Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. LAPKRIČIO 4 D. NUTARIMO NR. 1226 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gegužės 26 d. Nr. 385

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 21 straipsnio 11 dalimi ir 3 dalies 1 punktu ir atsižvelgdama į nepalankią epideminę COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) situaciją Lietuvos Respublikos teritorijoje, sveikatos apsaugos ministro teikimą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos 2020 m. lapkričio 4 d. pasiūlymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Paskelbti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje karantiną ir patvirtinti karantino režimą.

2. Nustatyti šias judėjimo per šalies sieną sąlygas:

2.1. Laikinos valstybės sienos kirtimo nutraukimo ir (ar) apribojimo sąlygos:

2.1.1. Nutraukiamas vykimas per šiuos sienos perėjimo punktus:

2.1.1.1. Ramoniškiai–Pograničnyj;

2.1.1.2. Nida–Morskoje;

2.1.1.3. Adutiškis–Moldevičiai;

2.1.1.4. Krakūnai–Geranainys;

2.1.1.5. Eišiškės–Dotiškės;

2.1.1.6. Rakai–Petiulevcai;

2.1.1.7. Norviliškės–Pickūnai;

2.1.1.8. Latežeris–Pariečė;

2.1.1.9. Švendubrė–Privalka;

2.1.1.10. Nida–Rybačij;

2.1.1.11. Jurbarkas–Sovetskas;

2.1.1.12. Rusnė–Sovetskas.

2.1.2. Apribojamas vykimas per šiuos sienos perėjimo punktus:

2.1.2.1. automobilių kelių:

2.1.2.1.1. Medininkai–Kamenyj Log;

2.1.2.1.2. Šalčininkai–Benekainys;

2.1.2.1.3. Raigardas–Privalka;

2.1.2.1.4. Kybartai–Černyševskoje;

2.1.2.1.5. Panemunė–Sovetsk;

2.1.2.1.6. Lavoriškės–Kotlovka;

2.1.2.1.7. Tverečius–Vidžiai;

2.1.2.1.8. Papelekis–Lentupis (tik transporto priemonėms, vežančioms didžiagabaričius ir sunkiasvorius krovinius, turinčioms teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą);

2.1.2.1.9. Šumskas–Loša;

2.1.2.2. geležinkelio:

2.1.2.2.1. Kena–Gudagojis;

2.1.2.2.2. Vilniaus geležinkelio stoties pasienio kontrolės punktą;

2.1.2.2.3. Stasylos–Benekainys;

2.1.2.2.4. Kybartai–Nesterov;

2.1.2.2.5. Pagėgiai–Sovetsk;

2.1.2.3. tarptautinių oro uostų pasienio kontrolės punktus:

2.1.2.3.1. Vilniaus;

2.1.2.3.2. Kauno;

2.1.2.3.3. Palangos;

2.1.2.3.4. Šiaulių;

2.1.2.4. jūrų uostų pasienio kontrolės punktus:

2.1.2.4.1. Pilies;

2.1.2.4.2. Malkų įlankos;

2.1.2.4.3. Būtingės naftos terminalo;

2.1.2.4.4. Molo.

2.2. Valstybės sienos kirtimas apribojamas uždraudžiant užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką. Šis draudimas netaikomas:

2.2.1. Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Andoros Kunigaikštystės, Monako Kunigaikštystės, San Marino Respublikos ir Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės), valstybių, įtrauktų į Europos Sąjungos lygmeniu nustatytą trečiųjų šalių, kurių gyventojams laikinas išorės sienų kirtimo apribojimas nebūtinų kelionių į ES tikslais turėtų būti netaikomas, sąrašą, piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims;

2.2.2. užsieniečiams, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą ar dėl kurių Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos priėmė sprendimą išduoti teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą ar išsiuntė pranešimą per nustatytą terminą pateikti sprendimui išduoti dokumentą, patvirtinantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, priimti reikalingus dokumentų originalus ir biometrinius duomenis, ir užsieniečiams, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečio ar užsieniečio, turinčio teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą, sutuoktinis, asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis (toliau – partneris), artimasis giminaitis (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), seneliai, vaikaičiai, broliai, seserys) (toliau – artimasis giminaitis), įskaitant sutuoktinio arba partnerio artimuosius giminaičius, ar globėjas;

2.2.3. užsieniečiams, turintiems Lietuvos Respublikos nacionalinę vizą ar dėl kurių Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos priėmė sprendimą išduoti nacionalinę vizą;

2.2.4. asmenims, kurie naudojasi imunitetais ir privilegijomis pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, taip pat pagal kitas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teisės aktus, jų šeimos nariams (sutuoktiniui arba partneriui, asmens ir (ar) sutuoktinio arba partnerio vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams), globėjams (toliau – šeimos nariai), kitiems jų artimiesiems giminaičiams, taip pat juos aptarnaujančiam personalui, oficialių delegacijų nariams;

2.2.5. NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujantiems asmenims ir juos aptarnaujančiam personalui bei jų šeimos nariams ir kitiems jų artimiesiems giminaičiams;

2.2.6. ekipažų ir įgulų nariams, dirbantiems tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdantiems tarptautinius komercinius vežimus bet kurios rūšies transporto priemonėmis, taip pat jūrininkams;

2.2.7. sveikatos priežiūros specialistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką teikti sveikatos priežiūros paslaugų;

2.2.8. aukšto meistriškumo sportininkams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktoriams ir jų šeimos nariams, varžybų teisėjams ar kitam varžybų privalomam personalui, sporto medicinos personalo darbuotojams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką švietimo, mokslo ir sporto ministro leidimu rengtis aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir dalyvauti jose;

2.2.9. menininkams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką kultūros ministro leidimu dalyvauti profesionaliojo meno veikloje, ir juos aptarnaujančiam personalui;

2.2.10. žurnalistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką užsienio reikalų ministro leidimu;

2.2.11. kitais išimtiniais atvejais, kai užsieniečiams leidžiama atvykti į Lietuvos Respubliką atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu;

2.2.12. tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vykstantiems asmenims:

2.2.12.1. grįžtantiems į savo gyvenamosios vietos valstybę;

2.2.12.2. dėl kurių yra motyvuotas užsienio valstybės prašymas;

2.2.12.3. kurie naudojasi supaprastintu asmenų tranzitu iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal. Šis asmenų tranzitas vykdomas tik per Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punktą ir Kybartų geležinkelio pasienio kontrolės punktą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro nustatytomis sąlygomis;

2.2.12.4. užsieniečiams, vykstantiems 2.2.12.3 papunktyje nurodytais tranzitiniais traukiniais, be teisės išlipti ir įlipti Lietuvos Respublikos teritorijoje;

2.2.13. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką studijų tikslais, priimtiems studijuoti pagal studijų programą (programas) arba į doktorantūrą Lietuvos mokslo ir studijų institucijose, kurios užtikrina valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus reikalavimus dėl užsieniečių, atvykstančių studijų tikslais, izoliavimosi;

2.2.14. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respublikoje veikiančias kompetentingos institucijos patvirtintas mokymo organizacijas ar organizacijas, naudojančias imituojamo skrydžio treniruoklius, dalyvauti aviacijos specialistams skirtuose mokymuose, turint šių organizacijų kvietimą;

2.2.15. užsienio investuotojams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką ekonomikos ir inovacijų ministro leidimu, kai yra pateiktas Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 13  straipsnio 4 dalyje nurodytos viešosios įstaigos patvirtinimas apie užsienio investuotojų planuojamas atlikti ne mažesnes nei Investicijų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatytos investicijas Lietuvos Respublikoje;

2.2.16. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką dėl ypatingų humanitarinių priežasčių, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro leidimu, kai yra gautas motyvuotas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ar jo įgalioto asmens siūlymas dėl šių užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką;

2.2.17. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką dalyvauti sutuoktinio, partnerio, artimųjų giminaičių, įskaitant sutuoktinio ar partnerio artimuosius giminaičius, ar globėjo laidotuvėse;

2.2.18. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respublikos žvalgybos institucijas su nacionalinio saugumo užtikrinimu susijusiais tikslais, atitinkamai Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ar Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus leidimu;

2.2.19. užsieniečiams, turintiems asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad asmens skiepijimas viena iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų („COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“, „COVID-19 Vaccine Moderna“ ar „Vaxzevria“) pagal valstybės, kurioje buvo atlikta vakcinacija, kompetentingos institucijos patvirtintą skiepijimo schemą yra baigtas (šiame papunktyje nurodyti dokumentai turi būti parengti viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų).

2.3. Užsieniečiai, nurodyti šio nutarimo 2.2 papunktyje, privalo laikytis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų izoliavimosi sąlygų, išskyrus užsieniečius, nurodytus šio nutarimo 2.2.4, 2.2.5, 2.2.12 ir 2.2.18 papunkčiuose.

2.4. Visi asmenys, grįžtantys ar atvykstantys į Lietuvos Respubliką keleivių vežimo tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais (visų rūšių transportu), privalo turėti dokumentą (parengtą viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų) apie asmeniui ne anksčiau nei 72 valandų laikotarpiu prieš grįžtant ar atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti (toliau – COVID-19 tyrimas) ir gautą neigiamą COVID-19 tyrimo atsakymą (serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas). Visi vežėjai, kelionių organizatoriai ir turizmo paslaugų teikėjai, organizuojantys ir vykdantys keleivių ar turistų vežimą tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais (visų rūšių transportu), privalo užtikrinti, kad į transporto priemones nepatektų keleiviai ar turistai, neturintys COVID-19 tyrimo ir gauto neigiamo COVID-19 tyrimo atsakymo. Reikalavimai dėl COVID-19 tyrimo netaikomi:

2.4.1. ekipažų ir įgulų nariams, kurie vykdo keleivių vežimus tarptautinio susisiekimo maršrutais visų rūšių transporto priemonėmis, jei jų buvimo Lietuvos Respublikos teritorijoje laikas yra trumpesnis nei 72 valandos;

2.4.2. tranzitu per Lietuvos Respubliką vykstantiems asmenims;

2.4.3. asmenims (išskyrus asmenis, kurie 14 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką lankėsi Indijos Respublikoje), turintiems asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką, arba asmenims, turintiems asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad asmens skiepijimas viena iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų („COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“, „COVID-19 Vaccine Moderna“ ar „Vaxzevria“) pagal valstybės, kurioje buvo atlikta vakcinacija, kompetentingos institucijos patvirtintą skiepijimo schemą yra baigtas (šiame papunktyje nurodyti dokumentai turi būti parengti viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų);

2.4.4. asmenims iki 16 metų;

2.4.5. oficialių delegacijų nariams;

2.4.6. asmenims, nurodytiems šio nutarimo 2.2.16 papunktyje (COVID-19 tyrimą atlieka atvykę į Lietuvos Respubliką).

2.5. Asmenys, kuriems netaikomas valstybės sienos kirtimo ribojimas, valstybės sieną kerta tik per šio nutarimo 2.1.2 papunktyje nurodytus sienos perėjimo punktus.

3. Įpareigoti vyresnius nei 6 metų asmenis viešose vietose dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Šis reikalavimas netaikomas:

3.1. asmenims, kai jie sportuoja;

3.2. aukšto meistriškumo sporto pratybose ar varžybose dalyvaujantiems aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktoriams ir varžybų teisėjams;

3.3. paslaugos teikimo metu, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant su kauke;

3.4. neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį;

3.5. atvirose erdvėse, kai šalia nėra kitų asmenų, išskyrus šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narius;

3.6. vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, jiems esant ugdymo įstaigoje ir (ar) jos teritorijoje, taip pat vaikams, dalyvaujantiems vaikų stovyklose;

3.7. atlikėjams pasirodymų metu.

4. Nustatyti šias asmenų būriavimosi, artimų kontaktų ir asmeninių švenčių organizavimo sąlygas:

4.1. privačiose ir viešose uždarose vietose asmenys gali būti ne didesnėmis nei 10 asmenų, dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių narių grupėmis, išskyrus atvejus, kai šiuo nutarimu leidžiama teikti paslaugas ar vykdyti veiklas didesnėms asmenų grupėms;

4.2. laidotuvių apeigose uždarose erdvėse gali dalyvauti ne daugiau kaip 50 asmenų, išskyrus ritualines paslaugas teikiančius asmenis;

4.3. šio nutarimo 4.1 ir 4.2 papunkčiuose nurodyti apribojimai netaikomi, kai kartu būna tik asmenys, atitinkantys šio nutarimo 18 punkte nurodytus kriterijus.

5. Nustatyti, kad keliavimas miesto, tarpmiestinio ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto maršrutais, taip pat specialiaisiais ir užsakomaisiais reisais vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

6. Nustatyti, kad valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse bei privačiame sektoriuje darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami taip, kad būtų užtikrintos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos, arba nuotoliniu būdu. Privaloma užtikrinti būtinųjų neatidėliotinų įstatymų nustatytų funkcijų (darbų) atlikimą.

7. Nustatyti, kad parduotuvių, turgaviečių ir kitų viešų prekybos vietų veikla organizuojama užtikrinant 10 m2 prekybos plotą vienam lankytojui (išskyrus atvejus, kai aptarnaujami tik asmenys, atitinkantys šio nutarimo 18 punkte nurodytus kriterijus) arba vienu metu aptarnaujant ne daugiau kaip vieną asmenį ir užtikrinant kitas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

8. Nustatyti, kad paslaugos, teikiamos kontaktiniu būdu, teikiamos užtikrinant 10 m2 paslaugos teikimo plotą vienam paslaugos gavėjui (išskyrus transporto priemones, apgyvendinimo paslaugų teikimo vietas ir paslaugų, nurodytų šio nutarimo 9–15 punktuose, teikimo vietas ir kai paslaugos teikiamos tik asmenims, atitinkantiems šio nutarimo 18 punkte nurodytus kriterijus) arba vienu metu aptarnaujant ne daugiau kaip vieną paslaugos gavėją ir užtikrinant kitas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

9. Nustatyti, kad laisvalaikio, sporto įrenginių eksploatavimo, sporto klubų, kūno rengybos centrų, pramogų, poilsio, baseinų, pirčių, diskotekų, šokių salių paslaugos teikiamos užtikrinant 20 m2 paslaugos teikimo plotą vienam paslaugos gavėjui (išskyrus aukšto meistriškumo sporto pratybas, plaukiojimą pramoginiais laivais, pirčių paslaugas ir atvejus, kai paslaugos teikiamos tik asmenims, atitinkantiems šio nutarimo 18  punkte nurodytus kriterijus) arba vienu metu aptarnaujant ne daugiau kaip vieną paslaugos gavėją ir užtikrinant kitas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

10. Nustatyti, kad kino teatrų ir kino klubų paslaugos teikiamos, profesionaliojo scenos meno įstaigų salės lankomos bei komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai ar kiti tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku (toliau visos šiame punkte nurodytos paslaugos ir veiklos vadinamos renginiais) organizuojami užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas ir laikantis šių reikalavimų:

10.1. užtikrinamas bilietų platinimas elektroniniu būdu ir (arba) žiūrovų ir (ar) dalyvių registravimas bei kontroliuojamas žiūrovų ir (ar) dalyvių patekimas į renginio vietą;

10.2. uždarose erdvėse organizuojamuose renginiuose gali dalyvauti ne daugiau nei 250  žiūrovų ir (ar) dalyvių, žiūrovai ir (ar) dalyviai renginį stebi tik iš sėdimų vietų (išskyrus atvejus, kai organizuojamos gyvūnų parodos), užpildoma ne daugiau kaip 50 proc. visų sėdimų vietų, vyresni nei 6 metų žiūrovai ir (ar) dalyviai viso renginio metu dėvi kaukes, išskyrus šio nutarimo 3 punkte numatytas išimtis. Prekiauti maistu ir gėrimais ir teikti kitas paslaugas renginių vietose draudžiama;

10.3. atvirose erdvėse organizuojamuose renginiuose gali dalyvauti neribotas skaičius žiūrovų ir (ar) dalyvių, žiūrovai ir (ar) dalyviai renginį stebi tik iš sėdimų vietų (išskyrus atvejus, kai organizuojamos gyvūnų parodos), vyresni nei 6 metų žiūrovai ir (ar) dalyviai viso renginio metu dėvi kaukes, išskyrus šio nutarimo 3 punkte numatytas išimtis. Prekiauti maistu ir gėrimais ir teikti kitas paslaugas renginių vietose draudžiama;

10.4. uždarose erdvėse organizuojamuose renginiuose, kai renginyje dalyvauja tik asmenys, atitinkantys šio nutarimo 18 punkte nurodytus kriterijus, gali dalyvauti ne daugiau nei 2 000 žiūrovų ir (ar) dalyvių, žiūrovai ir (ar) dalyviai renginį stebi tik iš sėdimų vietų (išskyrus atvejus, kai organizuojamos gyvūnų parodos), užpildoma ne daugiau kaip 75 proc. visų sėdimų vietų, vyresni nei 6 metų žiūrovai ir (ar) dalyviai viso renginio metu dėvi kaukes, išskyrus šio nutarimo 3 punkte numatytas išimtis;

10.5. uždarose erdvėse organizuojamuose renginiuose – Lietuvos nacionalinės vyrų krepšinio rinktinės kontrolinėse varžybose ir FIBA Olimpinio atrankos turnyro 2020 varžybose, kai renginyje dalyvauja tik asmenys, atitinkantys šio nutarimo 18 punkte nurodytus kriterijus, žiūrovai ir (ar) dalyviai renginį stebi tik iš sėdimų vietų, užpildoma ne daugiau kaip 75 proc. visų sėdimų vietų, vyresni nei 6 metų žiūrovai ir (ar) dalyviai viso renginio metu dėvi kaukes, išskyrus šio nutarimo 3 punkte numatytas išimtis;

10.6. atvirose erdvėse organizuojamuose renginiuose, kai renginyje dalyvauja tik asmenys, atitinkantys šio nutarimo 18 punkte nurodytus kriterijus, gali dalyvauti neribotas skaičius žiūrovų ir (ar) dalyvių;

10.7. į žiūrovų ir (ar) dalyvių skaičių neįtraukiami atlikėjai, sportininkai, dalyvaujantys aukšto meistriškumo sporto varžybose, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistai, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktoriai, varžybų teisėjai, antidopingo pareigūnai, organizatoriai ir aptarnaujantis personalas, taip pat šiems asmenims netaikomas reikalavimas atitikti šio nutarimo 18 punkte nurodytus kriterijus.

11. Nustatyti, kad kultūros įstaigos, bibliotekos, valstybės archyvų skaityklos, pažintiniai ir mokomieji takai, parkai, muziejai, galerijos ir kitos ekspozicinės erdvės, zoologijos ir botanikos sodai lankomi, kultūros centrų mėgėjų meno kolektyvų repeticijos vykdomos ir ekskursijos organizuojamos, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, uždarose erdvėse – užtikrinant 10 m2 lankomą plotą vienam asmeniui (išskyrus, asmenis, atitinkančius šio nutarimo 18 punkte nurodytus kriterijus) ir atvirose erdvėse – netaikant ploto vienam asmeniui ir asmenų skaičiaus ribojimo.

12. Nustatyti, kad viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veikla organizuojama užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas ir laikantis šių reikalavimų:

12.1. viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veikla vykdoma nuo 7 iki 24 valandos, kai užsakytas maistas ir gėrimai vartojami prie atvirose erdvėse esančių staliukų ir kai veikla vykdoma atvirose erdvėse;

12.2. viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veikla uždarose patalpose vykdoma nuo 7 iki 24 valandos, teikiant paslaugas tik asmenims, atitinkantiems šio nutarimo 18 punkte nurodytus kriterijus;

12.3. viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių ir barų veikla vykdoma jūrų ir oro uostų keleivių išvykimo terminaluose, kai užsakytas maistas ir gėrimai vartojami prie staliukų, prie vieno staliuko leidžiant sėdėti ne daugiau nei 2 asmenims, išskyrus vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narius;

12.4. šio nutarimo 12.1–12.3 papunkčiuose nurodyti apribojimai netaikomi, kai:

12.4.1. maistas tiekiamas išsinešti arba pristatomas fiziniams ir juridiniams asmenims kitais būdais;

12.4.2. viešojo maitinimo paslaugos teikiamos įmonių, įstaigų ar organizacijų, kuriose vykdomas pamaininis darbas, darbuotojams šių įmonių, įstaigų ar organizacijų teritorijose ir (ar) patalpose;

12.4.3. viešojo maitinimo paslaugos teikiamos ugdymo, socialinių paslaugų, asmens sveikatos priežiūros, krašto apsaugos, pataisos įstaigose, tardymo izoliatoriuose, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centre (toliau – URC) ar kitose įstaigose, kuriose būtina užtikrinti maitinimą pagal įstaigos veiklos specifiką, oficialių delegacijų priėmimų metu;

12.4.4. viešojo maitinimo paslaugos teikiamos tik apgyvendinimo paslaugas teikiančių įstaigų paslaugų gavėjams apgyvendinimo paslaugas teikiančių įstaigų teritorijose ir (ar) patalpose.

13. Nustatyti šias švietimo veiklos organizavimo ir vykdymo sąlygas:

13.1. ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu;

13.2. ugdymas pagal pradinio ugdymo programą vykdomas mišriu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, šių savivaldybių teritorijose esančiose ugdymo įstaigose: Birštono, Biržų rajono, Elektrėnų, Ignalinos rajono, Jurbarko rajono, Joniškio rajono, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Kupiškio rajono, Mažeikių rajono, Neringos, Pakruojo rajono, Pasvalio rajono, Rokiškio rajono, Skuodo rajono, Šiaulių rajono, Šilalės rajono, Telšių rajono;

13.3. šio nutarimo 13.2 papunktyje nenurodytų savivaldybių teritorijose esančiose ugdymo įstaigose ugdymas pagal pradinio ugdymo programą šių savivaldybių administracijų pasirinktose ugdymo įstaigose vykdomas mišriu būdu, periodiškai jose atliekant pagal pradinio ugdymo programą ugdomų mokinių ir įstaigose kontaktiniu būdu dirbančių darbuotojų profilaktinį tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti arba savikontrolę galimai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, arba nuotoliniu būdu. Profilaktinis tyrimas COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti gali būti neatliekamas (arba savikontrolė galimai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti neatliekama) pagal pradinio ugdymo programą ugdomiems mokiniams, kurių ugdymas organizuojamas atvirose erdvėse;

13.4. ugdymas mokyklose pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas (išskyrus šio nutarimo 13.5 papunktyje nurodytą atvejį, specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomus mokinius pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo, pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotą, vidurinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas) vykdomas nuotoliniu būdu arba švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka mišriu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas ir šio nutarimo 13.2 papunktyje nenurodytų savivaldybių teritorijose esančiose ugdymo įstaigose periodiškai atliekant pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programą ugdomų mokinių ir įstaigose kontaktiniu būdu dirbančių darbuotojų profilaktinį tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti arba savikontrolę galimai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti, arba nuotoliniu būdu. Profilaktinis tyrimas COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti gali būti neatliekamas (arba savikontrolė galimai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti neatliekama) pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programą ugdomiems mokiniams, kurių ugdymas organizuojamas atvirose erdvėse;

13.5. vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinių ugdymas vykdomas mišriu būdu švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka bei užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;

13.6. mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl kurtumo, vidutinio, žymaus, labai žymaus klausos sutrikimo ar kochlearinio implanto, visiško aklumo, aklumo su regėjimo likučiu, silpnaregystės, laisvės atėmimo vietose veikiančių mokyklų (skyrių) mokinių pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas ar jo dalis vykdoma, kai patalpose yra ne daugiau kaip 10 mokinių, išlaikant tarp visų patalpoje esančių asmenų ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą, arba 11–50 mokinių, išlaikant tarp visų patalpoje esančių asmenų ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą ir užtikrinant 10 m2 patalpos plotą vienam asmeniui;

13.7. brandos egzaminai ar jų dalys vykdomi patalpose ne daugiau kaip
10 kandidatų, išlaikant tarp visų patalpoje esančių asmenų ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą, arba 11–50 kandidatų, išlaikant tarp visų patalpoje esančių asmenų ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą ir užtikrinant 10 m2 patalpos plotą vienam asmeniui;

13.8. egzaminai mokiniams, kurie baigia ugdymo programą pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, ir stojamieji egzaminai (ar kiti atrankos būdai) į bendrojo ugdymo programas vykdančias mokyklas vykdomi patalpose ne daugiau kaip 10  mokinių ir užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;

13.9. mokyklos per mokinių atostogas gali organizuoti specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomų mokinių užimtumą, užtikrindamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;

13.10. savivaldybių administracijos užtikrina vaikų, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir maitinimą įstaigose, užtikrindamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, kai:

13.10.1. tėvai, įtėviai, globėjai, atstovai pagal įstatymą darbo funkcijas (darbus) privalo atlikti darbo vietoje ir negali užtikrinti vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, priežiūros namuose;

13.10.2. vaikai, ugdomi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, neturi sąlygų mokytis namuose arba dėl kitų objektyvių priežasčių jiems reikalinga kita pagalba mokantis nuotoliniu būdu mokyklos vaiko gerovės komisijos sprendimu;

13.11. neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas, išskyrus šiuos atvejus, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas:

13.11.1. užsienio kalbos mokėjimo lygio vertinimo egzaminus (įskaitas) mokiniams, kai dalyvauja ne daugiau kaip 10 mokinių;

13.11.2. neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus atvirose erdvėse, kai dalyvauja viena neformaliojo vaikų švietimo grupė, bet ne daugiau kaip 25 asmenys;

13.11.3. neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus uždarose erdvėse, kai dalyvauja ne daugiau kaip 10 vaikų ir užtikrinamas 10 m² paslaugos teikimo plotas vienam vaikui;

13.11.4. vaikų stovyklų veiklas, kai vienoje grupėje dalyvauja ne daugiau kaip 15 vaikų ir užtikrinamas 5 m² paslaugos teikimo plotas vienam vaikui;

13.11.5. individualius neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus;

13.12. neformalusis suaugusiųjų švietimas ir neformalusis profesinis mokymas vykdomi nuotoliniu būdu arba stabdomi, išskyrus šiuos atvejus, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas:

13.12.1. aviacijos, jūrininkų bei statutinių profesinio mokymo įstaigų įvadinio mokymo kursų praktinius mokymus, transporto priemonių vairavimo praktinius mokymus, sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų praktinius mokymus, užsienio kalbos mokėjimo lygio vertinimo egzaminus (įskaitas) asmenims, stojantiems į užsienio aukštąsias mokyklas, ir valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus, kai dalyvauja ne daugiau kaip 10 asmenų ir užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 m² paslaugos teikimo vienam asmeniui plotas arba paslaugos teikiamos vienam asmeniui;

13.12.2. neformaliojo suaugusiųjų švietimo užsiėmimus atvirose erdvėse, kai dalyvauja ne daugiau kaip viena neformaliojo suaugusiųjų švietimo grupė, bet ne daugiau nei 25 asmenys;

13.12.3. neformaliojo suaugusiųjų švietimo užsiėmimus uždarose erdvėse, kai dalyvauja ne daugiau kaip 10 asmenų ir užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 m² paslaugos teikimo vienam asmeniui plotas;

13.12.4. individualius neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo užsiėmimus;

13.12.5. neformaliojo suaugusiųjų švietimo užsiėmimus, kai dalyvauja tik asmenys, atitinkantys šio nutarimo 18 punkte nurodytus kriterijus;

13.13. profesinis mokymas ir aukštojo mokslo studijos vykdomi nuotoliniu būdu, išskyrus pirminį profesinį mokymą, vykdomą kartu su socialinių įgūdžių programa, privalomąsias praktikas, praktinius mokymus ar kompetencijų vertinimą, kurių neįmanoma įgyvendinti nuotoliniu būdu, arba mišriu būdu periodiškai atliekant profesinio mokymo įstaigų mokinių ir šiose įstaigose kontaktiniu būdu dirbančių darbuotojų profilaktinį tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti arba profesinio mokymo įstaigų ar aukštojo mokslo įstaigų mokinių, studentų ir šiose įstaigose kontaktiniu būdu dirbančių darbuotojų savikontrolę galimai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Profesinis mokymas ar aukštojo mokslo studijos gali būti vykdomi patalpose, kai dalyvauja ne daugiau kaip 10 mokinių ar studentų, išlaikant tarp visų patalpoje esančių asmenų ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą, arba kai dalyvauja 11–30 mokinių ar studentų, išlaikant tarp visų patalpoje esančių asmenų ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą ir užtikrinant 10 m2 patalpos plotą vienam asmeniui;

13.14. švietimo pagalba teikiama, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, tokiu pat būdu, kokiu vykdoma veikla švietimo įstaigoje ir kitų švietimo teikėjų, arba nuotoliniu būdu.

14. Nustatyti šias socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimo sąlygas:

14.1. draudžiamas gyventojų lankymas visose stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namuose, išskyrus terminalinės būklės gyventojų lankymą ir (ar) asmenis, kurių lankymasis įstaigoje susijęs su pareigų atlikimu, ir kai gyventojus lanko asmenys, atitinkantys šio nutarimo 18 punkte nurodytus kriterijus;

14.2. teikiant socialines paslaugas socialinių paslaugų įstaigose ir asmens namuose, užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.

15. Nustatyti šias asmens sveikatos priežiūros įstaigų, nepaisant jų pavaldumo ir teisinės formos, veiklos organizavimo sąlygas:

15.1. užtikrinamas pacientų ir lankytojų srautų valdymas, infrastruktūros ir materialiųjų bei žmogiškųjų išteklių pasitelkimas ir valdymas;

15.2. pasitelkiami asmens sveikatos priežiūros specialistai, aukštųjų universitetinių ir neuniversitetinių mokyklų studentai, rezidentai ir infrastruktūra, nesvarbu, koks jų pavaldumas. Prireikus asmens sveikatos priežiūros specialistai ir kartu su jais dirbantys darbuotojai (medicinos personalą aptarnaujantis personalas) laikinai gali būti perkeliami į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą arba laikinai keičiamos jų darbo funkcijos, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas;

15.3. stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) (toliau – paslaugos dėl COVID-19) organizuojamos klasteriniu-teritoriniu principu pagal šio nutarimo priedą ir laikantis sveikatos apsaugos ministro ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo pagal kompetenciją nustatytų reikalavimų. Paslaugų dėl COVID-19 teikimą organizuoja šio nutarimo priede nurodytos paslaugų teikimą organizuojančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – organizuojančios ASPĮ), kuriose yra infekcinėmis ligomis sergantiems pacientams gydyti skirti padaliniai arba žmogiškieji ištekliai infekcinių ligų plitimo stabdymui organizuoti ir kurios organizuoja ir koordinuoja paslaugų dėl COVID-19 teikimą šio nutarimo priede nustatytoje veikimo teritorijoje. Organizuojančios ASPĮ paslaugoms dėl COVID-19 teikti pasitelkia kitas veikimo teritorijoje esančias ir šio nutarimo priede nurodytas asmens sveikatos priežiūros įstaigas (toliau – pasitelkiamos ASPĮ). Organizuojančių ASPĮ nurodymai dėl paslaugų dėl COVID-19 teikimo organizavimo pasitelkiamoms ASPĮ yra privalomi (išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitaip). Asmens sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 organizavimo tvarką pagal kompetenciją nustato sveikatos apsaugos ministras ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas;

15.4. organizuojančių ASPĮ paslaugų dėl COVID-19 teikimui koordinuoti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas savo sprendimu paskiria organizuojančių ASPĮ veiklos koordinatorių (toliau – Koordinatorius), sudaro koordinacinę grupę ir tvirtina jos darbo reglamentą. Koordinatorius paslaugų dėl COVID-19 teikimą organizuoja bendradarbiaudamas su savivaldybių merais ir administracijų direktoriais. Koordinatoriaus protokoliniai nurodymai privalomi organizuojančioms ASPĮ ir pasitelkiamoms ASPĮ (išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitaip);

15.5. draudžiamas asmens sveikatos priežiūros įstaigų pacientų lankymas, išskyrus įstaigos vadovo ar kito jo įgalioto asmens leidimu terminalinės būklės pacientų, pacientų iki 14  metų ir gimdyvių lankymą ir kai pacientus lanko asmenys, atitinkantys šio nutarimo 18 punkte nurodytus kriterijus;

15.6. ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis specialistas, įvertinęs paciento sveikatos būklę, priima sprendimą dėl paslaugų teikimo būdo, labiausiai atitinkančio paciento interesus. Kontaktiniu būdu teikiamos šios paslaugos:

15.6.1. odontologijos paslaugos;

15.6.2. nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros paslaugos;

15.6.3. vaikų ir suaugusiųjų skiepijimo pagal Nacionalinę imunoprofilaktikos programą paslaugos;

15.6.4. paslaugos pagal ligų prevencijos programas;

15.6.5. įsidarbinančių asmenų, siekiančių dirbti tokioje veiklos srityje, kurioje dirbant patiriamas atitinkamas kenksmingų rizikos veiksnių poveikis, profilaktinių sveikatos patikrinimų paslaugos;

15.7. asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovai užtikrina, kad įstaigoje asmens sveikatos priežiūros paslaugos būtų teikiamos pagal patvirtintą planinių stacionarinių ir (ar) planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų planą, kuris parengtas pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus ir atitinka paciento interesus;

15.8. įstaigos, kurios priklauso Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai, visus paciento duomenis, susijusius su teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, įskaitant epikrizes, siuntimus, atsakymus į siuntimus, medicininius vaizdus ir jų aprašymus, privalo tvarkyti tik per Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą, o įstaigos, kurios Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai nepriklauso, šių duomenų tvarkymą ir jų atsekamumą užtikrina per įstaigos informacinę sistemą;

15.9. stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose gydomi COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantys pacientai, veikla organizuojama taip:

15.9.1. veikla perorganizuojama valdant pacientų srautus, infrastruktūrą ir materialiuosius bei žmogiškuosius išteklius;

15.9.2. prireikus padidinti lovų skaičių ir (ar) asmens sveikatos priežiūros paslaugų apimtį COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems pacientams gydyti ir (ar) tam pasitelkti personalą, mažinama planinių stacionarinių ir (ar) ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų apimtis ar šių paslaugų teikimas stabdomas, išskyrus pagalbą ir asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų būtinosios medicinos pagalbos poreikis arba labai pablogėtų paciento būklė;

15.9.3. draudžiamas pacientų lankymas, išskyrus gydančio gydytojo leidimu terminalinės būklės pacientų ir pacientų iki 14 metų lankymą ir kai pacientus lanko asmenys, atitinkantys šio nutarimo 18 punkte nurodytus kriterijus.

16. Nustatyti, kad draudžiamas ilgalaikių pasimatymų ir trumpalaikių kontaktinių pasimatymų pataisos įstaigose ir tardymo izoliatoriuose organizavimas ir vykdymas, išskyrus atvejus, kai į pasimatymą atvyksta asmenys, atitinkantys šio nutarimo 18 punkte nurodytus kriterijus. Pasimatymai pataisos įstaigose ir tardymo izoliatoriuose organizuojami ir vykdomi užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

17. Nustatyti šias URC veiklos organizavimo sąlygas:

17.1. draudžiamas URC apgyvendintų prieglobsčio prašytojų, turinčių teisę judėti Lietuvos Respublikos teritorijoje, išėjimas iš URC ilgiau kaip 2 valandoms per parą, išskyrus:

17.1.1. prieglobsčio prašytojus, kuriems šio nutarimo 13 punkte nurodytos švietimo veiklos paslaugos teikiamos kasdieniu būdu;

17.1.2. teisę dirbti turinčius prieglobsčio prašytojus, kurie dirba ir pateikė URC administracijai galiojančią darbo sutartį;

17.1.3. prieglobsčio prašytojus, kuriems URC administracijos leidimu leista išeiti iš URC ilgiau kaip 2 valandoms per parą;

17.2. draudžiamas URC apgyvendintų užsieniečių lankymas, išskyrus susitikimus su jų advokatais ir Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro atstovybės darbuotojais.

18. Nustatyti, kad šiame nutarime nurodytais atvejais darbo, ūkinės veiklos ar kitos veiklos gali būti neribojamos arba ribojamos iš dalies (toliau – švelnesnės karantino režimo priemonės), jeigu asmenys atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

18.1. yra pasiskiepiję viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų:

18.1.1. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „COVID-19 Vaccine Moderna“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;

18.1.2. praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo;

18.1.3. praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 12 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo;

18.1.4. po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;

18.2. persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas);

18.3. atlikus COVID-19 tyrimą ir gavus neigiamą atsakymą –ne anksčiau nei prieš 72  valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą arba ne anksčiau nei prieš 24 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus antigeno testą;

18.4. yra vaikai iki 16 metų.

19. Nustatyti, kad asmenų teisės į švelnesnes karantino režimo priemones įgyvendinamos taip:

19.1. asmenų, atitinkančių šio nutarimo 18 punkte nurodytus kriterijus, teisė į švelnesnes karantino režimo priemones patvirtinama valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatyta tvarka;

19.2. asmenų teisę į švelnesnes karantino režimo priemones įrodančius dokumentus ir juose esančius asmens duomenis fiziniai ar juridiniai asmenys, teikiantys paslaugas, ar kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie priima sprendimus dėl švelnesnių karantino priemonių taikymo šiame nutarime nurodytais atvejais, ir karantino režimo priemonių laikymosi kontrolę atliekantys pareigūnai gali tik peržiūrėti, draudžiama juos rinkti, saugoti ar kitaip tvarkyti. Jei kyla abejonių, karantino režimo priemonių laikymosi kontrolę atliekantys pareigūnai remiasi Elektroninėje sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje tvarkomais asmens duomenimis;

19.3. asmenų teisę į švelnesnes karantino režimo priemones įrodančius dokumentus ir juose esančius asmens duomenis šio nutarimo 19.2 papunktyje nurodyti asmenys peržiūri šiais tikslais: siekiant nustatyti asmens atitiktį šio nutarimo 18 punkte nurodytiems kriterijams, sudarant galimybę asmenims šiame nutarime nurodytais atvejais naudotis teise į švelnesnes karantino režimo priemones ir įgyvendinant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemones.

20. Pavesti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui per karantiną, paskelbtą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu, gavus atsakingos ministerijos pasiūlymą dėl būtinų karantino priemonių nustatymo, nustatyti konkrečias karantino režimo priemones.

21. Nustatyti, kad, jeigu paskirtasis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas negali atlikti operacijų vadovo funkcijų dėl laikino nedarbingumo, komandiruotės ar atostogų, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo funkcijas atlieka jį pavaduojantis ministras.

22. Karantino režimo trukmė – nuo 2020 m. lapkričio 7 d. 00:00 val. iki 2021 m. birželio 30 d. 24:00 val.

23. Nustatyti, kad dėl karantino metu ribojamų ūkinių veiklų tiesiogiai ir netiesiogiai nukentėjusiems ūkinių veiklų vykdytojams paramos priemonių aprašuose nustatyta tvarka ir sąlygomis gali būti taikomos paramos priemonės ekonomikos ir inovacijų ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srityse, jeigu ūkinės veiklos vykdytojas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

23.1. ūkinės veiklos vykdytojo ūkinės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta, skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019 m. ir / arba 2020 m. atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta, remiantis Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) pateiktose PVM deklaracijose deklaruotais, o neteikiantiems PVM deklaracijų, – pareiškėjo teikiamoje paraiškoje deklaruotais duomenimis, sumažėjo ne mažiau nei 30 procentų. Jeigu pagrindinė ūkinė veikla apribota po 2020 m. lapkričio 30  d., pajamų sumažėjimo, palyginti su 2019–2020  m. atitinkamu laikotarpiu, lyginamasis laikotarpis yra 2020 m. gruodžio 1 d. – 2021 m. sausio 31 d. Kai parama teikiama pagal 2020 m. kovo 20 d. Europos Komisijos komunikato „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. sausio 28 d. Europos Komisijos komunikatu, 3.12 skirsnį, ūkinės veiklos vykdytojo ūkinės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta, skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d., palyginti su 2019 m. atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta, remiantis VMI pateiktose PVM deklaracijose deklaruotais, o neteikiantiems PVM deklaracijų, – pareiškėjo teikiamoje paraiškoje deklaruotais duomenimis, sumažėjo ne mažiau nei 30 procentų.

Tuo atveju, kai ūkinės veiklos vykdytojas, skaičiuojant nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d., pajamų negavo, jam gali būti taikomos paramos priemonės pagal šio nutarimo 23.2 papunktį paramos priemonių aprašuose nustatyta tvarka ir sąlygomis;

23.2. ūkinės veiklos vykdytojo vykdoma pagrindinė ūkinė veikla yra įtraukta į sąrašą, tvirtinamą bendru ekonomikos ir inovacijų ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, suderinus su Lietuvos Respublikos finansų ministerija ir VMI. Į sąrašą įtraukiamos šiuo nutarimu ribojamos ūkinės veiklos, taip pat tos veiklos, kurios yra ribojamos netiesiogiai ir kurių įtraukimui į sąrašą pritaria Vyriausybė.“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2021 m. birželio 1 d.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                         Ingrida Šimonytė

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                          Arūnas Dulkys

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2021 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr.
385
priedas

 

 

PASLAUGŲ DĖL COVID-19 TEIKIMĄ ORGANIZUOJANČIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS, JŲ VEIKIMO TERITORIJA IR PASITELKIAMOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS

 

Eil. Nr.

Paslaugų teikimą organizuojanti ASPĮ 

Veikimo teritorija ir pasitelkiamos ASPĮ

1.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

1. Kauno apskritis:

1.1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė;

1.2. VšĮ Kėdainių ligoninė;

1.3. VšĮ Jonavos ligoninė;

1.4. VšĮ Raseinių ligoninė;

1.5. VšĮ Prienų ligoninė;

1.6. VšĮ Kaišiadorių ligoninė.

2. Marijampolės apskritis:

2.1. VšĮ Marijampolės ligoninė;

2.2. VšĮ Vilkaviškio ligoninė;

2.3. VšĮ Šakių ligoninė.

3. Tauragės apskritis:

3.1. VšĮ Jurbarko ligoninė

2.

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

1. Vilniaus apskritis:

1.1. Nacionalinis vėžio institutas;

1.2. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Žalgirio klinika;

1.3. VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė;

1.4. VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė;

1.5. VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė;

1.6. VšĮ Vilniaus gimdymo namai;

1.7. VšĮ M. Marcinkevičiaus ligoninė;

1.8. VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras;

1.9. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras;

1.10. VšĮ Ukmergės ligoninė;

1.11. VšĮ Trakų ligoninė;

1.12. VšĮ Švenčionių rajono ligoninė;

1.13. VšĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninė;

1.14. VšĮ Elektrėnų ligoninė.

2. Alytaus apskritis:

2.1. VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė;

2.2. VšĮ Druskininkų ligoninė;

2.3. VšĮ Varėnos ligoninė;

2.4. VšĮ Lazdijų ligoninė

3.

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

1. Klaipėdos apskritis:

1.1. VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė;

1.2. VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė;

1.3. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė;

1.4. VšĮ Šilutės ligoninė;

1.5. Kretingos rajono savivaldybės VšĮ Kretingos ligoninė;

1.6. Klaipėdos rajono savivaldybės VšĮ Gargždų ligoninė.

2. Tauragės apskritis:

2.1. VšĮ Tauragės ligoninė;

2.2. VšĮ Šilalės rajono ligoninė

4.

VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė

1. Šiaulių apskritis:

1.1. VšĮ Kelmės ligoninė;

1.2. VšĮ Radviliškio ligoninė;

1.3. VšĮ Joniškio ligoninė;

1.4. VšĮ Pakruojo ligoninė;

1.5. VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė.

2. Telšių apskritis:

2.1. VšĮ Mažeikių ligoninė;

2.2. VšĮ Regioninė Telšių ligoninė;

2.3. VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninė

5.

VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė

1. Panevėžio apskritis:

1.1. VšĮ Rokiškio rajono ligoninė;

1.2. VšĮ Pasvalio ligoninė;

1.3. VšĮ Biržų ligoninė;

1.4. VšĮ Kupiškio ligoninė;

1.5. VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė.

2. Utenos apskritis:

2.1. VšĮ Utenos ligoninė;

2.2. VšĮ Visagino ligoninė;

2.3. VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninė;

2.4. Zarasų rajono savivaldybės VšĮ Zarasų ligoninė;

2.5. VšĮ Ignalinos rajono ligoninė;

2.6. VšĮ Molėtų ligoninė

 

 

––––––––––––––––––––