LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

2002 M. BALANDŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 56 „DĖL VAIKO LAIKINOSIOS GLOBOS (RŪPYBOS) NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2019 m. gruodžio 20 d. Nr. A1-790

Vilnius

 

1. P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymą Nr. 56 „Dėl Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VAIKO LAIKINOSIOS GLOBOS (RŪPYBOS) NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1506 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ 3.7.2 papunkčiu,

t v i r t i n u Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatus (pridedama).“

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šis įsakymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.;

2.2. iki šio įsakymo įsigaliojimo pradėtos vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo procedūros baigiamos pagal Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatus, galiojusius iki šio įsakymo įsigaliojimo.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                       Linas Kukuraitis


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 56

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-790

redakcija)

 

 

VAIKO LAIKINOSIOS GLOBOS (RŪPYBOS) NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatai (toliau – Nuostatai) reguliuoja Lietuvos Respublikos teritorijoje likusio be tėvų globos vaiko (toliau – vaikas) laikinosios globos (rūpybos) nustatymo, vaiko iki 3 metų laikinosios globos nustatymo vaikų globos (rūpybos) institucijoje, vaiko laikinojo globėjo (rūpintojo) keitimo ir vaiko laikinosios globos (rūpybos) pratęsimo tvarką bei vaiko laikinosios globos (rūpybos) pabaigą.

2. Vaiko laikinoji globa (rūpyba) organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymu, kitais vaiko globą (rūpybą) reguliuojančiais teisės aktais, Nuostatais. 

3. Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1), Civiliniame kodekse, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Vaiko globos organizavimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 405 „Dėl Vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Vaiko globos organizavimo nuostatai), Socialinės globos normų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 „Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“.

4. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymas, vykdymas, priežiūra ir pasibaigimas organizuojami vadovaujantis Civiliniu kodeksu, Vaiko globos organizavimo nuostatais.

II SKYRIUS

VAIKO LAIKINOSIOS GLOBOS (RŪPYBOS) NUSTATYMAS

 

5. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) teritorinis skyrius, nustatęs vaiką, kuris atitinka bent vieną iš Civilinio kodekso 3.254 straipsnyje įtvirtintų laikinosios globos (rūpybos) nustatymo pagrindų, Vaiko globos organizavimo nuostatų nustatytais terminais ir tvarka informuoja savivaldybės administraciją dėl būsimojo globėjo (rūpintojo) paieškos (nurodo vaiko, kuriam turi būti ieškoma globėjo (rūpintojo), vardą, pavardę ir gimimo datą) arba pateikia konkretaus fizinio asmens, galinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), duomenis, nurodytus Vaiko globos organizavimo nuostatų 34 punkte.

6. Jei Tarnybos teritorinis skyrius, pateikdamas Nuostatų 5 punkte nurodytą informaciją, nenurodė konkretaus asmens, galinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), savivaldybės administracija, gavusi šią informaciją, Vaiko globos organizavimo nuostatų nustatytais terminais ir tvarka kreipiasi į globos centrą dėl budinčio globotojo ar globėjo (rūpintojo) vaikui parinkimo šeimoje ar šeimynoje. Globos centras, atlikęs paiešką, pateikia savivaldybės administracijai rekomendaciją dėl fizinio asmens ar budinčio globotojo, ar šeimynos tinkamumo būti vaiko globėju (rūpintoju) Vaiko globos organizavimo nuostatų nustatytais terminais ir tvarka.

7. Jei Tarnybos teritorinis skyrius, pateikdamas Aprašo 5 punkte nurodytą informaciją, nurodė konkretų fizinį asmenį (vaiko giminaitį, kitą su vaiku emociniais ryšiais susijusį asmenį, asmenį, kuris globoja vaiko brolį ar seserį), galintį tapti vaiko globėju (rūpintoju), savivaldybės administracija siekia išsiaiškinti galimybes nustatyti vaiko globą (rūpybą), vadovaudamasi Civilinio kodekso 3.264 straipsnio 5 dalyje nustatyta pirmenybės suteikimo eile bei Civilinio kodekso 3.249 straipsnyje nustatytais globos organizavimo principais.

8. Teismui išdavus leidimą paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą, Tarnybos teritorinis skyrius atlieka Civilinio kodekso 3.250 straipsnio 3 dalyje nurodytus veiksmus.

9. Savivaldybės administracija, gavusi Civilinio kodekso 3.250 straipsnio 3 dalyje nurodytą Tarnybos teritorinio skyriaus nurodymą nustatyti vaikui laikinąją globą (rūpybą) ir paskirti konkretų laikinąjį globėją (rūpintoją):

9.1. parenka vaikui laikinąjį globėją (rūpintoją), atsižvelgdama į globos centro ar Tarnybos teritorinio skyriaus arba kitų valstybinių institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, dirbančių vaiko teisių apsaugos srityje, rekomendacijas dėl fizinio asmens tinkamumo būti vaiko globėju (rūpintoju);

9.2. parengia savivaldybės administracijos direktoriui teikimą dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo ir vaiko laikinojo globėjo (rūpintojo) paskyrimo, kuriame nurodo vaiko vardą, pavardę, gimimo datą, globėjo (rūpintojo) vardą, pavardę, faktinės gyvenamosios vietos adresą (jei globėjas (rūpintojas) – juridinis asmuo, – įstaigos pavadinimą, adresą), ir prie jo prideda Nuostatų 10 punkte nurodytus dokumentus, jeigu Tarnybos teritorinis skyrius, teikdamas savivaldybės administracijai nurodymą nustatyti vaikui laikinąją globą (rūpybą) ir paskirti laikinąjį globėją (rūpintoją), nenurodo konkretaus vaiko laikinojo globėjo (rūpintojo);

9.3. pateikia savivaldybės administracijos direktoriui Tarnybos teritorinio skyriaus nurodymą nustatyti vaikui laikinąją globą (rūpybą) ir paskirti konkretų laikinąjį globėją (rūpintoją) ir prie jo prideda Nuostatų 10 punkte nurodytus dokumentus, jeigu Tarnybos teritorinis skyrius, teikdamas savivaldybės administracijai nurodymą nustatyti vaikui laikinąją globą (rūpybą) ir paskirti laikinąjį globėją (rūpintoją), nurodo konkretų vaiko laikinąjį globėją (rūpintoją).

10. Tarnybos teritorinis skyrius, teikdamas savivaldybės administracijai nurodymą nustatyti vaikui laikinąją globą (rūpybą) ir paskirti konkretų laikinąjį globėją (rūpintoją), kartu pateikia:

10.1. išrašą iš vaiko gimimo įrašo ar vaiko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

10.2. sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą apie vaiko sveikatą (forma Nr. 046/a) arba mokinio sveikatos pažymėjimą (formą Nr. E027-1);

10.3. sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a) apie vaiko tėvų sveikatos būklę (jeigu jį turi) ir informaciją apie tėvų ar turėto vienintelio iš tėvų nuolatinę gyvenamąją vietą (faktinės gyvenamosios vietos adresą), o jei negalima nustatyti tėvų ar turėto vienintelio iš tėvų nuolatinės gyvenamosios vietos, – informaciją apie tėvų ar turimo vienintelio iš tėvų deklaruotą gyvenamąją vietą (deklaruotos gyvenamosios vietos adresą);

10.4. informaciją (jeigu ją turi) apie vaiko artimuosius giminaičius, kitus giminaičius ir asmenis, su vaiku susijusius emociniais ryšiais (vardą, pavardę, giminystės ryšį (nurodomas giminystės ryšio pavadinimas), gyvenamosios vietos adresą);

10.5. Tarnybos teritorinio skyriaus teigiamo sprendimo dėl fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju, pradinio įvertinimo kopiją;

10.6. Tarnybos atestuotų asmenų išvados dėl fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju, pasirengimo vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai ar prižiūrėti globos centro globojamus (rūpinamus) vaikus kopiją. Šiame papunktyje nurodyta išvados dėl vaiko giminaičių ar kitų su vaiku emociniais ryšiais susijusių asmenų, atitinkančių geriausius vaiko interesus, kopija teikiama pasibaigus mokymams, skirtiems pasirengti vaiko globai (rūpybai) ar vaiko priežiūrai;

10.7. Tarnybos teritorinio skyriaus pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytą formą užpildytos vaiko situacijos vertinimo anketos kopiją;

10.8. teismo leidimo paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą, jeigu vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatoma, kai Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo nustatyta tvarka vaikas paimtas iš jo atstovų pagal įstatymą, kopiją.

11. Vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatoma pagal vaiko tėvų nuolatinę gyvenamąją vietą, o jei negalima nustatyti vaiko tėvų nuolatinės gyvenamosios vietos, – pagal vaiko tėvų deklaruotą gyvenamąją vietą:

11.1. jei vaiko abu tėvai nežinomi (vaikas rastas), vaiko laikinąją globą (rūpybą) nustato savivaldybė, kurios teritorijoje jis buvo rastas;

11.2. jei tėvų gyvenamoji vieta deklaruota skirtingose savivaldybėse, vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatoma pagal tėvo (motinos), su kuriuo (kuria) buvo nustatyta paskutinė vaiko gyvenamoji vieta, deklaruotą gyvenamąją vietą;

11.3. jei nepilnametės motinos deklaruota gyvenamoji vieta nustatyta vaikų globos (rūpybos) institucijoje, jos vaikui laikinąją globą (rūpybą) nustato savivaldybė, kurios sprendimu nepilnametė motina apgyvendinta vaikų globos (rūpybos) institucijoje.

12. Vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatoma šeimoje, globos centre, šeimynoje ar vaikų globos (rūpybos) institucijoje laikantis Civilinio kodekso 3.264 straipsnio 5 dalyje nurodytos pirmenybės eilės ir vadovaujantis Civilinio kodekso 3.249 straipsnyje nustatytais globos organizavimo principais. Jei vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatoma:

12.1. šeimoje, globos centre ar šeimynoje, globėju (rūpintoju) skiriamas fizinis asmuo, sutuoktiniai, globos centras ar šeimyna, Tarnybos teritorinis skyrius suteikia globėjams (rūpintojams) turimą informaciją apie vaiką ir jo tėvus (vardą, pavardę, faktinės gyvenamosios vietos adresą, sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a) arba mokinio sveikatos pažymėjimą (formą Nr. E027-1) ir kitą su vaiko priežiūra susijusią svarbią informaciją (duomenis apie vaiko gydymo režimą, priežiūros rekomendacijas, ugdymo poreikius, pagalbos vaikui poreikius), kuri yra svarbi globėjui (rūpintojui) įgyvendinant teises ir vykdant pareigas;

12.2. vaikų globos (rūpybos) institucijoje, Tarnybos teritorinis skyrius suteikia globėjui (rūpintojui) turimą informaciją apie vaiką ir jo tėvus (vardą, pavardę, faktinės gyvenamosios vietos adresą, sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a) arba mokinio sveikatos pažymėjimą (formą Nr. E027-1) ir kitą su vaiko priežiūra susijusią svarbią informaciją (duomenis apie vaiko gydymo režimą, priežiūros rekomendacijas, ugdymo poreikius, pagalbos vaikui poreikius), kuri yra svarbi globėjui (rūpintojui) įgyvendinant teises ir vykdant pareigas, taip pat atliekant vaiko poreikių vertinimą ir sudarant individualų vaiko socialinės globos planą.

13. Tarnybos teritorinio skyriaus atstovas dalyvauja apgyvendinant vaiką jo globos (rūpybos) vietoje.

14. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo ir vaiko laikinojo globėjo (rūpintojo) paskyrimo saugomas savivaldybės administracijoje, jo kopija tiesiogiai arba paštu pateikiama vaiko globėjui (rūpintojui), Tarnybos teritoriniam skyriui, globos centrui ir atvejo vadybininkui.

 

III SKYRIUS

VAIKO IKI 3 METŲ LAIKINOSIOS GLOBOS NUSTATYMAS VAIKŲ GLOBOS INSTITUCIJOJE

 

15. Jei yra bent viena iš Civilinio kodekso 3.261 straipsnio 2 dalies 1–2 punktuose nustatytų objektyvių priežasčių, dėl kurių būtina vaikui iki 3 metų nustatyti globą vaikų globos institucijoje ir tai neprieštarauja vaiko teisėms bei teisėtiems interesams, arba yra Civilinio kodekso 3.261 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyta priežastis, kai globa nustatoma dėl skubaus vaiko paėmimo iš jo atstovų pagal įstatymą ir nėra galimybių vaikui iki 3 metų nustatyti globą šeimoje, globos centre arba šeimynoje, savivaldybės administracija per 2 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos kreipiasi raštu į Tarnybos teritorinį skyrių dėl pritarimo nustatyti vaiko iki 3 metų globą vaikų globos institucijoje. Savivaldybės administracijos kreipimesi nurodoma šio vaiko vardas, pavardė, gimimo data, tėvų vardai, pavardės, gimimo datos, faktinė gyvenamoji vieta, vaiko broliai / seserys, jų gimimo datos, faktinė gyvenamoji vieta ir pagrindžiama būtinybė nustatyti vaikui iki 3 metų globą vaikų globos institucijoje.

16. Tarnybos teritorinis skyrius, gavęs Nuostatų 15 punkte nurodytą rašytinį kreipimąsi, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas jį išnagrinėja ir priima vieną iš Nuostatų 17–18 punktuose nurodytų sprendimų.

17. Tarnybos teritorinis skyrius, nustatęs, kad yra bent viena iš Civilinio kodekso 3.261 straipsnio 2 dalyje nustatytų objektyvių priežasčių, priima sprendimą pritarti vaiko iki 3 metų globos nustatymui vaikų globos institucijoje.

18. Tarnybos teritorinis skyrius, nustatęs, kad nėra nė vienos iš Civilinio kodekso 3.261 straipsnio 2 dalyje nustatytų objektyvių priežasčių, priima sprendimą nepritarti vaiko iki 3 metų globos nustatymui vaikų globos institucijoje.

19. Jei Tarnybos teritorinis skyrius priima Nuostatų 17 punkte nurodytą sprendimą, vaiko iki 3 metų laikinoji globa vaikų globos institucijoje CK 3.261 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytu pagrindu gali tęstis ne ilgiau kaip tris mėnesius. Šiuo laikotarpiu savivaldybės administracija organizuoja ir užtikrina globėjo paiešką, laikydamasi Civilinio kodekso 3.264 straipsnio 5 dalyje nustatytos pirmenybės eilės.

20. Jei Tarnybos teritorinis skyrius priima Nuostatų 17 punkte nurodytą sprendimą dėl CK 3.261 straipsnio 2 dalies 1 ir (ar) 2 punktuose nurodytų priežasčių, vaiko iki trejų metų globa vaikų globos institucijoje gali tęstis ne ilgiau kaip tris mėnesius nuo šių aplinkybių išnykimo momento. Šiuo laikotarpiu savivaldybės administracija organizuoja ir užtikrina globėjo paiešką, laikydamasi Civilinio kodekso 3.264 straipsnio 5 dalyje nustatytos pirmenybės eilės.

21. Savivaldybės administracija, gavusi Nuostatų 18 punkte nurodytą Tarnybos teritorinio skyriaus sprendimą nepritarti vaiko iki 3 metų globos nustatymui vaikų globos institucijoje, turi per 5 darbo dienas nustatyti vaiko laikinąją globą savivaldybės teritorijoje gyvenančioje šeimoje, globos centre ar šeimynoje arba kitos savivaldybės teritorijoje gyvenančioje šeimoje, globos centre ar šeimynoje.

22. Jei Tarnybos teritorinis skyrius neturi galimybės pateikti savivaldybės administracijai rekomendacijos dėl vaiko iki 3 metų giminaičio ar su vaiku emociniais ryšiais susijusio asmens vaikui parinkimo, o globos centras neturi galimybės pateikti savivaldybės administracijai rekomendacijos dėl kito asmens, tinkamo būti vaiko iki 3 metų globėju, budinčiu globotoju, ar dėl šeimynos, galinčios tokį vaiką globoti, nes tokių asmenų savivaldybėje nėra, globos centras Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS) ieško globėjų, pasirengusių globoti vaiką iki 3 metų, ir, juos radęs, kreipiasi į atitinkamos savivaldybės administracijos įgaliotą globos centrą dėl galimybės juos paskirti vaiko globėjais.

 

IV SKYRIUS

VAIKO LAIKINOJO GLOBĖJO (RŪPINTOJO) KEITIMO TVARKA

 

23. Globos centras, Vaiko globos organizavimo nuostatų nustatyta tvarka gavęs išvadą dėl fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju) pasirengimo vaiko globai (rūpybai) (toliau – Išvada), įvertina to asmens išreikštą lūkestį dėl vaiko amžiaus, lyties, galimų globoti (rūpinti) vaikų skaičiaus, patikrina SPIS, ar yra šiuos lūkesčius atitinkančių globojamų (rūpinamų) vaikų, kurių globėju (rūpintoju) paskirta vaikų globos (rūpybos) institucija, globos centras arba šeimyna, ir, radęs asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), lūkesčius atitinkantį vaiką, teikia siūlymą Tarnybos teritoriniam skyriui, kurio savivaldybės teritorijoje vaikui nustatyta globa (rūpyba), dėl globos (rūpybos) formos keitimo inicijavimo.

24. Globos centras, teikdamas Aprašo 24 punkte nurodytą siūlymą Tarnybos teritoriniam skyriui inicijuoti vaiko globos rūpybos formos keitimą, nurodo vaiko, globojamo (rūpinamo) vaikų globos (rūpybos) institucijoje, globos centre arba šeimynoje, vardą, pavardę, gimimo datą, globėją (rūpintoją) (nurodomas pavadinimas pagal Juridinių asmenų registro duomenis, adresas).

25. Tarnybos teritorinis skyrius, Vaiko globos organizavimo nuostatų nustatyta tvarka gavęs globos centro siūlymą inicijuoti vaiko globos (rūpybos) formos keitimą, teikia rekomendaciją savivaldybės administracijai dėl vaiko, globojamo (rūpinamo) vaikų globos (rūpybos) institucijoje, globos centre ar šeimynoje, globos (rūpybos) nustatymo šeimoje, prie kurios prideda:

25.1. Tarnybos teritorinio skyriaus teigiamo sprendimo dėl fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju, pradinio įvertinimo kopiją;

25.2. Išvados kopiją.

26. Savivaldybės administracija, gavusi Nuostatų 25 punkte nurodytą Tarnybos teritorinio skyriaus rekomendaciją, pateikia ją savivaldybės administracijos direktoriui. Savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Tarnybos teritorinio skyriaus rekomendacija, priima sprendimą dėl kito globėjo (rūpintojo) paskyrimo per 5 darbo dienas nuo Tarnybos teritorinio skyriaus rekomendacijos gavimo dienos.

 

V SKYRIUS

VAIKO LAIKINOSIOS GLOBOS (RŪPYBOS) PRATĘSIMAS IR VAIKO LAIKINOSIOS GLOBOS (RŪPYBOS) PABAIGA

 

27. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) pratęsimas organizuojamas Vaiko globos organizavimo nuostatų nustatytais terminais ir tvarka.

28. Vaiko laikinoji globa (rūpyba) pasibaigia, atsiradus Civilinio kodekso 3.255 straipsnyje nustatytiems vaiko laikinosios globos (rūpybos) pabaigos pagrindams.

29. Atvejo nagrinėjimo posėdžio metu nustačius, kad atsirado Civilinio kodekso 3.255 straipsnyje, išskyrus Civilinio kodekso 3.255 straipsnio 3 punktą, nustatyti vaiko laikinosios globos (rūpybos) pabaigos pagrindai, Tarnybos teritorinis skyrius ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo atvejo nagrinėjimo posėdžio dienos pateikia vaiko laikinąją globą (rūpybą) nustačiusiai savivaldybės administracijai nurodymą panaikinti vaiko laikinąją globą (rūpybą), kuriame nurodo vaiko vardą, pavardę, gimimo datą, faktinę gyvenamąją vietą iki globos (rūpybos) nustatymo, vaiko atstovo pagal įstatymą duomenis (jei vaiko atstovas pagal įstatymą – fizinis asmuo, – jo vardą, pavardę, faktinės gyvenamosios vietos adresą, o jei vaiko atstovas pagal įstatymą – juridinis asmuo, – jo pavadinimą, adresą), vaiko tėvų vardus, pavardes, gimimo datas, faktinės gyvenamosios vietos adresą.

30. Atsiradus Civilinio kodekso 3.255 straipsnio 3 punkte nustatytam vaiko laikinosios globos (rūpybos) pabaigos pagrindui, Tarnybos teritorinis skyrius, gavęs teismo nutartį dėl vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo teismo nutarties gavimo dienos, pateikia vaiko laikinąją globą (rūpybą) nustačiusiai savivaldybės administracijai nurodymą panaikinti vaiko laikinąją globą (rūpybą), kuriame nurodo vaiko vardą, pavardę, gimimo datą, faktinės gyvenamosios vietos adresą, vaiko atstovo pagal įstatymą duomenis (jei vaiko atstovas pagal įstatymą – fizinis asmuo, – jo vardą, pavardę, faktinės gyvenamosios vietos adresą, o jei vaiko atstovas pagal įstatymą – juridinis asmuo, – jo pavadinimą, adresą), vaiko tėvų vardus, pavardes, gimimo datas, faktinės gyvenamosios vietos adresą, ir prideda teismo nutarties dėl vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo kopiją.

31. Vaiko laikinąją globą (rūpybą) nustačiusios savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) panaikinimo priimamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Tarnybos teritorinio skyriaus nurodymo gavimo dienos.

32. Savivaldybės administracija, gavusi teismo nutarties, kuria nustatyta vaiko nuolatinė globa (rūpyba) ir neterminuotai apribota tėvų valdžia, kopiją, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jos gavimo dienos raštu kreipiasi į atvejo vadybininką dėl atvejo vadybos proceso užbaigimo. Savivaldybės administracija kreipimesi atvejo vadybininkui nurodo vaiko tėvų vardus, pavardes, gimimo datas, faktinės gyvenamosios vietos adresą, vaiko, kuriam buvo nustatyta laikinoji globa, vardą, pavardę, gimimo datą.

33. Atsiradus Civilinio kodekso 3.255 straipsnio 1 punkte nustatytam vaiko laikinosios globos (rūpybos) pabaigos pagrindui, vaiko grąžinimą tėvams (vienam iš tėvų) organizuoja Tarnybos teritorinis skyrius, kurio nurodymu savivaldybės administracija nustatė vaiko laikinąją globą (rūpybą). Tarnybos teritorinis skyrius grąžina vaiką tėvams nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) panaikinimo priėmimo dienos. Grąžinant vaiką tėvams (vienam iš tėvų), dalyvauja vaiko tėvai (vienas iš tėvų), vaiko tėvų faktinės gyvenamosios vietos Tarnybos teritorinio skyriaus atstovas, vaiko globėjas (rūpintojas).

34. Vaiką grąžinus tėvams, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) panaikinimo originalas saugomas savivaldybės administracijoje, o po jo kopiją raštu pateikiama vaiko globėjui (rūpintojui), Tarnybos teritoriniam skyriui, globos centrui, atvejo vadybininkui ir vaiko tėvams. Vaiko asmens dokumentai grąžinami jo tėvams.

 

 

 

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35. Nustačiusi vaiko laikinąją globą (rūpybą) šeimoje, globos centre, šeimynoje, savivaldybės administracija ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu informuoja globos centrą apie vaiko poreikių vertinimą, individualios pagalbos vaikui plano sudarymą bei paslaugų teikimą, o atvejo vadybininką – apie pagalbos vaikui plano derinimą su globos centru.

36. Savivaldybės administracija, nustačiusi vaiko laikinąją globą (rūpybą), priima sprendimus dėl jos pabaigos, globos (rūpybos) išmokos ir (ar) globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimo bei mokėjimo ir gali šeimai, kurioje globojamas (rūpinamas) vaikas, globos centrui, šeimynai, vaikų globos institucijai skirti kitą finansinę ir materialinę paramą globojamam (rūpinamam) ar budinčio globotojo prižiūrimam vaikui išlaikyti.

37. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) bylą sudaro ir nuolat pildo Tarnybos teritorinis skyrius. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) bylą saugo Tarnyba Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais terminais.

38. Asmens duomenis, esančius dokumentuose, saugo Tarnyba, savivaldybės administracija, vaikų globos institucijos, globos centrai Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais terminais.

 

_____________________________________

 

part_c79df122ec2a4cbda2f666912872c16b_end