Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. VASARIO 19 D. NUTARIMO NR. 149DĖL INSTITUCIJŲ, ATSAKINGŲ UŽ PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO ADMINISTRAVIMĄ LIETUVOJE, PASKYRIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. spalio 21 d. Nr. 1171

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimą Nr. 149 Dėl institucijų, atsakingų už Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo administravimą Lietuvoje, paskyrimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL INSTITUCIJŲ, ATSAKINGŲ UŽ PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO ADMINISTRAVIMĄ LIETUVOJE, PASKYRIMO

 

Siekdama užtikrinti Lietuvos Respublikos 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinės paramos, skiriamos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondui, naudojimą ir sėkmingą Lietuvos Respublikos pasirengimą panaudoti šiam fondui skiriamą 2021–2027 metų Europos Sąjungos finansinę paramą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Paskirti institucijas, atsakingas už Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo administravimą Lietuvoje:

1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją – atsakingąja institucija 2014–2020 metų laikotarpiui ir vadovaujančiąja institucija 2021–2027 metų laikotarpiui;

2. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Centralizuotą vidaus audito skyrių – audito institucija;

3. viešąją įstaigą Europos socialinio fondo agentūrą – įgaliotąja institucija 2014–2020 metų laikotarpiui.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                            Linas Kukuraitis