LIETUVOS RESPUBLIKOS ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL priemonės „Vertybinių popierių įtraukimo į vertybinių popierių biržą skatinimas“ sąlygų aprašo patvirtinimo

 

2021 m. liepos 20 d. Nr. 4-808

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 887 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ veiklos“ 2.1.8 ir 3.2 papunkčių ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutarimo Nr. 791 „Dėl Įgyvendinant finansų inžinerijos priemones grįžusių ir grįšiančių lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 6.2.1 papunkčio nuostatas,

t v i r t i n u Priemonės „Vertybinių popierių įtraukimo į vertybinių popierių biržą skatinimas“ sąlygų aprašą (pridedama).

 

 

 

Finansų ministrė, pavaduojanti

ekonomikos ir inovacijų ministrą                                                                               Gintarė Skaistė

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos

ir inovacijų ministro

2021 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 4-808

 

PRIEMONĖS „vertybinių popierių įtraukimo į vertybinių popierių biržą skatinimAS“ SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Priemonės „Vertybinių popierių įtraukimo į vertybinių popierių biržą skatinimas“ sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus pareiškėjams, siekiantiems gauti subsidiją pagal priemonę „Vertybinių popierių įtraukimo į vertybinių popierių biržą skatinimas“ (toliau – Priemonė), ir jų prisiimamus įsipareigojimus, tinkamas finansuoti išlaidas, paraiškų teikimo ir administravimo tvarką, subsidijų išmokėjimo tvarką.

2. Aprašas yra parengtas, atsižvelgiant į:

2.1. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Europos Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2020/972;  

2.2. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Europos Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2020/972;

2.3. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą (toliau – SVV įstatymas);

2.4. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymą;

2.5. Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymą;

2.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimą Nr. 887 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ veiklos“;

2.7. Įgyvendinant finansų inžinerijos priemones grįžusių ir grįšiančių lėšų panaudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutarimu Nr. 791 „Dėl Įgyvendinant finansų inžinerijos priemones grįžusių ir grįšiančių lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Įgyvendinant finansų inžinerijos priemones grįžusių ir grįšiančių lėšų panaudojimo tvarkos aprašas).

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose.

4. Priemonės tikslas – skatinti kapitalo rinkų plėtrą Lietuvoje ir taip padėti labai mažoms, mažoms arba vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ) pritraukti plėtrai reikalingą finansavimą, kompensuoti joms dalį išlaidų, patirtų išleidžiant akcijas ir (arba) obligacijas, siekiant šiuos vertybinius popierius įtraukti į reguliuojamos rinkos operatoriaus AB Nasdaq Vilnius teisės aktų nustatyta tvarka administruojamą reguliuojamą vertybinių popierių rinką, į kurios Oficialųjį, Papildomąjį ar Skolos vertybinių popierių sąrašus atitinkamai gali būti įtraukiamos akcijos ir (arba) obligacijos, ir alternatyviąją vertybinių popierių rinką „First North“ Lietuvoje, į kurią atitinkamai gali būti įtraukiamos akcijos ir (arba) obligacijos (toliau – Vertybinių popierių birža).

5. Priemonę administruoja uždaroji akcinė bendrovė „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ (toliau – INVEGA), o Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – Ministerija) dalyvauja įgyvendinant Priemonę.

6. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija (toliau – Subsidija).

7. Subsidija pagal Priemonę MVĮ, kurios kreipiasi į INVEGĄ norėdamos gauti Subsidiją, skirtą akcijoms ir (arba) obligacijoms įtraukti į Vertybinių popierių biržą (toliau – Pareiškėjas, Pareiškėjai), gali būti suteikta kaip atitinkamo dydžio de minimis pagalba pagal Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 arba kaip valstybės pagalba pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 18 straipsnio nuostatas.

8. Pagal Aprašą Priemonei įgyvendinti numatoma skirti iki 1 000 000 Eur (vieno milijono eurų) iš į INVEGOS fondą grįžusių lėšų, kaip jos apibrėžtos Įgyvendinant finansų inžinerijos priemones grįžusių ir grįšiančių lėšų panaudojimo tvarkos aprašo 2.7 papunktyje. Jeigu, paskelbus kvietimą teikti paraiškas, kaip nustatyta Aprašo 10 punkte (toliau – kvietimas teikti paraiškas), pagal teigiamai įvertintas ir vertinamas paraiškas bei pateiktas paraiškas prašoma skirti lėšų suma yra didesnė negu kvietimui teikti paraiškas skirta lėšų suma, INVEGA sustabdo paraiškų priėmimą. INVEGA gali pateikti pasiūlymą Ministerijai dėl Priemonės lėšų sumos padidinimo.

9. Atliekant paraiškų atranką, sudaromas rezervinis Pareiškėjų, atitinkančių Aprašo II skyriuje Pareiškėjams nustatytus reikalavimus ir Aprašo III skyriuje nustatytus tinkamų finansuoti išlaidų reikalavimus, sąrašas (toliau – Rezervinis sąrašas). Į šį sąrašą įtrauktiems Pareiškėjams būtų teikiama Subsidija, jeigu liktų nepanaudotų Priemonei įgyvendinti skirtų lėšų, taip pat jeigu Ministerija nuspręstų skirti papildomą lėšų sumą kvietimui teikti paraiškas. Į Rezervinį sąrašą Pareiškėjai įrašomi laikantis paraiškų pateikimo eilės tvarkos. Informacija apie sudarytą Rezervinį sąrašą skelbiama INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt.

10. Kvietimas teikti paraiškas pagal Aprašą skelbiamas INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų ir ne vėliau kaip po 30 darbo dienų nuo Aprašo įsigaliojimo dienos ir galioja iki 2022 m. birželio 30 d. arba iki kvietimo teikti paraiškas galiojimo sustabdymo (toliau – kvietimo teikti paraiškas skelbimas).

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 

11. Pagal Aprašą Pareiškėjai turi atitikti šiuos reikalavimus:

11.1. Pareiškėjas yra MVĮ.

11.2. Pareiškėjas yra įregistruotas Juridinių asmenų registre arba, jei Pareiškėjas yra Lietuvos Respublikoje neregistruotas juridinis asmuo ar organizacija, jo nuolatinė buveinė įregistruota Mokesčių mokėtojų registre, vadovaujantis Mokesčių mokėtojų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1059 „Dėl Mokesčių mokėtojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“.

11.3. Pareiškėjas yra įvykdęs su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir neturi mokestinių nepriemokų, viršijančių 50 Eur (penkiasdešimt eurų).

11.4. Pareiškėjui paraiškos pateikimo metu nėra iškelta bankroto ir (ar) restruktūrizavimo byla pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymą arba iki jo įsigaliojimo galiojusius Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymą ir Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymą.

11.5. Pareiškėjo akcijų savininko arba dalyvių, turinčio (-ių) ne mažiau kaip 25 proc. akcijų ir (ar) balsavimo teisių, ir (ar) vadovų atžvilgiu per pastaruosius 5 (penkerius) metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis (-ie) asmuo (-enys) neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo dėl dalyvavimo nusikalstamame susivienijime, jo organizavimo ar vadovavimo jam; kyšininkavimo, prekybos poveikiu, papirkimo; sukčiavimo, turto pasisavinimo, turto iššvaistymo, apgaulingo pareiškimo apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingos apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; taip pat dėl nusikalstamo bankroto; teroristinio ir su teroristine veikla susijusio nusikaltimo; nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo; prekybos žmonėmis, vaiko pirkimo arba pardavimo. INVEGA paraiškos vertinimo ir (arba) kompensacijos išmokėjimo metu turi teisę Pareiškėjo prašyti valstybės įmonės Registrų centro išduodamos jungtinės pažymos, kuri įrodo šiame papunktyje išvardytų kriterijų atitikimą.

11.6. Pareiškėjas nėra gavęs valstybės pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba yra grąžinęs visą jos sumą, įskaitant palūkanas, kaip nustatyta 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamente (ES) 2015/1589, nustatančiame išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles.

11.7. Pareiškėjas nėra gavęs pagalbos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų toms pačioms tinkamoms finansuoti išlaidoms, nurodytoms Aprašo 13 punkte.

11.8. Pareiškėjui, jo akcijų savininkui ir (arba) dalyviui (-iams), turinčiam (-iems) ne mažiau kaip 25 proc. akcijų ir (ar) balsavimo teisių, ir su juo susijusioms įmonėms, kaip jos apibrėžiamos SVV įstatyme (toliau – susijusios įmonės), nėra pritaikytos tarptautinės sankcijos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo 9 straipsniu, ir jie nėra įtraukti į viešai skelbiamus sankcijų sąrašus, nurodytus Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje www.urm.lt, ir (arba) į užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, viešąjį sąrašą, skelbiamą Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje www.migracija.lt, taip pat Pareiškėjo vykdomoje veikloje, veiksmuose, sandoriuose nedalyvauja subjektai, kuriems pritaikytos tarptautinės sankcijos.

11.9. Pareiškėjas nėra sunkumų patirianti įmonė, kaip tai apibrėžta Reglamento Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte.

11.10. Pareiškėjo akcijos ir obligacijos nėra įtrauktos į Vertybinių popierių biržą iki Aprašo įsigaliojimo dienos.

11.11. Pareiškėjui gali būti suteikta atitinkamo dydžio pagalba, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 (tuo atveju, kai Pareiškėjas paraiškoje prašo suteikti pagalbą vadovaudamasis Reglamentu (ES) Nr. 1407/2013) arba Reglamento (ES) Nr. 651/2014 18 straipsnio nuostatomis (tuo atveju, kai Pareiškėjas paraiškoje prašo suteikti pagalbą vadovaudamasis Reglamentu (ES) Nr. 651/2014).

11.12. Pareiškėjo vykdoma veikla nepriskiriama Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje ir Reglamento (ES) Nr. 651/2014 1 straipsnio 2–5 dalyse nurodytiems sektoriams.

12. Paraiškos vertinimo metu patikrinama Pareiškėjo atitiktis Aprašo 11 punkte nustatytiems reikalavimams. Aprašo 11.3, 11.4 ir 11.5 papunkčiuose nustatyti reikalavimai taikomi ir atitiktis jiems pakartotinai vertinama prašymo dėl Subsidijos išmokėjimo (toliau – prašymas) vertinimo metu.

 

III SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ REIKALAVIMAI

 

13. Pagal šią Priemonę tinkamos finansuoti išlaidos yra Pareiškėjo patirtos išlaidos, susijusios su akcijų ir (arba) obligacijų įtraukimu į Vertybinių popierių biržą:

13.1. prospekto, informacinio dokumento, įmonės aprašymo parengimo ir paskelbimo išlaidos;

13.2. Pareiškėjo veiklos strategijos ir veiklos struktūros nustatymo, reklamos skleidimo, įmonės pristatymo susitikimuose su investuotojais, kurių metu patirtos kelionės ir apgyvendinimo paslaugų išlaidos, susijusios su vertybinių popierių siūlymu ir (arba) įtraukimu į Vertybinių popierių biržą; 

13.3. išlaidos, susijusios su išsamaus įmonės veiklos patikrinimo paslaugomis (finansinės, mokestinės ir teisinės analizės);

13.4. išorinių konsultantų suteiktų Pareiškėjo pertvarkymo į akcinę bendrovę paslaugų išlaidos;

13.5. alternatyviosios vertybinių popierių rinkos „First North“ Lietuvoje sertifikuoto patarėjo paslaugų išlaidos;

13.6. teisės, finansų, mokesčių, audito, investicijų konsultantų suteiktų konsultacijų ir paslaugų išlaidos.

14. Pagal šią Priemonę netinkamos finansuoti Pareiškėjo patirtos išlaidos yra:

14.1. Vertybinių popierių biržos rinkliavos ir metiniai mokesčiai ir (arba) įmokos, susiję su akcijų ir (arba) obligacijų įtraukimu į Vertybinių popierių biržą, Centrinio vertybinių popierių depozitoriumo (Nasdaq CSD SE Lietuvos filialas) rinkliavos bei metiniai mokesčiai ir (arba) įmokos ir kiti reguliarūs mokėjimai, susiję su vertybinių popierių įtraukimu į Vertybinių popierių biržą ir Nasdaq CSD SE paslaugomis;

14.2. Pareiškėjo darbuotojų darbo užmokesčio, kvalifikacijos kėlimo, informacinių sistemų diegimo ir palaikymo, administracinės Pareiškėjo išlaidos, susijusios su pasirengimu akcijas ir (arba) obligacijas įtraukti į Vertybinių popierių biržą;

14.3. atlygis už notaro paslaugas, duomenų tikrinimą registruose, dokumentų ir duomenų registravimą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

14.4. su informacijos atskleidimo reikalavimais susijusios išlaidos ir mokesčiai, kurie yra susiję su akcijų ir (arba) obligacijų emisijomis už Lietuvos ribų (dvigubas ar kryžminis įtraukimas į Vertybinių popierių biržą);

14.5. paraiškos rengimo ir pateikimo išlaidos;

14.6. kitos Aprašo 13 punkte nenurodytos išlaidos.

15. Pagal šią Priemonę finansuojamos tik tinkamos finansuoti Pareiškėjo patirtos išlaidos, kurios:

15.1. pagrįstos išlaidas pagrindžiančiais dokumentais (pridėtinės vertės mokesčio sąskaitomis faktūromis, sąskaitomis faktūromis, mokėjimo nurodymais, sutartimis su atitinkamais paslaugų teikėjais ir kitais dokumentais, kuriuose yra informacijos apie suteiktas atitinkamas paslaugas ir patirtas su įtraukimu į Vertybinių popierių biržą susijusias išlaidas ir jų apmokėjimą);

15.2. patirtos po paraiškos pateikimo dienos, išskyrus atvejus, kai paraiškoje prašoma teikti pagalbą vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 1407/2013. Jei pagalba teikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 1407/2013, tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, Pareiškėjo patirtos po 2020 m. liepos 1 dienos.

16. Bendra vienam Pareiškėjui teikiama Subsidijos suma negali viršyti šių dydžių:

16.1. kai Pareiškėjo išleistos akcijos tinkamai įtrauktos į Vertybinių popierių biržą, tenkinant Aprašo 22.1 papunktyje nustatytas sąlygas, – 100 000 Eur (vieno šimto tūkstančių eurų);

16.2. kai Pareiškėjo išleistos obligacijos tinkamai įtrauktos į Vertybinių popierių biržą, tenkinant Aprašo 22.2 papunktyje nustatytas sąlygas, – 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų).

17. Kompensuojama 50 procentų patirtų tinkamų finansuoti išlaidų.

18. Tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia pagal šią Priemonę Pareiškėjui skirta Subsidija, turi būti finansuojama iš Pareiškėjo lėšų.

19. Jei pagalba teikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 1407/2013, de minimis pagalbos, suteiktos vienam Pareiškėjui, suma negali viršyti Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnyje nustatytos sumos.

20. Aprašo 11 skyriuje nustatytus reikalavimus atitinkantis Pareiškėjas turi teisę pateikti vieną paraišką gauti Subsidiją akcijoms tinkamai įtraukti į Vertybinių popierių biržą ir vieną paraišką gauti Subsidiją obligacijoms tinkamai įtraukti į Vertybinių popierių biržą.

21. Vadovaujantis Aprašo nuostatomis, suteikta valstybės pagalba gali būti sumuojama, kaip tai nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 5 straipsnyje (tuo atveju, kai valstybės pagalba teikiama pagal Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013) arba Reglamento (ES) Nr. 651/2014 8 straipsnyje (tuo atveju, kai valstybės pagalba teikiama pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014).

 

 

IV SKYRIUS

PAREIŠKĖJO, SIEKIANČIO GAUTI SUBSIDIJĄ, PRISIIMAMI ĮSIPAREIGOJIMAI

 

22. Aprašo 11 punkto reikalavimus atitinkantis Pareiškėjas, siekiantis gauti Subsidiją, privalo tinkamai įtraukti išleistas akcijas ir (arba) obligacijas į Vertybinių popierių biržą ir tenkinti šias sąlygas (toliau – Tinkamas įtraukimas į Vertybinių popierių biržą):

22.1. kai į Vertybinių popierių biržą įtraukiamos akcijos:

22.1.1. tai atliekama per 1 (vienerių) metų laikotarpį nuo INVEGOS sprendimo Pareiškėją pripažinti tinkamu gauti pagalbą, teikiamą pagal Aprašą, priėmimo dienos, kaip tai nustatyta Aprašo 31.1 papunktyje;

22.1.2. vykdant Pareiškėjo akcijų platinimą ir akcijų įtraukimą į Vertybinių popierių biržą, Pareiškėjas iki akcijų įtraukimo į Vertybinių popierių biržą arba ne vėliau kaip per 60 dienų po tokio įtraukimo nuosavo kapitalo forma yra pritraukęs ne mažesnę kaip 500 000 Eur (penkių šimtų tūkstančių eurų) sumą, kuri iki prašymo pateikimo turi būti sumokėta (įnešta) pinigais ar turtiniu įnašu;

22.2. kai į Vertybinių popierių biržą įtraukiamos obligacijos, tai atliekama per 1 (vienerių) metų laikotarpį nuo INVEGOS sprendimo Pareiškėją pripažinti tinkamu gauti pagalbą, teikiamą pagal Aprašą, priėmimo dienos, kaip nustatyta Aprašo 31.1 papunktyje.

23. Jeigu per Aprašo 22.1.1 ir 22.2 papunkčiuose nustatytą 1 (vienerių) metų laikotarpį neįvyksta vertybinių popierių Tinkamas įtraukimas į Vertybinių popierių biržą, tačiau Pareiškėjas pateikia dokumentus (parengtą prospektą (informacinį dokumentą), apmokėtas sąskaitas faktūras ar kitus tinkamus dokumentus), įrodančius, jog jis rengiasi vertybinių popierių Tinkamam įtraukimui į Vertybinių popierių biržą, INVEGA pratęsia Aprašo 22.1.1 ir 22.2 papunkčiuose nustatytą 1 (vienerių) metų laikotarpį papildomam 1 (vienerių) metų laikotarpiui. Maksimalus laikotarpis, per kurį turi būti atlikti Aprašo 22.1 ir 22.2 papunkčiuose nurodyti veiksmai, negali viršyti 2 (dvejų) metų nuo INVEGOS sprendimo Pareiškėją pripažinti tinkamu gauti pagalbą, teikiamą pagal Aprašą, priėmimo dienos, kaip nustatyta Aprašo 31.1 papunktyje.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR ADMINISTRAVIMAS

 

24. Pareiškėjas, siekdamas gauti Subsidiją, turi užpildyti paraišką, kurios forma patvirtinta INVEGOS generalinio direktoriaus įsakymu ir viešai skelbiama INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt, ir ją pateikti Aprašo 25 punkte nurodytu būdu. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba. Jei paraiška užpildyta ne lietuvių kalba, netinkamai ir (ar) ne iki galo, INVEGA priima sprendimą nevertinti paraiškos ir apie tai informuoja Pareiškėją paraiškoje nurodytu būdu per 10 darbo dienų nuo paraiškos pateikimo dienos.

25. Pareiškėjas pildo paraišką ir teikia ją INVEGAI kartu su Aprašo 27 punkte nurodytais dokumentais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos. Paraiška su dokumentais turi būti pateikta kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytu elektroniniu paštu. Siunčiami elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

26. Kitais būdais, negu nurodyta Aprašo 25 punkte, pateikta paraiška ir su ja susiję dokumentai nepriimami ir Pareiškėjas informuojamas, kad jo paraiška nebus vertinama Aprašo 24 punkte nustatyta tvarka.

27. Kartu su paraiška Pareiškėjas turi pateikti šiuos dokumentus:

27.1. Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formą F1, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“;

27.2. „Vienos įmonės“ deklaraciją pagal Ministerijos parengtą ir interneto svetainėje https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013 paskelbtą rekomenduojamą formą (tuo atveju, kai prašoma teikti pagalbą pagal Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013) arba deklaraciją dėl atitikties Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 dalies ir 6 straipsnio nuostatoms (tuo atveju, kai prašoma teikti pagalbą pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014);

27.3. Pareiškėjo pasirinkimu tarpinių finansinių ataskaitų už paskutinį praėjusį ketvirtį arba mėnesio, ėjusio prieš paraiškos pateikimą, paskutinę dieną rinkinį;

27.4. deklaraciją, kurioje nurodyta, kad Pareiškėjo vykdomoje veikloje, veiksmuose, sandoriuose nedalyvauja subjektai, kuriems pritaikytos tarptautinės sankcijos. Šios deklaracijos forma patvirtinta INVEGOS generalinio direktoriaus įsakymu ir viešai skelbiama INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt. Paraiškos vertinimo metu, vadovaujantis tik deklaracijoje pateiktais duomenimis, įvertinama Pareiškėjo atitiktis Aprašo 11.8 papunktyje nurodytai sąlygai, kad jo vykdomoje veikloje, veiksmuose, sandoriuose nedalyvauja subjektai, kuriems pritaikytos tarptautinės sankcijos.

28. Paraiškos vertinamos eilės tvarka pagal jų gavimo INVEGOJE datą ir laiką.

29. Kiekviena paraiška yra vertinama ne ilgiau kaip 20 darbo dienų. Paraiškos vertinimo terminas skaičiuojamas nuo paraiškos ir visų vertinimui reikalingų ir tinkamai užpildytų dokumentų gavimo INVEGOJE dienos. Paraiškos vertinimo terminas, atsižvelgiant į objektyvias aplinkybes (gautas ir vertinamas neįprastai didelis paraiškų kiekis; Pareiškėjas dėl prašomos pateikti trūkstamos informacijos ir (ar) dokumentų turi kreiptis į kitą (-as) instituciją (-as); kai vertinant paraišką INVEGA kreipiasi į kitas institucijas dėl informacijos pateikimo; Pareiškėjo prašymu ar sutrikus informacinių sistemų veiklai), INVEGOS vadovo sprendimu gali būti pratęstas, tačiau ne ilgesniam kaip 20 darbo dienų laikotarpiui. INVEGA, priėmusi sprendimą pratęsti paraiškos vertinimo terminą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu informuoja Pareiškėją apie pratęstą paraiškos vertinimo terminą ir nurodo paraiškos vertinimo termino pratęsimo priežastį. 

30. Paraiškos vertinimo metu INVEGA gali prašyti Pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją, duomenis ir (ar) dokumentus, išskyrus atvejus, kai trūkstamą informaciją, duomenis ir (ar) dokumentus galima patikrinti viešuose Lietuvos Respublikos valstybės ir institucijų registruose ir (ar) informacinėse sistemose. Pareiškėjas privalo pateikti prašomą informaciją, duomenis ir (ar) dokumentus per INVEGOS nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos nuo prašymo pateikti trūkstamą informaciją, duomenis ir (ar) dokumentus gavimo dienos. Jei per nurodytą terminą prašyta pateikti informacija, duomenys ir (ar) dokumentai nepateikiami, paraiška toliau nenagrinėjama ir Pareiškėjas apie tai informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo termino pateikti trūkstamą informaciją, duomenis ir (ar) dokumentus paskutinės dienos

31. Atlikusi Pareiškėjo pateiktos paraiškos vertinimą, INVEGA priima vieną iš šių sprendimų:

31.1. Pareiškėją pripažinti tinkamu gauti pagalbą, teikiamą pagal Aprašą;

31.2. Pareiškėją pripažinti netinkamu gauti pagalbą, teikiamą pagal Aprašą.

32. INVEGA, priėmusi Aprašo 31.1 papunktyje nurodytą sprendimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po sprendimo priėmimo dienos paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu informuoja Pareiškėją apie priimtą sprendimą Pareiškėją pripažinti tinkamu gauti pagalbą, teikiamą pagal Aprašą. Pagal šį sprendimą INVEGA įsipareigoja išmokėti Subsidiją, jei Pareiškėjas tinkamai įvykdys Aprašo 22 punkte nustatytas sąlygas ir pateiks Aprašo 38 punkte nurodytą prašymą. 

33. INVEGA, priėmusi Aprašo 31.2 papunktyje nurodytą sprendimą, ne vėliau kaip 5 darbo dienas po sprendimo priėmimo dienos paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu informuoja Pareiškėją apie priimtą sprendimą Pareiškėją pripažinti netinkamu gauti pagalbą, teikiamą pagal Aprašą, ir nurodo tokio sprendimo priežastį, teisinį pagrindą ir apskundimo tvarką.

34. INVEGA, priėmusi Aprašo 31.1 papunktyje nurodytą sprendimą, pateikia duomenis apie suteiktą pagalbą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui, vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1S-120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

35. INVEGA duomenis apie suteiktą pagalbą, kurie turi būti skelbiami, kaip nurodyta Aprašo 34 punkte, turi pateikti Ministerijai ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos.

36. Ministerija, vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 651/2014 9 straipsnio nuostatomis, privalomą paskelbti informaciją apie suteiktą pagalbą Europos Komisijos valstybės pagalbos skaidrumo viešos paieškos svetainėje https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/ paskelbia ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos, vadovaudamasi INVEGOS pateikta informacija.

37. INVEGA tvarko su Aprašo nuostatų įgyvendinimu susijusius paraiškoje, prašyme ir kituose pridedamuose dokumentuose pateiktus asmens duomenis (Pareiškėjo atstovo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, asmens kodas, o jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus fiziniam asmeniui jis nesuteikiamas, – gimimo data, pareigos, telefono numeris, Pareiškėjo akcijų savininko arba dalyvių, turinčio (-ių) ne mažiau kaip 25 proc. akcijų ir (ar) balsavimo teisių, ir (ar) vadovų duomenys apie Aprašo 11.5 papunktyje nurodytus apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas). Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva Nr. 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – tvarkyti asmens duomenis, kad Pareiškėjo atžvilgiu būtų galima atlikti atitinkamus su Subsidijos apskaičiavimu, skyrimu ir administravimu susijusius veiksmus. Su Aprašo nuostatų įgyvendinimu susiję asmens duomenys INVEGOJE tvarkomi ir saugomi 10 metų nuo paskutinio dokumento pagal Priemonę gavimo datos, vadovaujantis Asmens duomenų tvarkymo INVEGOJE taisyklėmis, patvirtintomis INVEGOS generalinio direktoriaus 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. B-142. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą viešai skelbiama INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt.

 

VI SKYRIUS

SUBSIDIJOS IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS

 

38. Siekdamas, kad Subsidija būtų išmokėta, Pareiškėjas, įvykdęs Aprašo 22 punkte nustatytas sąlygas, kreipiasi į INVEGĄ su prašymu. Prašymo forma, patvirtinta INVEGOS generalinio direktoriaus įsakymu, skelbiama INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt. Prašymas pateikiamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Tinkamo įtraukimo į Vertybinių popierių biržą, kaip nurodyta Aprašo 22 punkte. Kartu su prašymu turi būti pateikti šie dokumentai:

38.1. kai į Vertybinių popierių biržą įtraukiamos Pareiškėjo išleistos obligacijos, – dokumentų, įrodančių Pareiškėjo patirtas tinkamas finansuoti išlaidas, kaip tai nurodyta Aprašo 15 punkte, kopijos;

38.2. kai į Vertybinių popierių biržą įtraukiamos Pareiškėjo išleistos akcijos, – Pareiškėjo deklaracija, patvirtinanti, kad Pareiškėjas nuosavo kapitalo forma, kiek tai susiję su Tinkamu įtraukimu į Vertybinių popierių biržą, yra pritraukęs ne mažesnę kaip 500 000 Eur (penkių šimtų tūkstančių eurų) sumą, kuri iki prašymo pateikimo yra sumokėta pinigais ar turtiniu įnašu. Taip pat Pareiškėjas šiame papunktyje nurodytu atveju privalo pateikti atitinkamus lėšų pritraukimą patvirtinančius dokumentus (akcijų pasirašymo sutartį, turto įnešimo aktą, kitus lėšų pritraukimą patvirtinančius dokumentus) ir dokumentų, įrodančių Pareiškėjo patirtas tinkamas finansuoti išlaidas, kaip tai nurodyta Aprašo 15 punkte, kopijas.

39. Gavusi Pareiškėjo prašymą, INVEGA ne vėliau kaip per 30 darbo dienų patikrina Aprašo 22 punkte nustatytų sąlygų įvykdymą, atsižvelgdama į Aprašo 38 punktą, ir patirtų išlaidų tinkamumą, atsižvelgdama į Aprašo 13 ir 15 punktus, bei įvertina, ar iš už tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūrą vykdančių institucijų nėra gauta informacija dėl tarptautinių sankcijų taikymo Pareiškėjui, jo akcijų savininkui arba dalyviui (-iams), turinčiam (-iems) ne mažiau kaip 25 proc. akcijų ir (ar) balsavimo teisių, ir (arba) su juo susijusioms įmonėms, ir (arba) Pareiškėjo vykdomoje veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvaujantiems subjektams.

40. Prašymo vertinimo terminas, atsižvelgiant į objektyvias aplinkybes (gautą prašymų kiekį; Pareiškėjas dėl prašomos pateikti trūkstamos informacijos ir (ar) dokumentų turi kreiptis į kitą (-as) instituciją (-as); Pareiškėjo prašymu ar sutrikus informacinių sistemų veiklai), INVEGOS vadovo sprendimu gali būti pratęstas, tačiau ne ilgesniam kaip 20 darbo dienų laikotarpiui. Apie prašymo vertinimo termino pratęsimą Pareiškėjas informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo INVEGOS vadovo sprendimo pratęsti paraiškos vertinimo terminą priėmimo dienos.

41. Prašymo vertinimo metu INVEGA turi teisę reikalauti Pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją, duomenis ir (ar) dokumentus, pagrindžiančius Aprašo 22 punkte nustatytų sąlygų įvykdymą ir patirtų išlaidų tinkamumą. Pareiškėjas privalo pateikti šiuos dokumentus per Aprašo 30 punkte nustatytą terminą.

42. Baigusi prašymo vertinimą, INVEGA priima sprendimą skirti Subsidiją arba neskirti Subsidijos Pareiškėjui.

43. Apie INVEGOS priimtą sprendimą skirti Subsidiją arba neskirti Subsidijos Pareiškėjas informuojamas prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu per 5 darbo dienas nuo INVEGOS sprendimo priėmimo dienos.

44. Subsidija Pareiškėjui yra išmokama per 20 darbo dienų nuo INVEGOS sprendimo skirti Subsidiją priėmimo dienos.

45. Subsidiją gavusių Pareiškėjų sąrašas, kuriame nurodytos išmokėtos Subsidijų sumos, skelbiamas INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt per 20 darbo dienų nuo INVEGOS sprendimo išmokėti Subsidiją priėmimo dienos.

46. Tuo atveju, kai lėšos buvo nepagrįstai išmokėtos ir (arba) panaudotos, INVEGA priima sprendimą dėl privalomų grąžinti lėšų. Šis sprendimas laikomas pagrindu iš Pareiškėjo susigrąžinti lėšas. Sprendimas dėl privalomų grąžinti lėšų susigrąžinimo priimamas, jeigu:

46.1. Pareiškėjas:

46.1.1. paraiškoje ir (arba) prašyme pateikė klaidingą su Subsidijos gavimu susijusią informaciją, duomenis ir (ar) dokumentus ir (arba)

46.1.2. gavo didesnę sumą, nei, vadovaujantis Aprašo nuostatomis, priklausanti pagalba; ir (arba)

46.1.3. jo akcijų savininko arba dalyvių, turinčio (-ių) ne mažiau kaip 25 proc. akcijų ir (ar) balsavimo teisių, vadovas iki prašymo pateikimo yra pripažintas kaltu dėl ekonominio finansinio pobūdžio nusikalstamos veikos; ir (arba)

46.1.4. paaiškėjo Aprašo 11.8 papunktyje nurodytos aplinkybės;

46.2. Tarybos reglamente (ES) 2015/1589 nustatyta tvarka Europos Komisija priima sprendimą įpareigoti valstybę narę imtis visų priemonių, kurios būtinos, kad valstybės pagalba būtų išieškota iš Pareiškėjo.

47. Esant Aprašo 46 punkte nurodytoms aplinkybėms, Pareiškėjas privalo grąžinti visą neteisėtai ir (arba) nepagrįstai gautą Subsidiją su palūkanomis, kaip nustatyta Tarybos reglamente (ES) 2015/1589.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

48. Už paraiškoje ir kartu su paraiška bei prašyme ir kartu su juo pateiktos informacijos, duomenų ir (ar) dokumentų teisingumą atsako Pareiškėjas.

49. Už paraiškų vertinimą, sprendimus, nurodytus Aprašo 31 punkte, sprendimus, nurodytus Aprašo 42 punkte, lėšų išmokėjimą ir jų apskaitą, neteisėtai ir (arba) nepagrįstai išmokėtų lėšų susigrąžinimą atsako INVEGA.

50. INVEGOS sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui.

 

____________________________

part_36b6d81bbcdd4971b7619aade3a28453_end