LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL AD HOC GLOBĖJO PARINKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. gegužės 10 d. Nr. A1-235

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 17 d. nutarimo Nr. 1983 „Dėl Bendrųjų vaiko teisių apsaugos skyrių nuostatų patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.157 straipsnio 2 dalies, 3.163 straipsnio 3 dalies ir 3.178 straipsnio 2 dalies nuostatas“ 2.1 papunkčiu,

t v i r t i n u Ad hoc globėjo parinkimo tvarkos aprašą (pridedama). 

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                 Linas Kukuraitis


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2017 m. gegužės 10 d. įsakymu

Nr. A1-235

 

AD HOC GLOBĖJO PARINKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ad hoc globėjo parinkimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja ad hoc globėjo parinkimą.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme ir Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme.

 

II SKYRIUS

AD HOC GLOBĖJO PARINKIMAS

 

3. Ad hoc globėju gali būti parinktas veiksnus šioje srityje fizinis asmuo (vaiko mokytojas, auklėtojas, psichologas, socialinis pedagogas, socialinis darbuotojas, teisininkas, valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos darbuotojas ar kitas fizinis asmuo), kuris:

3.1. neteistas už tyčinius nusikaltimus, nepiktnaudžiauja alkoholiu, narkotikais, psichotropinėmis bei psichiką veikiančiomis medžiagomis;

3.2. atitinka reikalavimus, nustatytus Civilinio kodekso 3.268 straipsnio 1 dalyje ir 3.269 straipsnyje.

4. Ad hoc globėjus parenka fizinio asmens, kuris kreipėsi valstybinę vaiko teisių apsaugos instituciją arba kuris yra siūlomas tapti ad hoc globėju, gyvenamosios vietos valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija (toliau – valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija). Valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija galimų ad hoc globėjų sąrašą nuolat papildo ar atnaujina.

5. Valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija galimus ad hoc globėjus parenka iš:                      

5.1. fizinių asmenų, kurie patys savanoriškai arba savarankiškai elektroniniu paštu ar raštu kreipėsi į valstybinę vaiko teisių apsaugos instituciją dėl tapimo ad hoc globėju;

5.2. fizinių asmenų, kuriuos valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai elektroniniu paštu ar raštu pasiūlė valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ar nevyriausybinės organizacijos.

6. Aprašo 5 punkte nurodyti fiziniai asmenys savo prašyme ar valstybės ir savivaldybių institucija, įstaiga ar nevyriausybinės organizacijos savo siūlyme valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai nurodo fizinio asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą ir kitus fizinio asmens kontaktinius duomenis.

7. Valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija raštu informuoja fizinius asmenis, kad yra gauti jų prašymai dėl tapimo ad hoc globėjais arba jie yra siūlomi tapti ad hoc globėjais, ir nurodo tapimo ad hoc globėjais pasekmes, ad hoc globėjo pareigas ir informuoja, kad fiziniai asmenys, ketinantys tapti ad hoc globėjais, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo šio rašto gavimo dienos turi valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai pateikti šiuos dokumentus:

7.1. rašytinį sutikimą tapti ad hoc globėju, kuriame turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, išsilavinimas, darbovietė, šeiminė padėtis ir patvirtinta, kad ad hoc globėjo statusas ir dėl to kylančios pareigos jam yra aiškios;

7.2. gyvenimo aprašymą;

7.3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

7.4. asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046 /a „Medicininis pažymėjimas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“), įrodantį, kad fizinis asmuo neserga ligomis, nurodytomis Ligų, kuriomis sergantis asmuo negali būti skiriamas vaiko globėju (rūpintoju), sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-803 „Dėl Ligų, kuriomis sergantis asmuo negali būti skiriamas vaiko globėju (rūpintoju), sąrašo patvirtinimo“;

7.5. Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pažymą, kad fizinis asmuo nėra teistas už tyčinio nusikaltimo padarymą arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas;

7.6. Priklausomybės ligų centro pažymą, patvirtinančią, kad fizinis asmuo per pastaruosius penkerius metus nesikreipė į Priklausomybės ligų centrą dėl priklausomybės sindromo ir šis centras nesuteikė jam sveikatos priežiūros paslaugų.

8. Fizinis asmuo valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai pateikia Aprašo 7 punkte nurodytų dokumentų originalus arba jų kopijas.

9. Jeigu gavus Aprašo 7 punkte nurodytus dokumentus kyla neaiškumų, trūksta informacijos, duomenų arba fizinis asmuo nepateikė visų privalomų pateikti dokumentų, valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija raštu nurodo fiziniam asmeniui patikslinti pateiktą informaciją ir (ar) pateikti trūkstamus dokumentus per 3 darbo dienas nuo nurodymo gavimo dienos.

10. Jei fizinis asmuo per 3 darbo dienas nuo prašymo patikslinti ir (ar) pateikti trūkstamus dokumentus gavimo dienos nepateikė patikslinimų ir (ar) trūkstamų dokumentų, šio fizinio asmens parinkimo tapti ad hoc globėju procedūra yra nutraukiama. Valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija raštu informuoja fizinį asmenį, kad jo parinkimo tapti ad hoc globėju procedūra nutraukiama.

11. Valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų Aprašo 7 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos, o jeigu valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija kreipėsi į fizinį asmenį Aprašo 9 punkte nustatyta tvarka – nuo patikslintos informacijos, duomenų ir (ar) trūkstamų dokumentų gavimo dienos:     

11.1. vadovaudamasi Aprašo 7 punkte nurodytais ir fizinio asmens pateiktais dokumentais, taip pat Aprašo 9 punkte nustatyta tvarka gauta patikslinta informacija ir duomenimis, įvertina, ar fizinis asmuo tinkamas tapti ad hoc globėju ir, ar atitinka Aprašo 3 punkte nustatytus reikalavimus;

11.2. priima vieną iš Aprašo 13 punkte nurodytų sprendimų ir apie priimtą sprendimą raštu informuoja fizinį asmenį.

12. Atlikdama fizinio asmens įvertinimą ir kilus abejonių dėl jo tinkamumo tapti ad hoc globėju, valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija gali pasitelkti Globėjų ir įtėvių mokymo kursų (GIMK) organizatorių specialistus.

13. Valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija, įvertinusi Aprašo 11 punkte nurodytas aplinkybes ir dokumentus, priima vieną iš šių sprendimų:

13.1. siūlyti fiziniam asmeniui tapti ad hoc globėju arba

13.2. nesiūlyti fiziniam asmeniui tapti ad hoc globėju.

14. Valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija, nustačiusi, kad fizinis asmuo neatitinka bent vieno Aprašo 3 punkte nustatyto reikalavimo, priima sprendimą nesiūlyti jam tapti ad hoc globėju.

15. Valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija apie priimtą sprendimą nesiūlyti fiziniam asmeniui tapti ad hoc globėju raštu informuoja fizinį asmenį, nurodydama sprendimo nesiūlyti fiziniam asmeniui tapti ad hoc globėju priėmimo priežastis.

16. Valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija apie priimtą sprendimą siūlyti fiziniam asmeniui tapti ad hoc globėju raštu informuoja fizinį asmenį, o savivaldybės administracijos direktorių – kad fizinis asmuo įrašytas į galimų ad hoc globėjų sąrašą.

______________________