LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2022 M. BIRŽELIO 14 D. ĮSAKYMO NR. 1V-432DĖL 2022–2030 M. PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VIEŠOJO VALDYMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 01-001-08-03-01 „SUKURTI MODERNIĄ VIEŠOJO VALDYMO INSTITUCIJŲ ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYSENOS SISTEMĄ“ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. spalio 3 d. Nr. 1V-628

Vilnius

 

Pakeičiu 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-002-08-03-01 „Sukurti modernią viešojo valdymo institucijų žmogiškųjų išteklių valdysenos sistemą“ aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1V-432 „Dėl 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrijos viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-001-08-03-01 „Sukurti modernią viešojo valdymo institucijų žmogiškųjų išteklių valdysenos sistemą“ aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu III skyriaus „Plėtros programos pažangos priemonės veiklų suvestinė“ lentelės 5  eilutę  ir ją išdėstau taip:

5.Suprojektuota ir įdiegta pažangi viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių valdymo sistema

I

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – IRD) arba VVA

P

Taip

D

11 000

EGADP

R – Skaitmenizuotų žmogiškųjų išteklių valdymo procesų dalis

 

P –Įstatymo dėl valstybės tarnautojų registro, kuriuo sukuriamas žmogiškųjų išteklių valdymo centralizavimo viešajame sektoriuje pagrindas, priėmimas

 

P – Viešųjų pirkimų procedūros, skirtos pažangios žmogiškųjų išteklių valdymo informacinių technologijų priemonėms viešajame sektoriuje įgyvendinti, užbaigimas

 

P – Pradėjusi veikti pažangioji žmogiškųjų išteklių valdymo viešajame sektoriuje sistema

 

R – Naujų ir patobulintų viešųjų skaitmeninių paslaugų, produktų ir procesų naudotojai

85

(2030)

 

 

1 vnt.

(2022)

 

 

 

 

 

 

 

1 vnt.

(2023)

 

 

 

 

 

 

1 vnt. (2025)

 

 

 

n/a

(2025)

CPVA

Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, VVA, IRD

 

2. Pakeičiu priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                   Agnė Bilotaitė