinei įstaigai per 3 mėnesius nuo šios informacijos gavimo dienos su piliečiu nepavyksta susisiekti, tai konsulinė įstaiga paskelbia asmens dokumentų išdavimo sistemoje, kad asmens tapatybės kortelė ar pasas dingo.

59. Jeigu konsulinė įstaiga neturi techninių galimybių asmens dokumentų išdavimo sistemoje pažymėti, kad pilietis asmens tapatybės kortelę ar pasą atsiėmė, tai įteikusi asmens tapatybės kortelę ar pasą piliečiui konsulinėje įstaigoje arba gavusi piliečio rašytinį pranešimą apie asmens tapatybės kortelės ar paso gavimą, konsulinė įstaiga nedelsdama Migracijos departamentui suderintu elektroninio pašto adresu išsiunčia nuskaitytą pranešimą apie asmens tapatybės kortelės ar paso įteikimą (2 priedas).

60Pranešime apie asmens tapatybės kortelės ar paso įteikimą nurodomas asmens tapatybės kortelę ar pasą atsiėmusio arba gavusio piliečio vardas (-ai), pavardė, asmens kodas, asmens tapatybės kortelės ar paso numeris ir asmens tapatybės kortelės ar paso įteikimo arba gavimo data. Jeigu atsiimant asmens tapatybės kortelę ar pasą nepateikiamas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas, kadangi jis prarastas, ir kuris turi būti pažymėtas kaip negaliojantis, arba asmens tapatybės kortelė ar pasas piliečiui buvo išsiųstas registruotąja pašto siunta ar kitu saugiu būdu, turi būti nurodyta Migracijos departamentui siunčiamame pranešime apie asmens tapatybės kortelės ar paso įteikimą. Jeigu negaliojantį asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą pilietis paimti atsisakė, pažymima Migracijos departamentui siunčiamame pranešime apie asmens tapatybės kortelės ar paso įteikimą.

61.  Migracijos departamentas, gavęs konsulinės įstaigos pranešimą apie asmens tapatybės kortelės ar paso įteikimą, asmens dokumentų išdavimo sistemoje nedelsdamas pažymi, kad asmens tapatybės kortelė ar pasas atsiimtas. Nuo tada asmens tapatybės kortelė ar pasas pradeda galioti.

62.  Konsulinė įstaiga grąžintas aprašo 95 punkte nurodytas asmens tapatybės korteles, pasus ar Lietuvos Respublikos piliečio pasus, taip pat atsiimant asmens tapatybės kortelę ar pasą konsulinei įstaigai pateiktus vaiko kelionės dokumentus, aprašo 94 punkte nustatyta tvarka perduoda naikinti Asmens dokumentų išrašymo centrui. Teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimą patvirtinantis pažymėjimas, teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis pažymėjimas ar lietuvių kilmę patvirtinantis pažymėjimas diplomatiniu paštu ar kitu saugiu būdu perduodami Migracijos departamentui. Kartu pridedamas lydraštis, jame nurodoma asmens, kuriam išduotas dokumentas, vardas (vardai), pavardė, perduodamo dokumento pavadinimas ir numeris, priežastis, dėl kurios jis perduodamas.

63Asmens tapatybės kortelė galioja:

63.12 metus, jeigu ji išduota piliečiui iki 5 metų amžiaus;

63.25 metus, jeigu ji išduota piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus;

63.310 metų, jeigu ji išduota piliečiui nuo 16 metų iki 75 metų amžiaus;

63.420 metų, jeigu ji išduota piliečiui nuo 75 metų amžiaus;

63.512 mėnesių, kai laikinai negalima nuskaityti jokių piliečio pirštų atspaudų.

64Pasas galioja:

64.12 metus, jeigu pasas išduotas piliečiui iki 5 metų amžiaus;

64.25 metus, jeigu jis išduotas piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus;

64.310 metų, jeigu jis išduotas piliečiui nuo 16 metų amžiaus;

64.412 mėnesių, kai laikinai negalima nuskaityti jokių piliečio pirštų atspaudų.

 

VII SKYRIUS

PRANEŠIMO APIE PRARASTĄ ASMENS TAPATYBĘ IR PILIETYBĘ PATVIRTINANTĮ DOKUMENTĄ PATEIKIMAS, PRARASTO ASMENS TAPATYBĘ IR PILIETYBĘ PATVIRTINANČIO DOKUMENTO PASKELBIMAS NEGALIOJANČIU

 

65. Pilietis, praradęs asmens tapatybės kortelę, pasą ar Lietuvos Respublikos piliečio pasą, turi užpildyti pranešimą apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą (3 priedas) ir asmeniškai pateikti jį bet kuriam apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, Migracijos departamentui, o esantis užsienio valstybėje – konsulinei įstaigai. Pranešimą apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą pilietis gali pateikti ir elektroniniu būdu, prisijungęs prie Viešųjų paslaugų, susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimu, konsultavimu, teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams informacinės sistemos (toliau – elektroninių paslaugų informacinė sistema).

66. Pranešime apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą turi būti nurodyti prarastos asmens tapatybės kortelės, paso ar Lietuvos Respublikos piliečio paso duomenys (jeigu pilietis juos žino) ir praradimo aplinkybės. Asmeniškai pateiktame pranešime apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą turi būti nurodytos pranešimą priėmusio apskrities vyriausiojo policijos komisariato, konsulinio pareigūno ar konsulinės įstaigos įgalioto darbuotojo arba Migracijos departamento įgalioto valstybės tarnautojo ar darbuotojo pareigos, vardas (-ai), pavardė, data ir parašas.

67. Elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje piliečio užpildytas ir pateiktas pranešimas apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą automatiškai išsiunčiamas Migracijos departamentui.

68. Gavęs piliečio elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje pateiktą pranešimą apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą, Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas nedelsdamas įveda duomenis apie asmens tapatybės kortelės, paso ar Lietuvos Respublikos piliečio paso negaliojimą į asmens dokumentų išdavimo sistemą ir elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje pažymi, kad prarasta asmens tapatybės kortelė, pasas ar Lietuvos Respublikos piliečio pasas paskelbtas negaliojančiu.

69. Apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo asmeniškai pateikto pranešimo apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą gavimo dienos turi šį pranešimą perduoti arba elektroniniu paštu (nuskaitytą) persiųsti Migracijos departamentui. Gautą piliečio asmeniškai Migracijos departamentui, apskrities vyriausiajam policijos komisariatui ar konsulinei įstaigai pateiktą pranešimą apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas arba konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas nedelsiant duomenis apie asmens tapatybės kortelės, paso ar Lietuvos Respublikos piliečio paso negaliojimą įveda į asmens dokumentų išdavimo sistemą aprašo 82 punkte nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖS IR PASO NEGALIOJIMAS IR NEGALIOJANČIŲ ASMENS TAPATYBĖS KORTELIŲ IR PASŲ SUNAIKINIMAS

 

70Asmens tapatybės kortelė ar pasas negalioja Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais.

71Mirusio piliečio asmens tapatybės kortelė ar pasas grąžinami Migracijos departamentui, konsulinei įstaigai ar sveikatos priežiūros įstaigai, nustačiusiai asmens mirties faktą. Sveikatos priežiūros įstaigai grąžinta mirusio piliečio asmens tapatybės kortelė ar pasas perduodamas Migracijos departamentui. Lydraštyje nurodomas piliečio mirties įrašo numeris ir data.

72Mirusio piliečio asmens tapatybės kortelę ar pasą gavęs Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas arba konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas Gyventojų registre patikrina duomenis apie mirusį pilietį ir jam išduotus asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančius dokumentus, sutikrina veido atvaizdą asmens tapatybės kortelėje ar pase su veido atvaizdu Gyventojų registre, o nesant techninių galimybių – su nuotrauka (veido atvaizdu) prašyme išduoti asmens dokumentą, specialiu prietaisu pažymi mirusio piliečio asmens tapatybės kortelę ir (ar) pasą negaliojančiais ir asmens dokumentų išdavimo sistemoje paskelbia, kad jie grąžinti, o asmens tapatybės kortelę ar pasą aprašo 94 punkte nustatyta tvarka išsiunčia sunaikinti Asmens dokumentų išrašymo centrui. Jeigu mirusio piliečio asmens tapatybės kortelė ir (ar) pasas negrąžinti, asmens dokumentų išdavimo sistemoje paskelbiama, kad jie negrąžinti.

73Jeigu piliečiui asmens tapatybės kortelė ar pasas nebuvo įteiktas dėl jo mirties, asmens tapatybės kortelė ar (ir) pasas turi būti sunaikinami. Asmens dokumentų išdavimo sistemoje paskelbiama, kad asmens tapatybės kortelė ar pasas grąžintas.

74Asmens tapatybės kortelė ir pasas paskelbiami asmens dokumentų išdavimo sistemoje negaliojančiais, jeigu:

74.1jie priklausė Lietuvos Respublikos pilietybės netekusiam asmeniui;

74.2paaiškėja aplinkybės, dėl kurių jie negalėjo būti išduoti. Aplinkybės laikomos paaiškėjusiomis, kai yra priimtas sprendimas, kad asmens tapatybės kortelė ir (ar) pasas išduoti neteisėtai ar nepagrįstai ir turi būti iš asmens paimami;

74.3jie prarasti;

74.4jie suklastoti;

74.5jie pakeisti, kai pilietis pakeitė vardą (-us), pavardę, lytį, gimimo datą, pase – gimimo vietą ar piliečiui suteiktas naujas asmens kodas;

74.6jie pakeisti kaip netinkami naudoti;

74.7pasas pakeistas, išnaudojus vizoms skirtus lapus;

74.8jie pakeisti dėl netikslių įrašų juose;

74.9jie pakeisti piliečio pageidavimu;

74.10pilietis jų neatsiima per vienus metus nuo jų išrašymo dienos;

74.11piliečiui išduota asmens tapatybės kortelė su pakeistais asmens duomenimis;

74.12piliečiui išduotas pasas su pakeistais asmens duomenimis.

75Jeigu yra pagrindo manyti, kad asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas asmeniui išduotas neteisėtai ar nepagrįstai, jį išdavusi institucija turi atlikti patikrinimą asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento išdavimo aplinkybėms nustatyti (jeigu asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą išdavė Migracijos departamentas, patikrinimą šio dokumento išdavimo aplinkybėms nustatyti atlieka Migracijos departamento direktoriaus įgaliotas valstybės tarnautojas, o jeigu šį dokumentą išdavė konsulinė įstaiga, patikrinimą atlieka Konsulinio departamento įgaliotas valstybės tarnautojas).

76. Aprašo 75 punkte nurodytais atvejais patikrinimą turi atlikti ir išvadą dėl asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento išdavimo teisėtumo parengti per vieną mėnesį nuo prašymo išduoti asmens dokumentą ir dokumentų dėl paso išdavimo ar keitimo ar kito prašymo, pareiškimo, paklausimo ar pranešimo, kurį nagrinėjant buvo pradėtas šis patikrinimas, gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas patikrinimą atliekančio Migracijos departamento įgalioto valstybės tarnautojo arba Konsulinio departamento įgalioto valstybės tarnautojo motyvuotu prašymu, bet ne ilgiau kaip vienam mėnesiui. Išvadą dėl asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento išdavimo teisėtumo tvirtina Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas, kai jis nėra tas pats valstybės tarnautojas, kuris parengė išvadą arba Konsulinio departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas. Tvirtinimo žymoje turi būti antspaudas su Lietuvos valstybės herbu arba Migracijos departamento skyriaus antspaudas. Išvada registruojama asmens dokumentų išdavimo sistemoje. Migracijos departamento įgalioto valstybės tarnautojo surašyta išvada dėl asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento išdavimo teisėtumo kartu su patikrinimo medžiaga siunčiama Migracijos departamento direktoriui, o Konsulinio departamento įgalioto valstybės tarnautojo surašyta išvada dėl asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento išdavimo teisėtumo kartu su patikrinimo medžiaga siunčiama Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo išvados patvirtinimo dienos.

77Išvada dėl asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento išdavimo teisėtumo ir patikrinimo medžiaga išnagrinėjama ir sprendimas dėl asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento išdavimo teisėtumo priimamas per vieną mėnesį nuo išvados patvirtinimo dienos. Jeigu sprendimui priimti būtina gauti papildomų duomenų ar dokumentų, šis terminas skaičiuojamas nuo papildomų duomenų ar dokumentų gavimo Migracijos departamente ar Užsienio reikalų ministerijoje dienos.

78Sprendimą dėl asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento išdavimo teisėtumo priima Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas, o sprendimą dėl konsulinėje įstaigoje išduoto asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento išdavimo teisėtumo priima užsienio reikalų ministras arba jo įgaliotas valstybės tarnautojas. Šis sprendimas registruojamas asmens dokumentų išdavimo sistemoje. Apie priimtą sprendimą per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo raštu pranešama asmeniui, kuriam buvo išduotas šis dokumentas, jeigu žinoma jo gyvenamoji vieta.

79Migracijos departamentas ir Užsienio reikalų ministerija sudaro asmens bylas dėl asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento išdavimo teisėtumo.

80Asmuo, kuriam išdavus asmens tapatybės kortelę ir (ar) pasą paaiškėjo aplinkybės, dėl kurių jie negalėjo būti išduoti, taip pat asmuo, netekęs Lietuvos Respublikos pilietybės, asmens tapatybės kortelę ar pasą turi grąžinti Migracijos departamentui arba konsulinei įstaigai.

81.  Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, gavęs pranešimą apie priimtą sprendimą dėl asmens Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo ar priėmus sprendimą, kad asmens tapatybės kortelė ar pasas išduotas neteisėtai ar nepagrįstai, duomenis apie aprašo 74.1–74.2 papunkčiuose nurodytų asmens tapatybės kortelių ar pasų negaliojimą įveda į asmens dokumentų išdavimo sistemą. Jeigu negaliojančios asmens tapatybės kortelės ar paso asmuo negrąžina, asmens dokumentų išdavimo sistemoje paskelbiama, kad asmens tapatybės kortelė ar pasas negrąžintas. Jeigu tokia asmens tapatybės kortelė ar pasas grąžinamas vėliau, asmens dokumentų išrašymo sistemoje daromas pakeitimas ir nurodoma, kad asmens tapatybės kortelė ar pasas grąžintas.

Aprašo 74.1–74.2 papunkčiuose nurodytos asmens tapatybės kortelės ar pasai negalioja nuo atitinkamo sprendimo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo ar sprendimo, kad asmens tapatybės kortelė ar pasas išduotas neteisėtai ar nepagrįstai, įsigaliojimo dienos.

82Duomenis apie aprašo 74.3 papunktyje nurodytos asmens tapatybės kortelės ar paso negaliojimą į asmens dokumentų išdavimo sistemą įveda Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas arba konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas, jei yra techninių galimybių, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą gavimo dienos. Paskelbus, kad prarasta asmens tapatybės kortelė ar pasas negalioja, pranešime apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą nurodoma šio paskelbimo asmens dokumentų išdavimo sistemoje data. Aprašo 74.3 papunktyje nurodyta asmens tapatybės kortelė ar pasas negalioja nuo duomenų apie asmens tapatybės kortelės ar paso negaliojimą įrašymo į asmens dokumentų išdavimo sistemą dienos.

83. Lietuvos Respublikoje rasta asmens tapatybės kortelė, pasas ar Lietuvos Respublikos piliečio pasas turi būti nedelsiant grąžintas Migracijos departamentui, o asmens tapatybės kortelė ar pasas, rastas užsienio valstybėje, – konsulinei įstaigai.

84Institucija, kuriai buvo grąžinta ar perduota rasta asmens tapatybės kortelė ar pasas, patikrina Gyventojų registre, ar rasta asmens tapatybės kortelė ar pasas yra galiojantis, ir atlieka aprašo 85 punkte nurodytą sutikrinimą.

Migracijos departamentui ar konsulinei įstaigai nustačius, kad rasta asmens tapatybės kortelė ir (ar) pasas yra negaliojantys (pasibaigęs jų galiojimo laikas ir pan.), asmens tapatybės kortelė ir (ar) pasas siunčiami sunaikinti aprašo 94 punkte nustatyta tvarka.

Jei nustatoma, kad Lietuvos Respublikoje rasta Lietuvos Respublikoje deklaravusio gyvenamąją vietą piliečio asmens tapatybės kortelė ir (ar) pasas yra galiojantys ir gali būti grąžinti piliečiui, jie perduodami piliečio deklaruotos gyvenamosios vietos Migracijos departamento skyriui.

Jei nustatoma, kad užsienyje rasta Lietuvos Respublikoje deklaravusio gyvenamąją vietą piliečio asmens tapatybės kortelė ir (ar) pasas yra galiojantys ir gali būti grąžinti piliečiui, jie perduodami Migracijos departamento Vilniaus skyriui.

Jeigu Gyventojų registre piliečio gyvenamoji vieta įrašyta užsienio valstybė, galiojanti rasta asmens tapatybės kortelė ar pasas saugomi šiame punkte nustatytą laiką konsulinėje įstaigoje, jeigu galiojanti rasta asmens tapatybės kortelė ar pasas perduotas konsulinei įstaigai.

Jeigu pilietis nėra deklaravęs gyvenamosios vietos ir nėra žinoma jo gyvenamoji vieta, galiojanti Lietuvos Respublikoje rasta asmens tapatybės kortelė ar pasas perduodamas asmens tapatybės kortelę ar pasą išdavusiam Migracijos departamento skyriui arba Migracijos departamento Vilniaus skyriui, jei asmens tapatybės kortelę ar pasą yra išdavusi konsulinė įstaiga.

Užsienyje rasta ir konsulinei įstaigai perduota piliečio, kuris nėra deklaravęs gyvenamosios vietos ir nėra žinoma jo gyvenamoji vieta, asmens tapatybės kortelė ir (ar) pasas perduodami Migracijos departamento Vilniaus skyriui.

Rastos galiojančios asmens tapatybės kortelės ir (ar) pasai saugomi 3 mėnesius nuo jų gavimo Migracijos departamente ar konsulinėje įstaigoje dienos. Nustačius asmens tapatybės kortelės ar paso turėtojo gyvenamosios vietos adresą, jis turi būti informuojamas raštu apie tai, kad rasta jo asmens tapatybės kortelė ar (ir) pasas ir kad jis gali atvykti jų atsiimti.

Jeigu pilietis, kurio asmens tapatybės kortelė ar pasas rastas, dėl šio dokumento atsiėmimo nesikreipia per 3 mėnesius nuo asmens tapatybės kortelės ar paso gavimo Migracijos departamente dienos ar konsulinėje įstaigoje, Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas arba konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas asmens dokumentų išdavimo sistemoje paskelbia, kad rasta asmens tapatybės kortelė ar pasas negalioja kaip prarastas ir kad asmens tapatybės kortelė ar pasas grąžintas.

85Rastoje asmens tapatybės kortelėje ar pase nurodyti duomenys ir veido atvaizdas sutikrinami su duomenimis apie pilietį ir jo veido atvaizdu Gyventojų registre, o jeigu veido atvaizdo Gyventojų registre nėra, – su piliečio duomenimis ir veido atvaizdu prašyme išduoti asmens dokumentą ar prašymo išduoti asmens dokumentą kopijoje, atsiųstoje asmens tapatybės kortelę ar pasą išdavusios institucijos.

Tai, kad yra gauta rasta asmens tapatybės kortelė ar pasas, turi būti pažymėta asmens dokumentų išdavimo sistemoje pastabų eilutėje (atitinka prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutę ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutę).

86Duomenis apie aprašo 74.4 papunktyje nurodytos asmens tapatybės kortelės ar paso negaliojimą į asmens dokumentų išdavimo sistemą įveda Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, kai gauna informaciją apie nustatytą asmens tapatybės kortelės ar paso klastojimą arba kai nustato, kad rasta, iš kitų institucijų gauta ar piliečio pateikta asmens tapatybės kortelė ar pasas suklastotas. Jeigu gavus informaciją apie nustatytą asmens tapatybės kortelės ar paso klastojimą suklastota asmens tapatybės kortelė ar pasas nepateikiamas arba tai, kad asmens tapatybės kortelė ar pasas suklastotas, nustatoma iš kitų valstybės ar užsienio institucijų gavus asmens tapatybės kortelės ar paso kopiją, asmens dokumentų išdavimo sistemoje paskelbiama, kad asmens tapatybės kortelė ar pasas negalioja ir kad asmens tapatybės kortelė ar pasas negrąžintas Migracijos departamentui. Apie tai, kad asmens tapatybės kortelė ar pasas suklastotas, asmens dokumentų išdavimo sistemoje turi būti pažymėta ir tais atvejais, kai asmens dokumentų išdavimo sistemoje yra paskelbta, kad asmens tapatybės kortelė ar pasas negalioja dėl kitų priežasčių. Aprašo 74.4 papunktyje nurodyta asmens tapatybės kortelė ar pasas negalioja nuo duomenų apie asmens tapatybės kortelės ar paso negaliojimą įrašymo į asmens dokumentų išdavimo sistemą dienos, jeigu nebuvo paskelbta, kad asmens tapatybės kortelė ar pasas negalioja, ar asmens tapatybės kortelė ar pasas nėra negaliojantis dėl kitos priežasties.

87Konsulinė įstaiga apie nustatytą asmens tapatybės kortelės ar paso klastojimo atvejį raštu informuoja Migracijos departamentą ir jam perduoda suklastotą asmens tapatybės kortelę ar pasą.

88. Migracijos departamentas apie nustatytus asmens tapatybės kortelės ar paso klastojimus tarnybiniu pranešimu informuoja atitinkamo apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininką sprendimui dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo priimti, kartu su pranešimu perduodamas suklastotą asmens tapatybės kortelę ar pasą. Jeigu suklastota asmens tapatybės kortelė ir (ar) pasas grąžinami Migracijos departamentui arba jie dėl objektyvių priežasčių nebuvo perduoti tyrimui dėl suklastojimo atlikti, jie su atskiru lydraščiu išsiunčiami Asmens dokumentų išrašymo centrui sunaikinti.

89Šio aprašo 74.5–74.9 papunkčiuose nurodytais atvejais asmens tapatybės kortelė ir (ar) pasas asmens dokumentų išdavimo sistemoje skelbiami negaliojančiais nuo tos dienos, kai asmens dokumentų išdavimo sistemoje pažymima, kad piliečiui įteikta nauja asmens tapatybės kortelė ar pasas. Šio aprašo 74.6 ir 74.8 papunkčiuose nurodytais atvejais, kai pilietis pageidauja gauti naują asmens tapatybės kortelę ar pasą, ir aprašo 74.11–74.12 papunkčiuose nurodytu atveju asmens tapatybės kortelė ar pasas asmens dokumentų išdavimo sistemoje skelbiamas negaliojančiu nuo tos dienos, kai asmens dokumentų išdavimo sistemoje pažymima, kad piliečiui įteikta nauja asmens tapatybės kortelė ar pasas.

90Duomenis apie aprašo 74.10 papunktyje nurodytos asmens tapatybės kortelės ar paso negaliojimą į asmens dokumentų išdavimo sistemą įveda Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas arba konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas, kai įsitikinama, kad asmens tapatybės kortelės ar paso pilietis neatsiėmė per vienus metus nuo jo išrašymo. Apie paskelbimą, kad asmens tapatybės kortelė ar pasas, piliečio neatsiimtas per vienus metus nuo asmens tapatybės kortelės ar paso išrašymo dienos, negalioja, pažymima prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutėje. Ši asmens tapatybės kortelė, vokas su slaptažodžiu ar pasas turi būti siunčiamas sunaikinti Asmens dokumentų išrašymo centrui.

91Duomenys į asmens dokumentų išdavimo sistemą apie asmens tapatybės kortelės ar paso negaliojimą ar galiojimą, taip pat apie negaliojančios asmens tapatybės kortelės ar paso grąžinimą ar negrąžinimą įvedami vadovaujantis Prašymų registravimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

92Šio skyriaus nuostatos, išskyrus aprašo 74.10–74.12 papunkčius ir 94 punktą, taikomos ir Lietuvos Respublikos piliečio pasams. Jeigu Lietuvos Respublikos piliečio pasas negalioja dėl piliečio mirties, paskelbta, kad Lietuvos Respublikos piliečio pasas negalioja, nes pripažintas išduotu neteisėtai, jis yra Lietuvos Respublikos pilietybės netekusio asmens arba nustatyta, kad Lietuvos Respublikos piliečio pasas suklastotas, turi būti pažymėta prašymo išduoti (pakeisti) Lietuvos Respublikos piliečio pasą „Tarnybinėse žymose“.

93.  Negaliojančios asmens tapatybės kortelės ir pasai turi būti sunaikinami, jeigu:

93.1.  jie priklausė Lietuvos Respublikos pilietybės netekusiam asmeniui;

93.2.  paaiškėja aplinkybės, dėl kurių jie negalėjo būti išduoti;

93.3.  jie buvo paskelbti negaliojančiais dėl aprašo 74.5–74.7, 74.9, 74.11–74.12 papunkčiuose nurodytų priežasčių ar pasibaigus asmens tapatybės kortelės ar paso galiojimo laikui ir pilietis atsisakė negaliojančią asmens tapatybės kortelę ar pasą paimti;

93.4.  jie pakeisti dėl netikslių įrašų;

93.5.  pilietis jų neatsiima per vienus metus nuo išrašymo dienos;

93.6.  jie suklastoti ir nėra priežasčių, dėl kurių jie negali būti sunaikinami;

93.7.  jie yra mirusio asmens;

93.8.  jie rasti ir yra negaliojantys arba paskelbta, kad jie negalioja;

93.9.  paskelbta, kad jie negalioja, nes pilietis pakeitė asmens duomenis ir naujos asmens tapatybės kortelės ar paso gauti nepageidavo, o pažymėtą kaip negaliojančią asmens tapatybės kortelę ar pasą paimti atsisakė.

94.  Migracijos departamentas ar konsulinės įstaigos Aprašo 93 punkte nurodytas negaliojančias asmens tapatybės korteles ir pasus ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį siunčia Asmens dokumentų išrašymo centrui sunaikinti. Asmens dokumentų išrašymo centrui siunčiamų negaliojančių asmens tapatybės kortelių ir pasų lydraščiuose turi būti nurodyta siunčiamos asmens tapatybės kortelės ar paso numeris, asmens, kuriam asmens tapatybės kortelė ar pasas buvo išduotas, vardas (-ai), pavardė.

95.  Asmens dokumentų išrašymo centrui sunaikinti aprašo 94 punkte nustatyta tvarka taip pat siunčiami:

95.1.  Lietuvos Respublikos piliečio pasas ir vaiko kelionės dokumentas, kai vietoj jo piliečiui išduota asmens tapatybės kortelė ar pasas ir pilietis negaliojantį Lietuvos Respublikos piliečio pasą ar vaiko kelionės dokumentą paimti atsisakė;

95.2.  asmens tapatybės kortelė, kai paskelbta, kad ji negalioja, nes piliečiui, pasikeitus jo asmens duomenims, buvo išduotas ar pakeistas pasas ir negaliojančią asmens tapatybės kortelę su nepakeistais asmens duomenimis jis paimti atsisakė;

95.3.  pasas, kai paskelbta, kad jis negalioja, nes piliečiui, pasikeitus jo asmens duomenims, buvo išduota ar pakeista asmens tapatybės kortelė ir negaliojantį pasą su nepakeistais asmens duomenimis jis paimti atsisakė;

95.4.  teisę gyventi užsieniečiui Lietuvos Respublikoje patvirtinantis dokumentas ar užsieniečiui Lietuvos Respublikos išduotas asmens be pilietybės kelionės dokumentas, ar pabėgėlio kelionės dokumentas arba užsieniečio pasas, kai šie dokumentai pagal aprašo 11.4 papunktyje nurodytus reikalavimus buvo pateikti asmens tapatybės kortelei ar pasui išduoti;

95.5.  piliečiams neįteikti vokai su slaptažodžiais.

96. Migracijos departamentui sunaikinti išsiunčiami teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimas, teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis pažymėjimas ar lietuvių kilmę patvirtinantis pažymėjimas, kai šie dokumentai pagal aprašo 11.4 papunktyje nurodytus reikalavimus buvo pateikti asmens tapatybės kortelei ar pasui išduoti.

 

ix SKYRIUS

ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖS IR PASO IŠDAVIMAS AR KEITIMAS SKUBOS TVARKA

 

97Asmens tapatybės korteles ir pasus piliečiams skubos tvarka išduoda ir keičia Migracijos departamentas. Aprašo kitų skyrių nuostatos išduodant, keičiant asmens tapatybės korteles ir pasus skubos tvarka taikomos tiek, kiek tai nenustatyta šiame skyriuje.

98Asmens tapatybės kortelė ar pasas piliečio pageidavimu išduodamas ar keičiamas skubos tvarka per 5 darbo dienas arba per 1 darbo dieną (ne vėliau kaip kitą darbo dieną, jeigu prašymas išduoti asmens dokumentą Migracijos departamentui pateiktas iki 12 val.) nuo prašymo išduoti asmens dokumentą priėmimo ir kitų aprašo 11 punkte nurodytų dokumentų gavimo Migracijos departamente dienos. Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, priėmęs piliečio prašymą išduoti, pakeisti asmens dokumentą skubos tvarka, prašymo išduoti asmens dokumentą 10 eilutės laisvame langelyje nurodo tikslų prašymo išduoti asmens dokumentą pateikimo laiką, t. y. valandas ir minutes. Asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo skubos tvarka terminas pradedamas skaičiuoti nuo prašymo išduoti asmens dokumentą priėmimo dienos (valandos).

99Asmens tapatybės kortelė ir pasas skubos tvarka neišduodami ir nekeičiami, jeigu:

99.1pilietis yra praradęs asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą, kurį pagal aprašo 11.2 papunktyje nurodytus reikalavimus turi pateikti asmens tapatybės kortelei ar pasui išduoti ar pakeisti, išskyrus aprašo 100 punkte nurodytą atvejį;

99.2abejojama dėl asmens duomenų, jo tapatybės ar dėl piliečio pateikto asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento autentiškumo;

99.3paaiškėja, kad asmens pilietybės klausimas neišspręstas pagal Pilietybės įstatymą, arba nustatoma, kad asmens Lietuvos Respublikos pilietybės klausimas išspręstas pažeidžiant Pilietybės įstatymą ar kitus Lietuvos Respublikos įstatymus;

99.4pasikeitė piliečio vardas (-ai) ar pavardė, lytis, gimimo data, pase – gimimo vieta ar piliečiui suteiktas naujas asmens kodas ir nustatoma, kad šie duomenys Gyventojų registre nepakeisti arba duomenų apie pilietį šiame registre nėra;

99.5pilietis atlieka arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę arba jam teismo nutartimi taikomos priverčiamosios medicinos priemonės psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje;

99.6pilietis dėl negalios pats neatvyksta į Migracijos departamentą ir Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas turi nuvykti pas šį pilietį, kad įsitikintų asmens tapatybe ir mobiliąja biometrinių duomenų registravimo įranga nuskaitytų asmens biometrinius duomenis.

100.     Jeigu pilietis yra praradęs asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą, tačiau yra galimybė skubiai atlikti aprašo 27 punkte nurodytą patikrinimą dėl asmens duomenų ir tapatybės bei įsitikinti, kad piliečiui nėra paskirta kardomoji priemonė – dokumentų paėmimas, atlikęs šiuos veiksmus ir paskelbęs prarastą asmens tapatybės kortelę ar pasą negaliojančiu Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas priima sprendimą dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo skubos tvarka.

 

x SKYRIUS

ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖS IR PASO IŠDAVIMAS AR KEITIMAS NUTEISTAJAM AR PILIEČIUI, ESANČIAM SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOJE

 

101.   Aprašo kitų skyrių nuostatos išduodant, keičiant asmens tapatybės kortelę ar pasą nuteistajam arba piliečiui, esančiam sveikatos priežiūros įstaigoje, taikomos tiek, kiek tai nenustatyta šiame skyriuje.

102.   Nuteistajam arba piliečiui, kuris yra sveikatos priežiūros įstaigoje ir dėl sveikatos būklės negali pats atvykti pateikti dokumentų dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo, asmens tapatybės kortelę ar pasą išduoda ir keičia Migracijos departamento skyrius, kurio prižiūrimoje teritorijoje yra arešto ar laisvės atėmimo bausmę vykdanti institucija (toliau – laisvės atėmimo vieta) ar sveikatos priežiūros įstaiga.

103.   Migracijos departamento skyriaus, kurio prižiūrimoje teritorijoje yra laisvės atėmimo vieta ar sveikatos priežiūros įstaiga, valstybės tarnautojas ar darbuotojas į šias įstaigas vyksta pagal poreikį, suderinęs su laisvės atėmimo vietos ar sveikatos priežiūros įstaiga.

104.   Laisvės atėmimo vietos arba sveikatos priežiūros įstaiga ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas iki Migracijos departamento skyriaus, kurio prižiūrimoje teritorijoje yra laisvės atėmimo vietos arba sveikatos priežiūros įstaiga, valstybės tarnautojo ar darbuotojo numatyto vykimo į šią įstaigą suderintu elektroninio pašto adresu Migracijos departamento skyriui pateikia šiuos piliečių, kurie prašo išduoti ar pakeisti asmens tapatybės kortelę ar pasą, duomenis: vardą (-us), pavardę, asmens kodą ar gimimo datą, nurodo, jeigu pilietis prašo išduoti asmens tapatybės kortelę ar pasą vietoj prarasto asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento.

105.   Gavęs aprašo 104 punkte nurodytus duomenis Migracijos departamento skyriaus, kurio prižiūrimoje teritorijoje yra laisvės atėmimo vieta arba sveikatos priežiūros įstaiga, valstybės tarnautojas ar darbuotojas Gyventojų registre patikrina nuteistojo ar piliečio, esančio sveikatos priežiūros įstaigoje, duomenis, Prašymų registravimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka į mobiliąją biometrinių duomenų registravimo įrangą perkelia šių asmenų duomenis iš Gyventojų registro ir vyksta į laisvės atėmimo vietą ar sveikatos priežiūros įstaigą nuskaityti piliečio biometrinių duomenų.

106.   Dokumentus nuteistasis ar pilietis, esantis sveikatos priežiūros įstaigoje, Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojui ar darbuotojui pateikia asmeniškai, dalyvaujant laisvės atėmimo vietos ar sveikatos priežiūros įstaigos pareigūnui ar įgaliotam darbuotojui.

107.   Asmens tapatybės kortelei ar pasui išduoti ar pakeisti pateikiant šio aprašo 11.2–11.4, 11.7 ir 11.9 papunkčiuose nurodytus dokumentus, kartu pateikiamos ir šių dokumentų kopijos. Pateikti dokumentai, sutikrinus duomenis, grąžinami, kopijos patvirtinamos pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus dokumentų rengimo reikalavimus.

108.   Pateiktus dokumentus priėmęs Migracijos departamento skyriaus, kurio prižiūrimoje teritorijoje yra laisvės atėmimo vieta ar sveikatos priežiūros įstaiga, valstybės tarnautojas ar darbuotojas, grįžęs į skyrių, turi dar kartą sutikrinti nuteistojo ar piliečio, esančio sveikatos priežiūros įstaigoje, pateiktuose dokumentuose įrašytus duomenis, veido atvaizdą ir parašą su jo duomenimis, parašu (jeigu jis yra) ir veido atvaizdu (jeigu jis yra), esančiais Gyventojų registre, Prašymų registravimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka išspausdinti prašymą išduoti asmens dokumentą su užpildytomis prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 1–9 ir 16 eilutėmis ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 1–9 ir 15 eilutėmis (kai šiose eilutėse daromi įrašai), piliečio veido atvaizdu (kai pilietis nepateikia nuotraukos) ir parašu (kai pilietis šio aprašo nustatyta tvarka turi pasirašyti).

109.   Išspausdinęs prašymą išduoti asmens dokumentą, Migracijos departamento skyriaus, kurio prižiūrimoje teritorijoje yra laisvės atėmimo vieta ar sveikatos priežiūros įstaiga, valstybės tarnautojas ar darbuotojas vyksta į laisvės atėmimo vietą ar sveikatos priežiūros įstaigą ir duoda nuteistajam ar piliečiui, esančiam sveikatos priežiūros įstaigoje, pasirašyti prašymo išduoti asmens dokumentą 10 eilutėje.

110.   Migracijos departamento skyriaus, kurio prižiūrimoje teritorijoje yra laisvės atėmimo vieta ar sveikatos priežiūros įstaiga, valstybės tarnautojas ar darbuotojas parašu patvirtina nuteistojo ar piliečio, esančio sveikatos priežiūros įstaigoje, asmens tapatybę ir parašą, prašymo išduoti asmens dokumentą 11 eilutėje nurodo savo pareigas, vardą, pavardę ir datą.

Prašymo išduoti asmens dokumentą tam skirtoje vietoje nurodomas (-i) atitinkamas (-i) asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo priežasties (-čių) kodas (-ai) pagal Prašymų registravimo tvarkos aprašo nustatytas asmens dokumentų išdavimo ir keitimo priežastis.

111.   Tais atvejais, kai pilietis nėra deklaravęs savo gyvenamosios vietos arba yra deklaravęs gyvenamąją vietą ar įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą kito Migracijos departamento skyriaus prižiūrimoje teritorijoje, prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutėje pažymima jo faktinė buvimo vieta, t. y. nurodomas laisvės atėmimo vietos ar sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas ir adresas.

112.   Išrašytą asmens tapatybės kortelę ir voką su slaptažodžiu ar pasą nuteistajam arba piliečiui, esančiam sveikatos priežiūros įstaigoje, įteikia Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, nuvykęs į laisvės atėmimo vietą ar sveikatos priežiūros įstaigą.

113.   Asmens tapatybės kortelę ir voką su slaptažodžiu ar pasą nuteistajam arba piliečiui, esančiam sveikatos priežiūros įstaigoje, įteikęs Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, grįžęs į Migracijos departamento skyrių, nedelsdamas vykdo šio aprašo 54.4 papunktyje nustatytus reikalavimus.

114.   Jeigu nuteistasis ar pilietis, esantis sveikatos priežiūros įstaigoje, paleidžiamas iš laisvės atėmimo vietos ar sveikatos priežiūros įstaigos anksčiau, negu jam išduodama asmens tapatybės kortelė ar pasas, laisvės atėmimo vietos ar sveikatos priežiūros įstaigos pareigūnas ar įgaliotas darbuotojas nedelsdamas suderintu elektroninio pašto adresu apie tai informuoja Migracijos departamento skyrių, kurio prižiūrimoje teritorijoje yra laisvės atėmimo vieta ar sveikatos priežiūros įstaiga.

115.   Nuteistasis ar pilietis, esantis sveikatos priežiūros įstaigoje, paleistas iš laisvės atėmimo vietos ar sveikatos priežiūros įstaigos anksčiau, negu jam išduota asmens tapatybės kortelė ar pasas, turi atvykti atsiimti šio dokumento į Migracijos departamento skyrių, kurio prižiūrimoje teritorijoje yra laisvės atėmimo vieta ar sveikatos priežiūros įstaiga.

116. Piliečiui, kuris atlieka arešto, terminuoto laisvės atėmimo ar laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę užsienio valstybėje arba kuriam teismo nutartimi taikomos priverčiamosios medicinos priemonės užsienio valstybėje esančioje psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje, arba kai pilietis, esantis užsienio valstybės sveikatos priežiūros (pvz., stacionarinėje, slaugos), globos ar kitoje įstaigoje, negali pats atvykti dėl asmens tapatybės kortelės ar paso gavimo, tačiau jam būtina gauti ar pasikeisti asmens tapatybės kortelę ar pasą, taikomos aprašo 17 punkto nuostatos.

 

XII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

117.   Pranešimai apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą, valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ar užsienio valstybės institucijos, atsakingos už vaiko teisių apsaugą, tarpininkavimo dokumentai, globą (rūpybą), atstovavimą patvirtinantys dokumentai ar jų kopijos, įgaliojimai ir jų kopijos, patikrinimo dėl asmens duomenų ir tapatybės dokumentai, iš Asmens dokumentų išrašymo centro gauti išrašytų asmens tapatybės kortelių ar pasų lydraščiai, negaliojančių asmens tapatybės kortelių ar pasų ir kitų naikintinų dokumentų siuntimo Asmens dokumentų išrašymo centrui lydraščiai, asmens tapatybės kortelių ar pasų siuntimo lydraščiai ir kiti su asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimu ar keitimu susiję dokumentai ar jų kopijos dedami į bylas pagal įstaigos dokumentacijos planą. Dokumentų, susijusių su asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimu ir keitimu, kopijos, jei prie jų nepridedamas dokumento originalas, turi būti patvirtintos pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus dokumentų rengimo reikalavimus.

118.   Migracijos departamente ar konsulinėje įstaigoje prašymų išduoti asmens dokumentą registracijos numeriai kasmet pradedami formuoti nuo pirmo numerio. Apraše nurodyti dokumentų registrai gali būti saugomi kompiuterinėje laikmenoje.

119.   Prašymai išduoti asmens dokumentą saugomi Migracijos departamente arba konsulinėje įstaigoje, kur buvo išduota asmens tapatybės kortelė ar pasas, sudėti aplankuose arba kartotekoje abėcėlės tvarka (pagal pavardes arba pagal pavardes ir išdavimo metus). Konsulinė įstaiga vieną kartą per metus Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka prašymus išduoti asmens dokumentą perduoda saugoti Diplomatiniam archyvui.

120.   Prašymais išduoti asmens dokumentą naudotis (atsakant į paklausimus, darant kopijas, atliekant patikrinimą dėl asmens duomenų ir tapatybės ir kitais tarnybinio būtinumo atvejais) turi teisę tik Migracijos departamento valstybės tarnautojai ar darbuotojai arba konsuliniai pareigūnai ar konsulinės įstaigos įgalioti darbuotojai arba Užsienio reikalų ministerijos valstybės tarnautojai ar darbuotojai, vykdydami teisės aktų nustatytas funkcijas.

121.   Išnešti prašymą išduoti asmens dokumentą iš institucijos, išdavusios asmens tapatybės kortelę ar pasą, patalpų draudžiama, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus atvejus. Prašymai išduoti asmens dokumentą ir jų kopijos kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms teikiami teisės aktų nustatyta tvarka. Prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutėje įrašoma, kada ir kam prašymas išduoti asmens dokumentą buvo pateiktas ar išsiųsta jo kopija. Jei buvo pateiktas prašymas išnešti prašymą išduoti asmens dokumentą iš institucijos patalpų, vietoj jo aplanke ar kartotekoje paliekama patvirtinta šio prašymo išduoti asmens dokumentą kopija.

122.   Prašymai išduoti (pakeisti) Lietuvos Respublikos piliečio pasą saugomi, naudojami, jų kopijos teikiamos pagal aprašo 119 ir 121 punktuose nustatytus reikalavimus. Prašymo išduoti (pakeisti) Lietuvos Respublikos piliečio pasą „Tarnybinėse žymose“ įrašoma, kada ir kam šis dokumentas buvo pateiktas ar išsiųsta jo kopija.

123.   Iš Asmens dokumentų išrašymo centro gautos išrašytos, bet piliečių neatsiimtos asmens tapatybės kortelės ir vokai su slaptažodžiais ar pasai, aprašo 95 punkte nurodyti kiti negaliojantys dokumentai saugomi Migracijos departamente, konsulinėje įstaigoje ar Užsienio reikalų ministerijoje rakinamuose seifuose (metalinėse spintose) arba specialiai įrengtoje patalpoje (turi būti apsaugos signalizacija, langų grotos). Už šių dokumentų apskaitą ir saugojimą atsako Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas arba Užsienio reikalų ministerijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas. Keičiantis atsakingam Migracijos departamento įgaliotam valstybės tarnautojui ar darbuotojui, konsuliniam pareigūnui ar konsulinės įstaigos įgaliotam darbuotojui arba Užsienio reikalų ministerijos valstybės tarnautojui ar darbuotojui, sudaromas Migracijos departamente, konsulinėje įstaigoje ar Užsienio reikalų ministerijoje saugomų išrašytų, bet piliečių neatsiimtų ar konsulinėms įstaigoms per Užsienio reikalų ministeriją neišsiųstų asmens tapatybės kortelių ar pasų, taip pat aprašo 95 ir 107 punktuose nurodytų negaliojančių dokumentų perėmimo aktas, kurį tvirtina Migracijos departamento skyriaus vadovas ar jo pareigas einantis valstybės tarnautojas, konsulinės įstaigos vadovas arba Užsienio reikalų ministerijos įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas.

124.   Aprašo 41 punkte nurodytą patikrinimą Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas arba konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas atlieka Migracijos departamento ar konsulinės įstaigos patalpose, kurios nėra skirtos piliečiams aptarnauti.

125. Nustačius, kad dingo Migracijos departamente, konsulinėje įstaigoje ar Užsienio reikalų ministerijoje saugomas aprašo 123 punkte nurodytas dokumentas, jis asmens dokumentų išdavimo sistemoje skelbiamas dingusiu. Apie aprašo 123 punkte nurodyto dokumento dingimą Migracijos departamento skyriuje nedelsiant informuojamas Migracijos departamento direktorius, apie dokumentų dingimą konsulinėje įstaigoje raštu pranešama Migracijos departamentui ir Užsienio reikalų ministerijai, apie dokumentų dingimą Užsienio reikalų ministerijoje – Migracijos departamentui. Dingus asmens tapatybės kortelei ar pasui, nedelsiant raštu informuojamas Asmens dokumentų išrašymo centras. Dėl dokumento dingimo atliekamas patikrinimas, surašoma jo išvada. Išvados kopija pateikiama Migracijos departamentui ir (ar) Užsienio reikalų ministerijai, o jeigu dingo asmens tapatybės kortelė ar pasas, – ir Asmens dokumentų išrašymo centrui.

126.   Į Migracijos departamento, konsulinės įstaigos ir Užsienio reikalų ministerijos patalpas, kuriose saugomi aprašo 119 ir 123 punktuose nurodyti dokumentai ir kurios nėra skirtos asmenims aptarnauti, turi teisę įeiti tik asmens tapatybės kortelę ar pasą išduodantys Migracijos departamento įgalioti valstybės tarnautojai ar darbuotojai, konsuliniai pareigūnai ar konsulinės įstaigos įgalioti darbuotojai arba Užsienio reikalų ministerijos valstybės tarnautojai ar darbuotojai, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pareigūnai, valstybės tarnautojai ar darbuotojai.

127.   Prašymai išduoti asmens dokumentą, susegti prašymo išduoti asmens dokumentą originalas ir išspausdintas nuskaitytas prašymas, šių prašymų registrai saugomi 15 metų. Asmens bylos dėl asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento išdavimo teisėtumo, sprendimų ir išvadų dėl asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento išdavimo teisėtumo registrai, Asmens dokumentų išrašymo centro išrašytų asmens tapatybės kortelių ar pasų lydraščiai ir šiam centrui siunčiamų sunaikinti negaliojančių dokumentų lydraščiai, konsulinių įstaigų perduotų Užsienio reikalų ministerijai saugoti prašymų išduoti asmens dokumentą lydraščiai, prašymų išduoti asmens dokumentą perdavimo–priėmimo aktai saugomi 10 metų. Pranešimai apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą ir šių pranešimų registras saugomi 1 metus. Kiti dokumentai dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo, keitimo, įteikimo ir negaliojimo saugomi 5 metus.

___________________

 

 

Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo

tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

 

 

(Pranešimo apie asmens tapatybės kortelės ar paso įteikimą forma)

 

___________________________________________________________________

(Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pavadinimas)

 

 

_____________________________________________________________________

(diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos duomenys)

 

Migracijos departamentui prie

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

 

 

PRANEŠIMAS APIE ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖS AR PASO ĮTEIKIMĄ

 

_________ Nr. _______

(data)

Pranešame, kad _________________ atsiimtos / gautos šios asmens tapatybės kortelės

(data)

ar pasai:

 

 

Eil. Nr.

Asmens tapatybės kortelės ar paso numeris

Piliečio, kuriam išrašyta asmens tapatybės kortelė ar pasas, vardas, pavardė ir asmens kodas

Asmens tapatybės kortelę ar pasą atsiėmė / gavo

(nurodoma, ar asmens tapatybės kortelė ar pasas atsiimtas asmeniškai, ar gautas paštu ar kitu būdu; jeigu asmens tapatybės kortelę ar pasą paėmė vienas iš piliečio tėvų, globėjas (rūpintojas) ar įgaliotas asmuo, nurodomi asmens tapatybės kortelę ar pasą paėmusio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas)

Pateikto dokumento, kuris turi būti pažymėtas kaip negaliojantis, pavadinimas ir numeris (jeigu šis dokumentas nepateiktas, nurodoma ir tai, ar negaliojantį dokumentą pilietis atsiėmė, ar jį atsiimti atsisakė)

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________    _________________________                                 ________________________

(pareigų pavadinimas)  A.V.                                      (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

 

 

Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Pranešimo apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą forma)

(Įstaigos pavadinimas)

Gauta

__________Nr.__________

 

__________________________________________________________________

(vardas (-ai) ir pavardė)

__________________________________________________________________

(gyvenamosios vietos adresas)

 

________________________________

(adresatas)

 

PRANEŠIMAS

APIE ASMENS TAPATYBĘ IR PILIETYBĘ PATVIRTINANČIO DOKUMENTO PRARADIMĄ

 

____________

(data)

 

Pranešu, kad prarastas ___________________________________________________________________________________,

(asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento pavadinimas)

Nr. ____________________________, išduotas _____________________________________________________________________.

(išdavimo data ir išdavusios įstaigos pavadinimas)

Šis dokumentas prarastas_________________________________________________________

(praradimo data, aplinkybės)

_____________________________________________________________________________________________________________________.

Asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančiame dokumente buvo įrašyti šie duomenys:

 

vardas (-ai) __________________________________, pavardė ________________________________________________,

asmens kodas ________________________________, gimimo data ___________________________________________.

Prašau prarastą asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą paskelbti negaliojančiu.

Atsiradus prarastam asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančiam dokumentui, įsipareigoju nedelsdamas jį grąžinti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įgaliotam skyriui ar Lietuvos Respublikos konsulinei įstaigai.

 

_______________________                                                                     ________________________

(asmens parašas)                                                                  (vardas ir pavardė)

Pranešimą priėmė:

 

_____________________________________

(pareigų pavadinimas)

_____________________________________

(parašas)

_____________________________________

(vardas ir pavardė)

_____________________________________

(data)

Prarastas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas

asmens dokumentų išrašymo sistemoje paskelbtas negaliojančiu ___________________