VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GYVENAMŲJŲ IR NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ VIENO KUBINIO METRO VIDUTINIŲ STATYBOS VERČIŲ 2024 METAMS PATVIRTINIMO

 

2023 m. gruodžio 22 d. Nr. VE-628 (1.3 E)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 472 „Dėl Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikos, minimalaus bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio ir bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio perskaičiavimo koeficiento patvirtinimo“, 4 punktu ir Nuompinigių už valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1K-306 „Dėl Nuompinigių už valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“, 5.2 papunkčiu:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Gyvenamųjų pastatų vieno kubinio metro vidutines statybos vertes;

1.2. Negyvenamųjų pastatų vieno kubinio metro vidutines statybos vertes.

2. Nustatau, kad:

2.1. šiuo įsakymu tvirtinamos vertės pradedamos taikyti nuo 2024 m. sausio 1 d.;

2.2. statinių, kurie nėra įtraukti į Gyvenamųjų pastatų vieno kubinio metro vidutinių statybos verčių ir Negyvenamųjų pastatų vieno kubinio metro vidutinių statybos verčių lenteles, vieno kubinio metro vidutinė statybos vertė nustatoma pagal Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainyną NTK 2024, patvirtintą valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2023 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. VE-619 (1.3 E) „Dėl Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainyno NTK 2024 patvirtinimo“.

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                           Adrijus Jusas