LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŠEIMYNŲ ĮSTATYMO NR. XI-681 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. birželio 28 d. Nr. XIII-1347

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Šeimynos dalyviams garantuojamos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintoje Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikoje nustatytos išlaikymo pajamos, kurios negali būti mažesnės negu 1,1637 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydžio, nepriklausomai nuo šeimynoje globojamų (rūpinamų) vaikų skaičiaus.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2018 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė