klaipėdos rajono savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIVAŽIAVIMO PRIE JŪROS KRANTO KARKLĖS KAIME, KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE, PAJŪRIO REGIONINIO PARKO TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. gegužės 26 d. Nr. T11-190

Gargždai

 

 

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos pajūrio juostos įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi, bei atsižvelgdama į Pajūrio regioninio parko 2016-04-06 raštą Nr. 1.7-106, 2016-04-25 raštą Nr. 1.7-135, Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus 2016-05-02 raštą Nr. 12SD-1957-(14.12.7), Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2016-05-13 raštą Nr. 2E-76, Aplinkos apsaugos agentūros 2016-05-13 raštą Nr. (28.3)-A4-5040, n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti privažiavimo prie jūros kranto Karklės kaime, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Pajūrio regioninio parko teritorijoje tvarkos aprašą (pridedama).

2. Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vaclovas Dačkauskas


 

PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T11-190

 

PRIVAŽIAVIMO PRIE JŪROS KRANTO KARKLĖS KAIME, KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE, PAJŪRIO REGIONINIO PARKO TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Privažiavimo prie jūros kranto Karklės kaime, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Pajūrio regioninio parko teritorijoje tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) nustato:

1.1. transporto priemonių privažiavimo prie jūros kranto Karklės kaime, Pajūrio regioninio parko teritorijoje bendrąją tvarką;

1.2.      Leidimų rūšis, jų išdavimo, naudojimo ir galiojimo tvarką.

2. Šio Aprašo tikslas - užtikrinti asmenims galimybę prisivežti jiems būtiną masyviąją įrangą prie jūros kranto Karklės kaime bei taip organizuoti privažiuojančio prie jūros kranto transporto priemonių judėjimą, kad jis kuo mažiau trukdytų kitiems pajūryje esantiems asmenims bei darytų kuo mažesnį neigiamą poveikį pajūrio gamtinei aplinkai.

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

3.1.      transporto priemonė – priemonė žmonėms ir (arba) kroviniams, taip pat ant jos sumontuotai stacionariai įrangai vežti;

3.2.      priekaba – transporto priemonė, skirta tempti motorine transporto priemone. Priekabomis laikomos ir puspriekabės;

3.3.      transporto priemonės savininkas – asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso transporto priemonė;

3.4.      transporto priemonės stovėjimas (toliau – stovėjimas) – iš anksto numatytas transporto priemonės sustabdymas ilgesniam laikui, negu reikia keleiviams laipinti arba transporto priemonei krauti;

3.5.      transporto priemonės sustojimas (toliau – sustojimas) – iš anksto numatytas transporto priemonės sustabdymas ne ilgesniam laikui, negu reikia keleiviams laipinti arba transporto priemonei krauti;

3.6.      transporto priemonės vairavimas – asmens, esančio transporto priemonėje ar ant jos, veiksmai, kuriais valdoma judanti transporto priemonė;

3.7.      transporto priemonės valdytojas – asmuo, nuosavybės, patikėjimo, nuomos, panaudos ar kitokiu teisėtu pagrindu valdantis ir naudojantis transporto priemonę.

4. Šio Aprašo privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie privažiuoja ar pageidauja privažiuoti prie jūros kranto su transporto priemone Karklės kaime, Pajūrio regioninio parko teritorijoje.

5.  Fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie išvažiuoja ar pageidauja privažiuoti su transporto priemone prie jūros kranto Karklės kaime, Pajūrio regioninio parko teritorijoje, privalo gauti Leidimą. Leidimas nereikalingas valstybinių ar kitų institucijų, vykdančių pajūryje savo veiklą, tarnybiniam transportui.

 

II. LEIDIMŲ RŪŠYS

 

6.   Nustatomos šios leidimų rūšys:

6.1.      vienkartinis Leidimas – leidimas vienai transporto priemonei, kuris išduodamas transporto priemonių savininkams ar valdytojams (vairuotojams), pageidaujantiems gauti Leidimą vienai dienai privažiuoti prie jūros kranto Karklės kaime, Klaipėdos rajono savivaldybėje. 

6.1.1.  vienkartinis Leidimas išduodamas asmenims, organizuojantiems pajūryje renginį arba asmenims, norintiems vieną kartą privežti prie jūros kranto Karklės kaime jiems reikalingą įrangą;

6.1.2. vienkartinis Leidimas transporto priemonės savininkams arba valdytojams (vairuotojams) suteikia teisę tik transporto priemonės sustojimui. Išsikrovus įrangą, transporto priemonė yra pastatoma tam skirtose vietose;

6.1.3. vienkartiniai leidimai galioja vieną Leidime nurodytą dieną. Išduodamų vienkartinių leidimų skaičius vienai dienai gali būti ribojamas. Jų kiekis nustatomas atskiru Pajūrio regioninio parko direktoriaus įsakymu, suderinus su Klaipėdos rajono savivaldybe.

6.2 nuolatinis Leidimas asmenims, užsiimantiems mėgėjiška žvejyba – leidimas vienai transporto priemonei, kuris išduodamas laivavedžiams, pageidaujantiems gauti Leidimą nuolat privažiuoti prie jūros kranto konkrečioje privažiavimo prie jūros kranto vietoje.

6.2.1. nuolatinis Leidimas išduodamas laivavedžiams, vykdantiems pajūryje ar jūroje nuolatinę veiklą (mėgėjišką žvejybą), kuriems būtina nuolat privežti prie jūros kranto jų veiklai reikalingą įrangą;

6.2.2. nuolatinis Leidimas transporto priemonės savininkams arba valdytojams (vairuotojams) suteikia teisę tik transporto priemonės sustojimui. Išsikrovus įrangą, transporto priemonė yra pastatoma tam skirtose vietose;

6.2.3. nuolatiniai Leidimai galioja nuo leidimo išdavimo datos iki kalendorinių metų pabaigos. Išduodamų nuolatinių Leidimų skaičius metams gali būti ribojamas. Jų kiekis nustatomas atskiru Pajūrio regioninio parko direktoriaus įsakymu, suderinus su Klaipėdos rajono savivaldybe.

6.3. nuolatinis Leidimas asmenims, užsiimantiems versline žvejyba - leidimas vienai ar daugiau transporto priemonių, kuris išduodamas asmenims, pageidaujantiems gauti Leidimą nuolat privažiuoti prie jūros kranto konkrečioje privažiavimo prie pajūrio vietoje.

6.3.1. nuolatinis Leidimas išduodamas asmenims, vykdantiems jūroje nuolatinę veiklą (verslinę žvejybą), kuriems būtina nuolat privežti prie jūros kranto jų veiklai reikalingą įrangą;

6.3.2. nuolatinis Leidimas transporto priemonės savininkams arba valdytojams (vairuotojams) suteikia teisę tik transporto priemonės sustojimui. Išsikrovus įrangą, transporto priemonė yra pastatoma tam skirtose vietose;

6.3.3. nuolatiniai Leidimai galioja nuo leidimo išdavimo datos iki kalendorinių metų pabaigos.

7. Leidimai galioja tik privažiavimui prie jūros kranto Karklės kaime, Klaipėdos rajono savivaldybėje.

 

III. Leidimų išdavimas

 

8. Sprendimą dėl Leidimo išdavimo, pratęsimo, panaikinimo ar dublikato išdavimo priima Pajūrio regioninio parko direkcija.

9. Transporto priemonės savininkai ar valdytojai (vairuotojai), pageidaujantys gauti vienkartinį Leidimą, Pajūrio regioninio parko direkcijai pateikia:

9.1. laisvos formos prašymą vienkartiniam Leidimui gauti;

9.2. užpildytą vienkartinio Leidimo privažiuoti prie jūros kranto Karklės kaime formą (1 priedas);

9.3. fizinio asmens tapatybės dokumento arba juridinio asmens registracijos kopiją;

9.4. transporto priemonės registravimo liudijimo kopiją;

9.5.    Privežamos prie jūros kranto įrangos sąrašą ir jų  registravimo liudijimo kopijas (jei tokios yra).

10. Transporto priemonės savininkai ar valdytojai (vairuotojai) užsiimantys mėgėjiška žūkle, pageidaujantys gauti nuolatinį Leidimą, Pajūrio regioninio parko direkcijai pateikia:

10.1. užpildytą nuolatinio Leidimo privažiuoti prie jūros kranto Karklės kaime žvejams mėgėjams formą (2 priedas);

10.2. asmens tapatybės dokumentą;

10.3. laivavedžio tarptautinį kvalifikacijos liudijimą;

10.4. laivo ar valties techninės apžiūros aktą, kuriame numatyta laivo ar valties eksploatacija Baltijos jūroje arba pakrančių vandenyse.

11. Transporto priemonės savininkai ar valdytojai (vairuotojai) užsiimantys versline žvejyba, pageidaujantys gauti nuolatinį Leidimą, Pajūrio regioninio parko direkcijai pateikia:

11.1. užpildytą nuolatinio Leidimo privažiuoti prie pajūrio Karklės kaime žvejams verslininkams formą (3 priedas);

11.2. fizinio asmens tapatybės dokumento arba juridinio asmens registracijos kopiją;

11.3. verslinės žvejybos Baltijos jūros priekrantėje leidimo kopiją arba Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo komisijos protokolą arba išrašą, kuriuo priekrantės žvejybos įmonei priskirtas žvejybos žvejybai, esantis ties Pajūrio regioniniu parku.

12. Leidimai išduodami ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Leidimui gauti reikalingų dokumentų gavimo.

13. Už pateikiamų dokumentų teisingumą atsako dokumentų pateikėjas.

 

IV. LEIDIMŲ PAKEITIMAS IR PRATĘSIMAS

 

14. Leidimas yra keičiamas šiais atvejais:

14.1. pakeitus transporto priemonės valstybinius numerius;

14.2. pakeitus transporto priemonę;

14.3. praradus Leidimą.

15. Visais 14 punkte nurodytais atvejais Leidimas yra išduodamas turėto Leidimo galiojimo laikui.

16. Automobilių valdytojai (vairuotojai), laivavedžiai norintys pakeisti Leidimą, kai pakeičia transporto priemonės valstybinius numerius ar transporto priemonę, Pajūrio regioninio parko direkcijai pateikia:

16.1. užpildytą Leidimo formą;

16.2. asmens tapatybės dokumentą;

16.3. Leidimo originalą ar jo kopiją (išskyrus 14.3 punkte nurodytu atveju);

16.4. laivo ar valties techninės apžiūros aktą, kuriame numatyta laivo ar valties eksploatacija Baltijos jūros arba pakrančių vandenyse.

17. Juridinių asmenų dokumentų kopijos turi būti tinkamai patvirtintos.

18. Leidimas pakeičiamas ir pratęsiamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo.

19. Už pateikiamų dokumentų teisingumą atsako dokumentų pateikėjas.

 

V. LEIDIMŲ NAUDOJIMAS

 

20. Leidimo originalas ar jo kopija turi būti padėta automobilyje po priekiniu stiklu, salono viduje, iš lauko gerai matomoje vietoje ta puse, kurioje nurodomi automobilio rekvizitai (modelis, valstybinis numeris) Leidimo naudojimo metu.

21. Pajūrio regioninio parko direkcijos darbuotojams, aplinkos apsaugos inspekcijai, policijos ir kitiems pareigūnams paprašius, automobilio valdytojas (vairuotojas) privalo pateikti Leidimą.

 

VI. LEIDIMŲ PANAIKINIMAS

 

22. Leidimas gali būti panaikinamas arba nepratęsiamas kontroliuojančių institucijų teikimu, kai nustatomi šie atvejai:

22.1. naudojasi ne tos transporto priemonės Leidimu;

22.2. naudojasi ne tas asmuo;

22.3. Leidimas taisytas;

22.4. naudojasi Leidimu ne pagal Leidime numatytą paskirtį;

22.5. Leidimo turėtojui taikomos poveikio priemonės už aplinkosauginių teisės aktų pažeidimą valties privežimo - žvejybos metu Pajūrio regioninio parko teritorijoje.

23. Leidimas gali būti panaikintas Leidimo turėtojo iniciatyva.

24. Jei Leidimas yra panaikinamas ar nepratęsiamas pagal 22 punktą, naujas Leidimas neišduodamas iki 1 (vienerių) metų.

 

VII. KITOS SĄLYGOS

 

25. Pajūrio regioninio parko direkcijai pateikiamos dokumentų kopijos turi būti tinkamai patvirtintos (įskaitomai nurodomas vardas, pavardė, data, dedamas parašas ir antspaudas (jei asmuo jį privalo turėti).

26. Leidimai neišduodami, jeigu taip būtų viršijamas Pajūrio regioninio parko direktoriaus įsakymu patvirtintas maksimaliai leistinas išduodamų Leidimų skaičius.

27. Pajūrio regioninio parko direkcija pasibaigus kalendoriniams metams per 10 darbo dienų Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai pateikia ataskaitą apie praėjusiais metais išduotų Leidimų skaičių ir kitą aktualią informaciją.

28. Leidimas negali būti išduodamas vandens motociklų privežimui prie jūros.


 

Privažiavimo prie jūros kranto Karklės kaime,

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Pajūrio regioninio parko teritorijoje

tvarkos aprašo 1 priedas

Pajūrio regioninio parko direkcija

Valstybės biudžetinė įstaiga, Placio g. 54, Karklės k., LT-92383 Klaipėdos r. sav., tel./faks. (+370) 46 412483, el.p.: pajuriorpd@is.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288706740

 

VIENKARTINIS LEIDIMAS PRIVAŽIUOTI PRIE JŪROS KRANTO KARKLĖS KAIME

 

Data...........................................Nr..............................(pildo direkcijos darbuotojas)

 

Paaiškinimas: 1-2 punktus pildo asmuo, prašantis leidimo. Leidimas išduodamas asmenims, masyviosios įrangos privežimui, būtinam renginių aptarnavimui.

 

1

Duomenys apie asmenį, kuriam išduodamas leidimas (prašome pildyti spausdintinėmis raidėmis)

Vardas, pavardė / Įmonė

 

Gyvenamosios vietos / Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., buto Nr., miestas/ kaimas)

 

Telefono/mobilaus telefono Nr.

 

El. paštas

Pagrindas, kuriuo direkcija išduoda leidimą išvažiuoti į pajūrį Karklės kaime (pildo direkcijos darbuotojas)

2

Įranga vežama (įrašyti automobilio markę, valstybinį numerį)

Automobiliu

Valstybinis Nr.

Automobiliu

Valstybinis Nr.

Automobiliu

Valstybinis Nr.

Kreipiantis gauti leidimą dėl išvažiavimo į pajūrį, būtina pateikti fizinio asmens tapatybės dokumento arba juridinio asmens registracijos išrašą, laisvos formos prašymą vienkartiniam leidimui gauti.

 

SVARBU!

 

1.     Norint patekti prie jūros Karklėje, važiuoti keliuku greta stovyklavietės „Žilvitis“ stadiono, o automobilį statyti automobilių parkavimo aikštelėse, įrengtose neprivažiavus stovyklavietės „Žilvitis“ stadiono, arba kitose leistinose vietose (schema pridedama).

2.     Laivavedžiai, prieš išplaukdami į Lietuvos Respublikos teritorinę jūrą, privalo savarankiškai ryšio priemonėmis pranešti Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Pakrančių apsaugos rinktinės (PAR) Palangos užkardai tel. (+370 460) 4 84 60 apie išvykimo iš dislokacijos vietos laiką, plaukiojimo priemonėje esančių asmenų skaičių, plaukiojimo rajoną, švartavimosi punktus, numatomą grįžimo laiką ir privažiavimo prie jūros kranto vietą, jeigu ketinama išplaukti atgabentomis prie kranto plaukiojimo priemonėmis. Grįžus privaloma pranešti apie grįžimą į uostą, prieplauką, kitą plaukiojimo priemonių nuolatinės dislokacijos vietą ar vienkartinio išplaukimo vietą.

 

Šis leidimas paliekamas automobilyje, matomoje vietoje.

Leidimas išduodamas vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2005-06-02 įsakymu Nr. D1-282 „Dėl Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo“ ir Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimu Nr. T11-190 „Dėl privažiavimo prie jūros kranto Karklės kaime, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Pajūrio regioninio parko teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

 

 

 

 

 

 

 

Patvirtinu, kad susipažinau su leidime pateikta informacija, aukščiau nurodyti duomenys yra teisingi:

_________________________________________________________

(Asmens, kuriam išduodamas leidimas vardas, pavardė, parašas)

 

Leidimas galioja

2016 m. ................................ mėn. .......... d.

PRPD darbuotojo vardas, pavardė, pareigos

parašas

 


 

Privažiavimo prie jūros kranto Karklės kaime,

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Pajūrio regioninio parko teritorijoje

tvarkos aprašo 2 priedas

Pajūrio regioninio parko direkcija

Valstybės biudžetinė įstaiga, Placio g. 54, Karklės k., LT-92383 Klaipėdos r. sav., tel./faks. (+370) 46 412483, el.p.: pajuriorpd@is.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288706740

 

NUOLATINIS LEIDIMAS PRIVAŽIUOTI PRIE JŪROS KRANTO KARKLĖS KAIME ŽVEJAMS MĖGĖJAMS

 

Data...........................................Nr..............................(pildo direkcijos darbuotojas)

 

Paaiškinimas: 1-3 punktus pildo asmuo, prašantis leidimo. Leidimas išduodamas laivavedžiui, VIENAM automobiliui, masyviosios žvejybinės įrangos privežimui.

 

1

Duomenys apie asmenį, kuriam išduodamas leidimas (prašome pildyti spausdintinėmis raidėmis)

Vardas, pavardė

 

Gyvenamosios vietos adresas (gatvė, namo Nr., buto Nr., miestas/ kaimas)

 

Telefono/mobilaus telefono Nr.

 

El. paštas

Laivavedžio tarptautinio kvalifikacijos liudijimo numeris (pildo direkcijos darbuotojas)

2

 

Išvežama įranga (pažymėti naudojant laivą ar valtį ir įrašyti valstybinį Nr.)

 Laivas

 Valtis

valstybinis Nr................................................

valstybinis Nr................................................

3

Įranga vežama (įrašyti automobilio, priekabos markę ir valstybinius numerius)

Automobiliu

Valstybinis Nr.

Priekaba

Valstybinis Nr.

 

Kreipiantis gauti Leidimą dėl išvažiavimo į pajūrį, būtina pateikti laivo ar valties techninės apžiūros aktą, laivavedžio tarptautinį kvalifikacijos liudijimą ir asmens tapatybės dokumentą.

SVARBU!

 

3.     Norint patekti prie jūros Karklėje, važiuoti keliuku greta stovyklavietės „Žilvitis“ stadiono, o automobilį statyti automobilių parkavimo aikštelėse, įrengtose neprivažiavus stovyklavietės „Žilvitis“ stadiono, arba kitose leistinose vietose (schema pridedama).

4.     Laivavedžiai, prieš išplaukdami į Lietuvos Respublikos teritorinę jūrą, privalo savarankiškai ryšio priemonėmis pranešti Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Pakrančių apsaugos rinktinės (PAR) Palangos užkardai tel. (+370 460) 4 84 60 apie išvykimo iš dislokacijos vietos laiką, plaukiojimo priemonėje esančių asmenų skaičių, plaukiojimo rajoną, švartavimosi punktus, numatomą grįžimo laiką ir privažiavimo prie jūros kranto vietą, jeigu ketinama išplaukti atgabentomis prie kranto plaukiojimo priemonėmis. Grįžus privaloma pranešti apie grįžimą į uostą, prieplauką, kitą plaukiojimo priemonių nuolatinės dislokacijos vietą ar vienkartinio išplaukimo vietą.

 

5.     Žvejybos metu privaloma turėti galiojantį žvejo mėgėjo bilietą.

Šis leidimas paliekamas automobilyje, matomoje vietoje.

Leidimas išduodamas vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2005-06-02 įsakymu Nr. D1-282 „Dėl Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo“ ir Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimu Nr. T11-190 „Dėl privažiavimo prie jūros kranto Karklės kaime, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Pajūrio regioninio parko teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

 

 

 

 

Patvirtinu, kad susipažinau su leidime pateikta informacija, aukščiau nurodyti duomenys yra teisingi:

 

_________________________________________________________

(Asmens, kuriam išduodamas leidimas vardas, pavardė, parašas)

Leidimas galioja iki

2016 m. gruodžio 31 d.

PRPD darbuotojo vardas, pavardė, pareigos

parašas

 


 

Privažiavimo prie jūros kranto Karklės kaime,

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Pajūrio regioninio parko teritorijoje

tvarkos aprašo 3 priedas

Pajūrio regioninio parko direkcija

Valstybės biudžetinė įstaiga, Placio g. 54, Karklės k., LT-92383 Klaipėdos r. sav., tel./faks. (+370) 46 412483, el.p.: pajuriorpd@is.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288706740

 

NUOLATINIS LEIDIMAS PRIVAŽIUOTI PRIE JŪROS KRANTO KARKLĖS KAIME ŽVEJAMS VERSLININKAMS

 

Data...........................................Nr..............................(pildo direkcijos darbuotojas)

 

 

Paaiškinimas: 1-3 punktus pildo asmuo, prašantis leidimo. Leidimas išduodamas asmenims, turintiems teisę užsiimti versline žvejyba Baltijos jūros priekrantėje, masyviosios žvejybinės įrangos privežimui.

1

Duomenys apie asmenį, kuriam išduodamas leidimas (prašome pildyti spausdintinėmis raidėmis)

Vardas, pavardė / Įmonė

 

Gyvenamosios vietos / Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., buto Nr., miestas/ kaimas)

 

Telefono/mobilaus telefono Nr.

 

El. paštas

Dokumentas, suteikiantis teisę užsiimti versline žvejyba Baltijos jūros priekrantėje (pildo direkcijos darbuotojas)

2

 

Išvežama įranga (pažymėti naudojant laivą ar valtį ir įrašyti valstybinį Nr. )

 Laivas

 Valtis

valstybinis Nr.....................................................................................

valstybinis Nr.....................................................................................

3

Įranga vežama (įrašyti automobilio markę, valstybinį numerį)

Automobiliu

Valstybinis Nr.

Automobiliu

Valstybinis Nr.

Automobiliu

Valstybinis Nr.

Kreipiantis gauti Leidimą dėl išvažiavimo į pajūrį, būtina pateikti fizinio asmens tapatybės dokumentą arba juridinio asmens registracijos išrašą ir dokumentą suteikiantį teisę užsiimti versline žvejyba Baltijos jūros priekrantėje.

SVARBU!

6.     Norint patekti prie jūros Karklėje, važiuoti keliuku greta stovyklavietės „Žilvitis“ stadiono, o automobilį statyti automobilių parkavimo aikštelėse, įrengtose neprivažiavus stovyklavietės „Žilvitis“ stadiono, arba kitose leistinose vietose (schema pridedama).

7.     Laivavedžiai, prieš išplaukdami į Lietuvos Respublikos teritorinę jūrą, privalo savarankiškai ryšio priemonėmis pranešti Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Pakrančių apsaugos rinktinės (PAR) Palangos užkardai tel. (+370 460) 4 84 60 apie išvykimo iš dislokacijos vietos laiką, plaukiojimo priemonėje esančių asmenų skaičių, plaukiojimo rajoną, švartavimosi punktus, numatomą grįžimo laiką ir privažiavimo prie jūros kranto vietą, jeigu ketinama išplaukti atgabentomis prie kranto plaukiojimo priemonėmis. Grįžus privaloma pranešti apie grįžimą į uostą, prieplauką, kitą plaukiojimo priemonių nuolatinės dislokacijos vietą ar vienkartinio išplaukimo vietą.

Šis leidimas paliekamas automobilyje, matomoje vietoje.

Leidimas išduodamas vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2005-06-02 įsakymu Nr. D1-282 „Dėl Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo“ ir Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimu Nr. T11-190 „Dėl privažiavimo prie jūros kranto Karklės kaime, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Pajūrio regioninio parko teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

 

 

 

 

 

 

 

Patvirtinu, kad susipažinau su leidime pateikta informacija, aukščiau nurodyti duomenys yra teisingi:

_________________________________________________________

(Asmens, kuriam išduodamas leidimas vardas, pavardė, parašas)

Leidimas galioja iki

2016 m. gruodžio 31 d.

PRPD darbuotojo vardas, pavardė, pareigos

parašas