HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL lietuvos respublikos APLINKOS MINISTRO 2001 m. birželio 14 d. ĮSAKYMO Nr. 317 „DĖL STR 2.03.01:2001 „STATINIAI IR TERITORIJOS. REIKALAVIMAI ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. balandžio 19 d. Nr. D1-313

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymą Nr. 317 „Dėl STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL STR 2.03.01:2001 „STATINIAI IR TERITORIJOS. REIKALAVIMAI ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS“ PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 įgyvendinimo“ 1.30 papunkčiu:

1. Tvirtinu statybos techninį reglamentą STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios RSN 154-93 „Gyvenamieji ir visuomeniniai pastatai bei aplinka, pritaikyti žmonėms su fiziniais trūkumais“, patvirtintą Statybos ir urbanistikos ministerijos 1993 12 28 įsakymu Nr. 233.“

 

2. Pakeičiu 1 punkte nurodytuoju įsakymu patvirtintame statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“:

2.1. pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ (toliau – reglamentas) nustato reikalavimus rengiant statinių, nurodytų Reglamento 1 priede, statybos, rekonstravimo, pastato atnaujinimo (modernizavimo), kapitalinio remonto, supaprastintą statybos, supaprastintą rekonstravimo projektus, kapitalinio remonto aprašą, paprastojo remonto projektą ar paprastojo remonto aprašą arba keičiant statinių paskirtį į nurodytą reglamento 1 priede paskirtį. Atnaujinant (modernizuojant), rekonstruojant ar remontuojant reglamento 1 priede nurodytus statinius, reglamento nuostatos taikomos tik atnaujinimo (modernizavimo), rekonstravimo ar remonto metu pertvarkomoms statinio dalims, šiuo atveju sprendimas pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus neįgaliųjų specialiesiems poreikiams priimamas Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo [17.1] 11 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka.“;

2.2. pripažįstu 5 punktą netekusiu galios;

2.3. pripažįstu 7 punktą netekusiu galios;

2.4. pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Šio reglamento reikalavimai privalomi rengiant susisiekimo komunikacijų projektus. Bendruosius komunikacijų reikalavimus nustato normatyviniai statybos techniniai dokumentai [17.18, 17.20, 17.21].“;

2.5. pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Šio reglamento reikalavimai taikomi rengiant geležinkelių infrastruktūros statinių projektus tiek, kiek jie neprieštarauja Komisijos reglamentui (ES) Nr. 1300/2014 [17.43].“;

2.6. pripažįstu 10 punktą netekusiu galios;

2.7. pripažįstu 12 punktą netekusiu galios;

2.8. pakeičiu 17.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.1. Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą;“;

2.9. pakeičiu 17.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą;“;

2.10. pakeičiu 17.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.3. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymą;“;

2.11. pripažįstu 17.4 papunktį netekusiu galios;

2.12. pripažįstu 17.6 papunktį netekusiu galios;

2.13. pripažįstu 17.11 papunktį netekusiu galios;

2.14. pakeičiu 17.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.13. statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(l):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. D1-455 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ patvirtinimo“;“;

2.15. pakeičiu 17.14 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.14. statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 „Dėl reglamento STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ patvirtinimo;“;

2.16. pakeičiu 17.15 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.15. statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 420 „Dėl reglamento STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ patvirtinimo“;“;

2.17. pakeičiu 17.16 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.16. statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. D1-706 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“ patvirtinimo“; “;

2.18. pakeičiu 17.17 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.17. statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-132 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“ patvirtinimo“; “;

2.19. pakeičiu 17.18 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.18. statybos techninį reglamentą STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtinimo pakeitimo“; “;

2.20. pakeičiu 17.19 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.19. statybos techninį reglamentą STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ patvirtinimo“;“;

2.21. pakeičiu 17.20 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.20. kelių techninį reglamentą KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintą 2008 m. sausio 9 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. D1-11/3-3 „Dėl kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“;“;

2.22. pakeičiu 17.21 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.21. statybos techninį reglamentą STR 2.06.02:2001 „Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintą 2001 m. birželio 23 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 319 „Dėl STR 2.06.02:2001 „Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“;“;

2.23. pripažįstu 17.22, 17.23, 17.24 ir 17.25 papunkčius netekusiais galios;

2.24. pakeičiu 17.27 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.27. medicinos normą MN 11-1:1996 „Sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimo specialieji reikalavimai. I dalis. Savivaldybės medicinos punktas“, patvirtintą 1996 m. kovo 20 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 158 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 11-1:1996 „Sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimo specialieji reikalavimai. I dalis. Savivaldybės medicinos punktas“;“;

2.25. pakeičiu 17.28 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.28. Ambulatorinių akušerijos ir ginekologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus, patvirtintus 2003 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-527 „Dėl Ambulatorinių akušerijos ir ginekologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų“; “;

2.26. pakeičiu 17.29 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.29. medicinos normą MN 11-3:1997 „Sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimo specialieji reikalavimai. 3 dalis. Ambulatorija“, patvirtintą 1997 m. gegužės 28 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 305 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 11-3:1997 „Sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimo specialieji reikalavimai. 3 dalis. Ambulatorija“;“;

2.27. pakeičiu 17.31 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.31. Lietuvos higienos normą HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“, patvirtintą 2009 m. gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1081 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ patvirtinimo“; “;

2.28. pripažįstu 17.33 papunktį netekusiu galios;

2.29. pakeičiu 17.34 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.34. Lietuvos higienos normą HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“, patvirtintą 2003 m. gruodžio 24 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-770 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 69: 2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“ patvirtinimo“;“;

2.30. pakeičiu 17.35 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.35. Lietuvos higienos normą HN 75:2008 „Ikimokyklinio ugdymo mokykla: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintą 2008 m. balandžio 30 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-366 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2008 „Ikimokyklinio ugdymo mokykla: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“;“;

2.31. pakeičiu 17.36 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.36. Lietuvos higienos normą HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“, patvirtintą 2000 m. gegužės 24 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 277 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“;“;

2.32. pakeičiu 17.37 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.37. Lietuvos higienos normą HN 21:2009 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintą 2010 m. sausio 22 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-60 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2009 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo;“;

2.33. pakeičiu 17.39 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.39. Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus, patvirtintus 2010 m. gruodžio 7 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-338 „Dėl Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“;“;

2.34. pakeičiu 17.40 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.40. statybos techninį reglamentą STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“, patvirtintą 2004 m. vasario 27 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-91 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ patvirtinimo“;“;

2.35. pakeičiu 17.42 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.42. Kelių eismo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl kelių eismo taisyklių patvirtinimo“;“;

2.36. pakeičiu 17.43 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.43. 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1300/2014 dėl Sąjungos geležinkelių sistemos prieinamumo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims techninių sąveikos specifikacijų (OL 2014 L 356, p. 110).“;

2.37. pakeičiu 18.16 papunkčio antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

181. Kiti šiame reglamente vartojami terminai pateikti Statybos įstatyme [17.2], Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme [17.3], reglamentuose [17.13–17].“;

2.38. pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Bemotorio transporto takai ir kiti infrastruktūros objektai turi būti suprojektuoti ir įrengti taip, kad jais galėtų naudotis ŽN. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas [17.3].“;

2.39. pakeičiu 63 punktą ir jį išdėstau taip:

63. Visose pagrindinės paskirties patalpose, judėjimui skirtose patalpose ir zonose, ŽN sanitariniuose mazguose bei visose kitose lankytojų aptarnavimo patalpose būtina įrengti pavojaus signalizaciją. Pavojaus signalas turi būti perduodamas garsu ir šviesa.“;

2.40. pakeičiu 80 punktą ir jį išdėstau taip:

80. Viešbučių ir poilsio (poilsio namų, turizmo centrų, kempingų) paskirties pastatuose įrengiant lankytojams skirtus bendrojo naudojimo sanitarinius mazgus, taip pat kitų viešųjų pastatų kiekviename aukšte, kuriame įrengiami sanitariniai mazgai, ŽN turi būti pritaikytas bent vienas (atskirai vyrams ir moterims arba vienas – skirtas tiktai ŽN) sanitarinis mazgas. Kabinų patalpoje ŽN turi būti pritaikyta 5% kabinų, bet ne mažiau kaip viena kabina. Prekybos, paslaugų ir maitinimo paskirties pastatuose, kurių prekybinis plotas didesnis nei 1 000 m2, ŽN turi būti pritaikytas ne mažiau kaip vienas sanitarinis mazgas. Sanitarinių mazgų reikalavimai pateikti 105–115 p.“

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. gegužės 1 d. 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Kęstutis Navickas