HERB21

 

valstybinės SAUGOMŲ TERITORIJŲ tarnybos
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL PAŽYMos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal priemonės „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritį „Parama Natura 2000 miškuose“, išdavimo tvarkos aprašO patvirtinimo

 

2015 m. gegužės 8 d. Nr. V-87

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“ 3.5 ir 4.8 papunkčiais ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-246 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ įgyvendinimo taisyklių nuostatas:

1. T v i r t i n u Pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal priemonės „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritį „Parama Natura 2000 miškuose“, išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u valstybinių gamtinių rezervatų, valstybinių parkų ir biosferos rezervato direkcijoms išduoti privataus miško savininkams ar jų asociacijoms pažymas, vadovaujantis šio įsakymo 1 punktu patvirtintu aprašu.

3. Pripažįstu netekusiais galios:

3.1. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2007 m. gegužės 23 d. įsakymą Nr. 128V „Dėl pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal priemonę „Natura 2000 išmokos“, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

3.2. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 25 d. įsakymą Nr. V-124 „Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2007 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. 128V „Dėl Pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal priemonę „Natura 2000 išmokos“, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;

3.3. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2011 m. balandžio 20 d. įsakymą Nr. V-100 „Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2007 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. 128V „Dėl Pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal priemonę „Natura 2000 išmokos“, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

 

 

Direktorius                                                                                                      Albertas Stanislovaitis


 

PATVIRTINTA

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos

prie Aplinkos ministerijos direktoriaus

2015 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-87

 

 

PAŽYMos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal priemonės „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritį „Parama Natura 2000 miškuose“, išdavimo tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritį „Parama Natura 2000 miškuose“, išdavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) tikslas – nustatyti tvarką, kaip rengiamos ir išduodamos pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritį „Parama Natura 2000 miškuose“, (toliau – Pareiškėjai) tais atvejais, kai Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje pateiktos iš anksto identifikuotos informacijos apie Pareiškėjų valdomoje valdoje nustatytus miškų ūkinės veiklos apribojimus nepakanka paraiškai pateikti arba valdoje įvyko tam tikri pokyčiai, susiję su konkrečios „Natura 2000“ miško vietovės privalomaisiais apribojimais.

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. potenciali buveinė – pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą nustatytoje „Natura 2000“ tinklo teritorijoje, esantis III ar II grupės miško plotas, kuriame medynas pasiekęs IV grupės miškui taikomą pagrindinių miško kirtimo amžių, nustatytą Miško kirtimų taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. D1-79 „Dėl miško kirtimų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Miško kirtimų taisyklės);

2.2. kitos sąvokos atitinka Saugomų teritorijų įstatyme, Lietuvos Respublikos miškų įstatyme, Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatyme, Miško kirtimų taisyklėse vartojamas sąvokas.

3. Aprašo priede nustatytos formos pažyma (toliau – Pažyma) pagal šį Aprašą išduodama prašymą pateikusiems Pareiškėjams tuo atveju, kai miško valda (jos dalis) atitinka šias sąlygas:

3.1.Valda (jos dalis) yra Natura 2000 teritorijoje;

3.2. Miško naudmenų plotas valdoje yra ne mažesnis kaip 0,5 ha ir šiame plote taikomas bent vienas draudimas ar privalomas apribojimas:

3.2.1 uždrausta vykdyti pagrindinius miško kirtimus (pagrindiniai kirtimai atidėti vėlesniam laikui) arba leidžiami nedidelio intensyvumo atrankiniai kirtimai (leidžiant iškirsti ne daugiau kaip 10% medyno tūrio per 10 metų) medyne, kuris pasiekęs IV grupės miškams taikomą kirtimų amžių;

3.2.2. draudžiami ugdomieji miško kirtimai, brandžių medžių iškirtimas, draudžiami arba ribojami sanitariniai miško kirtimai, reikalaujant palikti tam tikrą skaičių džiūstančių ar išdžiūvusių medžių 1 ha;

3.2.3. plynose pagrindinių miško kirtimų biržėse turi būti paliekamas papildomas skaičius neiškirstų žalių medžių;

3.2.4. sanitariniais miško kirtimais retinimo amžių (21 metai) pasiekusiuose ir vyresniuose medynuose negali būti iškertami visi džiūstantys ar išdžiūvę medžiai.

3.3. Valda (jos dalis) apima bent vieną šių objektų:

3.3.1. Europos Bendrijos svarbos miško buveinę (9010 *vakarų taiga, 9020 *plačialapių ir mišrūs miškai, 9050 žolių turtingi eglynai, 9060 spygliuočių miškai ant fluvioglacialinių ozų, 9080 *pelkėti lapuočių miškai, 9160 skroblynai, 9180 *griovų ir šlaitų miškai, 9190 sausieji ąžuolynai, 91D0 *pelkiniai miškai, 91E0 aliuviniai miškai, 91F0 paupių guobynai, 91T0 kerpiniai pušynai);

3.3.2. potencialią buveinę;

3.3.3 Europos Bendrijos svarbos rūšies radavietę ar jos buveinę.

4. Apie 3.2.1-3.2.4 papunkčiuose nurodytų miško ūkinės veiklos apribojimų taikymą miško valdai nusprendžiama iš tokių teisės aktų ir dokumentų nuostatų:

4.1. Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“;

4.2. saugomos teritorijos nuostatų;

4.3. saugomos teritorijos apsaugos reglamento;

4.4. saugomos teritorijos specialiojo teritorijų planavimo dokumento;

4.5. apsaugos sutarties, sudarytos su Pareiškėju pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 484 „Dėl Apsaugos sutarties dėl veiklos apribojimų, konkrečių žemės, miško ir vandens telkinio naudojimo sąlygų sudarymo tvarkos aprašo ir apsaugos sutarties dėl veiklos apribojimų, konkrečių žemės, miško ir vandens telkinio naudojimo sąlygų formos patvirtinimo“ nustatytą tvarką ir galiojančios ne trumpiau kaip Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos laikotarpiu;

4.6. vidinės miškotvarkos projekto;

4.7. Miško kirtimų taisyklių;

4.8. kitų veiklą saugomoje teritorijoje reglamentuojančių teisės aktų.

 

 

II SKYRIUS

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 

5. Pareiškėjas, siekiantis gauti Pažymą, valstybinio gamtinio rezervato, valstybinio parko ar biosferos rezervato direkcijai (toliau – saugomos teritorijos direkcija) pagal valdos buvimo vietą (Nacionalinių saugomų teritorijų ir „Natura 2000“ tinklo teritorijų paskirstymas saugomų teritorijų direkcijoms yra patvirtintas Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus 2014 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. V-83 „Dėl nacionalinių saugomų teritorijų ir „Natura 2000“ tinklo teritorijų priskyrimo saugomų teritorijų direkcijoms“, su kuriuo galima susipažinti Tarnybos tinklalapyje adresu www.vstt.lt rubrikos Teisinė informacija skyriuje Tarnybos direktoriaus įsakymai), turi pateikti:

5.1. laisvos formos prašymą išduoti Pažymą;

5.2. Pažymėjimą apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre (miško valdymo teisę patvirtinantį dokumentą);

5.3. Įgaliojimą (jei prašymą teikia įgaliotas asmuo);

5.4. vieną iš šių dokumentų:

5.4.1. miško valdai parengtą vidinės miškotvarkos projektą (arba vidinės miškotvarkos projektą, pakoreguotą pagal „Natura 2000“ teritorijoje nustatytus veiklos apribojimus), kuriame nurodyti ūkinės veiklos apribojimai, taksaciniai sklypai ir plotas, kuriame jie taikomi;

5.4.2. Valstybinės miškų tarnybos pažymas apie miškų valstybės kadastro duomenis (pažyma su taksaciniais rodikliais ir pažyma su miško žemėlapio fragmente pažymėtomis žemės sklypo ribomis) (toliau – Valstybinės miškų tarnybos pažymos);

5.4.3. miškininko specialisto Išvadą apie privačioje miško valdoje nustatytą EB svarbos paukščių veisimosi vietą (toliau – Išvada).

5.5. kai siekiama gauti išmoką už apribojimą plynose pagrindinių miško kirtimų biržėse palikti papildomą skaičių neiškirstų žalių medžių, – leidimą kirsti mišką, kuriame nurodyta, kad leidžiamas pagrindinis plynas miško kirtimas paliekant papildomą skaičių neiškirstų žalių medžių.

 

III SKYRIUS

PAŽYMŲ IŠDAVIMAS

 

6. Saugomos teritorijos direkcijos direktoriaus paskirtas specialistas (toliau – specialistas), atsakingas už Aprašo 5 punkte nurodytų dokumentų priėmimą, įsitikina pateiktų šio Aprašo 5.2-5.5 papunkčiuose nurodytų dokumentų tikrumu, padaro kopijas, o šių dokumentų originalus grąžina juos pateikusiam asmeniui. Kopijos patvirtinamos teisės aktų nustatyta tvarka.

Tuo atveju, kai šio Aprašo 5.2, 5.3, 5.4 papunkčiuose nurodyti dokumentai buvo teikti saugomos teritorijos direkcijai ankstesniais nei einamieji metais ir šių dokumentų kopijos saugomos Aprašo 20 punkte nustatyta tvarka, specialistas patikrina, ar Pažymai išduoti būtini duomenys nepasikeitę, tai pažymi Pareiškėjo einamaisiais metais pateiktame prašyme ir pakartotinai kopijų nedaro.

7. Specialistas, atsakingas už Pažymų parengimą, gavęs 5 punkte nurodytus dokumentus, per 10 darbo dienų išnagrinėja kiekvieno prašymo pagrįstumą, prašymui esant pagrįstam, užpildo Pažymos formą pilnai nurodydamas reikalaujamą informaciją ir pasirašo Pažymą.

8. „Natura 2000“ teritorijoje esančios miško valdos ar jos dalies, kuriai taikomas vienas iš 3.2.1-3.2.4 papunkčiuose nurodytų apribojimų, plotas nustatomas pagal pateiktą miškotvarkos projektą (taksoraštis) arba Valstybinės miškų tarnybos pažymas, arba pagal Išvadą.

9. Tuo atveju, kai 3.2.1-3.2.4 papunkčiuose nurodyti apribojimai nustatyti tik dalyje valdos, ir miškotvarkos projekte ar Valstybinės miškų tarnybos pažymose esančios informacijos nepakanka ploto apskaičiavimui, specialistas, atsakingas už Pažymų parengimą, plotą apskaičiuoja vienu iš 9.1-9.2 papunkčiuose nurodytų būdų:

9.1. Geografinės informacinės sistemos (toliau – GIS) programine įranga, naudodamas Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenis, Miškų valstybės kadastro duomenis, Aplinkos ministerijos įgyvendinto projekto „EB svarbos natūralių buveinių inventorizavimas, palankios apsaugos būklės kriterijų nustatymas ir monitoringo sistemos sukūrimas“ duomenis. Už šių duomenų pateikimą saugomų teritorijų direkcijoms atsakinga Tarnyba.

9.2. kreipiasi raštu į Tarnybą dėl ploto nustatymo, pateikdamas informaciją apie miško valdą (žemės sklypo kadastro numerį). Tarnybos specialistas, atsakingas už Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenų tvarkymą ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, naudodamas Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenis, Miškų valstybės kadastro duomenis ir/ar projekto „EB svarbos natūralių buveinių inventorizavimas, palankios apsaugos būklės kriterijų nustatymas ir monitoringo sistemos sukūrimas“ duomenis, GIS programine įranga nustato į „Natura 2000“ teritoriją ar EB svarbos miškų buveinę patenkančios valdos dalies plotą ir duomenis raštu pateikia saugomos teritorijos direkcijai.

10. Rengdamas Pažymą specialistas:

10.1. nustatydamas medynų plotą, kuriame medynai atitinka reikalaujamą minimalų pagrindinių miško kirtimų amžių (3.2.1 papunktis), remiasi Pareiškėjo pateikto miškotvarkos projekto (taksoraščio), Valstybinės miškų tarnybos pažymos arba Išvados duomenimis. Pažymoje nurodo amžiaus reikalavimus atitinkančių medynų plotą, taip pat miško kvartalo ir taksacinių sklypų, kuriuose yra tokie medynai, numerius. Jei miško kirtimai yra atidedami dėl miško priskyrimo III ar II grupės miškams, specialistas išanalizuoja valdoje esančių medynų amžių, palygina jį su atitinkamos grupės miškams vyraujančiai medžių rūšiai Miško kirtimų taisyklėmis nustatytu minimaliu pagrindinių miško kirtimų amžiumi ir nustato konkrečius paskutinius metus, iki kurių bus taikomas apribojimas.

10.2. nustatydamas medynų plotą, kuriame leidžiama vykdyti atrankinį miško kirtimą (leidžiant iškirsti ne daugiau kaip 10% medyno tūrio per 10 metų) (3.2.1 papunktis), remiasi Pareiškėjo pateikto miškotvarkos projekto (taksoraštis, miško kirtimų žiniaraštis – informacija apie suplanuotus atrankinius kirtimus) duomenimis. Pažymoje nurodo tokių medynų plotą, taip pat miško kvartalo ir taksacinių sklypų, kuriuose yra tokie medynai, numerius;

10.3. nustatydamas medynų plotą, kuriame taikomas 3.2.2 papunktyje nurodytas apribojimas, remiasi Pareiškėjo pateikto miškotvarkos projekto (taksoraščio) arba Valstybinės miškų tarnybos pažymos duomenimis apie medynus, kurie nepasiekę IV grupės miškams taikomo minimalaus pagrindinių kirtimų amžiaus, ir apskaičiuoja, kokia jų dalis sutampa su EB svarbos miško buveinių (9010 *vakarų taiga, 9020 *plačialapių ir mišrūs miškai, 9050 žolių turtingi eglynai, 9060 spygliuočių miškai ant fluvioglacialinių ozų, 9080 *pelkėti lapuočių miškai, 9160 skroblynai, 9180 *griovų ir šlaitų miškai, 9190 sausieji ąžuolynai, 91D0 *pelkiniai miškai, 91E0 aliuviniai miškai, 91F0 paupių guobynai, 91T0 kerpiniai pušynai) plotais. Pažymoje nurodo tokių medynų plotą, taip pat miško kvartalo ir taksacinių sklypų, kuriuose yra tokie medynai, numerius;

10.4. nustatydamas miško plotą, kuriame taikomas 3.2.3 papunktyje nurodytas apribojimas, remiasi Pareiškėjo pateikto leidimo kirsti mišką duomenimis. Pažymoje nurodo iškirstų biržių plotą, taip pat miško kvartalo ir taksacinių sklypų, kuriuose yra biržės, numerius. Į apskaičiuojamą plotą įtraukiamos ir biržės, kuriose plynas kirtimas pagal nurodytą apribojimą buvo vykdytas ankstesniais nei einamieji metais, tačiau ne anksčiau kaip 2004 m. gegužės 1 d.;

10.5. nustatydamas miško plotą, kuriame taikomas 3.2.4 papunktyje nurodytas apribojimas, remiasi Pareiškėjo pateikto miškotvarkos projekto (taksoraščio) arba Valstybinės miškų tarnybos pažymos duomenimis apie medynus, kurie pasiekę retinimo amžių (21 metai) pagal Miško kirtimų taisyklių 52 punkte pateiktos 3 lentelės nuostatas. Pažymoje nurodo tokių medynų plotą, taip pat miško kvartalo ir taksacinių sklypų, kuriuose yra tokie medynai, numerius;

11. Pildant Pažymą, pagal pateikto Pažymėjimo apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre duomenis nurodomas žemės sklypo kadastrinis numeris.

12. Pagal pateikto miškotvarkos projekto duomenis Pažymoje nurodomi:

12.1. registracijos numeris;

12.2. galiojimo laikas.

13. Pagal pateiktų Valstybinės miškų tarnybos pažymų duomenis nurodomi:

13.1. pažymų numeriai;

13.2. išdavimo data.

14. Pagal pateiktos Išvados duomenis nurodomi:

14.1. Išvados išdavimo data;

14.2. Išvados rengėjo pavadinimas/vardas, pavardė.

15. Jei su Pareiškėju sudaryta apsaugos sutartis – nurodomas šios sutarties registracijos numeris ir galiojimo laikas.

16. Pažymos galiojimas nurodomas, atsižvelgiant į konkrečios veiklos apribojimo galiojimo terminą, tačiau ne ilgesnis kaip iki 2020 m. (imtinai). Pažymos galiojimas automatiškai nutrūksta, jei miško valdoje įvyko pasikeitimai – medynui žuvus dėl force majeure, taip pat mišką iškirtus dėl masinio ligų ir kenkėjų paplitimo, arba dėl įvykdytų kitų kirtimų, dėl kurių pažymoje nurodytų apribojimų įgyvendinimas tampa neįmanomas, - tokiais atvejais Pareiškėjas turi pareigą kreiptis dėl Pažymos patikslinimo.

17. Specialistas, atsakingas už Pažymų parengimą, nustatęs, kad prašymas išduoti Pažymą nepagrįstas, parengia raštą Pareiškėjui, nurodydamas priežastis dėl kurių Pažyma negali būti išduota.

18. Specialistas, atsakingas už Pažymų parengimą, parengtus dokumentus (Pažymą ar raštą dėl Pažymos neišdavimo) pateikia saugomos teritorijos direkcijos direktoriui, kuris peržiūrėjęs, ar dokumentai parengti tinkamai, juos pasirašo. Pažyma negali būti parengta ir patvirtinta to paties valstybės tarnautojo ar darbuotojo.

19. Saugomos teritorijos direkcija per 10 darbo dienų nuo prašymo išduoti Pažymą ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos išduoda Pažymą arba prašymą atmeta kaip nepagrįstą. Priimant sprendimą prašymą atmesti kaip nepagrįstą, Pareiškėjas informuojamas raštu, nurodant priežastis, dėl kurių prašymas nepagrįstas ir negali būti išduota Pažyma.

 

IV SKYRIUS

DOKUMENTŲ TVARKYMAS

 

20. Prašymai, Pažymos, raštai dėl Pažymos neišdavimo saugomų teritorijų direkcijų yra registruojami Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka Informacinių siunčiamųjų dokumentų registre. Visi dokumentai, susiję su Pažymų rengimu, byloje „Susirašinėjimo dėl pažymų apie miško valdoje nustatytus apribojimus išdavimo dokumentai“ saugomi 10 metų.

21. Tarnybos gauti ir siunčiami raštai dėl į Natura 2000 teritoriją ar EB svarbos miškų buveinę patenkančios valdos ploto nustatymo yra registruojami Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka Informacinių siunčiamųjų dokumentų registre ir byloje „Susirašinėjimo Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenų teikimo klausimais dokumentai“ saugomi 5 metus.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

22. Ginčai dėl Pažymų išdavimo sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

__________________


 

Pažymos apie valdoje nustatytus veiklos

apribojimus privataus miško savininkams ar jų

asociacijoms, siekiantiems paramos pagal

priemonės „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritį „Parama Natura 2000 miškuose“ išdavimo

tvarkos aprašo priedas

 

_____________________                                         

(saugomos teritorijos direkcijos pavadinimas)

________________________________________________________________________________

(kodas, adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas)

 

PAŽYMA

apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal priemonės „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritį

„Parama Natura 2000 miškuose“

 

 

(pildymo data)                                                                                                            (registracijos numeris)

 

Pažymime, kad privataus miško savininkui/privataus miško savininkų asociacijai (vardas, pavardė/pavadinimas; asmens/įmonės kodas, adresas) priklausančioje valdoje (kadastrinis Nr.___________), esančioje „Natura 2000“ teritorijoje(-se) (teritorijos kodas ir pavadinimas________)

 

Valdoje nustatyti veiklos apribojimai (pažymėti tik tinkamus variantus):

 Uždrausta vykdyti pagrindinius miško kirtimus (pagrindiniai kirtimai atidėti vėlesniam laikui) arba leidžiami nedidelio intensyvumo atrankiniai kirtimai (leidžiant iškirsti ne daugiau kaip 10% medyno tūrio per 10 metų) medyne, kuris pasiekęs IV grupės miškams taikomą kirtimų amžių. Plotas, kuriam taikomas veiklos apribojimas, -         ha, kvartalo Nr.          , taksacinio miško sklypo(-ų) (toliau – sklypas) Nr._________. Pagrindinių kirtimų atidėjimo atveju apribojimas taikomas imtinai iki _____ metų;

 Draudžiami ugdomieji miško kirtimai, brandžių medžių iškirtimas, draudžiami arba ribojami sanitariniai miško kirtimai, leidžiant palikti papildomą skaičių džiūstančių ar išdžiūvusių medžių 1 ha. Plotas, kuriame taikomas veiklos apribojimas, - ___________ ha, kvartalo Nr.__________, sklypo(-ų) Nr._________. Apribojimas taikomas imtinai iki _____ metų;

 Plynose miško kirtimų biržėse turi būti paliekamas papildomas skaičius neiškirstų žalių medžių. Plotas, kuriame taikomas veiklos apribojimas, - _____ ha, kvartalo Nr._______, sklypo(-ų) Nr._________;

 Sanitariniais miško kirtimais retinimų amžių (21 metai) pasiekusiuose medynuose negali būti iškertami visi džiūstantys ar išdžiūvę medžiai. Plotas, kuriam taikomas veiklos apribojimas, - _______ ha, kvartalo Nr. _______sklypo(-ų) Nr. _________.

 

Duomenų, kurių pagrindu parengta pažyma, šaltiniai (tinkamą pažymėti):

Vidinės miškotvarkos projektas, galiojimo laikas                   , registracijos Nr.         ,

Valstybinės miškų tarnybos pažyma apie valstybės miškų kadastro duomenis Nr.__________, data_______,

Išvada apie privačioje miško valdoje nustatytą EB svarbos paukščių veisimosi vietą, rengėjas___________ , data_________,

Apsaugos sutartis dėl veiklos apribojimų, konkrečių žemės, miško ir vandens telkinio naudojimo sąlygų, registracijos Nr.       , galiojimo laikas __________,

Saugomų rūšių informacinė sistema/Miškų kadastro integruota informacinė sistema.

 

Pažyma galioja iki ______metų (imtinai) su šia sąlyga: pažymos galiojimas nutrūksta automatiškai, jei miško valdoje įvyko šie pasikeitimai – medynui žuvus dėl force majeure, taip pat mišką iškirtus dėl masinio ligų ir kenkėjų paplitimo, arba dėl įvykdytų kitų kirtimų, dėl kurių pažymoje nurodytų apribojimų įgyvendinimas tampa neįmanomas. Tokiais atvejais Pareiškėjas turi pareigą kreiptis dėl Pažymos patikslinimo.

 

 

 

Direktorius                                                      __________________                                                                                                                                 (parašas)             (vardas, pavardė)

 

(pažymos rengėjo pareigos)                                       (parašas)            (vardas, pavardė)