RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR JO TEIKĖJŲ VEIKLOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. lapkričio 5 d. Nr. T-363

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 37 straipsnio 6 punktu, Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-342 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodikos patvirtinimo“, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                              Antanas Čepononis

 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

2020 m. lapkričio 5 d.

sprendimu Nr. T-363

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR JO TEIKĖJŲ VEIKLOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Radviliškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) paskirtis yra padėti neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykloms ir kitiems neformaliojo vaikų švietimo teikėjams (įstaigoms, įmonėms ir laisviesiems mokytojams, organizacijoms, kuriems neformalusis vaikų švietimas (toliau – NVŠ) nėra pagrindinė veikla) (toliau – NVŠ teikėjai), savininko teises ir pareigas įgyvendinančioms institucijoms (dalyvių susirinkimams) užtikrinti neformaliojo vaikų švietimo programų kokybę.

2. Aprašas reglamentuoja šių NVŠ kokybės užtikrinimo elementų taikymą: NVŠ stebėseną, veiklos kokybės įsivertinimą ir išorinį vertinimą.

 

II SKYRIUS

NVŠ stebėsena

 

3. NVŠ stebėsenos tikslas – nustatyti NVŠ būklę, analizuoti, prognozuoti jos kaitą bei vertinti vykdomų priemonių įtaką NVŠ tikslams ir švietimo strateginiams tikslams pasiekti, taip pat planuoti galimas priemones kokybei gerinti.

4. NVŠ teikėjai kiekvienais metais iki spalio 1 d. į Mokinių registrą, Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registrą, Švietimo valdymo informacinę sistemą suveda atitinkamus NVŠ teikėjo duomenis pagal Aprašo 1 priedą.

5. NVŠ stebėsena vykdoma vadovaujantis Aprašo 1 priedu. NVŠ ir FŠPU rodikliai vertinami atsižvelgiant į kiekvienų metų spalio 1 d. duomenis. Duomenys kaupiami švietimo valdymo informacinėje sistemoje (toliau – ŠVIS) ir yra prieinami viešai. Vadovaujantis šias duomenimis, analizuojama, kaip įgyvendinami strateginiai tikslai, Lietuvos Respublikos programos rodikliai, planuojamos būtinos intervencijos.

 

III SKYRIUS

NVŠ TEIKĖJŲ VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS IR IŠORINIS VERTINIMAS

 

6. Įsivertinimas ir išorinis vertinimas vykdomas šiose srityse: ugdymo pasiekimai ir pažanga, ugdymo organizavimas, ugdymo aplinka, lyderystė ir vadyba. Jos vertinamos pagal Aprašo 2 priede pateiktą Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų veiklos kokybės rodiklių įsivertinimo ir išorinio vertinimo rezultatų formą.

7. NVŠ teikėjai veiklos įsivertinimą atlieka kasmet pagal Aprašo 2 priede pateiktą formą.

8. Išorinis NVŠ teikėjų vertinimas (toliau – NVŠ išorinis vertinimas) vykdomas po teikėjų įsivertinimo pagal Aprašo 2 priedą ne rečiau kaip kas 5-eri metai.

9. Pirmą kartą NVŠ išorinis vertinimas atliekamas pagal visus Aprašo 2 priede nurodytus kokybės rodiklius. Vertinant pakartotinai, gali būti atliekamas vienos ar kelių sričių išorinis vertinimas ar vertinama pagal tikslingai pasirinktus rodiklius.

 

IV SKYRIUS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ IŠORINIO VERTINIMO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 

10. NVŠ teikėjų išorinį vertinimą organizuoja Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

11. NVŠ teikėjų išoriniam vertinimui atlikti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius:

11.1. parengia NVŠ teikėjų išorinio vertinimo planą;

11.2. informuoja ir konsultuoja NVŠ teikėjų išoriniame vertinime dalyvaujančius asmenis;

11.3. analizuoja NVŠ teikėjų įsivertinimo ir išorinio vertinimo išvadas;

11.4. koordinuoja veiklos tobulinimo planų įgyvendinimą, inicijuoja gerosios patirties sklaidą;

11.5. stebi, konsultuoja ir analizuoja NVŠ teikėjų pažangą;

11.6. organizuoja pakartotinį išorinį vertinimą po vienerių metų, jeigu išorinio vertinimo metu bent viena veiklos sritis įvertinta žemu lygiu. Vertinant pakartotinai, gali būti atliekamas vienos ar kelių sričių išorinis vertinimas ar vertinama pagal tikslingai pasirinktus rodiklius;

11.7. NVŠ teikėjų, kurių veiklos kokybė įvertinta, sąrašą ir kiekvieno NVŠ teikėjo kokybės vertinimo išvadas pagal Aprašo 4 priedą per 10 darbo dienų pateikia Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui.

12. NVŠ teikėjų išoriniam vertinimui atlikti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorius (toliau – Administracijos direktorius) NVŠ teikėjams vertinti iš savivaldybės specialistų, NVŠ konsultantų, švietimo įstaigų atstovų sudaro 3–5 narių išorinio vertinimo grupę (toliau – Vertinimo grupė), kurioje mažiausiai vienas narys (grupės vadovas) yra išorės vertintojas, įgijęs NVŠ kokybės vertinimo kompetenciją NVŠ vertintojų mokymuose.

13. Išoriniame vertinime dalyvaujantis NVŠ teikėjas:

13.1. gavęs pranešimą apie planuojamą išorinį vertinimą, informuoja NVŠ teikėjo bendruomenę;

13.2. supažindina bendruomenę su išorinio vertinimo paskirtimi, organizavimo tvarka;

13.3. ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki išorinio vertinimo pradžios išorinio vertinimo koordinatoriui elektroniniu paštu išsiunčia parengtą įsivertinimo medžiagą;

13.4. pateikia grupės vadovui išoriniam vertinimui reikalingus dokumentus ir kitą informaciją;

13.5. sudaro sąlygas NVŠ teikėjo bendruomenei ir Vertinimo grupei bendradarbiauti;

13.6. sudaro sąlygas Vertinimo grupės nariui stebėti ugdymo procesą ir kitas veiklas;

13.7. pateikia ugdymo procesą stebėsiančiam Vertinimo grupės nariui trumpą kontekstinę informaciją apie veiklą (temą ir uždavinius), grupės ugdytinius (gabius, specialiųjų ugdymosi poreikių ir kitus mokinius) ir kitą mokytojo nuožiūra svarbią informaciją.

14. Išorinio vertinimo koordinatorius:

14.1. ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki išorinio vertinimo pradžios vertinimo grupės nariams elektroniniu paštu išsiunčia vertinamo NVŠ teikėjo parengtą įsivertinimo medžiagą;

14.2. derina vertinamojo vizito laiką, darbo sąlygas;

14.3. padeda organizuoti susitikimus su atrinktomis grupėmis;

14.4. gali būti Vertinimo grupės nariu.

15. Vykdydami išorinį vertinimą, Vertinimo grupės nariai vadovaujasi Aprašo 3 priede nustatytais Neformaliojo vaikų švietimo veiklos kokybės išorės vertinimo etikos principais.

16. Išorinį NVŠ teikėjų vertinimą vykdo išorės Vertinimo grupė:

16.1. Vertinimo grupės vadovas:

16.1.1. organizuoja ir koordinuoja vertintojų komandos darbą;

16.1.2. kasdien supažindina NVŠ teikėjus su išorės Vertinimo grupės įžvalgomis, aptaria tolesnę vertinimo eigą;

16.1.3. paskutinę vertinimo dieną NVŠ teikėjui ir vertinamo NVŠ teikėjo bendruomenei pristato išorės Vertinimo grupės pirmines išvadas – ne mažiau kaip 5 NVŠ teikėjo stipriųjų veiklos aspektų ir ne daugiau kaip 3 tobulintinus veiklos aspektus;

16.1.4. per 10 darbo dienų nuo paskutinės išorės vertinimo dienos pagal Aprašo 2 priedą pateikia NVŠ teikėjo išorinio vertinimo rezultatus ir pagal Aprašo 4 priedą parengia galutinę išorinio vertinimo išvadą, kurią pateikia Radviliškio rajono savivaldybės administracijai ir NVŠ teikėjui;

16.1.5. pateikia siūlymus NVŠ teikėjui NVŠ kokybei gerinti ir, jei reikia, siūlo savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai (dalyvių susirinkimui) ar jos įgaliotai institucijai numatyti pagalbos priemones, padėsiančias NVŠ teikėjui gerinti veiklos kokybę;

16.2. išorinio Vertinimo grupės nariai:

16.2.1. analizuoja išorinio vertinimo koordinatoriaus pateiktus įsivertinimo dokumentus, kitą su vertinimu susijusią informaciją;

16.2.2. dalyvauja NVŠ teikėjo vertinimo vizite;

16.2.3. vertinimo metu veda pokalbius su vaikais, tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, vadovais, renka duomenis pagal neformaliojo švietimo mokyklų veiklos rodiklius;

16.2.4. vertina Vertinimo grupės vadovo paskirtas veiklos sritis;

16.2.5. veiklą įvertina pagal 3 lygių skalę;

16.2.6. išorinio vertinimo rezultatus fiksuoja Aprašo 2 priede nustatytoje formoje;

16.2.7. stebi ugdymo procesą, stebėjimo metu surinktus duomenis fiksuoja protokole, nurodydami stebėjimo laiką ir rezultatus (išvadas);

16.2.8. kasdien Vertintojų grupės susitikimuose pristato savo pastebėjimus ir įžvalgas apie stebėtų veiklos sričių stipriuosius ir tobulintinus aspektus, juos apibendrina;

16.2.9. baigiantis vertinimui susitaria dėl vertinimo išvadų – ne mažiau kaip 5 mokyklos veiklos stipriųjų ir ne daugiau kaip 3 tobulintinų veiklos aspektų;

16.2.10. per 5 darbo dienas pateikia NVŠ teikėjo išorinio vertinimo rezultatus (pagal paskirtas sritis) ir vertinimo ataskaitos dalį Vertinimo grupės vadovui.

17. NVŠ teikėjas, gavęs išorinio vertinimo rezultatus ir kokybės vertinimo išvadą:

17.1. su rezultatais ir išvadomis per 10 darbo dienų supažindina bendruomenę;

17.2. apie atliktą išorinį vertinimą viešai skelbia informaciją savo ir savivaldybės tinklalapyje;

17.3. parengia veiklos tobulinimo planą ir įgyvendinimo priemones ir pateikia Radviliškio rajono savivaldybės administracijai;

17.4. panaudoja įsivertinimo ir išorinio vertinimo rezultatus planuodamas ir tobulindamas NVŠ ir / ar FŠPU veiklą.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. NVŠ teikėjas, kurio savininkė (viena iš dalininkų) nėra valstybė ar savivaldybė, į NVŠ teikėjų išorinio vertinimo planą gali būti įtraukiamas Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus siūlymu arba savininko prašymu.

19. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius turi teisę inicijuoti išorinio vertinimo NVŠ teikėjų sąrašo pakeitimą.

20. Išorinis vertinimas gali būti atšauktas arba pakeista jo data atsiradus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.

21. Už Aprašo įgyvendinimą ir kontrolę yra atsakingas Administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

 

Radviliškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

Savivaldybių neformaliojo vaikų švietimo rodikliai

 

 

Eil. Nr.

 

Neformaliojo vaikų švietimo rodiklio pavadinimas

NVŠ rodiklio paskirtis

Rodiklio skaičiavimo

               aprašymas

Rodiklio duomenų šaltinis

1.

Tikslinėmis valstybės neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) lėšomis pasinaudojančių mokinių procentas

Prieinamumo

Mokinių, gaunančių NVŠ tikslines valstybės lėšas, procentas nuo bendro  savivaldybėje pagal bendrojo ugdymo programas besimokančių mokinių skaičiaus

Mokinių registras (toliau – MR)

2.

Savivaldybės lėšomis finansuojamose NVŠ programose dalyvaujančių mokinių procentas

Prieinamumo

Mokinių, dalyvaujančių NVŠ programose, finansuojamose savivaldybės lėšomis, procentas nuo bendro visų savivaldybėje pagal bendrojo ugdymo programas besimokančių mokinių skaičiaus

MR

3.

Bendrojo ugdymo mokyklų vykdomas NVŠ programas lankančių mokinių procentas

Prieinamumo

Mokinių, lankančių bendrojo ugdymo mokyklų vykdomas NVŠ programas, procentas nuo bendro visų savivaldybėje pagal bendrojo ugdymo programas besimokančių mokinių skaičiaus

MR

4.

Formalųjį švietimą papildančio ugdymo (toliau – FŠPU) programose dalyvaujančių mokinių procentas

Prieinamumo

Mokinių, dalyvaujančių FŠPU programose, procentas nuo bendro visų savivaldybėje pagal bendrojo ugdymo programas besimokančių mokinių skaičiaus

MR

5.

FŠPU programą baigusių mokinių procentas

Kokybės

Visą FŠPU programą baigusių mokinių procentas nuo bendro mokinių, besimokančių pagal FŠPU programas, savivaldybėje skaičiaus

MR

6.

NVŠ ir FŠPU programose dalyvaujančių mokinių procentas pagal klases:

1–4,

5–8,

9–12.

Prieinamumo

NVŠ ir FŠPU programose dalyvaujančių 1–4, 5–8, 9–12 klasių mokinių procentas nuo visų NVŠ ir FŠPU programas savivaldybėje lankančių mokinių skaičiaus

MR

7.

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ir dalyvaujančių NVŠ ir FŠPU programose, procentas

Prieinamumo

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ir dalyvaujančių NVŠ ir FŠPU programose, procentas nuo bendro savivaldybėje besimokančių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, skaičiaus

MR

8.

Savivaldybės NVŠ ir FŠPU lėšos ugdymo reikmėms, tenkančios vienam savivaldybės mokiniui

Prieinamumo

Visos savivaldybės NVŠ ir FŠPU skiriamų lėšų ir mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, santykis

MR,

Savivaldybių apklausa

9.

Mokinių, dalyvavusių vasaros stovyklose, procentas

Prieinamumo

Mokinių, dalyvavusių vasaros stovyklose, procentas nuo visų savivaldybėje besimokančių mokinių skaičiaus

Savivaldybių apklausa

10.

Mokinių, dalyvaujančių NVŠ ir FŠPU programose, išskyrus muzikos ir sporto krypties programas, procentas

Įvairovės

Mokinių, dalyvaujančių kitų krypčių, nei muzikos ir sporto NVŠ ir FŠPU programose, procentas nuo visų krypčių NVŠ ir FŠPU programas savivaldybėje lankančių mokinių skaičiaus

MR

11.

Bendras NVŠ ir FŠPU programų krypčių skaičius savivaldybės įsteigtose NVŠ mokyklose

Įvairovės

Skaičiuojamas NVŠ ir FŠPU programų krypčių skaičius NVŠ mokyklose, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybė

Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registras (toliau – KTPRR)

12.

NVŠ ir FŠPU programų, vykdomų bet kurio švietimo teikėjo savivaldybėje, krypčių skaičius

Įvairovės

Skaičiuojamas bendras NVŠ ir FŠPU programų krypčių skaičius savivaldybėje

KTPRR

13.

Savivaldybių, kuriose  vertinama NVŠ kokybė, skaičius

Kokybės

Rodiklio reikšmė 1, jei savivaldybėje veikia NVŠ kokybės užtikrinimo mechanizmai

Švietimo valdymo informacinė sistema

 

______________________

 

Radviliškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Neformaliojo vaikų švietimo kokybės rodiklių įsivertinimo ir išorinio vertinimo rezultatų pildymo forma)

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO KOKYBĖS RODIKLIŲ ĮSIVERTINIMO IR IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI

 

 

RODIKLIS

 

 

RODIKLIO ASPEKTAI

 

RODIKLIO ĮSIVERTINIMO / VERTINIMO PAGRINDIMAS

I.          UGDYMO PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS SRITIS

 

1. Ugdymosi tikslai, pasiekimai ir jų vertinimas*

 

1.1. Ugdomos vaikų bendrosios ir dalykinės (profesinės) kompetencijos.

1.2. Vaikai ir tėvai žino planuojamus ugdymo tikslus.

1.3. Teikėjas naudoja individualios vaiko pažangos, pasiekimų atpažinimo ir pažangos vertinimo sistemą.

1.4. Vaikui, baigusiam neformaliojo vaikų švietimo programą, išduodamas pažymėjimas, kuriame nurodomos jo įgytos kompetencijos.

(Įsivertinimo pagrindimas)
Apibendrinamąjį įvertinimą rekomenduojama išreikšti trimis lygiais: aukštas, vidutiniškas, žemas.

Lygių paaiškinimai:

aukštas – geras, puikus, pasižymintis dideliu kiekiu, intensyvus;

vidutiniškas – turintis tam tikrų ypatybių nei daug, nei mažai;

žemas – prastas, menkas, nedidelio kiekio, nepasiekiantis įprasto lygio.

(Vertinimo pagrindimas)
Apibendrinamąjį įvertinimą rekomenduojama išreikšti trimis lygiais (aukštas / vidutiniškas / žemas)

2. Asmenybės augimas, siejant ugdymą su gyvenimu *

2.1. Vaikas geba išsikelti asmeninius tikslus, įgyja naujų gebėjimų bei vertybinių nuostatų.

2.2. Ugdymo procesas planuojamas taip, kad vaikas galėtų pasidžiaugti savo pasiekimais, gebėtų įveikti nesėkmes.

 

 

3. Grįžtamasis ryšys *

3.1. Teikėjas reguliariai planuoja ir vykdo refleksijas su vaiku apie ugdymo(si) eigą, pasiekimus bei pažangą.

3.2. Teikėjas reguliariai aptaria vaiko ugdymo(si) eigą, pasiekimus bei pažangą su tėvais (globėjais / rūpintojais).

 

 

II.        UGDYMO ORGANIZAVIMO SRITIS

4. Mokytojo kvalifikacija ir nuolatinis tobulėjimas *

1.   4.1. Mokytojų kvalifikacija atitinka teisės aktuose numatytus reikalavimus.

4.2. Mokytojai tikslingai tobulina bendrąsias ir specialiąsias (dalykines ir didaktines) kompetencijas.

 

 

5. Veiklų prieinamumas

 

5.1. Nuolat vertinamas ugdymo paslaugų poreikis, koreguojama paslaugų pasiūla, užtikrinamas jų teritorinis prieinamumas.

5.2. Sudarytos ugdymo galimybės vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, socialinę atskirtį patiriantiems ar rizikos grupės vaikams.

5.3. Taikoma aiški ir lanksti paslaugų kainodara.

5.4. Reguliariai atnaujinama ir pateikiama išsami informacija apie teikiamas švietimo paslaugas.

 

 

6. Ugdymo programa ir ugdymo planas*

6.1. Ugdymo programa / planas yra nuosekli /-us ir logiška / -as, parengta / -as vadovaujantis teisės aktais.

6.2. Ugdymo programos / planai atnaujinamos / -i ar koreguojamos / -i atsižvelgiant į kintančius poreikius.

6.3. Ugdymo programoje / plane numatytose veiklose vyrauja aktyvūs (įtraukiantys) ugdymo metodai.

 

 

7. Personalo vadyba

7.1. Mokytojų kaita vykdoma tiek, kiek būtina užtikrinti ugdymo poreikius.

7.2. Aiški tvarka ir procedūros dėl mokytojų pavadavimo, darbuotojų paieškos ir įdarbinimo.

7.3. Veikia darbuotojų motyvavimo ir kvalifikacijos tobulinimo skatinimo sistema, sudaromos sąlygos nuolatiniam mokytojų bendrųjų kompetencijų ugdymui.

7.4. Veikia mechanizmai, užtikrinantys personalo patirties perdavimą ir potencialo panaudojimą.

7.5. Įstaigoje darbuotojai jaučiasi gerai, mikroklimatas teigiamas.

 

 

8. Bendradarbiavimas ir bendravimas

8.1. NVŠ teikėjai įtraukia bendruomenę, ypač tėvus (globėjus, rūpintojus), į veiklų planavimą.

8.2. NVŠ teikėjas yra atviras bendradarbiavimui su kitais partneriais.

8.3. Kartu su bendruomenės nariais nustatomas ugdymo priemonių, edukacinių aplinkų kūrimo poreikis.

8.4. Bendruomenė turi galimybę vertinti ugdymo paslaugų kokybę ir teikti pasiūlymus jai užtikrinti.

 

 

9. Ugdymo individualizavimas *

9.1.  Mokytojas skatina ugdytinius išsikelti asmeninius tikslus ir atpažinti pažangą jų siekiant.

9.2.  NVŠ teikėjas turi, vykdo, pritaiko programas, pritaikytas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.

9.3.  Ugdymo procesas yra individualizuotas ir lankstus, esant tam tikroms situacijoms gali vykti ne pagal išankstinį planą, tačiau veiklos dera su planuotu turiniu.

 

 

III.       UGDYMO(SI) APLINKOS SRITIS

10. Fizinė ugdymo(si) aplinka ir priemonės *

10.1.  Ugdymo erdvės yra saugios.

10.2.  NVŠ teikėjas turi ugdymo programų specifikai pritaikytas aplinkas. Jei patalpose vykdomos kelios programos, erdvės lengvai pritaikomos pagal programos specifiką.

10.3.  Ugdymui organizuoti turima reikalinga įranga ir priemonės, kurios atitinka programos turinį ir ugdytinių amžių.

10.4.  Patalpos pritaikytos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

10.5.  Įrengtos poilsio ir bendravimo zonos.

10.6.  Vaikai patys dalyvauja kuriant ugdymo aplinką.

 

 

11. Psichologinė aplinka *

11.1.  Kuriama ir palaikoma vaiko emocinį ir intelektualinį ugdymą skatinanti aplinka.

11.2.  Vaikų, mokytojų ir vadovų tarpusavio santykiai grindžiami pagarba ir pasitikėjimu.

11.3.  Vaikas turi galimybę rodyti iniciatyvą, jaučiasi saugus ir pasitikintis savimi bei kitais, gali išreikšti savo nuomonę.

 

 

IV.       LYDERYSTĖS IR VADYBOS SRITIS

12. Vizija, misija, tikslai

12.1.  Teikėjo misija, vizija, filosofija ir tikslai atliepia nacionalinius ir savivaldybės strateginius dokumentus bei teisės aktus, reglamentuojančius NVŠ nuostatas.

12.2.  Darbuotojai žino veiklos tikslus, pripažįsta ir prisiima atsakomybę už jų įgyvendinimą.

 

 

13. Duomenimis grįstas sprendimų priėmimas

13.1.  Tyrimų, anketų, į(si)vertinimo ir kt. duomenys naudojami veikloje, remiantis jais tobulinamos ir kuriamos naujos ugdymo programos, gerinama jų kokybė.

13.2.  Duomenys naudojami tobulinant NVŠ teikėjo strategiją, metinius veiklos ir ugdymo planus.

13.3.  NVŠ teikėjo biudžetas ir materialiniai ištekliai tvarkomi skaidriai ir tikslingai, laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų.

 

 

 

Pastaba.  *(žvaigždute) pažymėti rodikliai yra privalomi, kiti – pasirenkami.

 

Radviliškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO KOKYBĖS IŠORĖS VERTINTOJŲ ETIKOS PRINCIPAI

 

 

1. Išorės vertintojai savo pareigas atlieka sąžiningai, savo vertinimus grindžia faktais, vengia nepagrįsto faktų interpretavimo.

2. Išorės vertintojai nešališki ir objektyvūs, jų vertinimo ataskaitoje pateikiamos tiek stipriosios, tiek silpnosios vertinamo NVŠ teikėjo pusės.

3.  Išorės vertintojai nėra ugdymo proceso dalyviai.

4. Išorės vertintojų priimti, užfiksuoti ir ataskaitoje pateikti vertinimai priimami kolektyviai, bendrai susitarus, neišskiriant kurio nors vieno nario nuomonės.

5. Išorės vertintojai išlaiko pagarbą žmogui ir jo pasirinkimams religiniais, rasiniais, nacionaliniais, socialinės padėties ir kitais panašiais klausimais; susilaiko nuo savo nuomonės reiškimo viešai apie konkrečių NVŠ teikėjų išorinio vertinimo eigą ir rezultatus.

6. Išorės vertintojai vengia viešų ir privačių interesų konflikto, neatstovauja savo, savo šeimos, giminaičių, draugų ir kitų asmenų interesams, vertindami konkretų NVŠ teikėją. Jei dėl išorės vertintojų ir vertinamo NVŠ teikėjo buvusių ar esamų veiklų galimas interesų konfliktas, jie privalo nurodyti savo ir asmenų, susijusių su jais santuokos, artimosios giminystės ryšiais, interesus ir atvejus.

7.  Išorės vertintojai pirmiausia paiso vertinamo NVŠ teikėjo interesų ir stengiasi sumažinti išorinio vertinimo proceso sukeliamą įtampą.

8.  Išorės vertintojai saugo visų duomenų konfidencialumą, o visą vertinimo metu gautą medžiagą ir informaciją naudoja tik vertinimo tikslais ir neskleidžia jos nei vertinamo NVŠ teikėjo atstovams, nei kitiems suinteresuotiems asmenims.

9.  Išorės vertintojai negali priimti dovanų ir kitokių prielankumo ženklų ar paslaugų, jeigu tai daroma siekiant paveikti išorinio vertinimo rezultatus.

 

 

Pastaba.  Etikos principų laikymasis privalomas visiems išorės vertinimo grupės nariams.

 

___________________

 

Radviliškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Neformaliojo vaikų švietimo teikėjo kokybės vertinimo išvados forma)

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJO KOKYBĖS VERTINIMO

IŠVADA

 

(Visas švietimo teikėjo pavadinimas)

 

 

Stiprieji veiklos rodikliai ir / ar jų aspektai

 

 

Tobulintini veiklos rodikliai ir / ar jų aspektai

1.

 

1.

2.

 

2.

3.

 

3.

4.

 

 

5.

 

 

 

 

_____________________________