vALSTYBINĖ kainų ir energetikos kontrolės komisija

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2014 M. VASARIO 10 D. NUTARIMO NR. O3-44 „DĖL SANKCIJŲ SKYRIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMOPAKEITIMO

 

2019 m. birželio 28 Nr. O3E-237

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 4, 8, 15, 16, 16-1, 19, 19-1, 22, 23, 24-1, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 34-1, 36, 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 2, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 straipsnių ir dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 34-1, 35-1 straipsniais ir priedu įstatymo 21 straipsniu, Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 13 straipsnio 2 dalimi, 19 straipsnio 2 dalimi bei atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2019 m. birželio 27 d. pažymą Nr. O5E-189 „Dėl valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimų projektų“, Komisija nutaria:

1.  Pakeisti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. vasario 10 d. nutarimą Nr. O3-44 „Dėl Sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

L SANKCIJŲ SKYRIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 ir 36 straipsniu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 10 punktu, Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalimi ir 20 straipsniu, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba n u t a r i a:

Patvirtinti Sankcijų skyrimo taisykles (pridedama).“

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                           Inga Žilienė

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos

2014 m. vasario 10 d. nutarimu Nr. O3-44

(Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos

2019 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3E-237 redakcija)

 

SANKCIJŲ SKYRIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sankcijų skyrimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) už Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 36 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 38 straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo 281 straipsnio 2 dalyje, Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje nurodytus pažeidimus skiriamų sankcijų tvarką.

2. Taisyklės taikomos energetikos įmonėms ir geriamojo vandens tiekėjams, nuotekų tvarkytojams ir paviršinių nuotekų tvarkytojams, vykdantiems reguliuojamą veiklą, bei didmeninės energijos rinkos dalyviams. Šių Taisyklių nuostatos mutatis mutandis taip pat taikomos energijos išteklių rinkoje veikiantiems asmenims, kurie disponuoja energijos ištekliais ar siekia jų įsigyti, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, nurodytiems Energetikos įstatymo 241 straipsnyje, bei valstybės valdomiems operatoriams, energijos tiekėjams, įmonėms, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nurodytoms energetikos įmonėms, galinčioms sudaryti susitarimus su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija dėl energijos taupymo (toliau – Subjektai).

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

3.1. Pirmieji veiklos metai12 mėnesių laikotarpis nuo dienos, kai Taryba Subjektui išdavė licenciją, leidimą, atestatą ir (ar) nustatė valstybės reguliuojamas kainas. Pirmaisiais veiklos metais nelaikomas 12 mėnesių laikotarpis nuo dienos, kai Taryba Subjektui išdavė licenciją, leidimą, atestatą ir (ar) kai nustatė valstybės reguliuojamas kainas, jei tas pats fizinis ar juridinis asmuo turi ar turėjo Subjekto, kuris verčiasi ta pačia veikla daugiau kaip 12 mėnesių nuo dienos, kai Taryba jam išdavė licenciją, leidimą, atestatą ir (ar) kai nustatė valstybės reguliuojamas kainas, kontrolės teisę.

3.2. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Energetikos įstatyme, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

SANKCIJŲ SKYRIMO TVARKA

 

4. Sankcijos skyrimo procedūra Subjektui pradedama protokolo dėl galimai padaryto ar daromo pažeidimo surašymu, kurį atlieka įgaliotas Tarybos darbuotojas.

5. Protokole nurodoma:

5.1. informacija apie pažeidimą galimai padariusį Subjektą (įmonės pavadinimas (fizinio asmens – vardas, pavardė), juridinio asmens kodas (fizinio asmens – asmens kodas), teisinis statusas, kontaktiniai duomenys, vykdomos veiklos, reguliuojamos veiklos ar veiklos didmeninėje energijos rinkoje pobūdis);

5.2. reguliuojamos veiklos, 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (OL 2011 L 326, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1227/2011) nuostatų, Energetikos įstatymo 241 straipsnio ar Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nuostatų pažeidimo padarymo aplinkybės;

5.3. atsakomybę lengvinančios ar sunkinančios aplinkybės, jeigu jų yra;

5.4. teisės akto (-ų), kurio (-ių) nuostatas pažeidė Subjektas, pavadinimas, straipsnis, jo dalis ir punktas;

5.5. kiti duomenys, būtini klausimui dėl sankcijos skyrimo teisingai išspręsti.

6. Protokolą pasirašo jį surašęs Tarybos darbuotojas ir Subjekto vadovas (jeigu pažeidimą galimai padarė fizinis asmuo – fizinis asmuo) ir (ar) jo įgaliotas atstovas. Subjekto vadovui (jeigu pažeidimą galimai padarė fizinis asmuo – fiziniam asmeniui) ir (ar) jo įgaliotam asmeniui atsisakius pasirašyti, apie tai pažymima protokole. Atsisakymas pasirašyti protokolą neatleidžia pažeidimą padariusio Subjekto nuo sankcijos vykdymo. Protokolas surašomas dviem egzemplioriais. Vienas protokolo egzempliorius turi būti nedelsiant įteiktas pažeidimą padariusio juridinio asmens vadovui (jeigu pažeidimą padarė fizinis asmuo – fiziniam asmeniui) ar (ir) jo įgaliotam asmeniui.

7. Taryba, prieš spręsdama sankcijos skyrimo klausimą, nustato ne trumpesnį nei 14 darbo dienų terminą nuo rašto gavimo dienos paaiškinimams pateikti ir apie tai raštu praneša Subjektui, dėl kurio veiksmų yra pradėta sankcijos skyrimo procedūra. Jei per nurodytą terminą Taryba negauna paaiškinimų, laikoma, kad juos pateikti atsisakyta.

8. Taryba turi teisę iš valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų ar kitų asmenų gauti informaciją, kuri gali būti reikšminga skiriant sankciją. Jeigu informacijos siuntėjas neprideda Subjekto prie šios informacijos adresatų sąrašo, gauta informacija pateikiama Subjektui susipažinti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jos gavimo Taryboje dienos.

9. Sankcijos skyrimo klausimas svarstomas Tarybos posėdyje, dalyvaujant Subjekto, kuris įtariamas padaręs pažeidimą ir kuriam gali būti skiriama sankcija, vadovui (jeigu pažeidimą galimai padarė fizinis asmuo – fiziniam asmeniui) ir (ar) jo įgaliotiems atstovams, kurie turi teisę būti išklausyti ir duoti paaiškinimus. Įtraukus sankcijos skyrimo klausimą į Tarybos posėdžio darbotvarkę, apie posėdžio datą ir laiką Subjektui, dėl kurio veiksmų yra pradėta sankcijos skyrimo procedūra, raštu pranešama ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki posėdžio. Neatvykus Subjekto vadovui (jeigu pažeidimą galimai padarė fizinis asmuo – fiziniam asmeniui) ar (ir) jo įgaliotam atstovui, klausimas dėl sankcijos skyrimo gali būti išnagrinėtas tik tais atvejais, kai yra duomenų, jog jiems buvo tinkamai ir laiku pranešta apie klausimo nagrinėjimo vietą ir laiką bei nebuvo gautas  prašymas atidėti klausimo nagrinėjimą. Tuo atveju, kai yra gautas prašymas atidėti klausimo nagrinėjimą, jis gali būti išnagrinėtas nedalyvaujant asmeniui, jeigu Taryba, pripažinusi neatvykimo į klausimo dėl sankcijos skyrimo nagrinėjimą priežastis nesvarbiomis, atmeta asmens prašymą.

10. Asmens prašymas atidėti klausimo dėl sankcijos skyrimo nagrinėjimą privalo būti pagrįstas objektyviais duomenimis bei įrodymais, pateisinančiais jo neatvykimą. Svarbiomis priežastimis laikytinos tik objektyvios, nuo asmens valios nepriklausančios aplinkybės, trukdančios jam atvykti į Tarybos posėdį. Asmens atostogos, komandiruotė, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai nelaikomi svarbiomis priežastimis, taip pat paprastai svarbia priežastimi nelaikomas ir asmens neatvykimas dėl ligos.  Neatvykimo priežasčių svarbą įvertina Taryba.

11. Esant išimtiniams atvejams (didelė nagrinėjamos medžiagos apimtis, daug įrodymų, sudėtingos nagrinėjamo klausimo aplinkybės), Tarybai nutarus, klausimo dėl sankcijos skyrimo svarstymas gali būti atidėtas. Taryba posėdžio metu apie tai paskelbia į sankcijos skyrimo klausimo nagrinėjimą susirinkusiems asmenims. Taryba taip pat gali priimti sprendimą atidėti sankcijos skyrimo klausimo nagrinėjimą šiais atvejais:

11.1. jei į klausimo nagrinėjimo posėdį neatvyksta su nagrinėtinu klausimu susiję kviestieji asmenys, be kurių, Tarybos nuomone, negalima nagrinėti šio klausimo;

11.2. kai būtina surinkti naujus įrodymus;

11.3. kai būtina kreiptis į kitas valstybės institucijas ar asmenis dėl informacijos, kuri gali būti reikšminga skiriant sankciją, gavimo;

11.4. kai Taryba iš valstybės institucijų ar asmenų nėra gavusi visos ar dalies prašomos informacijos, kuri gali būti reikšminga skiriant sankciją;

11.5. kai Subjekto vadovas (jeigu pažeidimą galimai padarė fizinis asmuo – fizinis asmuo) ir (ar) jo įgaliotas atstovas Tarybos posėdžio metu pateikia naujus įrodymus, kurie dėl objektyvių priežasčių negalėjo būti pateikti iki posėdžio ir kurie, Tarybos nuomone, dėl savo svarbos ar reikšmės skiriant sankciją negali būti visapusiškai įvertinti ir išnagrinėti Tarybos posėdžio metu.

12. Subjekto atstovais laikomi Subjektų vadovai (fizinis asmuo, jeigu jis verčiasi energetikos veikla, yra didmeninės energijos rinkos dalyvis ar yra nurodytas į Energetikos įstatymo
241 straipsnyje), o įstatymų ar kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir kiti darbuotojai, veikiantys neviršydami savo įgaliojimų, suteiktų vadovaujantis įstatymais ar kitais teisės aktais. Šie asmenys pateikia Tarybai dokumentus, patvirtinančius jų asmens tapatybę ir einamas pareigas, Subjekto vadovo (fizinio asmens, jeigu jis verčiasi energetikos veikla, yra didmeninės energijos rinkos dalyvis ar yra nurodytas Energetikos įstatymo 241 straipsnyje) pasirašytą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą dokumentą, įgaliojantį atstovauti Subjektui (fiziniam asmeniui, jeigu jis verčiasi energetikos veikla, yra didmeninės energijos rinkos dalyvis
ar yra nurodytas Energetikos įstatymo 241 straipsnyje).

13. Įgaliotais atstovais pagal pavedimą paprastai būna advokatai. Advokato arba advokato padėjėjo įgaliojimai patvirtinami advokato arba advokato padėjėjo su klientu sudaryta sutartimi. Kitų atstovų įgaliojimai turi būti nurodyti įgaliojime, išduotame ir įformintame Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

14. Sankcijos skyrimo klausimo svarstymas posėdyje yra viešas. Tarybos iniciatyva ar Subjekto ar (ir) jo įgalioto asmens motyvuotu prašymu Taryba procedūriniu sprendimu gali paskelbti žodinį sankcijos skyrimo klausimo svarstymo posėdį uždaru, kai Taryba siekia apsaugoti Subjekto komercines paslaptis, asmens duomenis ar kitą konfidencialią informaciją. Uždarame Tarybos posėdyje dalyvaujantys asmenys privalo neatskleisti posėdžio metu sužinotos komercinės paslapties, asmens duomenų ar kitos konfidencialios informacijos. Už tokios informacijos atskleidimą asmenys atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

15. Sankcijos skyrimo klausimas posėdyje svarstomas žodinio proceso tvarka. Žodinis sankcijos skyrimo klausimo svarstymas posėdyje vyksta lietuvių kalba. Jos nemokantys Subjektai gali kalbėti kita kalba. Tuo atveju jie turi užtikrinti vertimą į lietuvių kalbą.

16. Posėdžiui pirmininkauja Tarybos pirmininkas, jo nesant – pirmininko pavaduotojas. Nesant Tarybos pirmininko ir jo pavaduotojo, posėdžiui pirmininkauja Tarybos narys, laikinai atliekantis Tarybos pirmininko funkcijas. Posėdyje dalyvaujantys asmenys, svarstant sankcijos skyrimo klausimą, laikosi posėdžio pirmininko nustatytos posėdžio tvarkos.

17. Prieš pradedant svarstyti klausimą, patikrinama Subjekto vadovo (jeigu svarstomas klausimas dėl fizinio asmens galimai padaryto pažeidimo – fizinio asmens) tapatybė, Subjekto atstovų įgalinimai.

18. Posėdžio pirmininkas pradeda posėdį paskelbdamas, už kokį galimai padarytą pažeidimą ir kokiam Subjektui yra svarstoma skirti sankciją. Klausimą pristatantis Tarybos darbuotojas praneša Tarybai, kas yra atvykę į klausimo svarstymą, ar šiems asmenims suteikta teisė atstovauti Subjektui.

19. Posėdis pradedamas Tarybos darbuotojo pranešimo pristatymu, kurio metu išdėstomas Subjekto galimai padarytas pažeidimas, galimai padaryto pažeidimo padarymo aplinkybės, atsakomybę lengvinančios ar sunkinančios aplinkybės, jeigu jų yra, trumpai pristatomi Subjekto pateikti paaiškinimai, jeigu jie yra pateikti, bei nurodoma kita informacija ir duomenys, turintys reikšmės klausimui dėl sankcijos skyrimo teisingai išspręsti. Po to yra išklausomi Subjekto ar (ir) jo įgalioto asmens paaiškinimai.

20. Sankcijos skyrimo klausimo svarstymo metu yra nagrinėjami prašymai, išklausomi dalyvaujantys klausimo svarstyme asmenys ir ištiriami įrodymai. Sankcijos skyrimo klausimą Taryba nagrinėja pagal jai pateiktą protokolą, rašytinius įrodymus, įvertindama pranešėjo pateiktą medžiagą bei Subjekto ar (ir) jo atstovų paaiškinimus.

21. Sankcijos skyrimo klausimo svarstymas yra fiksuojamas Tarybos darbo reglamento nustatyta tvarka.

22. Išnagrinėjusi visą turimą medžiagą, susijusią su įtariamu pažeidimu, Taryba turi teisę:

22.1. skirti sankciją:

22.1.1. taikyti nuobaudą-įspėjimą;

22.1.2. skirti piniginę baudą;

22.1.3. kreiptis į teismą skirti laikiną apribojimą vykdyti veiklą didmeninėje energijos rinkoje;

22.2. nutraukti klausimo dėl sankcijos skyrimo nagrinėjimą šiais atvejais:

22.2.1. nesant pažeidimo;

22.2.2. nesant įstatyminio pagrindo skirti sankciją;

22.2.3. likvidavus juridinį asmenį ar mirus fiziniam asmeniui;

22.3. pratęsti klausimo dėl sankcijos skyrimo nagrinėjimą.

23. Tarybos nutarimas dėl sankcijos skyrimo turi būti priimtas per 6 mėnesius nuo pažeidimo nustatymo dienos. Esant energetikos įmonės, didmeninės energijos rinkos dalyvio ar geriamojo vandens tiekėjo, nuotekų tvarkytojo ir paviršinių nuotekų tvarkytojo tęstiniam pažeidimui, sankcija gali būti skiriama ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos. Tarybai per 6 mėnesius nuo pažeidimo nustatymo arba paaiškėjimo dienos nepriėmus nutarimo dėl sankcijos skyrimo, sankcija negali būti skiriama. Už pažeidimus, nuo kurių padarymo dienos praėjo daugiau kaip 5 metai, sankcijos negali būti skiriamos.

24. Už Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatyme numatytus pažeidimus Tarybos nutarimas dėl sankcijos skyrimo turi būti priimtas per 3 mėnesius nuo pažeidimo nustatymo dienos, kai pažeidimas yra tęstinis ar trunkamasis – nuo paskutinių tęstinio pažeidimo veiksmų atlikimo dienos ar trunkamojo pažeidimo paaiškėjimo dienos. Už pažeidimus, nuo kurių padarymo dienos praėjo daugiau kaip 5 metai, sankcijos negali būti skiriamos.

25. Taryba gali atidėti ar pratęsti klausimo dėl sankcijos skyrimo nagrinėjimą tokiam terminui, kuris negali būti ilgesnis nei Taisyklių 23 bei 24 punkte numatytas Tarybos nutarimo dėl sankcijos skyrimo priėmimo terminas.

26. Komisija Subjektui už pirmaisiais veiklos metais padarytą pažeidimą neskiria sankcijos.

27. Taisyklių 26  punktas netaikomas, kai Subjektas padaro Reglamento (ES) Nr. 1227/2011 nuostatų pažeidimus, bei kai dėl padaryto pažeidimo atsirado sunkių padarinių ir (ar) esminės žalos kitų asmenų interesams, Subjektas tęsė pažeidimą, nepaisydamas Tarybos nurodymo nutraukti neteisėtą veiklą, arba pakartotinai padarė pažeidimą, dėl kurio Taryba Subjektą buvo įspėjusi per paskutinius 12 mėnesių.

28. Už tą patį pažeidimą gali būti skiriama tik viena sankcija, išskyrus sankcijas, numatytas Taisyklių 40 punkte. Sankcijos skyrimas neatleidžia Subjekto nuo pareigos, už kurios nevykdymą paskirta sankcija, vykdymo.

 

III SKYRIUS

SANKCIJOS NUSTATYMAS

 

29. Taryba skiria energetikos įmonėms pinigines baudas už:

29.1. viešai privalomos skelbti informacijos apie energetikos įmonės reguliuojamąją veiklą nepaskelbimą, teisės aktais nustatytos informacijos valstybės, savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) kitiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra suteikiama teisė gauti tokią informaciją, nepateikimą, taip pat neteisingos ar ne visos informacijos pateikimą;

29.2. kitų teisės aktų nustatytų reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimą arba jų nevykdymą;

29.3. Tarybos įpareigojimų (nurodymų) nevykdymą arba vykdymą ne laiku;

29.4. Tarybos didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turinčiam asmeniui nustatytų įpareigojimų nevykdymą;

29.5. reguliuojamos veiklos įsipareigojimų nesilaikymą;

29.6. veiklos saugumo ir patikimumo, sąžiningos konkurencijos ir vartotojų (sistemos naudotojų) nediskriminavimo principų pažeidimą, išskyrus Taisyklių 37 punkte nurodytus atvejus;

29.7. reguliuojamosios veiklos sąlygų pakartotinį pažeidimą per kalendorinius metus;

29.8. energijos perdavimo ar skirstymo veiklos nepriklausomumo ir veiklos atskyrimo reikalavimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą;

29.9. draudimo naudotis viešai neatskleista prekybos energijos ištekliais informacija ir užsiimti arba bandyti užsiimti manipuliavimu energijos išteklių rinka pažeidimus;

29.10. Tarybos, jos įgaliotų Tarybos darbuotojų, ar asmenų, nurodytų Energetikos įstatymo 241 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose, reikalavimų, duotų atliekant Energetikos įstatymo 241 straipsnyje nurodytus veiksmus, nevykdymą.

30. Taryba skiria geriamojo vandens tiekėjams, nuotekų tvarkytojams ir paviršinių nuotekų tvarkytojams pinigines baudas už:

30.1. viešai privalomos skelbti informacijos apie Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu reglamentuojamą reguliuojamąją veiklą nepaskelbimą, už teisės aktuose nustatytos informacijos nepateikimą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 36  straipsnyje nurodytiems asmenims, už neteisingos ar ne visos informacijos pateikimą;

30.2. Tarybos įpareigojimų (nurodymų) nutraukti neteisėtą veiklą, pakeisti naudojamą apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo sistemą, už reguliuojamosios veiklos sąlygų pažeidimus;

30.3. Tarybos, jos įgaliotų Tarybos darbuotojų, ar asmenų, nurodytų Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 341 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose, reikalavimų, duotų atliekant Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 341 straipsnyje nurodytus veiksmus, nevykdymą.

31. Taryba asmenims skiria piniginę baudą už geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo veiklą, vykdomą neturint geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos.

32. Taryba skiria valstybės valdomiems operatoriams, energijos tiekėjams, įmonėms, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nurodytoms energetikos įmonėms, galinčioms sudaryti su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija susitarimus dėl energijos sutaupymo pinigines baudas už:

32.1. atsisakymą sudaryti su Energetikos ministerija Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje numatytą susitarimą dėl energijos sutaupymo arba už šiuo susitarimu nustatytų reikalavimų ar sąlygų nesilaikymą;

32.2. atsisakymą sudaryti su Energetikos ministerija Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 8 straipsnyje numatytą susitarimą dėl vartotojų švietimo ir konsultavimo arba šiuo susitarimu nustatytų reikalavimų ar sąlygų nesilaikymą;

32.3. pakartotinį per 3 mėnesius nuo įspėjimo skyrimo Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 11 straipsnyje nurodyto pažeidimo padarymą.

33. Taryba skiria valstybės valdomiems operatoriams, energijos tiekėjams, įmonėms, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nurodytoms energetikos įmonėms, galinčioms sudaryti su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija susitarimus dėl energijos sutaupymo įspėjimą už:

33.1. Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 7 straipsnyje nustatytos ataskaitos nepateikimą susitarime dėl energijos sutaupymo nustatyta tvarka;

33.2. Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 8 straipsnyje nustatytos ataskaitos nepateikimą susitarime dėl vartotojų švietimo ir konsultavimo nustatyta tvarka;

33.3. Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 11 straipsnyje numatyto energijos vartojimo auditų neatlikimą ar ataskaitos nepateikimą;

33.4. Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 18 straipsnyje numatytos pareigos nevykdymą.

34. Taryba skiria šio dydžio pinigines baudas:

34.1. už pažeidimus, nurodytus Taisyklių 29.1–29.7 papunkčiuose, vertikalios integracijos įmonei ir (ar) tinklų operatoriui – iki 10 procentų šios energetikos įmonės metinių pajamų, o kitą energetikos veiklą vykdančioms įmonėms – iki 10 procentų energetikos veiklą vykdančios įmonės metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais iš konkrečios reguliuojamosios veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas;

34.2. už pažeidimus, nurodytus Taisyklių 29.8 papunktyje, – vertikalios integracijos įmonei ir (ar) tinklų operatoriui – iki 10 procentų šios energetikos įmonės metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais;

34.3. už pažeidimus, nurodytus Taisyklių 29.9 papunktyje, – iki 10 procentų metinių pajamų praėjusiais finansiniais metais iš veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas, o jeigu energijos išteklių rinkos dalyvis neturėjo pajamų praėjusiais finansiniais metais iš veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas, – iki dvidešimt tūkstančių eurų;

34.4. už pažeidimus, nurodytus Taisyklių 29.10 papunktyje, – iki 0,5 procento energetikos įmonės metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais. Kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims už Taisyklių 29.10 papunktyje nurodytus pažeidimus Taryba skiria baudą iki 6 000 eurų;

34.5. už pažeidimus, nurodytus Taisyklių 30.1 papunktyje, nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų iki 0,5 procento geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo bei paviršinių nuotekų tvarkytojo metinių reguliuojamosios veiklos pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais;

34.6. už pažeidimus, nurodytus Taisyklių 30.2 papunktyje, – nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų iki vieno procento geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo bei paviršinių nuotekų tvarkytojo metinių reguliuojamosios veiklos pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais;

34.7. už pažeidimus, nurodytus Taisyklių 30.3 papunktyje, – iki 0,5 procento geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo įmonės reguliuojamosios veiklos metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais. Kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims už Taisyklių 30.3 papunktyje nurodytus pažeidimus Taryba skiria baudą iki 6 000 eurų;

34.8. už pažeidimus, nurodytus Taisyklių 31 punkte, – nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų iki 3 procentų metinių veiklos pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais;

34.9. už pažeidimus, nurodytus Taisyklių 32.1 papunktyje, iki 5 procentų nuo bendrųjų metinių pajamų;

34.10. už pažeidimus, nurodytus Taisyklių 32.2 papunktyje, iki 3 procentų nuo bendrųjų metinių pajamų;

34.11. už pažeidimus, nurodytus Taisyklių 32.3 papunktyje, iki 0,5 procento nuo bendrųjų metinių pajamų.

35. Pakartotinai per vienus metus nuo pažeidimo padarymo padarius Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1, 3 ar 7 punktų pažeidimą, už kurį jau buvo pritaikyta Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nustatyta sankcija, gali būti skiriama bauda iki 5 procentų praėjusių metų bendrųjų metinių pajamų.

36. Tais atvejais, kai neįmanoma nustatyti juridinio asmens praėjusių metų bendrųjų metinių pajamų, Taryba turi teisę vietoj Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2, 4 ar 6 punktuose ar 8 dalyje nurodytos baudos skirti juridiniam asmeniui baudą iki 80 000 eurų.

37. Taryba didmeninės energijos rinkos dalyviams skiria sankcijas už šiuos Reglamento (ES) Nr. 1227/2011 nuostatų pažeidimus:

37.1. didmeninės energijos rinkos sandorių, įskaitant prekybos nurodymus, duomenų nepateikimą;

37.2. prekybos vykdymą didmeninėje energijos rinkoje neužsiregistravus Taryboje ar kitos valstybės narės nacionalinėje reguliavimo institucijoje;

37.3. laiku nepranešus Tarybai, kad sandoris gali pažeisti Reglamento (ES) Nr. 1227/2011 3 ar 5 straipsnį;

37.4. didmeninės energijos rinkos skaidrumo ir vientisumo sąlygų pažeidimą, išskyrus Taisyklių 37.5 papunktyje nurodytas sąlygas;

37.5. prekybą naudojantis viešai neatskleista informacija, tokios informacijos tinkamą neatskleidimą ir (ar) manipuliavimą (piktnaudžiavimą) didmeninėje energijos rinkoje.

38. Taryba didmeninės energijos rinkos dalyviams skiria šias sankcijas:

38.1. už pažeidimus, nurodytus Taisyklių 37.1–37.4 papunkčiuose, – piniginę baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų iki 2 procentų asmens metinių pajamų praėjusiais finansiniais metais iš veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas. Jeigu asmenys neturėjo pajamų praėjusiais finansiniais metais iš veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas, – iki keturiolikos tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimt vieno euro, arba kreipiasi į teismą skirti laikiną apribojimą vykdyti veiklą didmeninėje energijos rinkoje;

38.2. už pažeidimus, nurodytus Taisyklių 37.5 papunktyje, – piniginę baudą nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų iki 10 procentų asmens metinių pajamų praėjusiais finansiniais metais iš veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas. Jeigu asmenys neturėjo pajamų praėjusiais finansiniais metais iš veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas, – iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių tūkstančių šešių šimtų dvidešimties eurų, arba kreipiasi į teismą skirti laikiną apribojimą vykdyti veiklą didmeninėje energijos rinkoje.

39. Jeigu dėl Taisyklių 37.1–37.5 papunkčiuose išvardytų pažeidimų asmuo gavo pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengė nuostolių ar padarė žalos ir tokių pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengtų nuostolių ar žalos dydis viršijo minėtuose papunkčiuose nurodytų baudų dydžius, Taryba turi teisę skirti baudą iki dvigubo asmens dėl Taisyklių 37.1–37.5 papunkčiuose išvardytų pažeidimų gautų pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengtų nuostolių ar padarytos žalos dydžio.

40. Taryba kreipiasi į teismą skirti laikiną apribojimą vykdyti veiklą didmeninėje energijos rinkoje, kai, Tarybai paskyrus baudą, per Tarybos nustatytą protingą terminą, bet ne ilgesnį kaip du mėnesiai, asmuo nenutraukia daryti Taisyklių 37.1–37.5 papunkčiuose išvardytų pažeidimų, arba, esant faktinėms aplinkybėms, laikinas apribojimas vykdyti veiklą yra efektyvesnė priemonė negu baudos skyrimas. Taryba skiria Taisyklių 38 punkte nurodytą piniginę baudą visais atvejais, kai asmuo dėl Taisyklių 37.1–37.5 papunkčiuose išvardytų pažeidimų gavo pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengė nuostolių ar padarė žalos.

41. Kreipimasis į teismą skirti laikiną apribojimą vykdyti veiklą didmeninėje energijos rinkoje gali būti laikomas efektyvesne priemone negu baudos skyrimas, kai iš Tarybos turimų duomenų nustatomas bent vienas iš šių atvejų:

41.1. didmeninės energijos rinkos dalyvis manipuliuoja (piktnaudžiauja) rinka ar kitais veiksmais pažeidžia rinkos skaidrumą ir vientisumą, tačiau realiai nevykdo veiklos ir neturi pajamų;

41.2. didmeninės energijos rinkos dalyvis pažeidimą atlieka pakartotinai;

41.3. kyla pagrįsta grėsmė, kad didmeninės energijos rinkos dalyvio veiksmai didmeninėje energijos rinkoje gali sukelti didelę žalą ar pavojų visuomenei ar asmenims.

42. Taryba kiekvienu atveju vertindama, ar kreipimasis į teismą skirti laikiną apribojimą vykdyti veiklą didmeninėje energijos rinkoje gali būti laikomas efektyvesne priemone negu baudos skyrimas, atsižvelgia į konkrečias pažeidimo padarymo aplinkybes ir gali kreiptis į teismą ir kitais Taisyklių 41 punkte nenurodytais atvejais.

43. Taryba, skirdama baudą ir (ar) kreipdamasi į teismą skirti laikiną apribojimą vykdyti veiklą didmeninėje energijos rinkoje, kartu nustato protingą terminą, bet ne ilgesnį kaip 2 mėnesiai, pažeidimui pašalinti, jeigu pažeidimo pašalinimas yra objektyviai įmanomas. Nustatydama terminą pažeidimui pašalinti, Taryba kiekvienu atveju atsižvelgia į konkrečias pažeidimo padarymo aplinkybes bei Subjekto realią galimybę pašalinti pažeidimą.

44. Taryba dėl Taisyklių 29.9 papunkčio pažeidimo gali kreiptis į teismą skirti laikiną apribojimą vykdyti veiklą energijos išteklių rinkoje. Kreipiantis į teismą skirti laikiną apribojimą vykdyti veiklą energijos išteklių rinkoje mutatis mutandis taikomi Taisyklių 40-43punktai.

45. Taryba, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, skiria įspėjimą, neskirdama baudos ir (ar) nesikreipdama į teismą skirti laikiną apribojimą vykdyti veiklą didmeninėje energijos rinkoje, jeigu pažeidimas yra mažareikšmis.

46. Pažeidimas yra laikomas mažareikšmiu, jeigu tenkina visas nurodytas sąlygas:

46.1. pažeidimu nepadaryta esminės žalos kitų asmenų interesams;

46.2. pažeidimas nutrauktas;

46.3. pašalinti pažeidimo padariniai;

46.4. Energetikos įstatymo reikalavimų laikymasis, atsižvelgiant į faktines aplinkybes (pažeidimą sudarančius veiksmus, pažeidimo padarymo būdą, motyvus, tikslus, mastą, trukmę), gali būti užtikrintas kitais būdais ir (ar) kitomis priemonėmis: nustatant įpareigojimus dėl periodinio konkrečios informacijos Tarybai teikimo, konsultuojant, atliekant reguliuojamos veiklos patikrinimus. Taryba kiekvienu konkrečiu atveju pagal kompetenciją gali pasirinkti ir kitus šiame punkte nenurodytus būdus ir (ar) priemones.

47. Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatyme numatyti pažeidimai laikomi mažareikšmiais Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

48. Taryba pažeidimu padarytą žalą vertina kaip esminę tais atvejais, kai pažeidžiami pagrindiniai reguliuojamą veiklą reglamentuojančiais teisės aktais saugomi asmenų interesai ir dėl šio pažeidimo kyla realūs ir reikšmingi padariniai. Tarybos vertinimas, ar padaryta žala yra esminė, priklausomai nuo konkrečių pažeidimo padarymo aplinkybių, gali būti skirtingas, todėl Taryba nurodytus kriterijus bei jų reikšmingumą vertina kiekvienu atveju atskirai. Atsižvelgdama į konkrečias aplinkybes, Taryba, vertindama, ar pažeidimu padaryta žala yra esminė, gali remtis ir kitais, šiame punkte nenurodytais, kriterijais.

49. Subjektams skiriamos sankcijos atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį:

49.1. pažeidimo pavojingumą;

49.2. pažeidimo trukmę;

49.3. pažeidimo sukeltas pasekmes, o geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams, paviršinių nuotekų tvarkytojams į pažeidimo padarinius;

49.4. atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes.

50. Už Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatyme numatytus pažeidimus skiriamos baudos dydis nustatomas pagal minimalios ir maksimalios baudos dydžio vidurkį, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes. Kai yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, bauda mažinama nuo jos vidutinio iki minimalaus dydžio, o kai yra atsakomybę sunkinančių aplinkybių, bauda didinama nuo jos vidutinio iki maksimalaus dydžio. Kai yra atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, bauda skiriama atsižvelgiant į jų kiekį ir reikšmingumą.

51. Atsakomybę lengvinančios aplinkybės:

51.1. pažeidimą padaręs Subjektas savo noru užkirto kelią žalingoms pažeidimo pasekmėms, o geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, paviršinių nuotekų tvarkytojas savo noru užkirto kelią žalingiems pažeidimo padariniams;

51.2. pažeidimą padaręs Subjektas padėjo išaiškinti pažeidimo aplinkybes;

51.3. pažeidimą padaręs Subjektas nedelsdamas ėmėsi priemonių pašalinti pažeidimą;

51.4. pažeidimą padaręs Subjektas tokio pobūdžio pažeidimą padarė pirmą kartą.

52. Už Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatyme numatytus pažeidimus atsakomybę lengvinančios aplinkybės:

52.1. pažeidimą padaręs subjektas padėjo Tarybai tyrimo metu;

52.2. įsipareigojimo ar susitarimo metu Energetikos ministerijai teikė visapusišką ir objektyvią informaciją;

52.3. Subjektas tokio pobūdžio pažeidimą padarė pirmą kartą.

53. Atsakomybę sunkinančios aplinkybės:

53.1. pažeidimą padaręs Subjektas kliudė nustatyti pažeidimo aplinkybes;

53.2. pažeidimą padaręs Subjektas slėpė įvykdytą (padarytą) pažeidimą;

53.3. pažeidimą padaręs Subjektas tęsė pažeidimą, nepaisydamas Tarybos nurodymo nutraukti neteisėtą veiklą;

53.4. energetikos įmonė, didmeninės energijos rinkos dalyviai ar fiziniai ir juridiniai asmenys, nurodyti Energetikos įstatymo 241 straipsnyje ir / ar geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, paviršinių nuotekų tvarkytojas įvykdė (padarė) pažeidimą, dėl kurio jiems per paskutinius 12 mėnesių buvo skirta sankcija (įspėjimas, bauda, laikinas apribojimas vykdyti veiklą didmeninėje energijos rinkoje).

54. Už Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatyme numatytus pažeidimus atsakomybę sunkinančios aplinkybės:

54.1. pažeidimą padaręs Subjektas įsipareigojimo ar susitarimo metu Energetikos ministerijai neteikė visapusiškos ir objektyvios informacijos;

54.2. pažeidimą padaręs Subjektas tęsė pažeidimą nepaisydamas Energetikos ministerijos nustatyto trūkumų pašalinimo termino;

54.3. pažeidimą padaręs Subjektas pažeidimą padarė ne pirmą kartą.

55. Taryba, nustatydama sankciją, atsakomybę lengvinančiomis gali pripažinti ir kitas Taisyklėse nenurodytas aplinkybes.

56. Taryba, skirdama sankciją, visais atvejais vadovaujasi proporcingumo principu, kuris reiškia, kad sankcijos rūšis ir dydis turi atitikti pažeidimo pobūdį ir pažeidimo padarymo aplinkybes.

57. Kiekvienu konkrečiu atveju skiriamos baudos dydis nustatomas motyvuotu Tarybos sprendimu įvertinus individualias pažeidimo padarymo aplinkybes pagal Taisyklių 49 punkte nurodytus kriterijus. Esant atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, sankcijos nustatomos atsižvelgiant į jų kiekį, pobūdį ir reikšmingumą.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

58. Taryba sprendimą dėl sankcijos skyrimo priima išklausiusi Tarybos darbuotojo pranešimą, Subjekto ar (ir) jo įgalioto asmens paaiškinimus, ištyrusi įrodymus. Tarybos nariai Tarybos darbo reglamento nustatyta tvarka balsuoja dėl sankcijos skyrimo Subjektui ar (ir) jo įgaliotam asmeniui nedalyvaujant. Po balsavimo priimtas sprendimas dėl sankcijos skyrimo paskelbiamas dalyvaujant Subjektui ar (ir) jo įgaliotam asmeniui.

59.Tarybos nutarimai dėl sankcijų skyrimo įforminami Tarybos darbo reglamento nustatyta tvarka.

60. Tarybos nutarime nurodoma:

60.1. nutarimą priėmusios institucijos pavadinimas;

60.2. nutarimo priėmimo data ir vieta;

60.3. įstatymai ir kiti teisės aktai, kuriais vadovautasi priimant nutarimą;

60.4. informacija apie Subjektą (juridinio asmens pavadinimas (fizinio asmens – vardas, pavardė), juridinio asmens kodas (fizinio asmens – asmens kodas, jei asmens kodo neturima, tiksli gimimo data), buveinės adresas (fizinio asmens adresas), telefono numeris) ir jo vykdomą reguliuojamą veiklą ar veiklą didmeninėje energijos rinkoje;

60.5. sankcijos skyrimo procedūros metu nustatytos faktinės aplinkybės;

60.6. Subjekto ar (ir) jo atstovų paaiškinimai;

60.7. pažeidimo padarymo pobūdis (pažeidimo padarymo laikas, vieta, trukmė, esmė, jei padaryta žala – žala, jos pobūdis bei dydis ir pan.);

60.8. teisės aktas, kurio nuostatas pažeidė Subjektas, pavadinimas, straipsnis, jo dalis ir punktas;

60.9. atsakomybę už pažeidimą numatančio teisės akto pavadinimas, straipsnis, jo dalis ir punktas;

60.10. atsakomybę už pažeidimą lengvinančios aplinkybės (jeigu jų yra), numatytos Taisyklių 51 ir 52 punktuose;

60.11. atsakomybę už pažeidimą sunkinančios aplinkybės (jeigu jų yra), numatytos Taisyklių 53 ir 54 punktuose;

60.12. Tarybos priimtas vienas iš Taisyklių 22.1–22.2 papunkčiuose nurodytų sprendimų. Jeigu skiriama sankcija bauda, nurodomas skiriamos baudos dydis skaičiais ir žodžiais.

61. Tarybos nutarime dėl sankcijos skyrimo už Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatyme numatytus pažeidimus nurodoma:

61.1. nutarimą priėmusios institucijos pavadinimas;

61.2. nutarimo priėmimo data ir vieta;

61.3. Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo pažeidimo nagrinėjimo procedūros dalyviai ir kiti dalyvavę suinteresuoti asmenys;

61.4. asmens, dėl kurio veiksmų (neveikimo) buvo priimtas sprendimas, duomenys;

61.5. nustatytos faktinės aplinkybės;

61.6. pažeidimo faktą patvirtinantys įrodymai, kuriais grindžiamas nutarimas, ar argumentai, dėl kurių įrodymai atmetami;

61.7. Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo straipsnis, nustatantis atsakomybę už pažeidimą;

61.8. asmens, dėl kurio veiksmų (neveikimo) buvo priimtas nutarimas, paaiškinimai ir jų įvertinimas;

61.9. priimtas nutarimas;

61.10. nutarimo įvykdymo tvarka ir terminas;

61.11. nutarimo apskundimo terminai ir tvarka.

62. Tarybos sprendimo dėl sankcijos skyrimo ir įpareigojimų nustatymo nuorašas asmeniui išsiunčiamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo. Tarybos paskirta piniginė bauda į valstybės biudžetą turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo nutarimo įsigaliojimo dienos, o apskundus nutarimą – ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo, kuriuo atmestas skundas, įsiteisėjimo dienos. Tuo atveju, jei sankcija skiriama už Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo pažeidimus, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai Tarybos nutarimas dėl baudos skyrimo buvo įteiktas, o apskundus Tarybos nutarimą, bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo, kuriuo atmestas skundas, įsiteisėjimo dienos.

63. Asmuo, nesutinkantis su Tarybos sprendimu, turi teisę per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti jį teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Tarybos nutarimas dėl sankcijos skyrimo įsigalioja po 30 kalendorinių dienų nuo nutarimo priėmimo dienos, jei per tą laiką įstatymų nustatyta tvarka sprendimas nebuvo apskųstas teismui. Tuo atveju, jeigu Taryba sprendimu ne tik skiria sankciją, bet ir nustato įpareigojimus, Tarybos sprendimas dalyje dėl įpareigojimų nustatymo įsigalioja sprendimo priėmimo dieną, jeigu pačiame sprendime nenustatyta vėlesnė jo įsigaliojimo data. Tarybos sprendimo dėl įpareigojimų nustatymo apskundimas teismui įpareigojimų vykdymo nesustabdo, jeigu teismas nenusprendžia kitaip.

64. Tarybos sprendimas dėl sankcijos skyrimo yra vykdytinas ir vykdomasis dokumentas. Tarybos sprendimas vykdomas Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

______________

 

Sankcijų skyrimo taisyklių

1 priedas

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

PAŽEIDIMO

PROTOKOLAS NR.

20__ m. ___________________ d.

 

Aš, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos ___________________________________

_______________________________________________________________________________ ,

(struktūrinio padalinio pavadinimas)

_______________________________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas ir pavardė)

vadovaudamasis Energetikos įstatymo 8 straipsnio11 dalies 19 punktu / Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 9 straipsnio 10 punktu / Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalimi,

(reikalinga pabraukti)

20__ m. ____________ d. surašiau šį protokolą apie tai, kad _______________________________

________________________________________________________________________________

(pažeidimą padariusio juridinio asmens pavadinimas (fizinio asmens – vardas, pavardė), juridinio asmens kodas (fizinio asmens – asmens kodas, jei asmens kodo neturima, tiksli gimimo data), buveinės adresas (fizinio asmens adresas), telefono numeris)

________________________________________________________________________________

(vykdoma reguliuojama veikla, veikla ar veikla didmeninėje energijos rinkoje)

________________________________________________________________________________

(pažeidimo padarymo laikas ir vieta, padaryto pažeidimo esmė)

_______________________________________________________________________________ .

(teisės aktas, kurio nuostatas pažeidė Subjektas, pavadinimas, straipsnis, jo dalis ir punktas)

 

Atsakomybę už šį pažeidimą numato Energetikos įstatymo 36 straipsnio __ dalies __ punktas / Energijos išteklių rinkos įstatymo 281 straipsnio 2 dalis / Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 38 straipsnio 1 dalies __ punktas / Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 38 straipsnio 3 dalis / Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 38 straipsnio 4 dalis / Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies __ punktas.

(reikalinga pabraukti ir(ar) įrašyti)

________________________________________________________________________________

(nustatytos asmens atsakomybę lengvinančios arba sunkinančios aplinkybės)

________________________________________________________________________________

 

Kita svarbi informacija _____________________________________________________________ .

 

Su pažeidimo protokolu susipažinau. Apie tai, kad apie klausimo dėl sankcijos skyrimo nagrinėjimą Taryboje adresu Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius būsiu informuotas raštu, man pranešta.

________________________________________________________________________________

(pažeidimą padariusio juridinio asmens vadovo (jeigu pažeidimą padarė fizinis asmuo – fizinio asmens) ar (ir) jo įgalioto asmens parašas, vardas ir pavardė, jeigu atsisako pasirašyti – apie tai pažymėti)

Protokolą surašė

 

_____________________________

(protokolą surašiusio asmens pareigos)

___________

(parašas)

_______________

(vardas, pavardė)