TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFO 2016 METŲ MOKESTINIAM LAIKOTARPIUI

 

2015 m. spalio 29 d. Nr. T1-265

Telšiai 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsniu, Telšių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio tarifą 2016 metų mokestiniam laikotarpiui:

1. 0,5 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės nekilnojamajam turtui;

2. 1,0 procento netvarkomam arba apleistam, nenaudojamam arba naudojamam ne pagal paskirtį nekilnojamajam turtui.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

atliekantis savivaldybės mero funkcijas                                                             Petras Kuizinas