LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ, ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMO NR. XI-1491 4, 6, 17, 24, 33, 34, 40, 44 IR 54 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m. kovo 17 d. Nr. XIV-956

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 25 dalį ir ją išdėstyti taip:

25. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme, Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose.“

 

2 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Perkančioji organizacija turi teisę neleisti pirkimuose dalyvauti tiekėjams, kurie nėra registruoti (jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) valstybėje narėje, ar neleisti tiekėjams pasitelkti tokių subrangovų, prekių subtiekėjų, paslaugų subteikėjų (toliau – subrangovai) ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi. Ši informacija nurodoma pirkimo dokumentuose.

 

3 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Perkančioji organizacija, atlikdama mažos vertės pirkimus, vadovaujasi šio įstatymo I skyriuje (išskyrus šio įstatymo 12 straipsnį), 33, 34 straipsniuose (išskyrus 34 straipsnio 1 dalį), 35, 36, 37, 40, 43, 47, 48 straipsniuose, 52 straipsnio 4, 5, 6, 8 dalyse ir IV skyriuje nustatytais reikalavimais. Mažos vertės pirkimai atliekami pagal perkančiosios organizacijos patvirtintas taisykles. Perkančiosios organizacijos taisyklėse gali būti nustatyta atvejų, kai perkančioji organizacija tiekėjams nenustato kvalifikacijos reikalavimų, išskyrus atvejus, kai perkamos prekės ar paslaugos, kurių objektų BVPŽ kodai nurodomi Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše.“

 

4 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 24 straipsnio 2 dalį nauju 27 punktu:

27) informacija apie tai, kad, jeigu pirkimo metu bus atliekama patikra dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, tiekėjas turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus;“.

2. Buvusį 24 straipsnio 2 dalies 27 punktą laikyti 28 punktu.

 

5 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 33 straipsnį 9 dalimi:

9. Mobilizacijos, karo, nepaprastosios padėties atveju ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė, įvertinusi riziką, kad veiksniai, dėl kurių buvo ar gali būti paskelbta mobilizacija, įvesta karo ar nepaprastoji padėtis, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, yra priėmusi sprendimą dėl šios nuostatos taikymo, perkančioji organizacija gali atmesti paraišką ar pasiūlymą, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

1) tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, registruoti Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

2) tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;

3) prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų;

4) Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų;

5) perkančioji organizacija turi kompetentingų institucijų informacijos, kad šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti subjektai turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui.“

2. Papildyti 33 straipsnį 10 dalimi:

10. Perkančioji organizacija, tikrindama paraiškos ar pasiūlymo atitiktį šio straipsnio 9 dalies 1 ir 2 punktų reikalavimams, iš tiekėjo reikalauja Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 12 dalyje nurodytų dokumentų.“

 

6 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 34 straipsnio 2 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) tiekėjas, jo subrangovas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, gamintojas ar juos kontroliuojantis asmuo (įskaitant jų teikiamų paslaugų, tiekiamų prekių, įrangos ypatybes) nėra patikimas ar kelia grėsmę nacionaliniam ar kitos valstybės narės saugumui;“.

2. Pakeisti 34 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Perkančioji organizacija, pirkimo dokumentuose reikalaudama, kad tiekėjas ar jo subrangovas įrodytų, jog šio straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodytų aplinkybių nėra, pirkimų, susijusių su įslaptinta informacija, atvejais kaip įrodymą priima tiekėjo patikimumo pažymėjimą, įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, apsaugos reikalavimų atitiktį patvirtinančią pažymą ar tiekėjo leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. Perkančioji organizacija visais atvejais gali laikyti, kad tiekėjas, jo subrangovas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, gamintojas ar juos kontroliuojantis asmuo nėra patikimas ar kelia grėsmę nacionaliniam ar kitos valstybės narės saugumui, jeigu ji gauna kompetentingų institucijų pateiktą tai patvirtinančią informaciją. Informaciją, reikalingą įvertinti, ar tiekėjas, jo subrangovas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, gamintojas ar juos kontroliuojantis asmuo kelia grėsmę nacionaliniam ar kitos valstybės narės saugumui, pagal perkančiosios organizacijos kreipimąsi teikia kompetentingos institucijos, vadovaudamosi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nurodytais patikros dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams vertinimo kriterijais. Perkančiųjų organizacijų, veikiančių gynybos srityje, atliekamiems pirkimams atitikties nacionalinio saugumo interesams vertinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

 

7 straipsnis. 40 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 40 straipsnį 9 dalimi:

9. Perkančioji organizacija, atlikdama prekių ar paslaugų pirkimus, kurių objektų BVPŽ kodai nurodomi Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše, laiko, kad prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai:

1) techninės ar programinės įrangos tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar gamintojas bei juos kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, gamintojas ar juos kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse;

2) techninės ar programinės įrangos priežiūra ar palaikymas būtų vykdomas iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

2. Papildyti 40 straipsnį 10 dalimi:

10. Perkančioji organizacija, tikrindama tiekėjo pasiūlymo atitiktį šio įstatymo 40 straipsnio 9 dalies reikalavimams, iš tiekėjo reikalauja šių dokumentų:

1) jeigu techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantis asmuo, tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, arba gamintojas ar juos kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, pateikiama juridinio asmens vadovo patvirtinta juridinio asmens steigimo dokumentų kopija, Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su istorija arba atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentai;

2) jeigu techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantis asmuo, tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, arba gamintojas ar juos kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo, pateikiama jo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopija, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopija ir pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentai.“

 

8 straipsnis. 44 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 44 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) pažymėjimus ar dokumentus, įrodančius prekės ar jos sudedamųjų dalių kilmę ar kad dalyvio tiekimo grandinės organizavimas ir išdėstymas leis dalyviui laikytis perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nustatytų tiekimo patikimumo reikalavimų, ir dalyvio pasižadėjimą užtikrinti, kad galimi tiekimo grandinės organizavimo ir išdėstymo pokyčiai pirkimo sutarties vykdymo metu neturės neigiamos įtakos šių reikalavimų laikymuisi;“.

2. Papildyti 44 straipsnį 3 dalimi:

3. Perkančioji organizacija pirkimo sąlygose gali nustatyti draudimą siūlyti prekes ar paslaugas, jų dalis, komponentus ir (arba) jų mazgus, kurie yra pagaminti Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose.“

 

9 straipsnis. 54 straipsnio pakeitimas

Papildyti 54 straipsnio 1 dalį 4 punktu:

4) paaiškėjo šio įstatymo 33 straipsnio 9 dalyje nurodytos aplinkybės.“

 

 

10 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2, 4 dalis ir šio įstatymo 5, 9 straipsnius, įsigalioja 2022 m. balandžio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir perkančiosios organizacijos iki 2022 m. kovo 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos pirkimų procedūros tęsiamos pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusias Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo nuostatas, išskyrus šio straipsnio 4 dalies nuostatas.

4. Iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtoms pirkimo procedūroms, sudarytoms pirkimo ir preliminariosioms sutartims taikomos šio įstatymo 5 ir 9 straipsniuose išdėstytos Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 33 straipsnio 9 ir 10 dalių ir 54 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatos.

5. Perkančiosios organizacijos iki 2025 m. sausio 1 d. gali įsigyti techninės ar programinės įrangos, kuri yra įsigyta iki 2022 m. balandžio 1 d., priežiūros ar palaikymo paslaugas, taikydamos iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusias Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 40 straipsnio nuostatas.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda