rajono nespalvotas 

 

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2021 METAIS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2022 m. birželio 22 d. Nr. K-121

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu ir įgyvendindama Alytaus rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 16 d. sprendimu Nr. K-172 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 60 punktą, Alytaus rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Alytaus rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2021 metais ataskaitą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Algirdas Vrubliauskas


 

PATVIRTINTA

Alytaus rajono savivaldybės tarybos

2022 m. birželio 22 d.

sprendimu Nr. K-121

 

 

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2021 METAIS ATASKAITA

 

2021 m. buvo vykdoma 10 Alytaus rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano (toliau – SVP), patvirtinto Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. K-11, programų. Šią ataskaitą sudaro dešimties SVP programų 2021 metų įgyvendinimo ataskaitos:

01. Jaunimo politikos įgyvendinimas;

02. Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymas, strategijos formavimas ir jos įgyvendinimas;

03. Urbanistinės plėtros ir strategijos formavimas;

04. Informacinės visuomenės plėtra;

05. Sąlygų verslo plėtrai sudarymas, patrauklios investicijoms aplinkos formavimas ir turizmo vystymas;

06. Rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūra, modernizavimas ir plėtra;

07. Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga ir žemės ūkio plėtra;

08. Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas;

09. Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje;

10. Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdas ir socialinės atskirties mažinimas ir sveikatos apsauga.

Kiekvieną SVP įgyvendinimo ataskaitos programą apima:

            programų vertinimo kriterijų ataskaitų suvestinės, kuriose pateikiami planuoti ir faktiškai pasiekti programų vertinimo kriterijai (pridedama);

            programų 2021 metų įgyvendinimo ataskaitų lėšų rodikliai, kuriuose pateikiami programų lėšų rodikliai, t. y. 2021-iems metams patvirtintas asignavimų planas, 2021-ųjų metų patikslintas asignavimų planas bei 2021-aisiais metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) (pridedama).

 

Institucijos strateginiai tikslai ir efekto kriterijai:

Kodas

Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdomos programos:

01

Kurti pilietišką, išsilavinusią, kūrybišką, sveikai ir saugiai gyvenančią bendruomenę

Strateginio tikslo aprašymas: ugdymo siekiamybės – pilietiškos, savarankiškai, kūrybiškai ir konstruktyviai mąstančios, gebančios remtis įvairių kultūrų vertybėmis asmenybės. Siekiama skurde gyvenantiems, ties skurdo riba atsidūrusiems ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims suteikti įgūdžių ir galimybių patiems pasirūpinti savimi, savo gyvenimo kokybe ir likimu.

Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdomos programos:

01

 

08

 

09

 

10

Jaunimo politikos įgyvendinimas

 

Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas

 

Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje

 

Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas ir sveikatos apsauga

Efekto kriterijai:

E-01-01-02 Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų institucinės paramos ir organizacijų potencialo plėtojimo skaičiaus kitimas, vnt. – > 12, pasiektas lygis 2021 m. – 12;

E-01-08-01 Renginių skaičiaus Alytaus rajone didėjimas, proc. – > +1 proc., pasiektas lygis 2021 m. – +1 proc.;

E-01-08-02 Sutvarkyti pastatai ir pastatai pritaikyti bendruomenės poreikiams, skatinamas etnokultūros puoselėjimas, apsaugotos nekilnojamų ir kilnojamųjų kultūros vertybės – > Ne mažiau kaip 5 finansuoti projektai, pasiektas lygis 2021 m. –finansuoti 2 projektai;

E-01-09-01 Mokinių, gavusių Brandos atestatus, dalis nuo visų baigusių IV gimnazijos klasę mokinių skaičiaus, proc. – > 97, pasiektas lygis 2021 m. – 97 proc.;

E-01-09-02 Mokinių, gavusių Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus, dalis nuo visų baigusių 10 klasę (II gimnazijos klasę) mokinių skaičiaus, proc. – > 98, pasiektas lygis 2021 m. – 98 proc.;

E-01-09-03 Mokinių, gavusių Pradinio išsilavinimo pažymėjimus, dalis nuo visų baigusių 4 klasę mokinių skaičiaus, proc. – > 97, pasiektas lygis 2021 m. – 97 proc.;

E-01-09-04 Sudaromos sąlygos kiekvienam vaikui lankyti ugdymo įstaigas, įvairius neformaliojo švietimo užsiėmimus atitinkančius abiejų lyčių poreikius, nuolat / išskirtiniais atvejais – > nuolat, pasiektas lygis 2021 m. – nuolat / išskirtiniais atvejais;

E-01-10-01 Asmenų (šeimų), kurių gebėjimai ir galimybės spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene bei įveikti socialinę atskirtį, buvo sustiprinti, vnt. –> 13792, pasiektas lygis 2021 m.– 12926.

E-01-10-02 Sveikatos biurio veiklos vykdymui skiriamos lėšos, (tūkst. Eur) –> 238,0, pasiektas lygis 2021 m.– 207,9.

Kodas

Sudaryti palankią aplinką investicijų pritraukimui ir verslo plėtrai, turizmo vystymui, rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūrai, užimtumo didinimui

02

Strateginio tikslo aprašymas: pasiekti, kad aplinka Alytaus rajone būtų sveika, švari ir saugi, darniai tenkinanti visuomenės, aplinkosaugos ir ekonomikos poreikius.

Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa (-os):

05

 

 

06

Sąlygų verslo plėtrai sudarymas, patrauklios investicijoms aplinkos formavimas ir turizmo vystymas

 

Rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūra, modernizavimas ir plėtra

Efekto kriterijai:

E-02-05-01 Ūkio subjektų skaičius Alytaus rajone, vnt. – > 1150, pasiektas lygis 2021 m. – 1260;

E-02-05-02 Bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų (DAG), %  – > 17, pasiektas lygis 2021 m. – 13,4;

E-02-06-01 Kelių (gatvių) su asfaltbetonio danga santykis su visu kelių ir gatvių ilgiu, proc. – > 22,0, pasiektas lygis 2021 m. – 19,2;

E-02-06-02 Asmenų apgyvendintų socialiniame būste skaičius, asmenimis – > 25, pasiektas lygis 2021 m. – 6. Asmenų apgyvendintų savivaldybės būste skaičius, asmenimis – > 5, pasiektas lygis 2021 m. – 4.

Kodas

Užtikrinti kompleksišką žemės sklypų formavimą ir aplinkos apsaugą bei žemės ūkio plėtrą

03

Strateginio tikslo aprašymas: žemės ūkio konkurencingumas, tausus gamtos išteklių valdymas,

darnus teritorinis vystymasis.

Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa(-os):

03

 

07

Urbanistinės plėtros ir strategijos formavimas

 

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga ir žemės ūkio plėtra

Efekto kriterijai:

E-03-03-01 Programai skiriamas finansavimas, tūkst. Eur – > 429,0, pasiektas lygis 2021 m. – 40,9;

E-03-07-01 Kokybiškai atlikti darbai, suteiktos paslaugos, paruošti dokumentai, priimti sprendimai, proc. – > 100, pasiektas lygis 2021 m. – 100;

E-03-07-02 Surenkamų komunalinių atliekų kiekis, t – > 4600, pasiektas lygis 2021 m. – 5164,76.

Kodas

Gerinti savivaldos valdymo kokybę

04

Strateginio tikslo aprašymas: visuomenės lūkesčių tenkinimas ir viešųjų paslaugų kokybės užtikrinimas.

Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa (-os):

02

 

 

04

Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymas, strategijos formavimas ir jos įgyvendinimas

 

Informacinės visuomenės plėtra

Efekto kriterijai:

E-04-02-01 Gyventojų skaičius Alytaus rajono savivaldybėje metų pradžioje, asmenimis – > 28 512, pasiektas lygis 2021 m. – 28170;

E-04-02-02 Galiojančių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais skaičius Alytaus rajone, vnt. – > 200, pasiektas lygis 2021 m. – 283;

E-04-04-01 Paskelbtų informacinių pranešimų skaičius, vnt. – > 450, pasiektas lygis 2021 m. – 498.

 

1 lentelėje (atitinkamai pagal Alytaus rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano pakeitimus, patvirtintus Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 10 d. sprendimu Nr. K-119, Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 12 d. sprendimu Nr. K-150, Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 11 d. sprendimu Nr. K-191 ir Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimu K–207, pateikiama informacija apie SVP programų finansavimą iš visų finansavimo šaltinių 2021 m. ir lėšų panaudojimą (kasines išlaidas).

 

1 lentelė

2021 m. SVP strateginių tikslų, programų ir asignavimų suvestinė

 

Programos kodas

Programos pavadinimas

Lėšos 2021 m. (iš viso pagal skirtingus finansavimo šaltinius), tūkst. Eur

Patvirtintas asignavimų planas*

Patikslintas

asignavimų

planas**

Panaudotos lėšos

01 STRATEGINIS TIKSLAS – kurti pilietišką, išsilavinusią, kūrybišką, sveikai ir saugiai gyvenančią bendruomenę

01

Jaunimo politikos įgyvendinimas

20,1

20,1

17,0

08

Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas

1704,9

1754,5

1348,1

09

Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje

7814,6

7983,3

7538,9

10

Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas ir sveikatos apsauga

13068,4

13849,4

12473,5

02 STRATEGINIS TIKSLAS – sudaryti palankią aplinką investicijų pritraukimui ir verslo plėtrai, turizmo vystymui, rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūrai, užimtumo didinimui

05

Sąlygų verslo plėtrai sudarymas, patrauklios investicijoms aplinkos formavimas ir turizmo vystymas

3382,8

4256,9

1648,8

06

Rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūra, modernizavimas ir plėtra

11888,2

13190,3

8606,1

03 STRATEGINIS TIKSLAS – užtikrinti kompleksišką žemės sklypų formavimą ir aplinkos apsaugą bei žemės ūkio plėtrą

03

Urbanistinės plėtros ir strategijos formavimas

429,0

165,0

40,9

07

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga ir žemės ūkio plėtra

1768,4

2220,4

1832,9

04 STRATEGINIS TIKSLAS – gerinti savivaldos valdymo kokybę

02

Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymas, strategijos formavimas ir jos įgyvendinimas

5352,0

5624,3

4750,6

04

Informacinės visuomenės plėtra

37,2

37,2

33,9

Iš viso:

45465,6

49101,4

38290,7

 

* Pagal Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2021-02-11 sprendimą Nr. K-11

** Pagal Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2021-12-22 sprendimą Nr. K-207

 

Alytaus rajono savivaldybės 2021 m. strateginio veiklos plano programos buvo finansuojamos iš įvairių šaltinių: iš savivaldybės biudžeto (iš savivaldybės biudžeto lėšų, iš savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, iš pajamų už atsitiktines paslaugas), iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų ir iš kitų šaltinių (ES paramos lėšos, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, valstybės biudžeto lėšos ir kt.).

Apibendrinant programų ataskaitose pateiktus lėšų rodiklius, galima teigti, kad 2021 m. SVP buvo įgyvendintas 77,98 proc. (pagal patikslintą SVP) ir 84,22 proc. (pagal pradinį SVP, patvirtintą Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2021-02-11 sprendimu Nr. K–11). Analizuojant SVP programų įgyvendinimo ataskaitose pateiktus duomenis, konstatuotina, kad 2021 metais daugiausia lėšų buvo panaudota Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos apsaugos (kodas 10) bei Rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūros, modernizavimo ir plėtros (Nr. 06) programoms įgyvendinti (žr. 1 lentelę).

Kiekvienos iš programų vykdymas nagrinėjamas pagal priemonių įgyvendinimo lygį (remiantis vykdytojų pateikta informacija). 2021 m. 10 programų buvo planuojama vykdyti 149 priemones. 2021 m. įvykdytų pagal planą priemonių buvo 116 (78 proc.), iš dalies įvykdyta 15 (10 proc.), neįvykdyta – 18 (12 proc.) (žr. 2 lentelę). 2021 m. daugiausiai priemonių buvo planuojama įgyvendinti Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos apsaugos programoje (Nr. 10) – 64, bei Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymo, strategijos formavimo ir jos įgyvendinimo programoje (Nr. 02) – 20, mažiausiai Informacinės visuomenės plėtros programoje (Nr. 04) – 2 ir Vaikų ir jaunimo socializacijos programoje (Nr. 01) – 3.

 

2 lentelė

2021–2023 m. SVP programų priemonių įvykdymas 2021 m.

 

Programos pavadinimas

Planuota, iš viso

Įvykdyta pagal planą

Iš dalies įvykdyta

Neįvykdyta

01 Jaunimo politikos įgyvendinimas

3

1

1

11

02 Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymas, strategijos formavimas ir jos įgyvendinimas

20

17

2

12

03 Urbanistinės plėtros ir strategijos formavimas

5

1

2

23

04 Informacinės visuomenės plėtra

2

2

 

 

05 Sąlygų verslo plėtrai sudarymas, patrauklios investicijoms aplinkos formavimas ir turizmo vystymas

8

7

 

1

06 Rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūra, modernizavimas ir plėtra

13

6

3

44

07 Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga ir žemės ūkio plėtra

9

7

1

1

08 Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas

9

6

3

 

09 Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje

16

13

2

15

10 Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas ir sveikatos apsauga

64

56

1

76

Iš viso:

149

116

15

18

 

1 – neįgyvendinta „Alytaus rajono jaunimo savanoriškos veiklos įgyvendinimas“ priemonė. Nesikreipė nei vienas norintis būti ilgalaikiu savanoriu dirbti su jaunimo veikla.

2 – neįgyvendinta „Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo tvarkymo programos“ priemonė. Lėšos naudojamos įvykus stichinėms nelaimėms, o praėjusiais metais tokių nebuvo.

3 – neįgyvendinta „Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise“ bei „Architektūriniai konkursai, skirti geriausiai statinio architektūrinei ir urbanistinei idėjai atrinkti. Architektūros kūrybinių dirbtuvių organizavimas“. Priemonės neįgyvendintos, nes neatsirado poreikio perimti valstybinės žemės sklypus valdyti pasitikėjimo teise bei įrengti naujus mažosios architektūros objektus. Taip pat įtakos turėjo žmogiškųjų išteklių stoka.

4 – neįgyvendinta priemonė „Alytaus rajono savivaldybės įmonės  „Simno komunalininkas“ technikos įsigijimas“, „Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo įgyvendinimas (Infrastruktūros plėtros rėmimo programa)“, „Alytaus rajono savivaldybės vienbučių savininkų ir daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų rėmimo programa“ ir „Savivaldybės ir socialinio būsto fondo plėtra“ nes 2021 m. nebuvo įsigytas nei vienas būstas, kadangi kandidatų pateiktos paraiškos ir papildomi dokumentai neatitiko pirkimo dokumentuose numatytų sąlygų.

5 – priemonė „Moksleivių užimtumo projektų finansavimas“ neįgyvendinta, dėl Covid-19 pandemijos.

6 – Dvi priemonės, susijusios su asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo, nebuvo įvykdytos. „Neįgaliųjų socialinė integracija“ suplanuotos lėšos Alytaus rajone esančių viešosios paskirties pastatų (patekimo į pastatus) pritaikymui neįgaliesiems, tačiau priemonė nebuvo įgyvendinta, nes nebuvo poreikio pritaikyti viešosios paskirties pastatus. Žmogaus palaikų gabenimo, laikino laikymo (saugojimo) paslauga nupirkta ir sudaryta sutartis su paslaugos teikėju, tačiau poreikio šiai paslaugai nebuvo. Priemonės, susijusi su Psichosocialinės pagalbos teikimu socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims ir jų šeimoms bei Socialinės priežiūros paslaugų teikimas vaikams ir jų šeimoms, bei Dantų protezavimas nebuvo įvykdytos, nes niekas nesikreipė. Priemonė „Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms“ neįgyvendinta, nes nei vienas asmuo ar šeima nesikreipė į savivaldybės administraciją dėl šios paramos formos. Pagrindinė priežastis neatitikimas reikalavimo, kad būtų išsinuomoję būstą ne trumpesniam nei 1 metų terminui, o nuomos sutartis būtų įregistruota Nekilnojamojo turto registre. Alytaus rajone nėra būstų nuomos iš fizinių ar juridinių asmenų pasiūlos.

 

Didžiausią įtaką plano priemonių nevykdymui turėjo skirtas mažesnis finansavimas iš kai kurių finansavimo šaltinių, sutarčių pasirašymo ir vykdymo nukėlimo terminai arba poreikio nebuvimas, ekstremali situacija dėl Covid-19 bei migrantų antplūdžio. Siekiant savivaldybės strateginių tikslų, 2021 m. planuotos, bet neįgyvendintos priemonės bus įgyvendintos ateityje atsižvelgiant į jų svarbą, Savivaldybės tarybos priimamus sprendimus bei skiriamą finansavimą.

PRIDEDAMA. Alytaus rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2021 metais ataskaitos priedai:

1Jaunimo politikos įgyvendinimas programos 2021-ųjų metų įgyvendinimo ataskaita. Lėšų rodikliai (1 priedas);

2Jaunimo politikos įgyvendinimas programos 2021-ųjų metų vertinimo kriterijai (2 priedas);

3.  Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymo, strategijos formavimo ir jos įgyvendinimo programos 2021-ųjų metų įgyvendinimo ataskaita. Lėšų rodikliai  (3 priedas);

4.  Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymo, strategijos formavimo ir jos įgyvendinimo programos 2021-ųjų metų vertinimo kriterijai (4 priedas);

5.  Urbanistinės plėtros ir strategijos formavimo programos 2021-ųjų metų įgyvendinimo ataskaita. Lėšų rodikliai (5 priedas);

6.  Urbanistinės plėtros ir strategijos formavimo programos 2021-ųjų metų vertinimo kriterijai (6 priedas);

7.  Informacinės visuomenės plėtros programos 2021-ųjų metų įgyvendinimo ataskaita. Lėšų rodikliai (7 priedas);

8.  Informacinės visuomenės plėtros programos 2021-ųjų metų vertinimo kriterijai (8 priedas);

9.  Sąlygų verslo plėtrai sudarymo, patrauklios investicijoms aplinkos formavimo ir turizmo vystymo programos 2021-ųjų metų įgyvendinimo ataskaita. Lėšų rodikliai (9 priedas);

10.  Sąlygų verslo plėtrai sudarymo, patrauklios investicijoms aplinkos formavimo ir turizmo vystymo programos 2021-ųjų metų vertinimo kriterijai (10 priedas);

11.  Rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūros, modernizavimo ir plėtros programos 2021-ųjų metų įgyvendinimo ataskaita. Lėšų rodikliai (11 priedas);

12.  Rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūros, modernizavimo ir plėtros programos 2021-ųjų metų vertinimo kriterijai (12 priedas);

13.  Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos ir žemės ūkio plėtros programos 2021-ųjų metų įgyvendinimo ataskaita. Lėšų rodikliai (13 priedas);

14.  Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos ir žemės ūkio plėtros programos 2021-ųjų metų vertinimo kriterijai (14 priedas);

15.  Kultūros veiklos plėtros ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimo programos 2021-ųjų metų įgyvendinimo ataskaita. Lėšų rodikliai (15 priedas);

16.  Kultūros veiklos plėtros ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimo programos 2021-ųjų metų vertinimo kriterijai (16 priedas);

17.  Švietimo, sporto paslaugų tiekimo ir plėtros savivaldybės teritorijoje programos 2021-ųjų metų įgyvendinimo ataskaita. Lėšų rodikliai (17 priedas);

18.  Švietimo, sporto paslaugų tiekimo ir plėtros savivaldybės teritorijoje programos 2021-ųjų metų vertinimo kriterijai (18 priedas);

19.  Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos apsaugos programos 2021-ųjų metų įgyvendinimo ataskaita. Lėšų rodikliai (19 priedas);

20.  Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos apsaugos programos 2021-ųjų metų vertinimo kriterijai (20 priedas).

 

__________________________________

part_47287542412a489c84f4fb0e61762e25_end