LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS –

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ

VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL VIEŠOJO MAITINIMO ĮSTAIGOMS BŪTINŲ SĄLYGŲ

 

2020 m. lapkričio 6 d. Nr. V-2557

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau Nutarimas) 2.2.7.1 ir 2.2.7.2 papunkčiais ir atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas,

n u s p r e n d ž i u:

1. Įpareigoti viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų (toliau – viešojo maitinimo įstaiga) administracijas, organizuojant viešojo maitinimo paslaugas, kai maistas tiekiamas išsinešti arba pristatomas fiziniams ir juridiniams asmenims kitais būdais, užtikrinti, kad:

1.1. lankytojai, perkantys maistą išsinešimui, eilėse prie kasos laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 1 metro atstumo vienas nuo kito;

1.2. į viešojo maitinimo įstaigą (tiek į uždaras, tiek į atviras erdves) būtų įleidžiami tik nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną, dėvintys lankytojai. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės jų dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais;

1.3. prie įėjimo į viešojo maitinimo įstaigą, lankytojams gerai matomoje vietoje, pateikti informaciją apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.).

2. Įpareigoti ugdymo, globos, asmens sveikatos priežiūros, krašto apsaugos, pataisos įstaigų, tardymo izoliatorių, įstaigų, įmonių ar organizacijų, kuriose vykdomas pamaininis darbas ir (arba) būtina užtikrinti maitinimą pagal įstaigos veiklos specifiką (toliau – įstaiga), administracijas, šių įstaigų teritorijose ir (ar) patalpose tiekiant viešojo maitinimo paslaugas, užtikrinti, kad:

2.1. lankytojai eilėse laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 1 metro atstumo vienas nuo kito;

2.2. į įstaigą (tiek į uždaras, tiek į atviras erdves) būtų įleidžiami tik nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną, dėvintys lankytojai. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės jų dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais;

2.3. lankytojams gerai matomoje vietoje, pateikti informaciją apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.).

3. Įpareigoti viešojo maitinimo įstaigų ir įstaigų administracijas, užtikrinti:

3.1. kad nebūtų tiekiama:

3.1.1. maitinimas savitarnos principu, kai maistą įsideda patys lankytojai;

3.1.2. cukraus, druskos, padažų ir kitų maisto produktų bendro naudojimo induose ar pakuotėse, jei juos įsideda patys lankytojai.

3.2. tinkamą lankytojų aptarnavimui skirto inventoriaus (stalų, kėdžių ir pan.), pertvarų ir viešojo maitinimo įstaigos ar įstaigos maitinimo patalpos aplinkos valymą ir dezinfekciją remiantis rekomendacijomis „Dėl aplinkos valymo ir dezinfekcijos, esant nepalankiai COVID-19 situacijai“ (https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/rekomendacijos%20del%20aplinkos%20valymo.pdf);

3.3. kad dažnai liečiami paviršiai (sanitariniai mazgai, kriauklės, durų rankenos, banko kortelių skaitytuvai ir pan.) būtų valomi ir dezinfekuojami dažniau nei įprasta;

3.4. kad dirbtų tik darbuotojai, neturintys kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), ir darbuotojų sveikata būtų nuolat stebima:

3.4.1. sudaryti sąlygas matuoti(s) darbuotojų(-ams) kūno temperatūrą tik atvykus į darbą;

3.4.2 darbuotojams, kuriems pasireiškia kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), rekomenduoti konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai;

3.4.3. jeigu administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai turi informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją;

3.4.4. drausti dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu.

3.5. kad lankytojus aptarnaujantis personalas (tiek uždarose, tiek atvirose erdvėse) dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną;

3.6. kad darbo metu darbuotojai vengtų socialinio (tiesioginio) kontakto, išskyrus atvejus, kai aptarnaujami lankytojai, ir laikytųsi griežtos rankų higienos:

3.6.1. pagal galimybes periodiškai plautų rankas skystu muilu ir šiltu tekančiu vandeniu, dezinfekuotų jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis, vengtų liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikytųsi kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo;

3.6.2. užtikrinti, kad darbuotojų rankų higiena būtų atliekama: prieš pradedant darbą; prieš tvarkant termiškai apdorotą ar vartoti paruoštą maistą; prieš tvarkant žalią mėsą, žuvį ar kt. termiškai neapdorotą maistą; prieš apsimaunant, keičiant ir nusiėmus pirštines; sutvarkius atliekas; pabaigus valymo, dezinfekcijos darbus, tvarkius lankytojų naudotus indus; pasinaudojus tualetu; pavalgius, parūkius; nusičiaudėjus, išsipūtus nosį.

3.7. sudarant galimybę tinkamai lankytojų rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai – prie įėjimo į viešojo maitinimo įstaigą, įstaigos maitinimo patalpas ir tualetą gerai matomoje vietoje pakabinti vartotojų ir kitų lankytojų rankų dezinfekcijai skirtą priemonę. Sudaryti sąlygas lankytojams pasinaudoti tualetu ir užtikrinti, kad jame būtų skysto muilo, prireikus rankų dezinfekcijos priemonių, ir rankų nusausinimo priemonių (nerekomenduojama rankoms nusausinti naudoti daugkartinio naudojimo rankšluosčius);

3.8. kad indai ir įrankiai indaplovėse būtų plaunami ne mažesnėje kaip 60 °C temperatūroje arba naudojamos kitos tinkamos priemonės, užtikrinančios jų švarą (saugą);

3.9. kad lankytojų aptarnavimo patalpos būtų reguliariai vėdinamos.

4. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 16 d. sprendimą Nr. V-1468 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ su visais pakeitimais ir papildymais.

5. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. lapkričio 7 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                    Aurelijus Veryga