HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. D1-754 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.01.02:2016 „PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS IR SERTIFIKAVIMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo 28 d. Nr. D1-576

Vilnius

 

 

P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu 1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.4. nedaug energijos sunaudojančių gamybos ir pramonės, sandėliavimo paskirties ir žemės ūkiui tvarkyti skirtų negyvenamųjų pastatų (įskaitant pastatus gyvuliams ir augalams auginti):

1.4.1. kuriuose ilgiau kaip keturis mėnesius per metus šildomas mažesnis negu 50 kvadratinių metrų šildomas plotas, o likusi pastato šildomo ploto dalis šildoma trumpiau kaip 2 mėnesius per metus;

1.4.2. kurių šildymui naudojama tik technologinių procesų metu išsiskirianti šiluma (šiai pastatų grupei priskiriami technologinių procesų metu išsiskiriančia šiluma šildomi pastatai, į kuriuos tiekiamai šilumai gaminti nenaudojamas, prie pastato šildymo sistemos neprijungtas arba pastate jam šildyti neįrengtas nei vienas iš Reglamento 2 priedo 2.45 lentelėje išvardintas šilumos šaltinis);

1.4.3. kuriuose šildymo sezono metu palaikoma ne aukštesnė kaip 10° C temperatūra;“.

2.  Pripažįstu netekusiu galios 3.5 papunktį.

3Papildau 3.43 papunkčiu:

3.43. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. 1-196 „Dėl Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklių patvirtinimo“.“

4Papildau 3.44 papunkčiu:

3.44. LST EN 13141-8:2014 „Pastatų vėdinimas. Gyvenamųjų pastatų vėdinimo komponentų ir (arba) gaminių eksploatacinių charakteristikų bandymai. 8 dalis. Mechaninių vėdinimo sistemų, skirtų vienam kambariui, bekanalių mechaninių tiekiamųjų ir ištraukiamųjų vėdinimo įrenginių (įskaitant šilumos atgavimą) eksploatacinių charakteristikų bandymai.“

5Papildau 3.45 papunkčiu:

3.45. LST EN 15879-1:2011 „Tiesioginių šilumos mainų tarp grindų ir šilumos siurblių su elektriniais kompresoriais, skirtų patalpoms šildyti ir (arba) vėsinti, bandymai ir charakteristikų nustatymas. 1 dalis. Šilumos siurbliai, skirti tiesioginiams šilumos mainams su vandeniu ““

6Papildau 3.46 papunkčiu:

3.46. LST EN 12309-4:2014 „Ne didesnės kaip 70 kW grynosios tiekiamosios šiluminės galios dujiniai gertiniai šildymo ir (arba) aušinimo prietaisai. 4 dalis. Bandymo metodai.“ “

7Papildau 3.47 papunkčiu:

3.47. LST EN 12309-3:2014 „Ne didesnės kaip 70 kW grynosios tiekiamosios šiluminės galios dujiniai gertiniai šildymo ir (arba) aušinimo prietaisai. 3 dalis. Bandymo sąlygos“.“

8Papildau 3.48 papunkčiu:

3.48. 2014 m. liepos 11 d. Komisijos Deleguotasis Reglamentas (ES) Nr. 1254/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES papildoma gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimais.“.

9Papildau nauju 4.27 papunkčiu:

4.27. nešildomos patalpospatalpos, kurios turi bent vieną išorinę sieną, langą, išorines duris ar vartus ir kuriose nėra šildymo prietaisų, taip pat patalpos, kurioms šildyti naudojama šildymo sistema suprojektuota taip, kad temperatūra šildymo sezono metu neviršytų 10° C.“.

10Papildau 4.28 papunkčiu:

4.28. pirminė energija - atsinaujinančių ir neatsinaujinančių energijos išteklių energija, kuri nebuvo kaip nors konvertuota ar transformuota.“.

11Papildau 4.29 papunkčiu:

4.29. pastato energinio naudingumo sertifikavimo užsakovas (toliau - „sertifikavimo užsakovas“) – pastato statytojas, savininkas arba jų įgaliotas fizinis ar juridinis asmuo, kurie pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertui pateikia visus energinio naudingumo sertifikavimui būtinus duomenis apie pastatą ir paveda jam atlikti šio pastato energinio naudingumo sertifikavimo darbus.“.

12. Buvusį 4.27 papunktį laikau atitinkamai 4.30 papunkčiu.

13. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. E, D, C, B, A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasės pastatams (jų dalims) priskiriamos, jei atitinka visus 1 lentelėje išvardintus reikalavimus:

 

Reikalavimai E, D, C, B, A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasės pastatams (jų dalims)

1 lentelė

Eil. Nr.

Pastatų (jų dalių) energinio naudingumo klasė

Reikalavimai atitinkamos energinio naudingumo klasės pastatams (jų dalims)

1.

E klasės pastatai (jų dalys)

1.1. pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio C1 vertė turi atitikti Reglamento 15 punkto reikalavimus

1.2. pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi atitikti Reglamento 2 priedo 84 punkto reikalavimus

2.

D klasės pastatai (jų dalys)

2.1. pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio C1 vertė turi atitikti Reglamento 15 punkto reikalavimus

2.2. pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi atitikti Reglamento 2 priedo 84 punkto reikalavimus

3.

C klasės pastatai (jų dalys)

3.1. pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio C1 vertė turi atitikti Reglamento 15 punkto reikalavimus

3.2. pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi atitikti Reglamento 2 priedo 85 punkto reikalavimus

3.3. pastato (jo dalies) sandarumas turi atitikti Reglamento X skyriaus reikalavimus

3.4. pastato pirminės energijos sąnaudos turi atitikti Reglamento 2 priedo XXIX skyriaus 93.2 punkto reikalavimus

4.

B klasės pastatai (jų dalys)

 

4.1. pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklių C1 ir C2 vertės turi atitikti Reglamento 15 punkto reikalavimus

4.2. pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi atitikti Reglamento 2 priedo 85 punkto reikalavimus

4.3. pastato (jo dalių) pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių šiluminės savybės turi atitikti Reglamento IX skyriaus reikalavimus

4.4. pastato (jo dalies) sandarumas turi atitikti Reglamento X skyriaus reikalavimus

4.5. šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti turi atitikti Reglamento 2 priedo XXIX skyriaus 93.1 punkto reikalavimus

 

 

4.6. pastato pirminės energijos sąnaudos turi atitikti Reglamento 2 priedo XXIX skyriaus 93.2 punkto reikalavimus

5.

A klasės pastatai (jų dalys)

 

5.1. pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklių C1 ir C2 vertės turi atitikti Reglamento 15 punkto reikalavimus

5.2. pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi atitikti Reglamento 2 priedo 86 punkto reikalavimus

5.3. jei pastate (jo dalyje) įrengta mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema, rekuperatoriaus naudingumo koeficientas turi būti ne mažesnis už 0,65, o rekuperatoriaus ventiliatorių naudojamas elektros energijos kiekis neturi viršyti 0,75 Wh/m³. Šis reikalavimas netaikomas sandėliavimo, garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatams

5.4. pastato (jo dalių) pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių šiluminės savybės turi atitikti Reglamento IX skyriaus reikalavimus

5.5. pastato (jo dalies) sandarumas turi atitikti Reglamento X skyriaus reikalavimus

5.6. šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti turi atitikti Reglamento 2 priedo XXIX skyriaus 93.1 punkto reikalavimus

5.7. pastato pirminės energijos sąnaudos turi atitikti Reglamento 2 priedo XXIX skyriaus 93.2 punkto reikalavimus

6.

A+ klasės pastatai (jų dalys)

6.1. pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklių C1 ir C2 vertės turi atitikti Reglamento 15 punkto reikalavimus

6.2. pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi atitikti Reglamento 2 priedo 87 punkto reikalavimus

6.3. jei pastate (jo dalyje) įrengta mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema, rekuperatoriaus naudingumo koeficientas turi būti ne mažesnis už 0,75 (išskyrus atskirų srautų rekuperatorius, jų naudingumo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 0,68)*, o rekuperatoriaus ventiliatorių naudojamas elektros energijos kiekis neturi viršyti 0,55 Wh/m³. Šis reikalavimas netaikomas sandėliavimo, garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatams

6.4. pastato (jo dalių) pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių šiluminės savybės turi atitikti Reglamento IX skyriaus reikalavimus

6.5. pastato (jo dalies) sandarumas turi atitikti Reglamento X skyriaus reikalavimus

6.6. šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti turi atitikti Reglamento 2 priedo XXIX skyriaus 93.1 punkto reikalavimus

 

 

6.7. pastato pirminės energijos sąnaudos turi atitikti Reglamento 2 priedo XXIX skyriaus 93.2 punkto reikalavimus

7.

Energijos beveik nevartojantys pastatai (jų dalys), t. y. A++ klasės pastatai (jų dalys)

7.1. pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklių C1 ir C2 vertės turi atitikti Reglamento 15 punkto reikalavimus

7.2. pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi atitikti Reglamento 2 priedo 88 punkto reikalavimus

7.3. jei pastate (jo dalyje) įrengta mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema, rekuperatoriaus naudingumo koeficientas turi būti ne mažesnis už 0,80 (išskyrus atskirų srautų rekuperatorius, jų naudingumo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 0,68)*, o rekuperatoriaus ventiliatorių naudojamas elektros energijos kiekis neturi viršyti 0,45 Wh/m³. Šis reikalavimas netaikomas sandėliavimo, garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatams

7.4. pastato (jo dalių) pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių šiluminės savybės turi atitikti Reglamento IX skyriaus reikalavimus

7.5. pastato (jo dalies) sandarumas turi atitikti Reglamento X skyriaus reikalavimus

7.6. šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti turi atitikti Reglamento 2 priedo XXIX skyriaus 93.1 punkto reikalavimus

7.8. pastate (jo dalyje) sunaudota energijos dalis iš atsinaujinančių išteklių turi atitikti Reglamento 2 priedo 89 punkto reikalavimus, t. y. didžiąją sunaudojamos energijos dalį turi sudaryti atsinaujinančių išteklių energija

7.9. pastato pirminės energijos sąnaudos turi atitikti Reglamento 2 priedo XXIX skyriaus 93.2 punkto reikalavimus

 

* pastate (jo dalyje), kurio mikroklimatui ir oro kokybei keliami specialūs higienos reikalavimai, galima įrengti atskirų srautų rekuperatorių.“.

14. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Atitinkamos energinio naudingumo klasės pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklių Cir C2 vertės turi atitikti šiuos reikalavimus:

15.1. A++ klasės: C1<0,30 ir C2 ≤ 0,70;

15.2. A+ klasės: C1<0,50 ir C2 ≤ 0,80;

15.3. A klasės: C1<0,70 ir C2 ≤ 0,85;

15.4. B klasės: C1< 1,00 ir C2 ≤ 0,99;

15.5. C klasės: C1< 1,50;

15.6. D klasės: C1< 2,00;

15.7. E klasės: C1< 2,50;                             

15.8. F klasės: C1< 3,00;

15.9. G klasės: C1≥ 3,00“.

15. Papildau 241 punktu:

241. Kai naujas statybą leidžiantis dokumentas yra privalomas ir išduodamas pagal statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“,  reikalavimus tęsti statybą pakeitus esminius statomo statinio sprendinius, tai statomų pastatų energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip pirminio prašymo išduoti leidimą statyti naują statinį pateikimo metu.“.

16. Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33. Naujai projektuojamų pastatų atitvaras ar jos dalis leidžiama projektuoti su blogesnėmis šiluminėmis savybėmis, negu šios savybės reglamentuotos atitinkamos energinio naudingumo klasės pastatų (jų dalių) norminiams savitiesiems šilumos nuostoliams skaičiuoti (žr. 3-6 lenteles). Tačiau šių atitvarų ar jų dalių šilumos perdavimo koeficientas negali būti didesnis už leistinąją U1 (W/(m2×K)) vertę, nurodytą 8 lentelėje. Siekiant atitinkamos energinio naudingumo klasės pastato (jo dalies) atitvarų projektinių savitųjų šilumos nuostolių atitikties norminiams nuostoliams, kitų pastato (jo dalies) atitvarų šiluminės savybės turi būti pagerintos tiek, kad kompensuotų blogesnių šiluminių savybių atitvarų savitųjų šilumos nuostolių padidėjimą.

 

Naujai projektuojamų pastatų (jų dalių) atitvarų leistinosios šilumos perdavimo koeficientų U1 (W/(m2×K)) vertės

8 lentelė

Atitvaros rūšis

Atitvarą žymintis poraidis

Gyvenamieji pastatai

Negyvenamieji pastatai

Viešosios paskirties pastatai1)

Pramonės pastatai2)

Stogai

r

U≤0,25

U≤0,25

U1≤0,40×k15)

Perdangos6)

ce

Šildomų patalpų atitvaros, kurios ribojasi su gruntu

fg

U≤0,35

U≤0,40

U≤0,50×k15)

Perdangos virš nešildomų rūsių ir pogrindžių

cc

Sienos

w

U≤0,30

U≤0,40

U≤0,50×k15)

Langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios atitvaros

wda

U≤1,9

U≤1,9

U≤3,0×k15)

Durys, vartai

d

U≤1,9

U≤1,9

U≤3,0×k15)

 

1)2) , 5) , 6) žr. pastabas po 3 lentele.

17. Pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:

38. C, B, A, A+ arba A++ energinio naudingumo klasės pastatai (jų dalys) turi būti suprojektuoti, kad jų sandarumas pagal LST EN ISO 9972:2015 [3.19] sandarumo bandymo sąlygų reikalavimus, esant 50 Pa slėgių skirtumui tarp pastato vidaus ir išorės, neviršytų 10 lentelėje nurodytų oro apykaitos verčių.

Norminės oro apykaitos n50.N (1/h) vertės esant 50 Pa slėgių skirtumui

10 lentelė

Eil.

Nr.

Pastato paskirtis [3.6]

Pastato energinio

naudingumo klasė

n50.N,

(1/h)

1.

Gyvenamosios, administracinės, mokslo ir gydymo

C

2,00

B

1,50

A

1,00

A+, A++

0,60

2.

Maitinimo, prekybos, kultūros, viešbučių, paslaugų1), sporto, transporto1), specialioji1) ir poilsio

C, B

2,002)

A

1,502)

A+ ir A++

1,002)

3.

Pastabos:

1) paslaugų, transporto ir specialiosios paskirties pastatų šildomoms patalpoms, kuriose įrengti vartai tarp šių patalpų ir išorės arba bet kurio tipo nešildomų patalpų (šiltnamio, įstiklintų galerijų, nešildomo pastato, nešildomų apšiltintų patalpų), sandarumo reikalavimai nekeliami;

2) paslaugų, transporto ir specialiosios paskirties pastatų atveju šis reikalavimas taikomas tai pastato daliai, kurioje nėra vartų tarp šildomų patalpų ir išorės arba bet kurio tipo nešildomų patalpų (šiltnamio, įstiklintų galerijų, nešildomo pastato, nešildomų apšiltintų patalpų).“

18. Pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

39. Sandarumas turi būti matuojamas baigtame statyti pastate prieš atliekant pastato energinio naudingumo sertifikavimą. Pastato sandarumo matavimo metu pastate turi būti baigti visi statybos darbai, kurie gali pabloginti pastato sandarumo rodiklius. Laiko tarpas tarp pastato sandarumo bandymų protokole nurodytos sandarumo matavimo datos ir pastato energinio naudingumo sertifikato išdavimo datos turi būti ne didesnis už 1 metus. Pastato sandarumas turi būti išmatuotas šiais atvejais:

39.1. C ir B klasės pastatams, kurių projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto lėšomis;

39.2. visų paskirčių A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasių pastatams.“.

19. Papildau 65.2.6 papunkčiu:

65.2.6. A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasės pastatų langų šiluminės savybės turi būti nustatytos pagal langų gamintojų deklaracijose nurodytus duomenis kiekvieno matmens langui. Jei gamintojai duomenų apie kiekvieno matmens langą nepateikia, langų šiluminės savybės turi būti nustatytos pagal Reglamento 4 priede 4.1 lentelėje nurodytus duomenis“.

20. Pakeičiu 66 punktą ir jį išdėstau taip:

66. Sertifikuojant pastatą (jo dalį), sertifikavimo ekspertas privalo nustatyti Reglamento 16 priede nurodytus pastato būklės duomenis ir patikrinti šių duomenų teisingumą apžiūrėdamas pastatą (jo dalį) vietoje. Pastato (jo dalies) būklės duomenys turi atitikti pastato apžiūros metu nustatytą faktinę pastato (jo dalies) būklę.“.

21. Pakeičiu 67 punktą ir jį išdėstau taip:

67. Sertifikavimas turi būti atliekamas tik, kai užsakovas patvirtina pastatų energinio naudingumo sertifikavimo eksperto surinktus Reglamento 16 priede nurodytus pastato (jo dalies) būklės duomenis.“.

22. Pakeičiu 69.1.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

69.1.8. norminės pirminės energijos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;“.

23. Pakeičiu 69.1.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

69.1.9. skaičiuojamosios pirminės energijos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus.

24. Papildau 69.1.21 papunkčiu:

69.1.21. pastato statybos metai;“.

25. Papildau 69.1.22 papunkčiu:

69.1.22. pastato modernizavimo metai;“.

26. Papildau 69.1.23 papunkčiu:

69.1.23. informacija apie pastato projektavimo ir (arba) statybos finansavimą/nefinansavimą Lietuvos Respublikos ir (arba) Europos Sąjungos biudžeto lėšomis;“.

27. Pakeičiu 69.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

69.2. sertifikato antrajame lape:

69.2.1. sertifikato numeris;

69.2.2. pastato (jo dalies) unikalus numeris;

69.2.3. pastato (jo dalies) adresas;

69.2.4. pastato (jo dalies) paskirtis;

69.2.5. pastato (jo dalies) šildomas plotas;

69.2.6. viso pastato šildomas plotas;

69.2.7. pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė;

69.2.8. norminės, atskaitinės ir skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;

69.2.9. skaičiuojamosios atsinaujinančios pirminės energijos (t. y. energijos iš atsinaujinančių išteklių) sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;

69.2.10. skaičiuojamųjų metinių atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų santykio su metinėmis neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudomis vertė;

69.2.11. skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;

69.2.12. skaičiuojamosios atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;

69.2.13. skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;

69.2.14. skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) vėsinti vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;

69.2.15. skaičiuojamosios atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) vėsinti vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;

69.2.16. skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) vėsinti vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;

69.2.17.  skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;

69.2.18. skaičiuojamosios atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;

69.2.19. skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;

69.2.20. skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos elektros energijai vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;

69.2.21. skaičiuojamosios atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos elektros energijai vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;

69.2.22. skaičiuojamosios suminės pastato (jo dalies) elektros energijos sąnaudos per metus;

69.2.23. skaičiuojamosios elektros energijos sąnaudos per metus pastato (jo dalies) patalpų apšvietimui;

69.2.24. duomenys apie pastato (jo dalies) šildymui naudojamus šilumos šaltinius, nurodant pagal Reglamento 2 priedo 2.45 ar 2.47 lentelėse pateiktą šilumos šaltinių sąrašą šilumos šaltinio (-ių) tipą ir šildomus plotus, kuriuose šie šilumos šaltiniai naudojami;

69.2.25. duomenys apie pastato (jo dalies) vėsinimui naudojamus orą šaldančių įrenginių tipus, nurodant pagal Reglamento 2 priedo 2.43 lentelėje pateiktą šių įrenginių tipų sąrašą įrenginio tipą ir šildomus plotus, kuriuose šie įrenginiai naudojami;

69.2.26. duomenys apie pastato (jo dalies) vėdinimui naudojamus vėdinimo sistemų tipus (žr. Reglamento 2 priedo 28 punktą), nurodant oro pašildymui naudojamus šilumos šaltinius pagal Reglamento 2 priedo 2.45 lentelėje pateiktą sąrašą ir šildomus plotus, kuriuose šie šaltiniai naudojami;

69.2.27. duomenys apie pastate (jo dalyje) karšto buitinio vandens ruošimui naudojamus įrangos tipus, nurodant pagal Reglamento 2 priedo 21 lentelėje pateiktą įrangų tipų sąrašą įrangos tipą ir šildomus plotus, kuriuose ši įranga naudojama;

69.2.28. pastato (jo dalies) į aplinką išmetamas CO2 kiekis per metus;

69.2.29. pastato sandarumo matavimų duomenys pagal LST EN ISO 9972:2015[3.19] reikalavimus esant 50 Pa slėgių skirtumui;

69.2.30. nuorodos išsamesnei informacijai gauti apie pastato (jo dalies) ekonomiškai efektyvų energinio naudingumo gerinimą;

69.2.31. sertifikato išdavimo data;

69.2.32. sertifikato galiojimo terminas;

69.2.33. sertifikatą išdavusio eksperto vardas, pavardė, pažymėjimo numeris, parašas.“.

28. Pakeičiu 1 priedo 7.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.12.  rekuperatoriaus naudingumo koeficiento vertę patvirtinančiuose dokumentuose nurodyti duomenys turi būti pagrįsti bandymais pagal [3.41]; [3.42]; [3.43] arba [3.45] nurodytus bandymo metodus.“.

29. Papildau 1 priedą 17 punktu:

17. Jei pastate vartojama elektros energija iš nutolusių Saulės, vėjo ar hidroelektrinių, turi būti nurodytas elektros energijos tiekėjas, elektros energijos tiekimo sutarties data, numeris ir per metus pastatui pagal minėtą sutartį tiekiamas elektros energijos kiekis.“.

30. Pakeičiu 2 priedo 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. Vidutinis mėnesio į patalpas per valandą infiltruojamas išorės oro kiekis pastato šildomo ploto vienetui νinf,m (m3/m²·h) apskaičiuojamas taip [3.21]:

26.1.  jei pastato sandarumas išmatuotas pagal LST EN ISO 9972:2015 [3.19] reikalavimus, vinf,m (m3/h) apskaičiuojamas pagal formulę:

(2.95)

 

26.2. jei pastato sandarumas neišmatuotas pagal LST EN ISO 9972:2015 [3.19] reikalavimus, vinf,m (m3/h) apskaičiuojamas taip:

(2.96)

čia:    0,25 – koeficientas, įvertinantis, kad oro infiltracija į pastatą vyksta ne visame atitvarų plote;

n50 – bandymais pagal LST EN ISO 9972:2015 [3.19] reikalavimus nustatyta oro apykaitos pastate vertė (h-1);

0,75 – pastato aerodinaminis koeficientas [3.21];

rair  – oro tankis (kg/m3). r =1,21 kg/m3;

0,9 – koeficientas, įvertinantis vėjo greičio sumažėjimą dėl šalia pastatų esančių įvairių barjerų [3.21];

vwind,m – vidutinis mėnesio vėjo greitis (m/s). Imamas iš 2.13 lentelės;

50 – slėgis, kuriam esant matuojamas pastato sandarumas (Pa);

Vppastato šildomų patalpų tūris (m³);

n – bandymais pagal LST EN ISO 9972:2015 [3.19] reikalavimus nustatyta laipsnio rodiklio vertė;

Gwd,x, Ggw,x, Gbw,x, Gd1,x, Gd2,x – atitinkamo „x“ lango, stoglangio, švieslangio, išorinių įėjimo durų ir vartų oro skverbties klasę atitinkančios skaičiuojamosios oro skverbties vertės (m3/(m2·h)) esant 100 Pa slėgių skirtumui. Šios vertės nustatomos pagal gamintojo deklaracijoje pateiktą gaminio orinio laidžio klasę ir 2.12 lentelėje pateiktus duomenis;

Gog,x  – atitinkamos „x“ kitos skaidrios atitvaros oro skverbties vertės (m3/(m2·h)) esant 100 Pa slėgių skirtumui. Šios vertės imamos iš Reglamento 4 priedo;

1,2 – koeficientas, įvertinantis infiltraciją per atitvaras ir jų sandūras;

Awd,x, Agw,x, Abw,x, Aog,x, Ad1,x, Ad2,x – atitinkamo „x“ lango, stoglangio, švieslangio, kitos skaidrios atitvaros, išorinių įėjimo durų ir vartų plotas (m2). Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus.

 

Langų, stoglangių, švieslangių, išorinių įėjimo durų ir vartų skaičiuojamosios oro skverbties Gwd, Ggw, Gbw,  Gd1  ir Gd2 (m3/(m2·h)) vertės esant 100 Pa slėgių skirtumui

2.12 lentelė

Langų orinio laidžio klasė [3.32]

1

2

3

4

Langų oro skverbtis Gwd, m3/(m2·h)

50

27

9

3

Stoglangių orinio laidžio klasė [3.32]

1

2

3

4

Stoglangių oro skverbtis Ggw, m3/(m2·h)

50

27

9

3

Švieslangių orinio laidžio klasė [3.30]

A1

A2

A3

A4

AE

Švieslangių oro skverbtis* Gbw,m3/(m2·h)

1,1

0,72

0,55

0,45

Išorinių įėjimo durų orinio laidžio klasė [3.32]

1

2

3

4

Išorinių įėjimo durų oro skverbtis Gd1, m3/(m2·h)

50

27

9

3

Vartų orinio laidžio klasė [3.31]

1

2

3

4

5

Vartų oro skverbtis Gd2, m3/(m2·h)

38

19

9,5

4,8

2,4

 

*AE orinio laidžio klasės švieslangių oro skverbtis apskaičiuojama pagal pateiktą lentelėje formulę, kurioje dydis PAE – gamintojo deklaracijoje ar švieslangio bandymų protokole nurodytas slėgis (Pa), kuriam esant nustatyta AE orinio laidžio klasė.

 

Vidutiniai mėnesio vėjo greičiai vwind (m/s)

2.13 lentelė

Metų mėnesio numeris

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

vwind

4,1

3,8

3,8

3,5

3,2

3,0

2,9

2,7

3,2

3,6

4,0

3,9

 

26.3. jei nekeliami reikalavimai pastato sandarumo matavimams, tačiau keliami reikalavimai pastato sandarumui,  oro apykaitos pastate n50 vertė (h-1), pagal kurią vertinama pastato atitiktis sandarumo reikalavimams, apskaičiuojama pagal formulę:

                           

(2.97)

31. Pakeičiu 2 priedo 28.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

28.2. jei dėl oro infiltracijos ir išorinių įėjimo durų varstymo į pastato vidų patenkantis išorės oro kiekis mažesnis už norminį oro kiekį pastato vėdinimui, t. y. jei νinf,m+νdo,m <vo, kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamieji QH.vent,m (kWh/(m2·mėn.)) šilumos nuostoliai dėl pastato vėdinimo, pagal kuriuos skaičiuojamas energijos poreikis pastatui šildyti, apskaičiuojami pagal formules [3.20]:

 

;

 

(2.100)

čia:    QH.vent.nv,m – skaičiuojamieji mėnesiniai šilumos nuostoliai pastato natūralaus vėdinimo sistemose (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.101) formulę;

QH.vent.mv,m – skaičiuojamieji mėnesiniai šilumos nuostoliai pastato mechaninio vėdinimo be rekuperacijos sistemose, kuriose nėra oro pašildymo (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.102) formulę;

QH.vent.mvH,m – skaičiuojamieji mėnesiniai šilumos nuostoliai pastato mechaninio vėdinimo be rekuperacijos sistemose, kuriose yra oro pašildymas (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.103) formulę;

QH.vent.re,m – skaičiuojamieji mėnesiniai šilumos nuostoliai pastato vėdinimo su rekuperacija sistemose, kuriose nėra oro pašildymo (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.104) formulę;

QH.vent.reH,m – skaičiuojamieji mėnesiniai šilumos nuostoliai pastato vėdinimo su rekuperacija sistemose, kuriose yra oro pašildymas (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.105) formulę.

 

 

;

 

(2.101)

 

 

;

 

(2.102)

 

;

 

(2.103)

 

 

 

(2.104)

 

 

 

(2.105)

čia:    vo – išorės oro kiekis 1 m2 pastato vėdinimui (m3/(m2·h)). Imamas iš 2.4 lentelės;

Anv – pastato šildomas plotas, kuriame įrengtos natūralaus vėdinimo sistemos (m2);

Amv – pastato šildomas plotas, kuriame įrengtos mechaninio vėdinimo be rekuperacijos sistemos, kuriose nėra į patalpas tiekiamo oro pašildymo (m2);

Amv,x – pastato šildomas plotas, kuriame įrengta atitinkama „x“ mechaninio vėdinimo be rekuperacijos sistema, kurioje nėra į patalpas tiekiamo oro pašildymo (m2);

AmvH – pastato šildomas plotas, kuriame įrengtos mechaninio vėdinimo be rekuperacijos sistemos, kuriose yra į patalpas tiekiamo oro pašildymas (m2);

AmvH,x – pastato šildomas plotas, kuriame įrengta atitinkama „x“ mechaninio vėdinimo be rekuperacijos sistema, kurioje yra į patalpas tiekiamo oro pašildymas (m2);

Are – pastato šildomas plotas, kuriame įrengtos mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemos, kuriose nėra į patalpas tiekiamo oro pašildymo (m2);

Are,x – pastato šildomas plotas, kuriame įrengta atitinkama „x“ mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema, kurioje nėra į patalpas tiekiamo oro pašildymo (m2);

AreH – pastato šildomas plotas, kuriame įrengtos mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemos, kuriose yra į patalpas tiekiamo oro pašildymas (m2);

AreH,x – pastato šildomas plotas, kuriame įrengta atitinkama „x“ mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema, kurioje yra į patalpas tiekiamo oro pašildymas (m2);

ηre,x – atitinkamos „x“ mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemos, kurioje nėra į patalpas tiekiamo oro pašildymo, skaičiuojamasis šios sistemos šilumos sugrąžinimo naudingumo koeficientas, vieneto dalys. Jei nėra duomenų, imama ηre,x=0,65. 4-8 metų mėnesiais imama ηre,x=0;

ηreH,x – atitinkamos „x“ mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemos, kurioje yra į patalpas tiekiamo oro pašildymas, skaičiuojamasis šios sistemos šilumos sugrąžinimo naudingumo koeficientas, vieneto dalys. Jei nėra duomenų, imama ηreH,x=0,65. 4-8 metų mėnesiais imama ηre,x=0;

ηmvH.air,x – atitinkamos „x“ mechaninio vėdinimo sistemos, kurioje yra į patalpas tiekiamo oro pašildymas, oro pašildymui naudojamo šilumos šaltinio skaičiuojamasis naudingumo koeficientas, vieneto dalys. Jei nėra duomenų, imamas iš 2.16 lentelės;

ηreH.air,x – atitinkamos „x“ mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemos, kurioje yra į patalpas tiekiamo oro pašildymas, oro pašildymui naudojamo šilumos šaltinio skaičiuojamasis naudingumo koeficientas, vieneto dalys. Jei nėra duomenų, imamas iš 2.16 lentelės.

Jei vėdinimo sistemoje įrengti du nuosekliai sujungti rekuperatoriai su šilumos sugrąžinimo naudingumo koeficientais ηr1 ir ηr2, tokios rekuperacinės sistemos šilumos sugrąžinimo naudingumo koeficientas ηr apskaičiuojamas taip [3.20]:

.

(2.106)

 

Pastato mechaninio vėdinimo be rekuperacijos sistemų, kuriose yra į patalpas tiekiamo oro pašildymas, skaičiuojamieji mėnesiniai šilumos nuostoliai QH1.vent.mvH,m (kWh/(m²·mėn.)), kuriuos turi padengti pastato šildymo sistema, apskaičiuojami taip:

;

(2.107)

čia:    jei QH,m, apskaičiuotas pagal (2.169) formulę, mažesnis už 0,1, tai QH1.vent.mvH,m =0.

 

Pastato vėdinimo su rekuperacija sistemų, kuriose yra oro pašildymas, skaičiuojamieji mėnesiniai šilumos nuostoliai QH1.vent.reH,m (kWh/(m²·mėn.)), kuriuos turi padengti pastato šildymo sistema, apskaičiuojami taip:

;

(2.108)

čia:    jei QH,m, apskaičiuotas pagal (2.169) formulę, mažesnis už 0,1, tai QH1.vent.reH,m =0.

32.  Pakeičiu 2 priedo 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. Atitinkamos „x“ pastato mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemos, kurioje yra oro pašildymas, skaičiuojamosios mėnesinės šiluminės energijos sąnaudos į pastato vidų tiekiamam išorės orui sušildyti iki patalpų temperatūros QH2.vent.reH,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

 

 

(2.114)

čia:  jeigu QH,m, apskaičiuotas pagal (2.169) formulę, mažesnis už 0,1, tada QH2.vent.reH,m,x = 0; ηreH.air,x– atitinkamos „x“ mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemos, kurioje yra į patalpas tiekiamo oro pašildymas, oro pašildymui naudojamo šilumos šaltinio skaičiuojamasis naudingumo koeficientas, vieneto dalys. Jei nėra duomenų, imamas iš 2.16 lentelės;

ηreH,x – atitinkamos „x“ mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemos, kurioje yra į patalpas tiekiamo oro pašildymas, skaičiuojamasis šios sistemos šilumos sugrąžinimo naudingumo koeficientas, vieneto dalys. Jei nėra duomenų, imama ηreH,x=0,65. 4-8 metų mėnesiais imama ηreH,x =0.

Visų pastato mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemų, kuriose yra oro pašildymas, skaičiuojamosios mėnesinės šiluminės energijos sąnaudos į pastato vidų tiekiamam išorės orui sušildyti iki patalpų temperatūros QH2.vent.reH,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

 

.

(2.115)

 

Šilumos šaltinių, naudojamų mechaninėse vėdinimo sistemose išorės orui pašildyti, skaičiuojamųjų naudingumo koeficientų ηmvH.air ir ηreH.air vertės

2.16 lentelė

Eil. Nr.

Šilumos šaltinio apibūdinimas

ηmvH.air,

ηreH.air

1.

Šilumos tinklai

1

2.

Dujinis katilas, išskyrus katilus su absorbciniu šilumos siurbliu

0,94

3.

Skystojo kuro katilas

0,87

4.

Kietojo kuro katilas

0,85

5.

Šildymas elektra

1

6.

Šiluminis siurblys

ηSPF*1)

7.

Dujinis katilas su absorbciniu šilumos siurbliu, veikiantis šildymo režime

1,4

 

*1)sezoninis naudingumo koeficientas (SPF). Apskaičiuojamas dauginant COP, nustatytą pagal LST EN 14511-3:2013 [3.35] arba LST EN 13141-8:2014 [3.44] bandymų metodus prie standartinių bandymo sąlygų, dauginant iš 0,9. COP vertė prie standartinių bandymo sąlygų imamas iš siurblio techninės dokumentacijos, jei nėra duomenų, imamas iš 2.17 lentelės.

 

Šiluminių siurblių skaičiuojamųjų sezoninių naudingumo koeficientų ηSPF vertės

2.17 lentelė

Eil. Nr.

Šiluminio siurblio apibūdinimas

ηSPF

1.

Šiluminis siurblys, kai energija imama iš oro

3,0 

2.

Šiluminis siurblys, kai energija imama iš grunto

4,0

3.

Šiluminis siurblys, kai energija imama iš vandens

4,5

33. Pakeičiu 2 priedo 39.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

39.3. pastato karšto vandens ruošimo sistemų mėnesinės skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti QPRn.hw,m (kWh/(m2·mėn.)) apskaičiuojamos taip: LST EN 15316-1:2007 [3.22], LST EN 15316-3-2:2008 [3.23]:

39.3.1. jei karštam vandeniui ruošti nenaudojama elektros energija,  jei tam naudojami dujiniai katilai su absorbciniais šilumos siurbliais:

 

 

 

(2.134)

čia: jei pagal (2.134) formulę apskaičiuota QPRn.hw,m<0, imama QPRn.hw,m=0;

Qhw,m– karšto buitinio vandens ruošimo sistemos mėnesinis šiluminės energijos poreikis (kWh/(m2·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.139) formulę;

Qhw.hwSK,m – apskaičiuojama pagal 51 punkto reikalavimus ir pagal (2.183) formulę;

QIhw.hwSK,m – apskaičiuojama pagal 53 punkto reikalavimus ir pagal (2.206) formulę;

QPRn.hw.SK+WE+HE,m – apskaičiuojama pagal 69 punkto reikalavimus ir pagal (2.559) formulę;

ηhw.eq1 – karšto buitinio vandens ruošimo įrangų, kurios nenaudoja elektros energijos, naudingumo koeficientas. Imamas iš 2.21 lentelės 1–8 arba 13 eilučių. Jei karštam vandeniui ruošti naudojami keli 1–8 eilutėje nurodyti įrangų tipai, apskaičiuojama pagal (2.137) formulę;

fPRn.hw.eq1 – 2.21 lentelės 1–8 eilutėse išvardintų energijos šaltinių, nenaudojančių elektros energijos, neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius (žr. 2.18 lentelę). Kai naudojami keli 2.21 lentelės 1–8 eilutėse išvardinti energijos šaltiniai karštam vandeniui ruošti (dujos ir kietasis kuras; dujos ir šilumos tinklai, panašiai), skaičiavimuose turi būti naudojama šių energijos šaltinių neatsinaujinančios pirminės energijos faktorių vidutinė vertė. Jei karštam vandeniui ruošti naudojami dujiniai katilai su absorbciniais šilumos siurbliais, (2.134) formulėje vietoje  fPRn.hw.eq1  turi būti naudojama pagal (2.134-1) formulę apskaičiuota fPRn.GHP   vertė:

  ;

(2.134-1)

čia:    PGHP.H - pagal [3.46], [3.47] reikalavimus prie standartinių bandymo sąlygų nustatyta dujinio katilo šildymo galia, kW. Jei nėra duomenų, apskaičiuojama pagal (2.134-2) formulę;

ηGHP.H  – pagal [3.46], [3.47] reikalavimus prie standartinių bandymo sąlygų nustatyta dujinio katilo su absorbciniu šilumos siurbliu naudingumo koeficiento vertė šildymo režime, vnt. Jei nėra duomenų, imama iš 2.16 lentelės;

fPRn.g – dujų, kurias vartoja dujinis katilas, neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė. Imama iš 2.18 lentelės.

Jei nėra duomenų apie dujinio katilo su absorbciniu šilumos siurbliu šildymo galią PGHP.H (kW), ji apskaičiuojama taip:

  ;

(2.134-2)

čia:    PH - pastatui (jo daliai) šildyti reikalinga šilumos šaltinio projektinė galia, W. Apskaičiuojama pagal reglamento 13 priedo reikalavimus;

39.3.2. jei karštam vandeniui ruošti naudojama tiktai elektros energija, energiją vartojanti įranga:

                   (2.135)

čia:    jei pagal (2.135) formulę apskaičiuota QPRn.hw,m<0, imama QPRn.hw,m=0;

ηhw.eq2  – karšto buitinio vandens ruošimo įrangų, kurios naudoja elektros energiją, naudingumo koeficientas. Imamas iš 2.21 lentelės 9–12 eilutės. Jei karštam vandeniui ruošti naudojami keli 9–12 eilutėse nurodyti įrangų tipai, apskaičiuojama pagal (2.137) formulę;

Qhw.SK+WE+HE,m – vėjo elektrinėse, hidroelektrinėse ir Saulės kolektoriuose pagamintas suminis energijos kiekis karštam vandeniui ruošti pastato ploto vienetui (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas pagal (2.558) formulę;

Qhw.hwSK,m, QIhw.hwSK,m – apskaičiuojama pagal (2.183) ir (2.206) formules;

Qhw.PRn.SK+WE+HE,m – vėjo elektrinių, hidroelektrinių ir Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamos pagal (2.559) formulę;

fPRn.hw.eq2 – 2.21 lentelės 9–12 eilutėse išvardintos įrangos energijos šaltinio (elektros energijos) neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė. Imama iš  2.18 lentelės.

39.3.3. jei karštam vandeniui ruošti naudojama elektros energiją vartojanti ir nevartojanti įranga, tačiau nenaudojami dujiniai katilai su absorbciniais šilumos siurbliais:

 

 

(2.136)

 

čia: jei pagal (2.136) formulę apskaičiuota QPRn.hw,m<0, imama QPRn.hw,m=0;

39.3.4. jei karštam vandeniui ruošti kartu su dujiniais katilais su absorbciniais šilumos siurbliais naudojama bet kuri kita 2.21 lentelėje 9-12 eilutėse išvardinta elektros energiją naudojanti įranga:

 

;

(2.136-1)

 

čia:    jei pagal (2.136-1) formulę apskaičiuota QPRn.hw,m<0, imama QPRn.hw,m=0;

ηhw.eq1  – dujinio katilo su absorbciniu šilumos siurbliu 2.21 lentelės 13 eilutėje nurodytu būdu apskaičiuota ηhw.eq1  vertė;

fPRn.hw.GHP - pagal (2.134-1) formulę apskaičiuota vertė;

39.3.5. jei karštam vandeniui ruošti kartu su dujiniais katilais su absorbciniais šilumos siurbliais naudojama bet kuri kita 2.21 lentelėje išvardinta elektros energijos nenaudojanti įranga: 

(2.136-2)

čia:    jei pagal (2.136-2) formulę apskaičiuota QPRn.hw,m<0, imama QPRn.hw,m=0;

ηhw.eq1(1)  – pirmosios elektros energijos nevartojančios įrangos, t.y. dujinio katilo su absorbciniu šilumos siurbliu, 2.21 lentelės 13 eilutėje nurodytu būdu apskaičiuota ηhw.eq1  vertė;

ηhw.eq1(2)  – antrosios elektros energijos nevartojančios įrangos, nurodytos 2.21 lentelės 1-8 eilutėse, ηhw.eq1  vertė.

Skaičiavimams pagal (2.134) - (2.136-2) formules turi būti taikomos šios ribinės sąlygos:

jei, ,

imama ;

jei ,

imama ;

jei ,

imama ;

39.3.6. jei karšto vandens ruošimo sistemoje, kurioje panaudota 2.21 lentelės 1–3, 5–8 arba 12, 13 eilutėse nurodyta įranga, įrengtas ir kombinuotas tūrinis šildytuvas, tai 1–3 ir 9–12 metų mėnesiais tūrinio šildytuvo energijos sąnaudos neskaičiuojamos, o 4–8 metų mėnesiais turi būti skaičiuojamos tik tūrinio šildytuvo energijos sąnaudos, t. y. šiais mėnesiais skaičiavimams turi būti naudojami tik kombinuoto tūrinio šildytuvo duomenys, nurodyti 2.21 lentelės 11 eilutėje;

39.3.7. skirtingų karšto vandens ruošimo įrangų vidutinis naudingumo koeficientas apskaičiuojamas taip:

  ,    ;

(2.137)

 

 

 

čia:    ηhw.eq1,x – karšto buitinio vandens ruošimo atitinkamos „x“ įrangos, kuri nevartoja elektros energijos (žr. 2.21 lentelės 1–8 eilutes), naudingumo koeficientas;

neq1 –karštam buitiniam vandeniui ruošti naudojamų 2.21 lentelės 1–8 eilutėse išvardintų įrangų tipų kiekis;

ηhw.eq2,x – karšto buitinio vandens ruošimo atitinkamos „x“ įrangos, kuri vartoja elektros energiją (žr. 2.21 lentelės 9–12 eilutes), naudingumo koeficientas;

neq2 – karštam buitiniam vandeniui ruošti naudojamų 2.21 lentelės 9–12 eilutėse išvardintų įrangų tipų skaičius kiekis;

39.3.8. jei atskirose pastato zonose naudojamos skirtingos karšto vandens ruošimo sistemos arba atskirose pastato zonose karštam vandeniui ruošti naudojama skirtinga karšto vandens ruošimo įranga, arba pastato atskirose zonose karštam vandeniui ruošti naudojami skirtingi energijos kiekiai iš Saulės kolektorių ir vėjo elektrinių, (2.134)–(2.136) formulių dešinėje pusėje esančių dedamųjų skaičiavimai turi būti atlikti ne pastato šildomo ploto Ap(m²) vienetui, bet kiekvienos zonos „z“ ploto Ahw,z(m²) vienetui. Kiekvienoje pastato zonoje „z“  turi būti apskaičiuotos  kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti QPRn.hw,m,z (kWh/(m²·mėn.))., o viso pastato skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti QPRn.hw,m (kWh/(m²·mėn.)) turi būti apskaičiuotos taip:

Karšto buitinio vandens ruošimo sistemos mėnesinis šiluminės energijos poreikis Qhw,m (kWh/(m2·mėn.)) apskaičiuojamas taip:

.                         

(2.138)

 

;

(2.139)

 

čia (2.138) ir (2.139) formulėse:

ψhw – metinis energijos poreikis karštam vandeniui ruošti (kWh/(m2·metai)). Imamas iš 2.4 lentelės.

Qhw.dis,m – mėnesiniai skaičiuojamieji šilumos nuostoliai karšto vandens ruošimo sistemos vamzdynuose (kWh/(m2·mėn.)). Nustatomi pagal 41 punkto reikalavimus;

QhwSW,m – mėnesiniai skaičiuojamieji šilumos nuostoliai karšto vandens talpose, esančiose karšto vandens ruošimo sistemoje (kWh/(m2·mėn.)). Nustatomi pagal 42 punkto reikalavimus;

Ahw,z – pastato plotas, kuriame naudojama atitinkama karšto vandens ruošimo sistema (m2). Jei skirtingose pastato dalyse įrengtos skirtingos karšto vandens ruošimo sistemos, šių pastato dalių plotai turi būti įvertinti taip, kad jų suma atitiktų pastato naudingąjį plotą, t. y. turi būti:

 

.

 

(2.140)

34. Pakeičiu 2 priedo 40 punktą ir jį išdėstau taip:

40. Kiekvieno mėnesio „m“ norminės QN.hw,m (kWh/(m2·mėn.)) ir atskaitinės QR.hw,m (kWh/(m2·mėn.)) energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti apskaičiuojamos taip [3.22], [3.23]:

;

(2.142)

 

;

(2.143)

čia:    ηN.hw.eq, ηR.hw.eq – karšto vandens ruošimo sistemos įrangos norminis ir atskaitinis naudingumo koeficientai. Imami iš 2.20 lentelės.

 

Karšto buitinio vandens ruošimo sistemos įrangos naudingumo koeficientas ηhw.eq

Karšto buitinio vandens ruošimo sistemos įrangos naudingumo koeficientai ηhw.eq1  ir ηhw.eq2

2.21 lentelė

Eil.

Nr.

Karšto buitinio vandens ruošimo sistemos įrangos tipo apibūdinimas

Karšto buitinio vandens ruošimo sistemos įrangos reguliavimo apibūdinimas

ηhw.eq1

1.

Šilumos tinklai + centrinis šilumos punktas

Rankinis

0,77

Automatinis, su karšto vandens pastovios temperatūros palaikymu

0,81

2.

Šilumos tinklai + pastato šilumos punktas

Rankinis

0,88

Automatinis, su karšto vandens pastovios temperatūros palaikymu

0,93

Automatinis, įvertinantis vartotojo elgseną

1,03

3.

Šilumos tinklai + autonominis greitaeigis šildytuvas

-

0,95

4.

Dujinis greitaeigis šildytuvas

-

0,90

5.

Dujinis katilas su greitaeigiu vandens šildymu

-

0,90

6.

Dujinis katilas be greitaeigio vandens šildymo, išskyrus dujinius katilus su absorbciniais šilumos siurbliais

Rankinis

0,81

Automatinis, su karšto vandens pastovios temperatūros palaikymu

0,95

Automatinis, su karšto vandens temperatūros pagal užduotą režimą reguliavimu

1,03

Automatinis, įvertinant vartotojo elgseną

1,08

7.

Skystojo kuro katilas

 

Rankinis

0,72

Automatinis, su karšto vandens pastovios temperatūros palaikymu

0,76

Automatinis, su karšto vandens temperatūros pagal nustatytą režimą reguliavimu

0,92

Automatinis, įvertinant vartotojo elgseną

0,96

8.

Kietojo kuro katilas

-

0,68

 

 

 

ηhw.eq2

9.

Elektrinis tūrinis šildytuvas

Automatinis, su karšto vandens pastovios temperatūros palaikymu

0,95

Automatinis, su karšto vandens temperatūros pagal nustatytą režimą reguliavimu

1,15

Automatinis, įvertinant vartotojo elgseną

1,20

10.

Elektrinis greitaeigis šildytuvas

-

1

11.

Kombinuoto tūrinio

šildytuvo duomenys

Automatinis, su karšto vandens pastovios temperatūros palaikymu

0,95

Automatinis, su karšto vandens temperatūros pagal nustatytą režimą reguliavimu

1,15

Automatinis, įvertinant vartotojo elgseną

1,20

12.

Šiluminis siurblys + akumuliacinė talpa

Automatinis, su karšto vandens pastovios temperatūros palaikymu

0,66·ηSPF*1)

Automatinis, su karšto vandens temperatūros pagal nustatytą režimą reguliavimu

0,8·ηSPF*1)

Automatinis, įvertinant vartotojo elgseną

0,84·ηSPF*1)

 

ηhw.eq1

13.

Dujinis katilas su absorbciniu šilumos siurbliu

Automatinis, su karšto vandens pastovios temperatūros palaikymu

0,95·ηGHP.H 2)

Automatinis, su karšto vandens temperatūros pagal nustatytą režimą reguliavimu

1,05·ηGHP.H 2)

Automatinis, įvertinant vartotojo elgseną

1,1·ηGHP.H 2)

 

1)  ηSPF –  sezoninis naudingumo koeficientas (SPF). Apskaičiuojamas dauginant COP, nustatytą pagal [3.35] arba [3.44] bandymų metodus prie standartinių bandymo sąlygų, dauginant iš 0,9. COP vertė prie standartinių bandymo sąlygų imama iš siurblio techninės dokumentacijos. Jei nėra duomenų, ηSPF imamas iš 2.17 lentelės;

2)   ηGHP.H – pagal [3.46], [3.47] reikalavimus prie standartinių bandymo sąlygų nustatyta dujinio katilo su absorbciniu šilumos siurbliu naudingumo koeficiento vertė šildymo režime, vnt. Jei ηGHP.H vertė nežinoma, ji imama iš 2.16 lentelės.“.

35. Pakeičiu 2 priedo 54 punktą ir jį išdėstau taip:

54. Kiekvieną mėnesį „m“ energijos iš fotovoltinių Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastato šildomo ploto vienete QPRn.E.fvSK,m(kWh/(m²·mėn.)), kai ši energija naudojama tik elektros prietaisams, apskaičiuojamos taip [3.26]:

54.1. jei fotovoltinių Saulės kolektorių pagaminta elektros energija naudojama tik elektros prietaisams, QPRn.E.fvSK,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip [3.26]:

 

;

(2.222)

 

čia:    (2.222) formulės taikymo sąlygos:

-    kai pastate nenaudojama iš fotovoltinių saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai fotovoltinės Saulės kolektorių sistemos pagamina daugiau elektros energijos už elektros energijos poreikį pastate, t. y. jei

 

(2.223)

tai

(2.224)

 

kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka gautam pagal (2.222) formulę. Jei kurį nors mėnesį yra poreikis pastatui vėsinti, tačiau pastate neįrengta oro vėsinimo sistema, imama QC.E,m= 0;

- kai pastate naudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei

,

(2.225)

 

tai QE.fvSK,m  apskaičiuojama pagal (2.224) formulę, bet jei

(2.226)

ir pagal (2.226) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai

, kitais mėnesiais ,

(2.227)

 

jei pagal (2.226) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį

,

o kitais mėnesiais ;

(2.228)

čia:    QE.eq,m, QE.lg,m, QE.e,m, QE.vent,m, QE.hw.hwSK,m, QE.H.hwSK,m, QE.(hw+H).hwSK,m, QC.E,m – elektros energijos suvartojimai atitinkamą „m“ mėnesį (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.128), (2.129), (2.130), (2.131), (2.190), (2.200), (2.220) ir (2.566) formules. Jei kurį nors mėnesį reikia pastatą vėsinti, o pastate neįrengta oro vėsinimo sistema, imama QC.E,m =0;

fPRn.fvSK – neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius, kai energijai gaminti naudojami fotovoltiniai Saulės kolektoriai (vnt.). Imamas iš 2.18 lentelės;

QE.fvSK,m – Saulės kolektorių sistemų atitinkamą „m“ mėnesį pagamintas elektros energijos kiekis (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas taip:

 

;

(2.229)

 

54.2. Fotovoltinių Saulės kolektorių per metus pagamintas elektros energijos kiekis QGEN.fvSK (kWh/(m²·metai)) apskaičiuojamas taip:

-    jei elektros energija iš fotovoltinių Saulės kolektorių tiesiogiai tiekiama pastatui ir pastate įrengta dvipusė elektros energijos apskaita:

;

(2.229-1)

-    jei elektros energija pastatui tiekiama iš nutolusios Saulės elektrinės:

;

(2.229-2)

 

čia:    QNSE – pagal elektros energijos tiekimo iš nutolusios Saulės elektrinės sutartį įsipareigotas per metus pastatui patiekti elektros energijos kiekis (kWh per metus);

Isol,m,x,y – mėnesinis Saulės bendrosios spinduliuotės srauto tankis į atitinkamos „x“ kolektorių sistemos atitinkamo „y“ fotovoltinio Saulės kolektoriaus paviršių (W/m²). Apskaičiuojamas pagal atitinkamo „y“ kolektoriaus orientaciją pasaulio šalių atžvilgiu ir kolektoriaus pasvirimo kampą pagal 2.33–2.35 lentelėse pateiktus duomenis.

KfvSK,x,y – atitinkamos „x“ kolektorių sistemos atitinkamo „y“ fotovoltinio Saulės kolektoriaus pikinė galia (kW/m²). Imama iš kolektoriaus gamintojo techninės dokumentacijos, o jei nėra duomenų, imama iš  2.40 lentelės;

ffvSK,x,y – atitinkamos „x“ kolektorių sistemos atitinkamo „y“ fotovoltinio Saulės kolektoriaus efektyvumo faktorius (vnt. dalys). Imama iš  2.41 lentelės;

AfvSK,x – atitinkamos „x“ kolektorių sistemos atitinkamo „y“ fotovoltinio Saulės kolektoriaus plotas neįskaitant rėmo užimamo ploto (m²);

IfvSK.ref  bazinė bendrosios Saulės spinduliuotės srauto tankio vertė lygi 1 kW/m²;

 

Įvairių fotovoltinių Saulės kolektorių pikinės galios KfvSK (kW/m²) vertės [3.26]

2.40 lentelė

Eil. Nr.

Fotovoltinio kolektoriaus tipas

KfvSK,

kW/m²

1.

Monokristalinio silicio kolektorius

0,15

2.

Polikristalinio silicio kolektorius

0,13

3.

Plonasluoksnis (plėvelės tipo) amorfinio silicio kolektorius

0,06

4.

Plonasluoksnis (plėvelės tipo) vario–indžio–galio diselenidų kolektorius

0,105

5.

Plonasluoksnis (plėvelės tipo) kadmio telūrido kolektorius

0,095

6.

Kiti plonasluoksniai (plėvelės tipo) kolektoriai

0,035

 

Fotovoltinių Saulės kolektorių efektyvumo faktorių ffvSK (vnt. dalys) vertės [3.26]

2.41 lentelė

Eil. Nr.

Fotovoltinio kolektoriaus tipas

ffvSK,

vnt. dalys

1.

Nevėdinamas

0,70

2.

Vidutiniškai vėdinamas

0,75

3.

Intensyviai vėdinamas

0,80

36. Pakeičiu 2 priedo 62 punktą ir jį išdėstau taip:

62. Kiekvieną mėnesį „m“ energijos iš vėjo ir hidroelektrinių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastato šildomo ploto vienetui QPRn.E.WE+HE,m(kWh/(m²·mėn.)), kai ši energija naudojama tik elektros prietaisams, apskaičiuojamos taip:

;

(2.344)

čia:    fPRn.WE – neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius, kai energijai gaminti naudojamos vėjo elektrinės. Imamas iš 2.18 lentelės;

fPRn.HE – neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius, kai energijai gaminti naudojamos hidroelektrinės. Imamas iš 2.18 lentelės;

QE.WE,m,QE.HE,m – atitinkamai vėjo ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos suvartojimas atitinkamą „m“ mėnesį pastate (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas taip:

;

(2.345)

 

;

(2.346)

Vėjo ir hidroelektrinėse per metus pagaminti elektros energijos kiekiai QGEN.WE ir QGEN.HE (kWh/m²·per metus) apskaičiuojami taip:

62.1. jei elektros energija pastatui tiekiama iš prie pastato esančių vėjo ir hidroelektrinių ir pastate įrengta dvipusė elektros energijos apskaita:

  ir  ;

(2.3461)

 

62.2. jei elektros energija pastatui tiekiama iš nutolusių vėjo ir hidroelektrinių:

 

  ir  ;

(2.3462)

čia:    QNWE ir QNHE - pagal elektros energijos tiekimo sutartį iš nutolusios atitinkamai vėjo ir hidroelektrinės per metus pastatui patiekti įsipareigotas elektros energijos kiekis (kWh per metus);

PHE,m,x,y – atitinkamos „x“ hidroelektrinių sistemos atitinkamos „y“ hidroelektrinės vidutinė metinė elektros gamybos galia (W). Imama iš hidroelektrinės techninės dokumentacijos, jei nėra duomenų imama PHE,m,x,y = 0;

QE.eq,m, QE.lg,m, QE.e,m, QE.vent,m, QE.hw.hwSK,m, QE.H.hwSK,m, QE.(hw+H).hwSK,m, QE.sum.SK,m – elektros energijos suvartojimai atitinkamą „m“ mėnesį (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.128), (2.129), (2.130), (2.242), (2.190), (2.200), (2.220) ir (2.342) formules.

Em,x,y – atitinkamos „y“ horizontalios ašies vėjo elektrinės skaičiuojamasis vietovės vėjo energetinis potencialas atitinkamą „m“ mėnesį (W/m²). Apskaičiuojamas pagal empirinę (2.360) formulę;

AHWE,x,y –  atitinkamos „y“ horizontalios ašies vėjo elektrinės vėjaračio darbinis plotas (m²). Imamas iš vėjo elektrinės techninės dokumentacijos, jei nėra duomenų, apskaičiuojamas pagal (2.362) formulę;

CHWE,m,x,y  – atitinkamos „y“ horizontalios ašies vėjo elektrinės vėjaračio galios koeficientas atitinkamą „m“ mėnesį. Pagal vidutinį pastato vietovės mėnesinį vėjo greitį elektrinės vėjaračio ašies aukštyje virš žemės paviršiaus νwind.HWE,m,x,y, kuris apskaičiuojamas pagal (2.361) formulę, CHWE,m,x,y  vertė nustatoma iš grafiko vėjo elektrinės techninėje dokumentacijoje, nusakančio priklausomybę tarp vidutinio vėjo greičio ir šio koeficiento vertės.  CHWEm,x,y vertė neturi būti didesnė už 0,593. Jei nėra duomenų, CHWEm,x,y laikomas nekintamu dydžiu visais metų mėnesiais, t. y. CHWEm,x,y = const = 0,48;

η1,HWE,x,y  – atitinkamos „y“ horizontalios ašies vėjo elektrinės mechaninis naudingumo koeficientas. Imamas iš vėjo elektrinės techninės dokumentacijos, jei nėra duomenų, laikoma η1,HWE,x,y = 0,99;

η2,HWE,x,y  – atitinkamos „y“ horizontalios ašies vėjo elektrinės elektrinis naudingumo koeficientas. Imamas iš vėjo elektrinės techninės dokumentacijos, jei nėra duomenų, laikoma η2,HWE,x,y = 0,96;

PVWE,x,y – atitinkamos „x“ vėjo elektrinių sistemos atitinkamos „y“ vertikalios ašies vėjo elektrinės elektros gamybos galia (W) esant vidutiniam mėnesio vėjo greičiui νwind.VWE,ds (m/s). Imama iš vėjo elektrinės techninės dokumentacijos, jei nėra duomenų imama PVWE,x,y = 0;

νwind.VWE,m,x,y – apskaičiuojamas pagal (2.361) formulę, kurioje vietoje  hHWE,y skaičiavimams naudojamas aukštis nuo žemės paviršiaus iki vertikalios ašies vėjo elektrinės vėjaračio centro hVWE,y (m);

νwind.VWEds,m,x,y – atitinkamos „x“ vėjo elektrinių sistemos atitinkamos „y“ vertikalios ašies vėjo elektrinės projektinis vėjo greitis, kuriam esant gamintojas deklaruoja elektrinės galią (m/s);

0,3 – faktoriaus vertė, nusakanti vertikalios ašies vėjo elektrinės galios išnaudojimo efektyvumą (vnt.);

0,5 – faktoriaus vertė, nusakanti hidroelektrinės galios išnaudojimo efektyvumą (vnt.).

(2.345) formulės taikymo sąlygos:

-        kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo elektrinės pagamina daugiau elektros energijos už elektros energijos poreikį pastate, t. y. jei

(2.347)

tai

(2.348)

kitu atveju rezultatas atitinka gautą pagal (2.345) formulę.

-        kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei

(2.349)

 

tai QE.WE,m  apskaičiuojama pagal (2.345) formulę, bet jei

(2.350)

 

ir pagal (2.350) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai

, kitais mėnesiais ,

(2.351)

o jei pagal (2.350) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį

kitais mėnesiais ;

(2.352)

(2.346) formulės taikymo sąlygos:

-      kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai šios elektrinės pagamina daugiau elektros energijos už elektros energijos poreikį pastate, t. y. jei

(2.353)

tai

(2.354)

kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka sumai, apskaičiuotai pagal (2.345) ir (2.346) formules;

-      kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei

(2.355)

 

tai (QE.WE,m+QE.HE,m)apskaičiuojama sumuojant skaičiavimų rezultatus pagal (2.345) ir (2.346) formules, bet jei

(2.356)

 

ir pagal (2.356) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai

, kitais mėnesiais ,

(2.357)

jei pagal (2.356) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį

kitais mėnesiais ;

(2.358)

QE.HE,m apskaičiuojama taip:

,

(2.359)

 

;

(2.360)

čia:    1,258 – oro tankis esant 10 °C temperatūrai ir 760 mm Hg slėgiui (kg/m³);

νwind.HWE,m,x,y – vidutinis mėnesinis vėjo greitis atitinkamos „y“ horizontalios ašies vėjo elektrinės ašies aukštyje virš žemės paviršiaus (m/s). Apskaičiuojamas taip:

;

(2.361)

čia:    hHWE,y – atitinkamos „y“ horizontalios ašies vėjo elektrinės aukštis virš žemės paviršiaus, t. y. atstumas nuo žemės paviršiaus iki vėjo elektrinės vėjaračio ašies (m);

νwind,m – vidutinis mėnesinis vėjo greitis pastato vietovėje (m/s). Imamas iš 2.42 lentelės.

 

;

(2.362)

čia:    RHWE,x,y – atitinkamos „y“ horizontalios ašies vėjo elektrinės sparnų ilgis, t. y. atstumas nuo vėjo elektrinės ašies iki sparno galo (m).

 

Mėnesiniai vėjo greičiai skirtingose vietovėse skirtingais metų mėnesiais νwind,m (m/s)

2.42 lentelė

Eil. Nr.

Pastato vietovės apibūdinimas

Metų mėnesio numeris

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Akmenės rajonas

3,7

3,4

3,4

3,1

2,9

2,9

2,8

2,6

3,0

3,4

3,6

3,5

2.

Alytaus rajonas

3,6

3,3

3,3

3,2

2,8

2,7

2,7

2,5

2,8

3,2

3,7

3,5

3.

Anykščių rajonas

3,8

3,6

3,5

3,3

3,0

2,9

2,7

2,6

3,0

3,4

3,9

3,7

4.

Biržų rajonas

4,2

4,1

4,0

3,8

3,5

3,3

3,0

2,8

3,2

3,8

4,3

4,1

5.

Ignalinos rajonas

3,7

3,3

3,2

3,0

2,8

2,7

2,5

2,4

2,9

3,2

3,6

3,6

6.

Jonavos rajonas

4,5

4,2

4,2

3,9

3,4

3,2

3,0

3,0

3,6

4,0

4,6

4,5

7.

Joniškio rajonas

3,6

3,5

3,4

3,3

3,1

2,9

2,8

2,6

2,9

3,3

3,7

3,5

8.

Jurbarko rajonas

4,1

4,1

4,1

3,9

3,6

3,3

3,1

2,9

3,3

3,7

4,1

4,0

9.

Kaišiadorių rajonas

4,5

4,2

4,2

3,9

3,4

3,2

3,0

3,0

3,6

4,0

4,6

4,5

10.

Kauno rajonas

4,9

4,3

4,4

3,9

3,4

3,2

3,1

3,1

3,7

4,3

4,6

4,8

11.

Kėdainių rajonas

3,8

3,7

3,6

3,6

3,2

2,9

2,7

2,6

2,9

3,4

3,8

3,6

12.

Kelmės rajonas

4,6

4,3

4,2

3,8

3,5

3,3

3,1

2,9

3,4

4,0

4,5

4,2

13.

Klaipėdos rajonas

5,8

5,1

5,0

4,5

4,1

4,2

4,7

4,6

5,4

5,8

6,5

6,1

14.

Kretingos rajonas

5,8

5,1

5,0

4,5

4,1

4,2

4,7

4,6

5,4

5,8

6,5

6,1

15.

Kupiškio rajonas

3,8

3,6

3,5

3,3

3,0

2,9

2,7

2,6

3,0

3,4

3,9

3,7

16.

Lazdijų rajonas

4,1

3,7

3,7

3,5

3,1

3,0

3,0

2,8

3,2

3,6

4,2

4,1

17.

Marijampolės rajonas

4,6

4,1

4,2

3,7

3,2

3,0

2,9

2,9

3,4

4,0

4,4

4,4

18.

Mažeikių rajonas

4,6

4,3

4,2

3,8

3,5

3,3

3,1

2,9

3,4

4,0

4,5

4,2

19.

Molėtų rajonas

4,3

3,9

3,8

3,4

3,2

3,0

2,8

2,7

3,3

3,8

4,2

4,3

20.

Pakruojo rajonas

4,2

4,0

4,0

3,8

3,4

3,2

3,1

3,0

3,4

3,6

4,3

4,1

21.

Panevėžio rajonas

4,2

4,0

4,0

3,8

3,4

3,2

3,1

3,0

3,4

3,6

4,3

4,1

22.

Pasvalio rajonas

4,2

4,0

4,0

3,8

3,4

3,2

3,1

3,0

3,4

3,6

4,3

4,1

23.

Plungės rajonas

4,6

4,3

4,2

3,8

3,5

3,3

3,1

2,9

3,4

4,0

4,5

4,2

24.

Prienų rajonas

4,6

4,1

4,2

3,7

3,2

3,0

2,9

2,9

3,4

4,0

4,4

4,4

25.

Radviliškio rajonas

4,2

4,0

4,0

3,8

3,4

3,2

3,1

3,0

3,4

3,6

4,3

4,1

26.

Raseinių rajonas

4,1

4,1

4,1

3,9

3,6

3,3

3,1

2,9

3,3

3,7

4,1

4,0

27.

Rokiškio rajonas

3,8

3,6

3,5

3,3

3,0

2,9

2,7

2,6

3,0

3,4

3,9

3,7

28.

Šakių rajonas

4,9

4,3

4,4

3,9

3,4

3,2

3,1

3,1

3,7

4,3

4,6

4,8

29.

Šalčininkų rajonas

3,0

2,9

2,9

2,8

2,5

2,4

2,3

2,1

2,3

2,7

3,2

2,9

30.

Šiaulių rajonas

3,6

3,5

3,4

3,3

3,1

2,9

2,8

2,6

2,9

3,3

3,7

3,5

31.

Šilalės rajonas

4,6

4,3

4,2

3,8

3,5

3,3

3,1

2,9

3,4

4,0

4,5

4,2

32.

Šilutės rajonas

4,5

4,2

4,3

3,9

3,6

3,5

3,4

3,1

3,5

4,0

4,5

4,3

33.

Širvintų rajonas

4,5

4,2

4,2

3,9

3,4

3,2

3,0

3,0

3,6

4,0

4,6

4,5

34.

Skuodo rajonas

4,6

4,3

4,2

3,8

3,5

3,3

3,1

2,9

3,4

4,0

4,5

4,2

35.

Švenčionių rajonas

3,7

3,3

3,2

3,0

2,8

2,7

2,5

2,4

2,9

3,2

3,6

3,6

36.

Tauragės rajonas

4,5

4,2

4,3

3,9

3,6

3,5

3,4

3,1

3,5

4,0

4,5

4,3

37.

Telšių rajonas

3,7

3,4

3,4

3,1

2,9

2,9

2,8

2,6

3,0

3,4

3,6

3,5

38.

Trakų rajonas

4,3

3,9

3,8

3,4

3,2

3,0

2,8

2,7

3,3

3,8

4,2

4,3

39.

Ukmergės rajonas

4,5

4,2

4,2

3,9

3,4

3,2

3,0

3,0

3,6

4,0

4,6

4,5

40.

Utenos rajonas

3,6

3,4

3,4

3,1

2,8

2,6

2,6

2,5

2,8

3,3

3,7

3,5

41.

Varėnos rajonas

3,0

2,9

2,9

2,8

2,5

2,4

2,3

2,1

2,3

2,7

3,2

2,9

42.

Vilkaviškio rajonas

4,2

3,8

3,9

3,4

2,9

2,7

2,7

2,6

3,1

3,6

4,2

3,9

43.

Vilniaus rajonas

4,3

3,9

3,8

3,4

3,2

3,0

2,8

2,7

3,3

3,8

4,2

4,3

44.

Zarasų rajonas

3,7

3,3

3,2

3,0

2,8

2,7

2,5

2,4

2,9

3,2

3,6

3,6

45.

Neringos miestas

6,4

5,8

5,7

5,1

5,0

4,9

4,9

4,9

5,5

6,2

7,1

6,5“

37. Pakeičiu 2 priedo XXI skyrių ir jį išdėstau taip:

XXI skyrius

Neatsinaujinančios pirminės energijos ir elektros energijos sąnaudų pastatui vėsinti skaičiavimas

 

70. Kiekvieno mėnesio „m“ norminės QN.PR.C,m (kWh/(m²·mėn.)) ir atskaitinės QR.PR.C,m (kWh/(m²·mėn.)) neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti laikomos lygios nuliui. Kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti QPRn.C,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

70.1. jei pastatui vėsinti nenaudojami dujiniai katilai su absorbciniais šilumos siurbliais:

 

 

;

(2.564)

                                                                  (2.564-1)

čia:    QC,m – apskaičiuojama pagal (2.176) formulę;

QC.E1,m  – apskaičiuojama pagal (2.566-1) formulę;

fPRn.E – neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė elektros energijai (vnt.). Imama iš 2.18 lentelės;

ηEER,x – atitinkamo „x“ orą šaldančio įrenginio energinio efektyvumo koeficientas (vnt.) pagal LST EN 14511-3:2008 [3.35] reikalavimus atitinka koeficientą EER. Jei QC,m>0 ir pastate oro vėsinimo sistema neįrengta, imama ηEER =2,8. Jei oro vėsinimo sistema įrengta, ηEER vertė imama iš įrenginio techninės dokumentacijos; jei nėra duomenų, imama iš 2.43 lentelės;

ACeq,x – pastato šildomas plotas, kuriame oro vėsinimui naudojamas atitinkamas „x“ orą šaldantis įrenginys (m²).

Orą šaldančių įrenginių skaičiuojamųjų energinio efektyvumo koeficientų ηEER vertės

2.43 lentelė

Eil. Nr.

Orą šaldančio įrenginio tipas

ηEER

1.

Iš oro energiją imantis šilumos siurblys

2,8 

2.

Iš grunto energiją imantis šilumos siurblys

3,8

3.

Iš vandens energiją imantis šilumos siurblys

4,3

 

70.2. jei pastatui vėsinti naudojami tik dujiniai katilai su absorbciniais šilumos siurbliai:

 

(2.564-2)

 

  ; 

(2.564-3)

čia:      QC.E2,m  – apskaičiuojama pagal (2.566-3) arba (2.566-4) formulę;

PGHP.C - pagal [3.46], [3.47] reikalavimus prie standartinių bandymo sąlygų nustatyta dujinio katilo vėsinimo galia, kW;

ηGHP.C – pagal [3.46], [3.47] reikalavimus prie standartinių bandymo sąlygų nustatyta dujinio katilo su absorbciniu šilumos siurbliu naudingumo koeficiento vertė vėsinimo režime, vnt.;

fPRr.g – dujų, kurias vartoja dujinis katilas, atsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė. Imama iš 2.18 lentelės;

-    jei nėra duomenų apie PGHP.C arba ηGHP.C vertes, tada, jei dujinis katilas naudoja gamtines ar suskystintas dujas, (2.564-3) formulėje imama ηGHP.C =0,6 ir fPRn.GHP.C =1,7, jei naudoja biodujas, tada imama ηGHP.C =0,6 ir fPRn.GHP.C =0,3;

70.3. jei pastato tam pačiam plotui vėsinti naudojami šiluminiai siurbliai kartu su dujiniais katilais su absorbciniais šilumos siurbliais:

 

;

(2.564-4)

čia:      QC.E3,m  – apskaičiuojama pagal (2.566-5) formulę;

QC.E4,m  – apskaičiuojama pagal (2.566-6) formulę;

ηGHP.C – pagal [3.46], [3.47] reikalavimus prie standartinių bandymo sąlygų nustatyta dujinio katilo su absorbciniu šilumos siurbliu naudingumo koeficiento vertė vėsinimo režime, vnt.;

jei nėra duomenų apie ηGHP.C vertę, imama ηGHP.C =0,6;

70.4. metinės skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti QPRn.C (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

 

;

(2.565)

 

70.5. Kiekvieno mėnesio „m“ suminės skaičiuojamosios elektros energijos sąnaudos pastatui vėsinti QC.E,m (kWh/(m²·mėn.)), apskaičiuojamos taip:

 

-    jei QH,m>0, tada QC.E,m =0;

-    kitais atvejais

;

(2.566)

 

70.6. Kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamosios elektros energijos sąnaudos pastatui ar jo daliai vėsinti QC.E1,m (kWh/(m²·mėn.)), jei tam naudojami tik šilumos siurbliai arba jei nėra vėsinimo įrenginių, apskaičiuojamos taip:

 

-    jei QH,m>0, tada QC.E1,m =0;

-    kitais atvejais, jei visam pastatui naudojamas vienas vėsinimo įrenginys,

;

(2.566-1)

jei pastate atskiriems plotams „x“ vėsinti naudojami skirtingi vėsinimo įrenginiai,

;

(2.566-2)

 

70.7. Kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamosios elektros energijos sąnaudos pastatui ar jo daliai vėsinti QC.E2,m (kWh/(m²·mėn.)), jei tam naudojami tik dujiniai katilai su absorbciniais šilumos siurbliais, apskaičiuojamos taip:

-    jei QH,m>0, tada QC.E2,m =0;

-    kitais atvejais, jei visam pastatui naudojamas vienas vėsinimo įrenginys,

 

;

(2.566-3)

 

jei pastate atskiriems plotams „x“ vėsinti naudojami skirtingi vėsinimo įrenginiai,

 

;

(2.566-4)

čia:      ηGPH.C – pagal [3.46], [3.47] reikalavimus prie standartinių bandymo sąlygų nustatyta dujinio katilo su absorbciniu šilumos siurbliu naudingumo koeficiento vertė vėsinimo režime, vnt.;

PGHP.C - pagal [3.46], [3.47] reikalavimus prie standartinių bandymo sąlygų nustatyta dujinio katilo šildymo galia, kW;

PGHP.el - pagal [3.46], [3.47] reikalavimus prie standartinių bandymo sąlygų nustatyta dujinio katilo naudojamos elektros energijos galia, kW;

- jei nėra duomenų bent apie vieną iš PGHP.C , PGHP.el arba ηGHP.C verčių, tada imama ηGHP.C =0,6 ir santykis PGHP.el/ PGHP.C =0,05;

70.8. Kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamosios elektros energijos sąnaudos pastatui ar jo daliai vėsinti, jei tam naudojami šiluminiai siurbliai kartu su dujiniais katilais su absorbciniais šilumos siurbliais, apskaičiuojamos taip:

-    jei QH,m>0, tada QC.E3,m =0 ir QC.E4,m =0;

-    kitais atvejais, šilumos siurblio elektros energijos sąnaudos QC.E3,m (kWh/(m²·mėn.)) sudarys

 

  ,

(2.566-5)

 

o dujinio katilo su absorbciniu šilumos siurbliu elektros energijos sąnaudos QC.E4,m (kWh/(m²·mėn.)) sudarys

  .

(2.566-6)

38. Pakeičiu 2 priedo XXII skyrių ir jį išdėstau taip:

XXII SKYRIUS

NEATSINAUJINANČIOS PIRMINĖS ENERGIJOS SĄNAUDŲ PASTATUI ŠILDYTI SKAIČIAVIMAS

 

71. Kiekvieno mėnesio „m“ norminės QN.PRn.H,m (kWh/(m²·mėn.)) ir atskaitinės QR.PRn.H,m (kWh/(m²·mėn.)) neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui šildyti apskaičiuojamos taip:

;

(2.567)

 

;

(2.568)

čia:    QN.H,m – apskaičiuojama pagal (2.167) formulę;

ηN.hs – norminis pastato šildymo sistemos naudingumo koeficientas, imamas iš 2.48 lentelės;

fN.PRn.H – norminė neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė šildymo sistemos energijos šaltiniui (vnt.). Faktoriaus vertė imama iš 2.18 lentelės 51 eilutės.

QR.H,m  – apskaičiuojama pagal (2.168) formulę;

ηR.hs – atskaitinis pastato šildymo sistemos naudingumo koeficientas, imamas iš 2.48 lentelės;

fR.PRn.H – atskaitinė neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė šildymo sistemos energijos šaltiniui (vnt.), imama iš 2.48 lentelės;

Kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamosios QPRn.H,m (kWh/(m²·mėn.)) neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui šildyti apskaičiuojamos taip:

- jei pastatui šildyti naudojamas vienas šilumos šaltinis,

 

 

 

 

(2.569)

čia:    QH.hwSK.SW,m,x – apskaičiuojama pagal pagal 52 punkto reiklavimus ir pagal (2.199) formulę;

QIH.hwSK.SW,m,x – apskaičiuojama pagal 53 punkto reikalavimus ir pagal (2.219) formulę;

η2(hs1.E) – pastato šildymo sistemos šilumos šaltinio, kuris naudoja elektros energiją,  skaičiuojamasis naudingumo koeficientas, (vnt.). η2(hs1.E) vertė nustatoma pagal Reglamento 1 priedo reikalavimus, jei nėra duomenų, imama iš 2.45 lentelės. Jei šilumos šaltinis elektros energijos nevartoja, imama η2(hs1.E)=0;

ηmvH.E.air, ηreH.E.air – pastato mechaninių vėdinimo sistemų, kurios oro pašildymui naudoja elektros energiją,  oro pašildymo įrenginių skaičiuojamieji naudingumo koeficientai (vnt.). Koeficientų vertės  nustatomos pagal Reglamento 1 priedo reikalavimus, jei nėra duomenų, imamos iš 2.16 lentelės. Jei oro pašildymo įrenginiai elektros energijos nevartoja, koeficiento vertė imama =0;

τH,m – atitinkamą metų mėnesį iš pastato šildymo sistemos tiekiamos šiluminės energijos poreikio dalis nuo bendro pastato poreikio pastatui šildyti (vnt.). Apskaičiuojama taip:

;

(2.570)

 

- jei pastatui šildyti naudojami du šilumos šaltiniai,

 

 

 

 

(2.571)

- jei atskirose pastato zonose įrengtos skirtingos šildymo sistemos arba atskirų pastato zonų šildymui naudojami skirtingi šilumos šaltiniai, arba pastato atskiroms zonoms šildyti naudojami skirtingi energijos kiekiai iš Saulės kolektorių ir vėjo elektrinių, visi pateikti kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamųjų neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų pastatui šildyti skaičiavimai turi būti atlikti ne pastato šildomo ploto Ap (m²) vienetui, bet kiekvienos zonos „z“ ploto  AH,z (m²) vienetui. Kiekvienoje pastato zonoje „z“  turi būti apskaičiuotos  kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui šildyti QPRn.H,m,z (kWh/(m²·mėn.)); viso pastato skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui šildyti QPRn.H,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

;

(2.572)

 

čia:     jei , tai;

QHSW.1,m, QHSW.2,m – mėnesiniai šilumos nuostoliai prie pirmojo ir antrojo šilumos šaltinio prijungtose akumuliacinėse talpose (kWh/(m2·mėn.));

QH,m – apskaičiuojama pagal (2.169) formulę;

QHSW,m – šilumos nuostoliai šildymo sistemos akumuliacinėse talpose (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.151) formulę, kurioje vietoje skaičiaus 50 turi būti naudojamas skaičius 70. Skaičius 70 nusako vidutinę vandens temperatūrą (°C) šildymo sistemos akumuliacinėse talpose. Šie šilumos nuostoliai turi būti skaičiuojami tik tais mėnesiais, kai reikia pastatą šildyti, t. y. kai QH,m>0;

QH2.vent.mvH,m – apskaičiuojama pagal (2.113) formulę;

QH2.vent.reH,m – apskaičiuojama pagal (2.115) formulę;

QH.SK+WE+HE,m – apskaičiuojama pagal (2.560) formulę;

QH.PRn.SK+WE+HE,m – apskaičiuojama pagal (2.561) formulę;

fPRn.hs– skaičiuojamoji neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė pastato šildymo sistemos energijos šaltiniui, kai pastatui šildyti naudojamas vienas šilumos šaltinis (vnt.). Imama iš 2.18 lentelės;

fPRn.mvH– skaičiuojamoji neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė pastato mechaninio vėdinimo be rekuperacijos sistemos, kurioje yra oro pašildymas, oro pašildymui naudojamam energijos šaltiniui (vnt.). Imama iš 2.18 lentelės;

fPRn.reH– skaičiuojamoji neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė pastato mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemos, kurioje yra oro pašildymas, oro pašildymui naudojamam energijos šaltiniui (vnt.). Imama iš 2.18 lentelės;

η2(hs1.E), η2(hs2.E)  – pastato šildymo sistemos atitinkamai pirmojo ir antrojos šilumos šaltinio, kurie naudoja elektros energiją,  skaičiuojamieji naudingumo koeficientai (vnt.). Koeficientų vertės nustatomos pagal Reglamento 1 priedo reikalavimus, jei nėra duomenų, imamos iš 2.45 lentelės. Jei šilumos šaltinis elektros energijos nevartoja, koeficiento vertė imama=0;

khs1, khs2  – koeficientai, įvertinantys elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių panaudojimą pirmajam ir antrajam šilumos šaltiniui, kai pastatui šildyti naudojami du šilumos šaltiniai. Jei η2(hs2.E)  =0, tai khs1= τ1,m, kitu atveju khs1=1. Jei η2(hs1.E)  =0, tai khs2= τ2,m, kitu atveju khs2=1;

ηhs – skaičiuojamasis  pastato šildymo sistemos naudingumo koeficientas, kai pastatui šildyti naudojamas vienas šilumos šaltinis (vnt.). Apskaičiuojamas pagal (2.573) formulę;

τ1,m , τ2,m–kiekvieno mėnesio „m“ darbo laiko koeficientai atitinkamai pirmajam ir antrajam šilumos šaltiniui, kai pastatui šildyti naudojami du šilumos šaltiniai (vnt.). Imama iš 2.47 lentelės, , kai šios lentelės 1–4, 20–23, 25–28 eilutėse išvardintų šilumos šaltinių šiluminė galia pastatui šildyti žinoma, jų darbo laiko koeficientus galima apskaičiuoti pagal Reglamento 15 priedo reikalavimus;

ηhs.1, ηhs.2 – pastato šildymo sistemos su atitinkamai pirmuoju ir antruoju šilumos šaltiniu skaičiuojamieji šildymo sistemos naudingumo koeficientai. Kiekviena šių koeficientų vertė apskaičiuojama atskirai pagal (2.573) formulę, įvertinus kiekvieno šilumos šaltinio naudingumo koeficientą ir šildymo sistemos reguliavimo įtaisų naudingumo koeficientą;

fPRn.hs.1ir fPRn.hs.2 – atitinkamai pirmajam ir antrajam šilumos šaltiniui naudojamo energijos šaltinio skaičiuojamoji neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė (vnt.). Imama iš 2.18 lentelės.

;

(2.573)

 

čia:    η1 – pastato šildymo sistemos reguliavimo įtaisų skaičiuojamasis naudingumo koeficientas (vnt.). Imamas iš 2.44 lentelės;

η2 – pastato šildymo sistemos šilumos šaltinio skaičiuojamasis naudingumo koeficientas, (vnt.). Imamas iš 2.45 lentelės arba iš gamintojo deklaracijoje nurodytų duomenų;

k2.reg – pataisos koeficientas (vnt.) šilumos šaltinio skaičiuojamajam naudingumo koeficientui. Kada šilumos šaltinis reguliuojamas rankiniu būdu ir skaičiavimuose naudojama gamintojo deklaruojama naudingumo koeficiento η2 vertė, tada pataisos koeficientas k2.reg imamas iš 2.46 lentelės, lentelėje nenurodytais atvejais k2.reg=1.

 

Šildymo sistemos reguliavimo įtaisų skaičiuojamojo naudingumo koeficiento η1 vertės

2.44 lentelė

Eil. Nr.

Reguliavimo įtaisų apibūdinimas

η1

1.

Nėra šildymo sistemos reguliavimo įtaisų

0,88

2.

Reguliavimo įtaisai įrengti taip, kad reguliuoja viso pastato patalpų šildymą, tačiau yra tik termostatiniai šildymo prietaisų ventiliai arba tik patalpų arba išorės termostatas

0,93

3.

Reguliavimo įtaisai įrengti taip, kad reguliuoja viso pastato patalpų šildymą. Yra termostatiniai šildymo prietaisų ventiliai ir patalpų arba išorės termostatas

0,98

4.

Reguliavimo įtaisai įrengti taip, kad neapima viso pastato patalpų šildymo reguliavimo

0,90

 

Šilumos šaltinio skaičiuojamojo naudingumo koeficiento η2 vertės

2.45 lentelė

Eil. Nr.

Šilumos šaltinio apibūdinimas

η2

1.

Šilumos tinklai, rankinis reguliavimas

0,9

2.

Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas

1

3.

Dujinis katilas, rankinis reguliavimas

0,8

4.

Dujinis katilas, automatinis reguliavimas

0,94

5.

Dujiniai spindulinio šildymo prietaisai

1

6.

Skystojo kuro katilas, rankinis reguliavimas

0,75

7.

Skystojo kuro katilas, automatinis reguliavimas

0,87

8.

Kietojo kuro katilas, rankinis reguliavimas

0,7

9.

Kietojo kuro katilas, automatinis reguliavimas

0,85

10.

Šildymas elektra, rankinis reguliavimas

0,9

11.

Šildymas elektra, automatinis reguliavimas

1

12.

Šiluminis siurblys

ηSPF* 1)

13.

Krosnys

0,5

14.

Atviro tipo židiniai

0,2

15.

Židiniai su kapsule, kai degimo procesui naudojamas šiltas patalpų oras

0,3

16.

Židiniai su kapsule, kai degimo procesui naudojamas išorės oras

0,5

17.

Dujinis katilas su absorbciniu šilumos siurbliu

ηGHP.H 2)

 

1)  ηSPF sezoninis naudingumo koeficientas (SPF). Apskaičiuojamas dauginant COP, nustatytą pagal [3.35] arba [3.44] bandymų metodus prie standartinių bandymo sąlygų, dauginant iš 0,9. COP vertė prie standartinių bandymo sąlygų imama iš siurblio techninės dokumentacijos. Jei nėra duomenų, ηSPF imamas iš 2.17 lentelės;

2)   ηGHP.H – pagal [3.46], [3.47] reikalavimus prie standartinių bandymo sąlygų nustatyta dujinio katilo su absorbciniu šilumos siurbliu naudingumo koeficiento vertė šildymo režime, vnt. Jei ηGHP.H vertė nežinoma, ji imama iš 2.16 lentelės.

 

Pataisos koeficientai k2.reg šilumos šaltinio naudingumo koeficientui, tais atvejais, kada šilumos šaltinis reguliuojamas rankiniu būdu, o skaičiavimuose naudojamos šilumos šaltinio gamintojo deklaruojama naudingumo koeficiento vertė

2.46 lentelė

Eil. Nr.

Šilumos šaltinio apibūdinimas

k2.re

1.

Dujinis katilas

0,85

2.

Skystojo kuro katilas

0,86

3.

Kietojo kuro katilas

0,82

 

Darbo laiko koeficientai pirmajam τ1,m (vnt.) ir antrajam τ2,m (vnt.) šilumos šaltiniui

2.47 lentelė

Eil.

Nr

1-ojo šilumos šaltinio apibūdinimas

2-ojo šilumos šaltinio apibūdinimas

τ1,m

(1-ojo šilumos šaltinio)

τ2,m

(2-ojo šilumos šaltinio)

1.

Šilumos tinklai

Šiluminis siurblys

0,21)

0,81)

2.

Šilumos tinklai

Šiluminis siurblys

0,252)

0,75 2)

3.

Šilumos tinklai

Šiluminis siurblys

0,33)

0,73)

4.

Šilumos tinklai

Šiluminis siurblys

0,54)

0,54)

5.

Šilumos tinklai

Kietojo kuro katilas arba skystojo kuro katilas

0,5

0,5

6.

Dujinis katilas

Skystojo kuro katilas

0,6

0,4

7.

Dujinis katilas

Kietojo kuro katilas

0,4

0,6

8.

Dujinis katilas

Šildymas elektra

0,9

0,1

9.

Dujinis katilas

Židinys

0,8

0,2

10.

Dujinis katilas

Krosnis

0,8

0,2

11.

Skystojo kuro katilas

Kietojo kuro katilas

0,3

0,7

12.

Skystojo kuro katilas

Šildymas elektra

0,9

0,1

13.

Skystojo kuro katilas

Židinys

0,9

0,1

14.

Skystojo kuro katilas

Krosnis

0,9

0,1

15.

Kietojo kuro katilas

Šildymas elektra

0,9

0,1

16.

Kietojo kuro katilas

Židinys

0,9

0,1

17.

Kietojo kuro katilas

Krosnis

0,9

0,1

18.

Šildymas elektra

Židinys

0,8

0,2

19.

Šildymas elektra

Krosnis

0,8

0,2

20.

Šiluminis siurblys

Dujinis arba skystojo kuro katilas

0,81)

0,21)

21.

Šiluminis siurblys

Dujinis arba skystojo kuro katilas

0,752)

0,25 2)

22.

Šiluminis siurblys

Dujinis arba skystojo kuro katilas

0,73)

0,33)

23.

Šiluminis siurblys

Dujinis arba skystojo kuro katilas

0,64)

0,44)

24.

Šiluminis siurblys

Kietojo kuro katilas

0,5

0,5

25.

Šiluminis siurblys

Šildymas elektra

0,85 1)

0,151)

26.

Šiluminis siurblys

Šildymas elektra

0,82)

0,2 2)

27.

Šiluminis siurblys

Šildymas elektra

0,753)

0,253)

28.

Šiluminis siurblys

Šildymas elektra

0,74)

0,34)

29.

Šiluminis siurblys

Židinys

0,9

0,1

30.

Šiluminis siurblys

Krosnis

0,9

0,1

31.

Krosnis

Židinys

0,8

0,2

32.

Paaiškinimai:

1) kai pastato skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai ir pastato sandarumas atitinka reikalavimus A++ energinio naudingumo klasės pastatams;

2) kai pastato skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai ir pastato sandarumas atitinka reikalavimus A+ energinio naudingumo klasės pastatams;

3) kai pastato skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai ir pastato sandarumas atitinka reikalavimus A energinio naudingumo klasės pastatams;

4) kai pastato skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai ir (arba) pastato sandarumas neatitinka reikalavimų A, A+ arba A++ energinio naudingumo klasės pastatams.

 

Įvairios paskirties pastatų norminių ηN.hs(vnt.), atskaitinių ηR.hs (vnt.) šildymo sistemos naudingumo koeficientų ir atskaitinio neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus pastato šildymo sistemos energijos šaltiniui fR.PRn (vnt.) vertės pastatų energinio naudingumo skaičiavimams

2.48 lentelė

Eil.

Nr. 

Pastato paskirtis [3.6] 

ηN.hs

ηR.hs

fR.PRn.H

1.        

Gyvenamosios paskirties vieno ir dviejų butų namai

0,9

0,80

1,2

2.        

Kiti gyvenamieji pastatai (daugiabučiai namai)

0,9

0,88

1,31

3.        

Administracinės paskirties pastatai

0,9

0,86

1,31

4.        

Mokslo paskirties pastatai

0,9

0,87

1,31

5.        

Gydymo paskirties pastatai

0,9

0,88

1,31

6.        

Maitinimo paskirties pastatai

0,9

0,90

1,37

7.        

Prekybos paskirties pastatai

0,9

0,90

1,3

8.        

Sporto paskirties pastatai, išskyrus baseinus

0,9

0,87

1,3

9.        

Baseinai

0,9

0,89

1,3

10.      

Kultūros paskirties pastatai

0,9

0,87

1,3

11.      

Garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatai

0,9

0,87

1,37

12.      

Sandėliavimo paskirties pastatai

0,9

0,87

1,2

13.      

Viešbučių paskirties pastatai

0,9

0,90

1,31

14.      

Paslaugų paskirties pastatai

0,9

0,87

1,3

15.      

Transporto paskirties pastatai

0,9

0,87

1,3

16.      

Poilsio paskirties pastatai

0,9

0,90

1,31

17.      

Specialiosios paskirties pastatai

0,9

0,87

1,31

 

Metinės norminės QN.PRn.H (kWh/(m²·mėn.)) ir skaičiuojamosios QPRn.H (kWh/(m²·mėn.)) neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui šildyti apskaičiuojamos taip:

;

(2.574)

“.

(2.575)

39. Pakeičiu 2 priedo XXIII skyrių ir jį išdėstau taip:

XXIII SKYRIUS

PASTATO METINIŲ ŠILUMINĖS ENERGIJOS IR ELEKTROS ENERGIJOS SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMAS

 

72. Metinės norminės QN.hw (kWh/(m2·metai)), atskaitinės QR.hw (kWh/(m2·metai)) ir skaičiuojamosios Qhw (kWh/(m2·metai)) šiluminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti apskaičiuojamos taip:

;

(2.576)

 

;

(2.577)

 

.

(2.578)

Kiekvieno mėnesio šiluminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti Qhw,m (kWh/(m2·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

-     jei karštam vandeniui ruošti nenaudojama elektros energija,

;

(2.578-1)

-     jei karštam vandeniui ruošti naudojama tiktai elektros energija,

 

;

(2.578-2)

-     jei karštam vandeniui ruošti naudojama elektros energiją vartojanti ir nevartojanti įranga,

 

;

(2.578-3)

čia:       jei Qhw,m<0, tai imama Qhw,m =0;

formulės paaiškinimus žiūrėti po (2.136) formule.

73. Metinės norminės QIN.H (kWh/(m2·metai)) ir atskaitinės QIR.H (kWh/(m2·metai)) šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti apskaičiuojamos taip:

 

;

(2.579)

 

;

(2.580)

 

čia:    formulės paaiškinimus ir skaičiavimo tvarką žiūrėti Reglamento šio priedo XXII skyriuje.

 

Metinės skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti QIH (kWh/(m2·metai)) apskaičiuojamos taip:

,

(2.581)

- jei pastatui šildyti naudojamas vienas šilumos šaltinis,

 

 

(2.582)

 

- jei pastatui šildyti naudojami du šilumos šaltiniai,

;

(2.583)

čia:    QHSW,m – mėnesiniai šilumos nuostoliai visose prie pirmojo ir antrojo šilumos šaltinių prijungtose akumuliacinėse talpose (kWh/(m2·mėn.));

- jei QH,m<0,1, tai QIH,m=0.  QH,m apskaičiuojamas pagal (2.169) formulę;

- jei QIH,m<0, tai imama QIH,m=0; 

- kitų formulės narių paaiškinimus ir skaičiavimo tvarką žiūrėti Reglamento šio priedo XVIII ir XXII skyriuose.

74. Metinės skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti QIC (kWh/(m2·metai)) apskaičiuojamos taip:

;

(2.584)

 

čia:     QC,m– apskaičiuojamas pagal (2.176) formulę.

75. Metinės norminės QN.E (kWh/(m²·metai)), atskaitinės QR.E (kWh/(m²·metai)) ir skaičiuojamosios QE (kWh/(m²·metai)) suminės elektros energijos sąnaudos pastate apskaičiuojamos taip:

;

(2.585)

 

(2.586)

 

čia:     jei QE,m<0, turi būti imama, kad QE,m =0;

kitus formulių paaiškinimus ir skaičiavimo tvarką žiūrėti Reglamento šio priedo XIV skyriuje;

QH.E,m – pagrindinių pastato šildymo sistemos šilumos šaltinių ir šilumos šaltinių orui pašildyti vėdinimo sistemos įrenginiuose atitinkamo „m“ mėnesio suminės elektros energijos sąnaudos. Apskaičiuojama pagal (2.587) arba (2.588) formules.

Qhw.E,m – atitinkamo „m“ mėnesio pastato karšto vandens ruošimo sistemos pagrindinių šilumos šaltinių elektros energijos sąnaudos. Apskaičiuojama pagal (2.589) – (2.591) formules.

75.1. jei pastatui šildyti naudojamas vienas šilumos šaltinis, išskyrus dujinį katilą su absorbciniu šilumos siurbliu QH.E,m apskaičiuojamas taip:

 

(2.587)

 

čia:      - elektros energiją oro pašildymui naudojančių įrenginių mėnesinės šiluminės energijos sąnaudos. Apskaičiuojamos analogiškai, kaip  ;

 - elektros energiją oro pašildymui naudojančių įrenginių naudingumo koeficientas;

kai QH,m=0, tai QH.E,m=0;

75.2. jei pastatui šildyti naudojamas tiktai dujinis katilas su absorbciniu šilumos siurbliu,   QH.E,m apskaičiuojamas taip:

 

(2.587-1)

čia:    PGHP.H - pagal [3.46], [3.47] reikalavimus prie standartinių bandymo sąlygų nustatyta dujinio katilo šildymo galia, kW. Jei nėra duomenų, apskaičiuojama pagal (2.134-2) formulę;

PGHP.el - pagal [3.46], [3.47] reikalavimus prie standartinių bandymo sąlygų nustatyta dujinio katilo naudojamos elektros energijos galia, kW. Jei nėra duomenų, apskaičiuojama pagal (2.589-2) formulę;

75.3. jei pastatui šildyti naudojami du šilumos šaltiniai, tačiau nenaudojamas dujinis katilas su absorbciniu šilumos siurbliu, QH.E,m apskaičiuojamas taip:

;

(2.588)

 

75.4. jei pastatui šildyti naudojamas dujinis katilas su absorbciniu šilumos siurbliu kartu su  bet kuriuo kitu šilumos šaltiniu, QH.E,m apskaičiuojamas taip:

 

(2.588-1)

čia:      η2(hs1) – dujinio katilo su absorbciniu šilumos siurbliu, naudingumo koeficientas. Imamas iš 2.45 lentelės;

PGHP.H - pagal [3.46], [3.47] reikalavimus prie standartinių bandymo sąlygų nustatyta dujinio katilo šildymo galia, kW. Jei nėra duomenų, apskaičiuojama pagal (2.134-2) formulę;

PGHP.el - pagal [3.46], [3.47] reikalavimus prie standartinių bandymo sąlygų nustatyta dujinio katilo naudojamos elektros energijos galia, kW. Jei nėra duomenų, apskaičiuojama pagal (2.589-2) formulę;

čia (2.587) ir (2.588) formulių taikymo sąlygos:

kai QH,m=0, tai QH.E,m=0;

kE,m=1 – jei atitinkamą „m“ mėnesį šilumos šaltinis naudoja elektros energiją;

kE,m=0 – jei atitinkamą „m“ mėnesį šilumos šaltinis elektros energijos nenaudoja;

kitus formulės paaiškinimus žiūrėti po (2.572) formule);

75.5. atitinkamo „m“ mėnesio pastato karšto vandens ruošimo sistemos pagrindinių šilumos šaltinių elektros energijos sąnaudos Qhw.E,m apskaičiuojamos taip:

75.5.1. jei karštam vandeniui ruošti naudojama elektros energija (2.21 lentelės 9–11 eilutėse išvardinta įranga), tačiau nenaudojami šiluminiai siurbliai,

;

(2.589)

 

čia:    ηhw.eq2(1) – karšto buitinio vandens ruošimo įrangų, kurios naudoja elektros energiją, naudingumo koeficientas. Imamas iš 2.21 lentelės 9–11 eilutės. Jei karštam vandeniui ruošti naudojama kelių 9–11 eilutėse nurodytų tipų įranga, apskaičiuojamas pagal (2.137) formulę;

75.5.2. jei karštam vandeniui ruošti naudojami tik dujiniai katilai su absorbciniais šilumos siurbliais,

;

(2.589-1)

čia:      ηhw.eq1 – dujinio katilo su absorbciniu šilumos siurbliu, naudingumo koeficientas. Imamas iš 2.21 lentelės 13 eilutės;

PGHP.H - pagal [3.46], [3.47] reikalavimus prie standartinių bandymo sąlygų nustatyta dujinio katilo šildymo galia, kW. Jei nėra duomenų apie dujinio katilo su absorbciniu šilumos siurbliu šildymo galią, ji apskaičiuojama pagal (1.134-2) formulę;

PGHP.el - pagal [3.46], [3.47] reikalavimus prie standartinių bandymo sąlygų nustatyta dujinio katilo naudojamos elektros energijos galia, kW. Jei nėra duomenų apie dujinio katilo su absorbciniu šilumos siurbliu elektros energijos galią, ji apskaičiuojama taip:

  ; 

(2.589-2)

čia:    PH - pastatui (jo daliai) šildyti reikalinga šilumos šaltinio projektinė galia, W. Apskaičiuojama pagal reglamento 13 priedo reikalavimus.

 

75.5.3. Jei karštam vandeniui ruošti kartu su dujiniais katilais su absorbciniais šilumos siurbliais naudojama bet kurio kito tipo elektros energiją vartojanti arba nevartojanti įranga,

 

;

(2.589-3)

čia:    ηhw.eq1 – dujinio katilo su absorbciniu šilumos siurbliu 2.21 lentelės 13 eilutėje nurodytu būdu apskaičiuota ηhw.eq1  vertė;

PGHP.H - pagal [3.46], [3.47] reikalavimus prie standartinių bandymo sąlygų nustatyta dujinio katilo šildymo galia, kW. Jei nėra duomenų, apskaičiuojama pagal (2.134-2) formulę;

PGHP.el - pagal [3.46], [3.47] reikalavimus prie standartinių bandymo sąlygų nustatyta dujinio katilo naudojamos elektros energijos galia, kW. Jei nėra duomenų, apskaičiuojama pagal (2.589-2) formulę;

75.5.4. jei karštam vandeniui ruošti naudojami tik šiluminiai siurbliai,

;

(2.590)

 

čia:    ηhw.eq2(2) – karšto buitinio vandens ruošimui naudojamų šiluminių siurblių naudingumo koeficientas. Imamas iš 2.21 lentelės 12 eilutės. Jei karštam vandeniui ruošti naudojami keli šiluminiai siurbliai, apskaičiuojamas pagal (2.137) formulę;

75.5.5. jei karštam vandeniui ruošti naudojama 2.21 lentelės 9, 10 arba 11 eilutėse išvardinta įranga ir šiluminiai siurbliai,

;

(2.591)

 

čia:    ηhw.eq2 – karšto buitinio vandens ruošimo įrangos, kuri naudoja elektros energiją (žr. 2.21 lentelės 9–12 eilutes), vidutinis naudingumo koeficientas. Apskaičiuojamas pagal (2.137) formulę. “

40. Pakeičiu 2 priedo XXIV skyrių ir jį išdėstau taip:

XXIV SKYRIUS

PASTATO SUMINIŲ METINIŲ PIRMINĖS ENERGIJOS SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMAS

 

76. Pastato suminės norminės QN.PRn (kWh/(m2·metai)) ir atskaitinės QR.PRn (kWh/(m2·metai)) neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos per metus apskaičiuojamos taip:

;

(2.592)

 

;

(2.593)

čia:    fN.PRn.E, fR.PRn.E – norminis ir atskaitinis neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriai elektros energijai. Faktorių vertės imamos iš 2.18 lentelės 11 eilutės (elektros įvairių gamybos būdų vidurkis).

Pastato suminės skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos per metus QPRn (kWh/(m2·metai)) apskaičiuojamos taip:

.

(2.594)

 

77. Pastato skaičiuojamosios atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos QPRr (kWh/(m2·metai)) ir pirminės energijos sąnaudos QPR (kWh/(m2·metai)) apskaičiuojamos taip:

;

(2.594-1)

 

.

(2.594-2)

77.1. pastato karšto vandens ruošimo sistemų mėnesinės skaičiuojamosios atsinaujinančios pirminėsenergijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti QPRr.hw,m (kWh/(m2·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

77.1.1. jei karštam vandeniui ruošti nenaudojama elektros energija, bet tam naudojami dujiniai katilai su absorbciniais šilumos siurbliais:

 

 

;

(2.595)

 

čia:      fPRr.hw.eq1 - 2.21 lentelės 1–8 eilutėse išvardintų energijos šaltinių, nenaudojančių elektros energijos, atsinaujinančios pirminės energijos faktorius (žr. 2.18 lentelę). Kai naudojami keli 2.21 lentelės 1–8 eilutėse išvardinti energijos šaltiniai karštam vandeniui ruošti (dujos ir kietasis kuras; dujos ir šilumos tinklai, panašiai), skaičiavimuose turi būti naudojama šių energijos šaltinių atsinaujinančios pirminės energijos faktorių vidutinė vertė. Jei karštam vandeniui ruošti naudojami dujiniai katilai su absorbciniais šilumos siurbliais, (2.134) formulėje vietoje  fPRr.hw.eq1  turi būti naudojama pagal (2.595-1) formulę apskaičiuota fPRr.GHP.H   vertė.

 

  ;

(2.595-1)

čia:      PGHP.H - pagal [3.46], [3.47] reikalavimus prie standartinių bandymo sąlygų nustatyta dujinio katilo šildymo galia, kW. Jei nėra duomenų, apskaičiuojama pagal (2.134-2) formulę;

ηGHP.H – pagal [3.46], [3.47] reikalavimus prie standartinių bandymo sąlygų nustatyta dujinio katilo su absorbciniu šilumos siurbliu naudingumo koeficiento vertė šildymo režime, vnt. Jei nėra duomenų, imama iš 2.16 lentelės;

fPRr.g – dujų, kurias vartoja dujinis katilas, atsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė. Imama iš 2.18 lentelės;

-    jei (2.595-1) formulėje (ηGHP.H -1)<0, turi būti imama (ηGHP.H -1)=0;

77.1.2. jei karštam vandeniui ruošti naudojama tik elektros, energiją naudojanti įranga:

 

;

(2.596)

čia:    čia:         jei (2.596) formulėje , tada QPRr.hw,m skaičiuojama taip: ;

ηE=0,455 – elektros energijos gamybos naudingumo koeficientas (Europos Sąjungos vidurkis);

khp – indikatorius šiluminių siurblių pagamintai atsinaujinančiai pirminei energijai skaičiuoti. Jei ηhw.eq2 ≤2,2 arba,

, imama khp =0, kitais atvejais khp =1;

ηhw.eq2  – imamas iš 2.21 lentelės;

77.1.3. jei karštam vandeniui ruošti naudojama elektros energiją vartojanti ir nevartojanti įranga, tačiau nenaudojami dujiniai katilai su absorbciniais šilumos siurbliais, atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti QPRr.hw,m (kWh/(m2·mėn.)) apskaičiuojamos kaip suma atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų elektros energijos nevartojančios (QPRr.hw1,m (kWh/(m2·mėn.)) ir elektros energiją vartojančios QPRr.hw2,m (kWh/(m2·mėn.)) įrangos:

 

 

;

(2.597)

 

;

(2.597-1)

 

čia:    jei  (2.597-1) formulėje , tada QPRr.hw1,m skaičiuojama taip: ;

ηhw.eq1 ir ηhw.eq2  – imami iš 2.21 lentelės.

 

;

(2.597-2)

čia:    jei (2.597-2) formulėje , tada QPRr.hw2,m skaičiuojama taip: ;

ηE=0,455 – elektros energijos gamybos naudingumo koeficientas (Europos Sąjungos vidurkis);

khp – indikatorius šiluminių siurblių pagamintai atsinaujinančiai pirminei energijai skaičiuoti. Jei ηhw.eq2 ≤2,2 arba

, imama khp =0, kitais atvejais khp =1;

77.1.4. jei karštam vandeniui ruošti kartu su dujiniais katilais su absorbciniais šilumos siurbliais naudojama bet kuri kita 2.21 lentelėje 9-12 eilutėse išvardinta elektros energiją naudojanti įranga, atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti QPRr.hw,m (kWh/(m2·mėn.)) apskaičiuojamos kaip suma atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų dujinių katilų su absorbciniais šilumos siurbliais (QPRr.hw.GHP,m (kWh/(m2·mėn.)) ir elektros energiją vartojančios įrangos QPRr.hw2,m (kWh/(m2·mėn.)):

 

;

(2.597-3)

 

;

(2.597-4)

čia:    jei (2.597-4) formulėje , tada QPRr.hw.GHG,m skaičiuojama taip: ;

ηhw.eq1  – dujinio katilo su absorbciniu šilumos siurbliu 2.21 lentelės 13 eilutėje nurodytu būdu apskaičiuota ηhw.eq1  vertė;

fPRr.GHP.H – apskaičiuojama pagal (2.595-1) formulę, vnt.

 

;

(2.597-5)

čia:    jei (2.597-5) formulėje , tada QPRr.hw2,m skaičiuojama taip: ;

77.1.5. jei karštam vandeniui ruošti kartu su dujiniais katilais su absorbciniais šilumos siurbliais naudojama bet kuri kita 2.21 lentelėje 1-8 eilutėse išvardinta elektros energijos nenaudojanti įranga, atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti QPRr.hw,m (kWh/(m2·mėn.)) apskaičiuojamos kaip suma atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų dujinių katilų su absorbciniais šilumos siurbliais (QPRr.hw.GHP,m (kWh/(m2·mėn.)) ir elektros energiją nevartojančios įrangos QPRr.hw1,m (kWh/(m2·mėn.)):  

 

;

(2.597-6)

čia:   QPRr.hw.GHP,m (kWh/(m2·mėn.)) – apskaičiuojama pagal (2.597-4) formulę;

QPRr.hw1,m (kWh/(m2·mėn.)) apskaičiuojama taip:

 

;

(2.597-7)

čia:    jei (2.597-7) formulėje , tada QPRr.hw1,m skaičiuojama taip: ;

ηhw.eq1  – imama iš 2.21 lentelės.

 

77.2. kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamosios atsinaujinančios pirminėsenergijos sąnaudos pastatui šildyti QPRr.hw,m (kWh/(m2·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

77.2.1. jei pastatui šildyti naudojamas vienas šilumos šaltinis:

;

(2.598)

čia:       jei  , tada

 

;

(2.598-1)

 

;

(2.598-2)

 

;

(2.598-3)

 

čia (2.598-1) – (2.598-3) formulėse:

jei

,

tada

;

jei

,

tada

;

jei

,

tada

;

jei

,

tada

;

jei

,

tada

;

τH,m – atitinkamą metų mėnesį iš pastato šildymo sistemos tiekiamos šiluminės energijos poreikio dalis nuo bendro pastato poreikio pastatui šildyti (vnt.). Apskaičiuojama pagal (2.570) formulę;

η2(hs1) – pastato šildymo sistemos šilumos šaltinio skaičiuojamasis naudingumo koeficientas, (vnt.). η2(hs1)  vertė nustatoma pagal Reglamento 1 priedo reikalavimus, jei nėra duomenų, imama iš 2.45 lentelės;

η2(hs1.E) – pastato šildymo sistemos šilumos šaltinio, kuris naudoja elektros energiją,  skaičiuojamasis naudingumo koeficientas, (vnt.). η2(hs1.E) vertė nustatoma pagal Reglamento 1 priedo reikalavimus, jei nėra duomenų, imama iš 2.45 lentelės. Jei šilumos šaltinis elektros energijos nevartoja, imama η2(hs1.E)=0;

ηmvH.E.air, ηreH.E.air – pastato mechaninių vėdinimo sistemų, kurios oro pašildymui naudoja elektros energiją,  oro pašildymo įrenginių skaičiuojamieji naudingumo koeficientai (vnt.). Koeficientų vertės  nustatomos pagal Reglamento 1 priedo reikalavimus, jei nėra duomenų, imamos iš 2.16 lentelės. Jei oro pašildymo įrenginiai elektros energijos nevartoja, koeficiento vertė imama =0;

k1,m=0 – jei atitinkamą „m“ mėnesį pastatui šildyti nenaudojamas šiluminis siurblys arba šiluminio siurblio η2(hs1)≤2,2;

k1,m=1 – jei atitinkamą „m“ mėnesį pastatui šildyti naudojamas šiluminis siurblys ir šiluminio siurblio η2(hs1)>2,2;

kmvh=0 – jei vėdinimo sistemoje nenaudojamas šiluminis siurblys arba šiluminio siurblio ηmvh.air≤2,2;

kmvh=1 – jei vėdinimo sistemoje naudojamas šiluminis siurblys ir šiluminio siurblio ηmvh.air>2,2;

kreh=0 – jei vėdinimo sistemoje nenaudojamas šiluminis siurblys arba šiluminio siurblio ηreh.air≤2,2;

kreh=1 – jei vėdinimo sistemoje naudojamas šiluminis siurblys ir šiluminio siurblio ηreh.air>2,2;

ηE=0,455 – elektros energijos gamybos naudingumo koeficientas (Europos Sąjungos vidurkis);

- jei pastatui šildyti naudojamas dujinis katilas su absorbciniu šilumos siurbliu, tada vietoje fPRr.hs1 skaičiavimuose turi būti naudojama pagal (2.595-1) formulę apskaičiuota fPRr.GHP.H  vertė;

- jei vėdinimo sistemoje be rekuperacijos orui pašildyti naudojamas dujinis katilas su absorbciniu šilumos siurbliu, tada vietoje fPRr.mvh skaičiavimuose turi būti naudojama pagal (2.595-1) formulę apskaičiuota fPRr.GHP.H  vertė;

- jei vėdinimo sistemoje su rekuperacija orui pašildyti naudojamas dujinis katilas su absorbciniu šilumos siurbliu, tada vietoje fPRr.reh skaičiavimuose turi būti naudojama pagal (2.595-1) formulę apskaičiuota fPRr.GHP.H  vertė;

77.2.2. jei pastato šildymo sistemoje pastatui šildyti naudojami du šilumos šaltiniai:

 

 

(2.599)

čia:      QPRr.H.hs1,m - apskaičiuojamas pagal (2.599-1) formulę;

QPRr.H.hs2,m - apskaičiuojamas pagal (2.599-2) formulę;

QPRr.H.mvH,m - apskaičiuojamas pagal (2.598-2) formulę;

QPRr.H.reH,m - apskaičiuojamas pagal (2.598-3) formulę;

-    jei  , tada .

 

;

(2.599-1)

 

;

(2.599-2)

 

Čia (2.599-1) ir (2.599-2) formulėse: 

jei

,

tada

;

jei

,

tada

;

jei

,

tada

;

jei

,

tada

;

τ1,m , τ2,m – kiekvieno mėnesio „m“ darbo laiko koeficientai atitinkamai pirmajam ir antrajam šilumos šaltiniui, kai pastatui šildyti naudojami du šilumos šaltiniai (vnt.). Imama iš 2.47 lentelės. Jei šios lentelės 1–4, 20–23, 25–28 eilutėse išvardintų šilumos šaltinių šiluminė galia pastatui šildyti žinoma, jų darbo laiko koeficientus galima apskaičiuoti pagal Reglamento 15 priedo reikalavimus;

k1,m=0 – jei atitinkamą „m“ mėnesį pastatui šildyti pirmajam šilumos šaltiniui nenaudojamas šiluminis siurblys arba šildymo sistemos šiluminio siurblio η2(hs1)≤2,2;

k1,m=1 – jei atitinkamą „m“ mėnesį pastatui šildyti pirmajam šilumos šaltiniui naudojamas šiluminis siurblys ir šildymo sistemos šiluminio siurblio η2(hs1)>2,2;

k2,m=0 – jei atitinkamą „m“ mėnesį pastatui šildyti antrajam šilumos šaltiniui nenaudojamas šiluminis siurblys arba šildymo sistemos šiluminio siurblio η2(hs2)≤2,2;

k2,m=1 – jei atitinkamą „m“ mėnesį pastatui šildyti antrajam šilumos šaltiniui naudojamas šiluminis siurblys ir šildymo sistemos šiluminio siurblio η2(hs2)>2,2;

k3=0 – jei pastato vėdinimo sistemoje orui pašildyti nenaudojamas šiluminis siurblys arba vėdinimo sistemos šiluminio siurblio ηmvH.air≤2,2;

k3=1 – jei pastato vėdinimo sistemoje orui pašildyti naudojamas šiluminis siurblys ir vėdinimo sistemos šiluminio siurblio ηmvH.air>2,2;

k4=0 – jei pastato vėdinimo sistemoje orui pašildyti nenaudojamas šiluminis siurblys arba vėdinimo sistemos šiluminio siurblio ηreH.air ≤2,2;

k4=1 – jei pastato vėdinimo sistemoje orui pašildyti naudojamas šiluminis siurblys ir vėdinimo sistemos šiluminio siurblio ηreH.air>2,2;

khs1, khs2  – koeficientai, įvertinantys elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių panaudojimą pirmajam ir antrajam šilumos šaltiniui, kai pastatui šildyti naudojami du šilumos šaltiniai. Jei η2(hs2.E)  =0, tai khs1= τ1,m, kitu atveju khs1=1. Jei η2(hs1.E)  =0, tai khs2= τ2,m, kitu atveju khs2=1;

ηE=0,455 – elektros energijos gamybos naudingumo koeficientas (Europos Sąjungos vidurkis);

- jei pastatui šildyti pirmasis šilumos šaltinis yra dujinis katilas su absorbciniu šilumos siurbliu, tada vietoje fPRr.hs1 skaičiavimuose turi būti naudojama pagal (2.595-1) formulę apskaičiuota fPRr.GHP.H  vertė;

- jei pastatui šildyti antrasis šilumos šaltinis yra dujinis katilas su absorbciniu šilumos siurbliu, tada vietoje fPRr.hs2 skaičiavimuose turi būti naudojama pagal (2.595-1) formulę apskaičiuota fPRr.GHP.H  vertė;

- jei vėdinimo sistemoje be rekuperacijos orui pašildyti naudojamas dujinis katilas su absorbciniu šilumos siurbliu, tada vietoje fPRr.mvh skaičiavimuose turi būti naudojama pagal (2.595-1) formulę apskaičiuota fPRr.GHP.H  vertė;

- jei vėdinimo sistemoje su rekuperacija orui pašildyti naudojamas dujinis katilas su absorbciniu šilumos siurbliu, tada vietoje fPRr.reh skaičiavimuose turi būti naudojama pagal (2.595-1) formulę apskaičiuota fPRr.GHP.H  vertė;

77.3. kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamosios atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti QPRr.C,m (kWh/(m2·mėn)) apskaičiuojamos pagal 2 priedo XXI skyriaus reikalavimus.

77.4. kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamosios elektros energijos atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos QPRr.E,m (kWh/(m2·mėn)) apskaičiuojamos taip:

;

(2.599-1)

 

77.5. kiti pastato skaičiuojamųjų atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų skaičiavimai atliekami pagal aukščiau pateiktą tvarką ir formules, šiose formulėse, kuriose yra daugiklis fPRn, vietoje atitinkamo energijos šaltinio fPRnvertės naudojant šio energijos šaltinio atsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus fPRrvertęiš 2.18 lentelės.

41. Pakeičiu 2 priedo 89 punktą ir jį išdėstau taip:

89. A++ klasės pastatuose didžiąją sunaudojamos energijos dalį turi sudaryti energija iš atsinaujinančių išteklių. Pastate sunaudota energijos dalis Kers (vnt.) iš atsinaujinančių išteklių turi būti didesnė už 1 ir apskaičiuota taip:

 

;                       (2.613)

 

čia:    QPRr(H) – nenaudingai pastate sunaudota energija iš atsinaujinančių išteklių, kai nereikia energijos pastatui vėsinti (kWh/(m2·metai)). Šis energijos kiekis apskaičiuojamas pagal atitinkamų mėnesių „m“, kai nereikia energijos pastatui vėsinti (kai QC,m=0), duomenis. Kai pastatui šildyti naudojamas vienas šilumos šaltinis – apskaičiuojama pagal (2.614) formulę, kai naudojami du šilumos šaltiniai – pagal (2.615) formulę;

QPRr(C) – nenaudingai pastate sunaudota energija iš atsinaujinančių išteklių, kai reikia energijos pastatui vėsinti (kWh/(m2·metai)). Šis energijos kiekis apskaičiuojamas pagal (2.616) formulę pagal atitinkamų mėnesių „m“, kai reikia energijos pastatui vėsinti (kai QC,m>0), duomenis;

QE.vent,m, – pastato vėdinimo sistemos mėnesinės elektros energijos sąnaudos (kWh/(m2·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.131) formulę;

- jei kurį nors metų mėnesį (QE.vent,m - QE.SK+WE+HE,m)<0, imama (QE.vent,m QE.SK+WE+HE,m)=0;

fPRn.E – neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius elektros energijai. Imama 2,3.

 

           (2.614)

 

 

čia:    jei kuris nors iš formulę (2.614) sudarančių 7 narių mažesnis už 0, šis narys prilyginamas nuliui.

 

                  (2.615)

 

 

čia:     jei kuris nors iš formulę (2.615) sudarančių 8 narių mažesnis už 0, šis narys prilyginamas nuliui.

 

      (2.616)

čia:    Qhw.PRr.SK+WE+HE,m (kWh/(m²·mėn.)) – apskaičiuojama pagal (2.559) formulę taip: (2.559) formulėje ir jos dedamųjų skaičiavimuose pagal kitas formules, kuriose yra daugiklis fPRn, vietoje atitinkamo energijos šaltinio fPRn vertės naudojant šio energijos šaltinio atsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus fPRr vertę iš 2.18 lentelės (kWh/(m²·mėn.));

- jei kuris nors iš formulę sudarančių 4 narių mažesnis už 0, šis narys prilyginamas nuliui;

- kiti (2.614) ir (2.615) formulių dedamųjų paaiškinimai pateikti XV skyriuje.

42. Pakeičiu 2 priedo XXIX skyrių ir jį išdėstau taip:

XXIX skyrius

Norminės šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti ir pastato norminės pirminės energijos sąnaudos

 

93. Norminės metinės šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti ir pastato norminės metinės pirminės energijos sąnaudos turi būti apskaičiuotos taip:

93.1. B, A, A+ arba A++ energinio naudingumo klasės pastatų (jų dalių) metinės šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti QIH (kWh/(m2·metai)) turi neviršyti 2.49 lentelėje nurodytų norminių sąnaudų [3.7]. QIH (kWh/(m2·metai)) apskaičiuojama pagal 73 punkto reikalavimus. C, D, E, F ir G energinio naudingumo klasės pastatams metinėms šiluminės energijos sąnaudoms pastatui šildyti reikalavimai nekeliami.

 

B, A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasės pastatų (jų dalių) norminės šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti

2.49 lentelė

Eil.

Nr.

Pastato paskirtis

B, A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasių pastatų norminės šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti, kWh/(m² metai)

B

A

A+

A++

1.

Gyvenamosios paskirties vieno ir dviejų butų pastatai (namai)

kh·864·Ap-0,36

kh·568Ap-0,37

kh·516·Ap-0,39

kh·451·Ap-0,39

2.

Kiti gyvenamosios paskirties pastatai (namai)

kh·433·Ap-0,24

kh·265·Ap-0,24

kh·215·Ap-0,23

kh·197·Ap-0,23

3.

Administracinės paskirties pastatai

kh·396·Ap-0,24

kh·280·Ap-0,26

kh·258·Ap-0,27

kh·221·Ap-0,28

4.

Mokslo paskirties pastatai

kh·1175·Ap-0,36

kh·833·Ap-0,38

kh·802·Ap-0,4

kh·707·Ap-0,41

5.

Gydymo paskirties pastatai

kh·1469·Ap-0,38

kh·1055·Ap-0,41

kh·1051·Ap-0,43

kh·941·Ap-0,44

6.

Maitinimo paskirties pastatai

kh·1153·Ap-0,38

kh·702·Ap-0,38

kh·684·Ap-0,4

kh·600·Ap-0,41

7.

Prekybos paskirties pastatai

kh·556·Ap-0,24

kh·300·Ap-0,22

kh·282·Ap-0,24

kh·240·Ap-0,24

8.

Sporto paskirties pastatai, išskyrus baseinus

kh·1117·Ap-0,36

kh·724·Ap-0,36

kh·757·Ap-0,38

kh·647·Ap-0,39

9.

Baseinai

kh·2474·Ap-0,4

kh·1897·Ap-0,41

kh·2185·Ap-0,46

kh·1969·Ap-0,47

10.

Kultūros paskirties pastatai

kh·1214·Ap-0,36

kh·751·Ap-0,36

kh·797·Ap-0,39

kh·685·Ap-0,4

11.

Garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatai

kh·545·Ap-0,21

kh·327·Ap-0,18

kh·250·Ap-0,17

kh·251·Ap-0,19

12.

Sandėliavimo paskirties pastatai

kh·475·Ap-0,2

kh·290·Ap-0,17

kh·226·Ap-0,16

kh·225·Ap-0,17

13.

Viešbučių paskirties pastatai

kh·660·Ap-0,29

kh·469·Ap-0,31

kh·457·Ap-0,33

kh·407·Ap-0,34

14.

Paslaugų paskirties pastatai

kh·1079·Ap-0,34

kh·621·Ap-0,31

kh·543·Ap-0,31

kh·448·Ap-0,3

15.

Transporto paskirties pastatai

kh·1065·Ap-0,36

kh·653·Ap-0,35

kh·650·Ap-0,37

kh·563·Ap-0,38

16.

Poilsio paskirties pastatai

kh·644·Ap-0,3

kh·396·Ap-0,3

kh·365·Ap-0,31

kh·314·Ap-0,32

17.

Specialiosios paskirties pastatai

kh·1351·Ap-0,41

kh·887·Ap-0,41

kh·884·Ap-0,44

kh·789·Ap-0,45

 

Pataisos koeficientas kh (vnt.) B, A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasės pastatų (jų dalių) norminėms šiluminės energijos sąnaudoms pastatui (jo daliai) šildyti skaičiuoti

2.50 lentelė

Eil. Nr.

Pastato paskirtis

Koeficientas kh (vnt.)  B, A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasių pastatams

B

A

A+

A++

1.

Gyvenamosios paskirties vieno ir dviejų butų pastatai (namai)

1

1

1

1

2.

Kiti gyvenamosios paskirties pastatai (namai)

1

1

1

1

3.

Administracinės paskirties pastatai

1

1

1

1

4.

Mokslo paskirties pastatai

1

1

1

1

5.

Gydymo paskirties pastatai

1

1

1

1

6.

Maitinimo paskirties pastatai

1

1

1

1

7.

Prekybos paskirties pastatai

0,14·h+0,48

0,14·h+0,46

0,14·h+0,49

0,14·h+0,47

8.

Sporto paskirties pastatai, išskyrus baseinus

0,14·h+0,48

0,14·h+0,49

0,11·h+0,56

0,12·h+0,53

9.

Baseinai

0,16·h+0,36

0,14·h+0,45

0,13·h+0,49

0,13·h+0,51

10.

Kultūros paskirties pastatai

0,18·h+0,3

0,19·h+0,28

0,18·h+0,32

0,19·h+0,29

11.

Garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatai

0,09·h+0,65

0,09·h+0,67

0,08·h+0,69

0,09·h+0,66

12.

Sandėliavimo paskirties pastatai

0,09·h+0,68

0,08·h+0,69

0,08·h+0,71

0,08·h+0,7

13.

Viešbučių paskirties pastatai

1

1

1

1

14.

Paslaugų paskirties pastatai

0,15·h+0,47

0,13·h+0,53

0,11·h+0,64

0,11·h+0,65

15.

Transporto paskirties pastatai

0,18·h+0,44

0,17·h+0,44

0,16·h+0,5

0,17·h+0,47

16.

Poilsio paskirties pastatai

1

1

1

1

17.

Specialiosios paskirties pastatai

1

1

1

1

 

čia lentelėje: h – vidutinis pastato (jo dalies) šildomų patalpų aukštis (m). Apskaičiuojamas taip:

,

(2.618)

 

čia:       Vppastato (jo dalies) šildomų patalpų tūris (m³);

93.2. C, B, A, A+ arba A++ energinio naudingumo klasės pastatų (jų dalių) pirminės energijos sąnaudos QPR (kWh/(m2·metai)), apskaičiuotos pagal (2.594-2) formulę, turi neviršyti 2.51 lentelėje nurodytų norminių pirminės energijos sąnaudų QPR.N (kWh/(m2·metai)). D, E, F ir G energinio naudingumo klasės pastatams norminėms pirminės energijos sąnaudoms reikalavimai nekeliami.

 

C, B, A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasės pastatų (jų dalių) norminės pirminės energijos sąnaudos

2.51 lentelė

Eil.

Nr.

Pastato paskirtis

C, B, A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasių pastatų norminės pirminės energijos sąnaudos QPR.N (kWh/(m² metai))

C

B

A

A+

A++

1.

Gyvenamosios paskirties vieno ir dviejų butų pastatai (namai)

kh·1237·Ap-0,25

kh·821·Ap-0,22

kh·665·Ap-0,21

kh·622·Ap-0,21

kh·546·Ap-0,2

2.

Kiti gyvenamosios paskirties pastatai (namai)

kh·556·Ap-0,11

kh·506·Ap-0,11

kh·366·Ap-0,08

kh·335·Ap-0,08

kh·307·Ap-0,07

3.

Administracinės paskirties pastatai

kh·675·Ap-0,15

kh·497·Ap-0,13

kh·413·Ap-0,11

kh·361·Ap-0,11

kh·320·Ap-0,1

4.

Mokslo paskirties pastatai

kh·1146·Ap-0,22

kh·784·Ap-0,2

kh·612·Ap-0,18

kh·520·Ap-0,17

kh·444·Ap-0,15

5.

Gydymo paskirties pastatai

kh·1207·Ap-0,18

kh·855·Ap-0,15

kh·687·Ap-0,13

kh·592·Ap-0,12

kh·519·Ap-0,1

6.

Maitinimo paskirties pastatai

kh·1173·Ap-0,16

kh·851·Ap-0,13

kh·745·Ap-0,11

kh·668·Ap-0,1

kh·621·Ap-0,1

7.

Prekybos paskirties pastatai

kh·849·Ap-0,15

kh·571·Ap-0,12

kh·506·Ap-0,11

kh·445·Ap-0,11

kh·409·Ap-0,1

8.

Sporto paskirties pastatai, išskyrus baseinus

kh·781·Ap-0,11

kh·609·Ap-0,09

kh·528·Ap-0,08

kh·477·Ap-0,07

kh·439·Ap-0,07

9.

Baseinai

kh·1367·Ap-0,12

kh·1012·Ap-0,09

kh·843·Ap-0,08

kh·717·Ap-0,06

kh·626·Ap-0,05

10.

Kultūros paskirties pastatai

kh·1093·Ap-0,19

kh·750·Ap-0,16

kh·589·Ap-0,14

kh·499·Ap-0,13

kh·430·Ap-0,12

11.

Garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatai

kh·973·Ap-0,15

kh·713·Ap-0,13

kh·621·Ap-0,12

kh·530·Ap-0,11

kh·487·Ap-0,11

12.

Sandėliavimo paskirties pastatai

kh·924·Ap-0,17

kh·651·Ap-0,15

kh·560·Ap-0,15

kh·462·Ap-0,14

kh·419·Ap-0,14

13.

Viešbučių paskirties pastatai

kh·762·Ap-0,13

kh·565·Ap-0,11

kh·474·Ap-0,1

kh·418·Ap-0,09

kh·375·Ap-0,08

14.