JAUNIMO REIKALŲ AGENTŪROS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL  INOVACIJŲ JAUNIMO POLITIKOS SRITYJE PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2023 METAIS KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2022 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 2V-249 (1.4)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. A1-263 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų agentūrai“, pagal kurį Jaunimo reikalų agentūra įgyvendina 1.2.2 priemonę „Įgyvendinti jaunimo politikai skirtas priemones“ (įgyvendinant Nacionalinės jaunimo politikos 2022–2024 metų veiksmų plano priemones): 1.2.2.5. „Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti projektus, skatinančius inovacijas jaunimo politikos srityje, siekiant kurti naujas jaunimo įtraukimo į pilietinį gyvenimą formas“ ir atsižvelgdamas į Projektų administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-1259 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Tvirtinu  Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2023 metais konkurso nuostatus (pridedama).

2. Pavedu Jaunimo reikalų agentūros Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vedėjai  Eglei Došienei teisės aktų ir šio įsakymo 1 punktu patvirtintų nuostatų nustatyta tvarka skelbti ir organizuoti  Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2023 metais konkursą.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,                                                                                      Jurgis Kazlauskas

pavaduojantis direktorių


PATVIRTINTA

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus

2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu

Nr. 2V-249 (1.4)

 

INOVACIJŲ JAUNIMO POLITIKOS SRITYJE PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2023 METAIS KONKURSO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.         Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2023 metais konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato projektų, skirtų  inovacijas jaunimo politikos srityje vykdančių įstaigų veikloms finansuoti bei komandos palaikymui užtikrinti, atrankos konkurso (toliau – Konkursas) organizavimo bendrąsias nuostatas ir finansuotinas projektų veiklas, reikalavimus pareiškėjams, projektų vykdytojams, projektų veiklų įgyvendintojams, pareiškėjų, projektų vykdytojų įsipareigojimus, projektų įgyvendinimo rodiklius, tinkamas ir netinkamas finansuoti išlaidas, paraiškų turinio reikalavimus ir paraiškų teikimo tvarką, paraiškų atitikties formaliesiems kriterijams vertinimo, paraiškų atmetimo tvarką ir pagrindus, paraiškų vertinimo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau – valstybės biudžeto lėšos) skyrimo, Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymu sudaromos Konkurso organizavimo komisijos (toliau – komisija) darbo organizavimo tvarką, valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių (toliau – Sutartys) sudarymo tvarką ir jų turinio reikalavimus, projektų vykdymo ir stebėsenos tvarką.

2.         Nuostatuose vartojamos sąvokos:

2.1.      A priemonė – Nuostatų 13.1 papunktyje numatytoms veikloms įgyvendinti skirta priemonė inovacijas jaunimo politikos srityje vykdančioms įstaigoms, kurioms numatytas Nuostatų 11.3.1 papunktyje Konkursui skiriamas finansavimas, į kurį pareiškėjai pretenduoja pagal Nuostatų 15 ir 16 punktuose nustatytus reikalavimus;

2.2.      B priemonė – Nuostatų 13.2 papunktyje numatytoms veikloms įgyvendinti skirta priemonė inovacijas jaunimo politikos srityje vykdančioms įstaigoms, kurioms numatytas Nuostatų 11.3.2 papunktyje Konkursui skiriamas finansavimas, į kurį pareiškėjai pretenduoja pagal Nuostatų 15 ir 16 punktuose nustatytus reikalavimus;

2.3.      C priemonė – Nuostatų 13.3 papunktyje numatytoms veikloms įgyvendinti skirta priemonė inovacijas jaunimo politikos srityje vykdančioms įstaigoms, kurioms numatytas Nuostatų 11.3.3 papunktyje Konkursui skiriamas finansavimas, į kurį pareiškėjai pretenduoja pagal Nuostatų 15 ir 16 punktuose nustatytus reikalavimus;

2.4.      D priemonė – Nuostatų 13.4 papunktyje numatytoms veikloms įgyvendinti skirta priemonė inovacijas jaunimo politikos srityje vykdančioms įstaigoms, kurioms numatytas Nuostatų 11.3.4 papunktyje Konkursui skiriamas finansavimas, į kurį pareiškėjai pretenduoja pagal Nuostatų 15 ir 16 punktuose nustatytus reikalavimus;

2.5.      dalyvis – asmuo, kuriam yra skirtas projektas ir kuris dalyvauja projekto numatytose veiklose (pvz., projekte numatytų renginių dalyvis, paslaugų gavėjas);

2.6.      informacinė sistema – Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) valdoma informacinė paraiškų teikimo, vertinimo ir administravimo sistema, veikianti adresu https://sopas.sppd.lt:8099;

2.7.      inovacija – įgyvendinant jaunimo politiką jauniems žmonėms teikiamos efektyvios paslaugos, kurios paremtos mokslinių tyrimų rezultatais ir / ar informacinių technologijų raida ir / ar užsienio šalių ir / ar kitų Lietuvos savivaldybių ir / ar paties pareiškėjo gerąja patirtimi;

2.8.      išmanusis darbas su jaunimu – darbas su jaunimu, naudojant skaitmenines medijas ir išmaniąsias technologijas;

2.9.      jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų (įskaitytinai);

2.10.    jaunimas – du ir (ar) daugiau jaunų žmonių;

2.11.    mažiau galimybių turintis jaunimas – jaunimas, neturintis tokių pat sąlygų kaip bendraamžiai savo kompetencijoms ir veikloms plėtoti, nes gyvena nepalankiomis sąlygomis ar patiria socialinių, ekonominių, išsilavinimo, kultūrinių, geografinių sunkumų, turi negalią ir (ar) sveikatos problemų;

2.12.    medijų raštingumas – gebėjimas suvokti, analizuoti ir vertinti žiniasklaidos turinį bei turėti įgūdžių informacinio tipo turiniui kurti;

2.13.    pareiškėjas – valstybės ar savivaldybės biudžetinė įstaiga arba kitas Lietuvos Respublikoje registruotas viešasis juridinis asmuo, veikiantis pagal nevyriausybinių organizacijų plėtrą, asociacijų, labdaros ir paramos fondų, viešųjų įstaigų, tradicinių religinių bendrijų, biudžetinių įstaigų ir bendruomenių veiklą, taip pat savanorišką veiklą reguliuojančius teisės aktus, siekiantis gauti valstybės biudžeto lėšų projektui vykdyti;

2.14.    partneris – viešasis juridinis asmuo, su kuriuo pareiškėjas kartu vykdo projekto veiklas (yra sudarę bendradarbiavimo sutartį). Projekto partneriais nelaikomi asmenys, prisidedantys prie projekto įgyvendinimo finansiškai, ir (ar) projekto vykdymo metu įsigyjamų paslaugų, prekių ar daiktų teikėjai (pvz., rėmėjai);

2.15.    projekto vadovas –   asmuo, atsakingas už projekto administravimą;

2.16.    projekto veiklų įgyvendintojas (toliau – vykdytojas) – fizinis asmuo, nuolat tiesiogiai vykdantis projekto veiklas, atsakingas už projekto ir (ar) tam tikrų jos dalių įgyvendinimą. Vykdytoju nelaikomas asmuo, laikinai prisidedantis prie projekto įgyvendinimo savo žiniomis, įgūdžiais ir veikla (pvz., lektorius, savanoris, renginio vedėjas, meno kolektyvas, jo nariai);

2.17.    projekto vykdytojas – pareiškėjas (juridinis asmuo), atitinkantis visus Nuostatuose nustatytus reikalavimus finansavimui gauti, kuriam Jaunimo reikalų agentūros (toliau – Agentūra) direktoriaus sprendimu skirtos valstybės biudžeto lėšos projektui įgyvendinti ir kuris informacinės sistemos priemonėmis yra pasirašęs Sutartį su SPPD;

3.         Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, Projektų administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-1259 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – taisyklės), ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

4.         Nuostatai parengti vadovaujantis taisyklėmis. Nuostatuose nereglamentuotos procedūros atliekamos taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais. Jei Nuostatuose nereglamentuotos Konkurso atrankos nuostatos, taikomos taisyklėse nustatytos nuostatos.

5.         Konkursą organizuoja Agentūra, vykdanti taisyklėse ir Nuostatuose jai nustatytas funkcijas.

6.         Projektų atranką ir administravimą užtikrina SPPD, vykdantis taisyklėse ir Nuostatuose jam nustatytas funkcijas.

7.         Sprendimą dėl projektų finansavimo ir papildomų valstybės biudžeto lėšų skyrimo priima Agentūros direktorius, įvertinęs komisijos pasiūlymus ir (ar) ekspertų išvadas.

8.         Konkurso tikslas – skatinti inovacijų jaunimo politikos srityje kūrimą ir (ar) diegimą, ir (ar) tęstinumą, sprendžiant jauniems žmonėms aktualias problemas ir įtraukiant jaunus žmones į aktyvų pilietinį visuomenės gyvenimą.

9.         Siektinas Konkurso rezultatas – įgyvendintos Nuostatų 13.1 ir (ar) 13.2 ir (ar) 13.3 ir (ar) 13.4 papunktyje pasirinktos veiklos.

 

II SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS, VYKDYMO TERITORIJA, KONKURSUI NUMATYTA SKIRTI VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SUMA

 

10.       Projektų įgyvendinimo laikotarpis nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.

11.       Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 107 000 (vienas šimtas septyni tūkstančiai) Eur:

11.1.    didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 12 000 (dvylika tūkstančių) Eur:

11.2.    mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 8 000 (aštuoni tūkstančiai) Eur;

11.3.    Konkurso priemonėms įgyvendinti valstybės biudžeto lėšos numatomos taip:

11.3.1. projektams, skirtiems A priemonei įgyvendinti, iš viso skiriama 47 000 (keturiasdešimt septyni tūkstančiai) Eur valstybės biudžeto lėšų;

11.3.2. projektams, skirtiems B priemonei įgyvendinti, iš viso skiriama 12 000 (dvylika tūkstančių) Eur valstybės biudžeto lėšų;

11.3.3. projektams, skirtiems C priemonei įgyvendinti, iš viso skiriama 24 000 (dvidešimt keturi tūkstančiai)  Eur valstybės biudžeto lėšų;

11.3.4. projektams, skirtiems D priemonei įgyvendinti, iš viso skiriama 24 000 (dvidešimt keturi tūkstančiai) Eur valstybės biudžeto lėšų;

12.       Konkurso lėšomis gali būti finansuojamos tik Nuostatų 13 punkte nurodytos veiklos.

 

III skyrius

finansuotinos veiklos

 

13.       Konkurso būdu finansuotinos projektų veiklos:

13.1.    darbo su jaunimu programos, jas nukreipiant konkrečiai jaunimo tikslinei grupei (tautinių mažumų jaunimas, jauni žmonės, turintys negalią, jaunos moterys, patyrusios smurtą ir kt.) (informacinėje sistemoje pildoma atskira paraiška A priemonėms įgyvendinti);

13.2.    faktais ir žiniomis grįstos metodinės ir (ar) statistinės, ir (ar) kitos priemonės, skirtos įvertinti jaunų žmonių poreikius ir (ar) įsitraukimą ir (ar) požiūrį į vykdomas jaunimo politikos priemones (informacinėje sistemoje pildoma atskira paraiška B priemonėms įgyvendinti);

13.3.    jaunimo verslumo skatinimo programų ir / ar platformų vystymas, kūrimas ir diegimas internete, siekiant plėtoti ir / ar ugdyti jauno žmogaus kompetencijas (informacinėje sistemoje pildoma atskira paraiška C priemonėms įgyvendinti);

13.4.    jaunimo kritinio mąstymo ir medijų raštingumo ugdymas (informacinėje sistemoje pildoma atskira paraiška D priemonėms įgyvendinti).

14.       Projekto veiklų turinys privalo atitikti visas šias sąlygas:

14.1.    projektu numatyta įgyvendinti vieną iš Nuostatų 13 punkte nurodytų veiklų;    

14.2.    projekto metu vykdomos veiklos skatins inovacijų jaunimo politikos srityje kūrimą ir / ar diegimą, ir / ar tęstinumą, sprendžiant jauniems žmonėms aktualias problemas ir įtraukiant jaunus žmones į aktyvų pilietinį visuomenės gyvenimą;

14.3.    projekto metu vykdomos veiklos prisidės prie COVID-19 (Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino metu ir (ar) esant paskelbtai ekstremaliajai padėčiai) sukeltų pasekmių mažinimo jauniems žmonėms;

14.4.    projekto metu vykdomos veiklos sudarys sąlygas į projekto veiklas įsitraukti socialinę atskirtį patiriantiems, mažiau galimybių turintiems ir (ar) Ukrainos pilietybę turintiems jauniems žmonėms ir skatinti jų socialinę integraciją.

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS

 

15.       Pareiškėjas turi atitikti šiuos reikalavimus:

15.1.    pareiškėjas yra juridinis asmuo, kuris priklauso Konkurso nuostatuose 2.13 punkte nurodytų juridinių asmenų, turinčių teisę teikti paraiškas, grupei;

15.2.    pareiškėjas, projekto vykdytojas nėra likviduojamas (pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis);

15.3.    pareiškėjas paraiškos teikimo dieną nėra skolingas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viešus duomenis) daugiau nei 10 bazinės socialinės išmokos dydžių;

15.4.    pareiškėjas turi ne mažesnę nei vienerių metų darbo su jaunimu patirtį;

15.5.    pareiškėjo projektui prašoma skirti valstybės biudžeto lėšų suma nėra mažesnė negu Nuostatų 11 punkte nurodyta mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma ir nėra didesnė už minėtame Nuostatų punkte numatytą didžiausią vienam projektui galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą;

15.6.    pareiškėjas yra pateikęs finansinių ir veiklos ataskaitų rinkinius Juridinių asmenų registrui, o taip pat - šiuos rinkinius bei informaciją apie įgyvendinamus ar įgyvendintus projektus viešai paskelbęs savo interneto svetainėje (jeigu ją turi), jei pareiškėjas yra nevyriausybinė organizacija pagal Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą;

16.       Konkursui teikiamų projektų pareiškėjams keliama sąlyga - ne mažiau kaip 2/3 dalyvių turi būti jauni žmonės, išskyrus Nuostatų 13.2 papunktyje numatytai veiklai.

 

 

V SKYRIUS

PAREIŠKĖJŲ, PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI

17.       Pareiškėjas, projekto vykdytojas prisiima taisyklių 9 punkte išvardytus privalomus pareiškėjų, projektų vykdytojų įsipareigojimus. 

18.       Pareiškėjas, projekto vykdytojas, vykdantis projektą iki 2023 m. gruodžio 31 d. privalo pasiekti:

18.1.    šiuos esminius kiekybinius rodiklius, kurių nepasiekus gali būti taikomos Nuostatų 51 punkte nustatytos sankcijos:

18.1.1. į projekto veiklas tiesiogiai įtraukti ne mažiau kaip 20 unikalių jaunų žmonių (skaičiuojami veiklose nesikartojantys jauni žmonės), jei įgyvendinama Nuostatų 13.1 papunktyje numatyta veikla;

18.1.2. į projekto veiklas tiesiogiai įtraukti ne mažiau kaip 40 unikalių jaunų žmonių (skaičiuojami veiklose nesikartojantys jauni žmonės), jei įgyvendinamos Nuostatų 13.3 ar 13.4 papunkčiuose numatytos veiklos;

18.1.3. paruošti programos (-ų), priemonės (-ių) metodiką (-as) (taikoma 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 papunkčiuose numatytoms veikloms);

18.1.4. į priemonės įgyvendinimą įtraukti ne mažiau kaip po 2 jaunimo politikos formuotojus, su jaunimu dirbančius darbuotojus ir (ar) jaunus žmones, pasirinkus įgyvendinti Nuostatų 13.2 papunktyje numatytą veiklą;

18.1.5. užtikrinti, kad bus atlikta ne mažiau kaip 1 galimybių studija ir (ar) mokslinis, ir (ar) statistinis ir (ar) kitoks tyrimas, pasirinkus įgyvendinti Nuostatų 13.2 papunktyje numatytą veiklą;

18.2.    šį kiekybinį rodiklį:

18.2.1. į projekto veiklas tiesiogiai įtraukti ne mažiau kaip 10 mažiau galimybių turinčių unikalių jaunų žmonių (skaičiuojami veiklose nesikartojantys jauni žmonės), išskyrus Nuostatų 13.2 papunktyje numatytą veiklą;

18.3.    šiuos kokybinius rodiklius:

18.3.1. skatinti jaunų žmonių integraciją į pilietinę visuomenę (pvz., dalyvavimas jaunimo organizacijų veikloje, savanoriškose veiklose, iniciatyvose ir kt.);

18.3.2. skatinti jaunų žmonių bendrųjų ir (arba) dalykinių kompetencijų ugdymą;

18.3.3. sudaryti galimybes į projekto veiklas įsitraukti atskirtį savo socialinėje aplinkoje patiriantiems, mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms;

18.3.4. sudaryti sąlygas į projekto veiklas įsitraukti socialinę atskirtį patiriantiems, mažiau galimybių turintiems ir (ar) Ukrainos pilietybę turintiems jauniems žmonėms ir skatinti jų socialinę integraciją;

18.3.5. padėti lengviau išgyventi COVID-19 laikotarpiu (Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino metu ir (ar) esant paskelbtai ekstremaliajai padėčiai) kylančius sunkumus, ugdyti jaunuolių socialinius, kasdienio gyvenimo ir mokymosi įgūdžius bei kurti saugią aplinką bendravimui su bendraamžiais.

19.       Finansavimas projektams neskiriamas, jeigu projektas atitinka bent vieną iš šių punktų:

19.1.    tikslingai skirtas atostogoms ir (ar) turizmui;

19.2.    skirtas siekti pelno;

19.3.    kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai, moralei, nepagrįstai varžo kitų žmonių teises ir laisves;

19.4.    bet kokiomis formomis, metodais ir būdais kursto tautinę, rasinę, religinę ar socialinę neapykantą, prievartą ir diskriminaciją, išreiškia nepagarbą Lietuvos valstybės simboliams;

19.5.    bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia smurto, prievartos, neapykantos, alkoholio, tabako ir psichotropinių medžiagų populiarinimą;

19.6.    bet kokiomis kitomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus;

19.7.    skiriamas politinei reklamai įsigyti, politinių partijų, politinės kampanijos dalyvių renginiams organizuoti ir kitai veiklai, skirtai politinėms partijoms, politinės kampanijos dalyviams propaguoti.

 

VI SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

20.       Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ir apmokėtos nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti pagrįstos išlaidų apmokėjimą pagrindžiančiais buhalterinės apskaitos dokumentais (sąskaitomis faktūromis, kasos čekiais, banko sąskaitų išrašais ir pan.) ir projekto veiklų įvykdymą patvirtinančiais dokumentais arba jų kopijomis. Projekto vykdytojas paslaugas ir (ar) prekes projektui vykdyti turi įsigyti ne didesnėmis nei rinkos kainomis, laikydamasis racionalaus valstybės biudžeto lėšų naudojimo principo. Savanoriškos veiklos organizavimo išlaidos kompensuojamos Savanoriškos veiklos įstatymo ir Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

21.       Tinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

21.1.    projekto administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 70 procentų nuo visos iš Agentūros prašomos ir skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos):

21.1.1. projekto vadovo ir (ar) asmens, vykdančio buhalterinę apskaitą, darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas (kai buhalterinės apskaitos paslauga nėra perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens ir projekto vadovas ir (ar) asmuo, vykdantis buhalterinę apskaitą, yra pareiškėjo, projekto vykdytojo organizacijos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį);

21.1.2. užmokestis už buhalterinės apskaitos paslaugas (kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens ir asmuo, vykdantis buhalterinę apskaitą, nėra įdarbintas pareiškėjo, projekto vykdytojo organizacijoje buhalterinės apskaitos paslaugoms teikti pagal darbo sutartį);

21.2.    projekto įgyvendinimo išlaidos (išlaidos, susijusios su Nuostatų 8 punkte nurodyto Konkurso tikslo įgyvendinimu ir Nuostatų 13 punkte nurodytų veiklų vykdymu):

21.2.1. vykdytojų darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas (kai vykdytojas (-ai) yra pareiškėjo, projekto vykdytojo organizacijos darbuotojas (-ai), dirbantis (-ys) pagal darbo sutartį; prašoma ir skirta valstybės biudžeto lėšų suma gali sudaryti 100 procentų iš Agentūros prašomos ir skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos);

21.2.2. prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos:

21.2.2.1.          ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos (interneto ir (ar) fiksuoto ir (ar) mobiliojo ryšio (neviršijant 15 Eur 1 vykdytojui per mėnesį), pašto);

21.2.2.2.          transporto išlaikymo (degalų, tepalų, transporto priemonės nuomos be vairuotojo Lietuvos Respublikoje) ir transporto paslaugų (Lietuvos Respublikoje autobuso ar kito sausumos transporto ekonominės klasės, taip pat viešojo transporto bilietų, transporto priemonės nuomos su vairuotoju) įsigijimo išlaidos;

21.2.2.3.          materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos (organizacinės technikos, patalpų veikloms vykdyti nuoma);

21.2.2.4.          ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos (paslaugos, teikiamos pagal autorines sutartis, pavyzdžiui, ekspertų ir konsultantų intelektinės paslaugos – galimybių studijos, moksliniai, statistiniai, kiti tyrimai);

21.2.2.5.          komunalinių paslaugų (pareiškėjo, projekto vykdytojo patalpų, nuosavybės, nuomos ar kita teise valdomų pareiškėjo, projekto vykdytojo ir skirtų projektui vykdyti) (elektros, vandens, šildymo išlaidos) įsigijimo išlaidos;

21.2.2.6.          kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, iš jų:

21.2.2.6.1.       kitos Nuostatų 21.2.2.1–21.2.2.5 papunkčiuose neišvardytų prekių įsigijimo išlaidos (išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms prekėms, priemonėms ir (ar) inventoriui įsigyti (pvz., kanceliarinėms, ūkio prekėms, maisto prekėms (pavyzdžiui, skirtoms seminarų ar mokymų pertraukoms);

21.2.2.7.          kitos Nuostatų 21.2.2.1–21.2.2.5 papunkčiuose neišvardytų paslaugų įsigijimo išlaidos:

21.2.2.7.1.       maitinimo paslaugos (maitinimo paslaugos Lietuvos Respublikos teritorijoje (pietūs kavinėje, valgyklos teikiamos maitinimo paslaugos), skiriant ne daugiau kaip 12 Eur 1  asmeniui per parą;

21.2.2.7.2.       apgyvendinimo paslaugos (apgyvendinimo paslaugos Lietuvos Respublikos teritorijoje, skiriant ne daugiau kaip 25 Eur 1 asmeniui per parą);

21.2.2.7.3.       lektorių, mokymų vadovų, moderatorių paslaugos (ne daugiau kaip 50 Eur už 1 val.);

21.2.2.7.4.       viešinimo paslaugos (išlaidos, straipsniams spaudoje, reportažams žiniasklaidoje (televizijoje, radijuje, internete) pirkti, lankstinukams gaminti);

21.2.2.7.5.       kitos Nuostatų 21.2.2.1–21.2.2.5 ir 21.2.2.7.1–21.2.2.7.4 papunkčiuose neišvardytos paslaugos (kitų tiesiogiai su projektu susijusių, pagrįstų ir būtinų projektui įgyvendinti paslaugų išlaidos (pvz., mokesčiai už banko paslaugas, nuotolinių pokalbių platformos palaikymo paslauga).

22.       Netinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

22.1.    ilgalaikio materialiojo turto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kurio vertė 500 (penki šimtai) Eur ir didesnė, įsigijimo;

22.2.    statinių ir (arba) patalpų statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio ir (arba) einamojo remonto, statinių, teritorijos ir aplinkos priežiūros išlaidos;

22.3.    išlaidos, susijusios su veikla, vykdyta iki pateikiant paraišką Konkursui (pvz., paraiškos parengimo išlaidos ir pan.), taip pat išlaidos, patirtos bei apmokėtos iki 2022 m. gruodžio 31 d. imtinai bei po 2023 m. gruodžio 31 d.;

22.4.    išlaidos, skirtos pareiškėjo, projekto vykdytojo įsiskolinimams padengti;

22.5.    išlaidos, skirtos politinei reklamai pirkti, politinių partijų, politinės kampanijos dalyvių renginiams organizuoti bei kitai veiklai, skirtai politinėms partijoms, politinės kampanijos dalyviams propaguoti;

22.6.    išlaidos patalpų, nuosavybės teise priklausančių pareiškėjui, projekto vykdytojui, nuomai projekto veiklai vykdyti;

22.7.    kitos tiesiogiai su projekto įgyvendinimu ir Konkurso tikslu nesusijusios išlaidos.

 

VII SKYRIUS

PARAIŠKŲ TURINIO REIKALAVIMAI IR PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

23.       Projektai aprašomi informacinėje sistemoje https://sopas.sppd.lt:8099 lietuvių kalba, užpildant paraišką ir detalią projekto įgyvendinimo sąmatą pagal informacinėje sistemoje pateiktas formas. Konkursas skaidomas į keturias dalis: A priemonėms įgyvendinti, B priemonėms įgyvendinti, C priemonėms įgyvendinti ir D priemonėms įgyvendinti. Paraiška, užpildyta ir (ar) pateikta ne per informacinę sistemą arba pateikta ne į tinkamą priemonę, nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas. Pareiškėjas Konkursui gali pateikti tik vieną paraišką į pasirinktą priemonę. Jeigu pareiškėjas šiame punkte nustatyta tvarka teikia daugiau nei vieną paraišką, jo teikiamose paraiškose nurodytos veiklų vykdymo teritorijos ir vykdytojai negali sutapti.

24.       Paraiškoje pateikiama:

24.1.    projekto pavadinimas;

24.2.    informacija apie pareiškėją ir projekto vadovą, finansininką;

24.3.    banko sąskaitos, į kurią bus pervedamos projektui įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos, numeris, banko pavadinimas, banko kodas;

24.4.    informacija apie 2021 m. vykdytas veiklas, siekiant įgyvendinti veiklą, kuri pasirinkta iš Nuostatų 13 punkte nurodytų veiklų sąrašo;

24.5.    pareiškėjo biudžetas darbui su jaunimu vykdyti už 2021 m.;

24.6.    projekto tikslas;

24.7.    projekto uždaviniai;

24.8.    projekto tikslinė (-ės) dalyvių grupė (-ės) apibūdinimas;

24.9.    projekto įgyvendinimo laikotarpis;

24.10.  projekto santrauka (trumpai ir glaustai aprašoma projekto esmė, keliama problema, pagrindžiama, kokios veiklos bus vykdomos nurodytai problemai spręsti);

24.11pareiškėjo žmogiškieji ištekliai (projekto vadovas, vykdytojai) ir pajėgumas įgyvendinti projektą (kvalifikacija, patirtis ir gebėjimai vykdyti numatytas veiklas) (informacija teikiama informacinėje sistemoje užpildant asmenų korteles);

24.12.  projekto atitiktis privalomosioms sąlygoms, Nuostatų 14 punkte nurodytiems reikalavimams įgyvendinti;

24.13.  inovacijos (-ų), kurios bus naudojamos/ kuriamos/ diegiamos/ palaikomos projekto įgyvendinimo metu, aprašymas;

24.14.  projekto aprašymas, pagrindžiant kaip pasirinktos inovacijos sprendžia jauniems žmonėms aktualias problemas ir įtraukia jaunus žmones į aktyvų pilietinį visuomenės gyvenimą;

24.15.  projekto įgyvendinimo metu jaunimo įtraukimo būdų aprašymas (nurodant tikslinę grupę ir išskiriant jos pritraukimo būdus, išskyrus pasirinkus įgyvendinti Nuostatų 13.2 punkte numatytą veiklą);

24.16pasirinktos faktais ir žiniomis grįstos metodinės ir (ar) statistinės, ir (ar) kitos priemonės, skirtos įvertinti jaunų žmonių poreikius ir (ar) įsitraukimą ir (ar) požiūrį į vykdomas jaunimo politikos priemonės aprašymas (pasirinkus įgyvendinti Nuostatų 13.2 punkte numatytą veiklą);

24.17.  projekto įgyvendinimo metu jaunimo, su jaunimu dirbančių ir jaunimo politikos formuotojų įtraukimo būdų aprašymas (pasirinkus įgyvendinti Nuostatų 13.2 punkte numatytą veiklą);

24.18.  laukiami rezultatai ir projekto viešinimas;

24.19.  pareiškėjo pateikiama papildoma informacija, susijusi su projektu (pvz., informacija apie projekto partnerį (jei yra);

24.20.  projekto veiklų įgyvendinimo planas 2023 m., kuriame turi būti nurodytas projekto veiklos pavadinimas, vykdymo vieta, jos vykdytojas (-ai), projekto veiklos įgyvendinimo pradžia, pabaiga, uždaviniai, kokybiniai ir kiekybiniai projekto įgyvendinimo rodikliai, nustatyti atsižvelgiant į siektinus rodiklius, nurodytus Nuostatų 18 punktą;

24.21.  detali, pagrįsta projekto įgyvendinimo sąmata (nurodant lėšų šaltinius ir kiek lėšų prašoma iš Konkursą organizuojančiai įstaigai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, nurodant planuojamų išlaidų detalizavimą); 

25.       Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti taisyklių 17 punkte ir Nuostatų 26 punkte nurodytų kitų su paraiška privalomų pateikti lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta taisyklių 12 ir 13 punktuose) elektronines kopijas.

26.       Kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines šių dokumentų kopijas:

26.1.   jei paraišką teikia religinė bendruomenė ar bendrija, – pareiškėjo steigimo dokumento (jei pareiškėjas neturi savo statuto ar įstatų, jis turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad pareiškėjas pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą);

26.2.   jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

26.3.  dokumentų pagrindžiančių pareiškėjo ne mažesnę nei vienerių metų darbo patirtį darbo su jaunimu srityje (pvz., veiklos ataskaitos išrašas, veiklų planas);

26.4.  asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 1 priedą;

26.5.   teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens.

27.       Jei informacinės sistemos funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, taisyklių 16 punkte tvarka, nurodytą reikalingą informaciją pareiškėjas SPPD teikia el. būdu administruojančios įstaigos paskirtam specialistui, el. paštu [email protected]

28.       Paraiškų turiniui ir jų teikimui taikomi taisyklių IV skyriaus reikalavimai.

 

VIII SKYRIUS

PARAIŠKŲ ATITIKTIES FORMALIESIEMS KRITERIJAMS VERTINIMAS, JŲ ATMETIMO TVARKA IR PAGRINDAI

 

29.       Paraiškų atitiktis formaliesiems kriterijams vertinama, paraiškos atmetamos, nevertinamos ir valstybės biudžeto lėšų neskiriama taisyklių V skyriuje nustatyta tvarka ir pagrindais.

30.       Jei pateikta paraiška neatitinka bent vieno iš Nuostatų 15.1–15.5, 16, 24–27 punktuose keliamų reikalavimų, ji toliau nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas (išskyrus netikslumus, kurie nesudaro esminių kliūčių formaliųjų kriterijų atitikties tinkamumo vertinimui, pavyzdžiui, atsiskaitomosios sąskaitos numerio ar kredito įstaigos rekvizitų, paraiškos surašymo datos, rašybos klaidų ir (ar) dokumentų užsienio kalba vertimo, paraiškos priedų pateikimo kita nei nuostatuose nustatyta forma ir kt.)

 

IX SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

31.       Projektai, kuriems siūloma skirti valstybės biudžeto lėšų, atrenkami laikantis taisyklėse ir Nuostatuose nustatytos tvarkos.

32.       Projektų turinį ir lėšų planavimą vertina ekspertai, kuriuos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrenka SPPD ir kurie vadovaujasi SPPD direktoriaus patvirtintu ekspertų darbo reglamentu. Vieną projektą vertina ne mažiau kaip du ekspertai. Konkursą administruojanti įstaiga (SPPD) Projektų administravimo taisyklėse nustatytais atvejais gali projektą paskirti papildomai įvertinti trečiajam ekspertui. Vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 52 punktu, pareiškėjo projekto turinį ir lėšų planavimą gali vertinti Agentūros direktoriaus įsakymu vieneriems metams sudaryta komisija, kurią sudaro ne mažiau kaip 5 nariai, kuri vadovaujasi Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintu Projektų vertinimo komisijų darbo reglamentu.

33.       Ekspertai projekto turinio ir lėšų planavimo vertinimus pateikia SPPD užpildydami Konkursui pateikto projekto vertinimo anketą informacinėje sistemoje. Jeigu vertinimus, vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 52 punktu, atlieka komisija, komisijos nariai vertinimo anketą užpildo informacinėje sistemoje.

34.       Ekspertai turi įvertinti ir skirti balų už:

34.1.    projekto atitiktį Nuostatų 14 punkte nurodytoms privalomoms sąlygoms. Vertinimo metu nurodant vertinimą „Taip arba Ne“. Bent vienos privalomosios sąlygos neatitinkantis projektas toliau nevertinamas;

34.2.    pareiškėjo sukuriamą pridėtinę vertę vykdomomis veiklomis, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

34.3.    projekto aprašymo detalumą, pagrįstumą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 7 (septynių) balų: 0 – neatitinka, 1–6 – iš dalies atitinka, 7 – atitinka;

34.4.    projekto vadovo ir vykdytojų patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

34.5.    projekto metu inovacijų jaunimo politikos srityje kūrimą ir / ar diegimą, ir / ar tęstinumą, sprendžiant jauniems žmonėms aktualias problemas ir įtraukiant jaunus žmones į aktyvų pilietinį visuomenės gyvenimą vertinant nuo 0 (nulio) iki 7 (septynių) balų: 0 – neatitinka, 1–6 – iš dalies atitinka, 7 – atitinka;

34.6.    projekto veiklų pagrįstumą, sprendžiant jauniems žmonėms aktualias problemas ir jų įtraukimą į aktyvų pilietinį visuomenės gyvenimą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

34.7.    projekto tikslo ir uždavinių aiškumą, atitiktį Konkurso tikslui, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

34.8.    projekto veiklų įgyvendinimo plane numatytų veiklų nuoseklumą, pagrįstumą ir tinkamumą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 10 (dešimt) balų: 0 – neatitinka, 1–9 – iš dalies atitinka,  10 – atitinka;

34.9.    projekto sąmatos, skaičiavimų teisingumą, tikslumą, pagrįstumą, aiškumą, detalumą ir racionalumą, atitiktį bei proporcingumą projekto numatomoms veikloms, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

34.10.  laukiamų rezultatų reikšmingumą, realumą, pagrįstumą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

34.11.  projekto viešinimui numatytų veiklų pagrįstumą ir tinkamumą projekto tikslui pasiekti, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

35.       Galimas didžiausias paraiškai skirtinų balų skaičius – 59 balų. Privaloma surinkti minimali balų suma – 24 balai.

36.       Jeigu Nuostatų 13 punkte nurodyta viena iš veiklų ar kelios veiklos informacinėje sistemoje nesulauktų nei vienos paraiškos atitinkamiems A, B, C, D projektams įgyvendinti, 11.3 punkte nurodyta Konkursui įgyvendinti numatytų valstybės biudžeto lėšų suma pirmenybės tvarka teikiama rezervinių projektų sąraše esantiems projektams.

37.       Pareiškėjai reitinguojami pagal dviejų ekspertų balų vidurkį, skirtą už projekto turinį ir lėšų planavimą. SPPD, gavęs ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl projektų finansavimo, apibendrina ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl projektų finansavimo, parengdamas pareiškėjų ir projektų vertinimo suvestinę, kurioje nurodoma dviejų projektus vertinusių ekspertų skirtų balų ir siūlomų skirti lėšų vidurkiai. 

38.       Agentūra, skelbdama Konkurso laimėtojus, paskelbia nefinansuotinų ir rezervinių projektų sąrašus. Rezervinių projektų sąraše esantiems pareiškėjams finansavimas skiriamas, jeigu pareiškėjas, gavęs finansavimą, atsisako skirto dalies ar viso finansavimo, nepasirašo Sutarties per Nuostatų 48 punkte nurodytą terminą, pasirašyta Sutartis nutraukiama arba lėšos grąžinamos, per nustatytą terminą nepatikslina sąmatos ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų plano, Konkurso laimėtojui skiriama mažesnė lėšų suma ir dėl to lieka nepanaudotų lėšų, arba esant papildomam finansavimui likusios nepanaudotos valstybės biudžeto lėšos eilės tvarka gali būti skirtos įvertintiems projektams, esantiems rezervinių projektų sąraše. Finansavimas projektams, esantiems rezervinių projektų sąraše, skiriamas neviršijant nepaskirstytų valstybės biudžeto lėšų sumos. Rezerviniame sąraše esančiam projektui skiriama suma negali būti mažesnė nei mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma.

39.       Jei, atlikus paraiškų vertinimą, sutampa kelių pareiškėjų paraiškoms skirtų balų vidurkis ir neužtenka Konkursui vykdyti numatytų valstybės biudžeto lėšų, pirmenybė teikiama tam projektui, kurio prašoma valstybės biudžeto lėšų suma yra didesnė ir (arba) veiklos vykdymo ar paslaugų teikimo apimtis ar poreikis yra reikalingesnis.

40.       Jei komisija, įvertinusi ekspertų vertinimų suvestinę, parengtą trims ekspertams atlikus vertinimą, ekspertų vertinimo anketas, vadovaudamasi Nuostatų 34 punkte nustatytais kriterijais, nepritaria ekspertų vertinimui, komisijos protokole, fiksuojamas argumentuotas sprendimas nepritarti ekspertų vertinimui ir paraiškų vertinimas gali būti perduotas komisijos nariams. Komisijos nariai paraiškas vertina, vadovaudamiesi Nuostatų 34 punkte nustatytais veiklų turinio ir lėšų vertinimo kriterijais.

41.       Jei komisija, įvertinusi paraiškų vertinimų suvestinę, ekspertų vertinimo anketas, vadovaudamasi Nuostatų 34 punkte nustatytais kriterijais, priima protokolinį sprendimą siūlyti pareiškėjui skirti dalį paraiškoje prašomų valstybės biudžeto lėšų, kuriame rekomenduoja arba nurodo kurių veiklų atsisakyti ar kurių veiklų apimtį mažinti ir kurias priemones (veiklas) ir (ar) išlaidas finansuoti, komisija priima protokolinį sprendimą ir pateikia Agentūros direktoriui siūlymus dėl lėšų skyrimo ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo komisijos sprendimo priėmimo.

 

X SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS IR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS

 

42.       Komisijos darbas organizuojamas taisyklių VII skyriuje nustatyta tvarka.

43.       Sutartis pasirašoma taisyklių VIII skyriuje nustatyta tvarka.

 

XI SKYRIUS

PROJEKTŲ VYKDYMAS IR STEBĖSENA

 

44.       Projektai vykdomi ir jų stebėsena atliekama taisyklių IX skyriuje nustatyta tvarka.

45.       Projekto vykdytojas, kurio projektui yra skirtas finansavimas ir su kuriuo sudaryta Sutartis, privalo projektą įgyvendinti iki Sutartyje nustatytos dienos, bet ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 31 d., ir kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d., o pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. SPPD informacinės sistemos priemonėmis pateikti atitinkamai ketvirčio ir metų finansines ataskaitas pagal informacinėje sistemoje pateiktas formas, bei pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. SPPD informacinės sistemos priemonėmis pateikti metų projekto veiklų įvykdymo ataskaitą pagal informacinėje sistemoje pateiktas formas. Teikiamos šios ataskaitos:

45.1.    sąmatos vykdymo ir sąnaudų ketvirtinė ataskaita, informaciją nurodant euro ir cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio, o pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto vykdymo laikotarpį per ataskaitinius metus);

45.2.    sąmatos įvykdymo ataskaita, informaciją nurodant euro ir cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio, o pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto vykdymo laikotarpį per ataskaitinius metus);

45.3.    buhalterinės apskaitos dokumentų suvestinė, kurioje turi būti nurodoma valstybės biudžeto lėšų gavėjo pavadinimas, apskaitos dokumento (sąskaitos faktūros, sutarties, žiniaraščio ir kt.) data ir numeris, ūkinės operacijos turinys ir suma, informaciją nurodant euro ir cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio ir už visą projekto vykdymo laikotarpį per ataskaitinius metus);

45.4.    veiklų įvykdymo ataskaita (pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto vykdymo laikotarpį teikiama iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d.), kurioje turi būti nurodyta:

45.4.1. informacija apie projekto metu įgyvendintas veiklas (pildoma vadovaujantis su paraiška pateiktu projekto veiklų planu, jame pateiktomis formuluotėmis);

45.4.2. informacija apie Nuostatų 18 punkte išvardytų esminių kiekybinių, kiekybinių ir kokybinių rodiklių pasiekimą ir (ar) išlaikymą;

45.4.3. informacija apie projekto viešinimą;

45.4.4. informacija apie projekto pridėtinę vertę.

46.       Norėdamas patikslinti projekto išlaidų sąmatą, projekto vykdytojas informacinės sistemos priemonėmis turi pateikti SPPD pagrįstą prašymą patikslinti projekto išlaidų sąmatą, kartu pateikdamas ir lyginamąją tikslinamų projekto išlaidų sąmatą ar palyginimą, kaip kis informacija atitinkamose išlaidų sąmatos eilutėse. SPPD, išnagrinėjęs projekto vykdytojo prašymą, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo SPPD dienos priima sprendimą dėl išlaidų sąmatos tikslinimo ir apie tai informacinės sistemos priemonėmis arba elektroniniu paštu informuoja projekto vykdytoją. Susitarimas dėl išlaidų sąmatos pakeitimo pasirašomas informacinės sistemos priemonėmis.

47.       Prašymai tikslinti projekto išlaidų sąmatą SPPD teikiami ne daugiau nei du kartus per einamąjį ketvirtį, likus ne daugiau kaip 10 darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios. Vėliau pateikti prašymai nenagrinėjami. Projekto vykdytojas gali teikti prašymą tik dėl dar nepatirtų išlaidų tikslinimo, išskyrus atvejus, kai tinkamos finansuoti išlaidos sumažėjo.

48.       Jei tikslinama projektų išlaidų sąmata keičia projekto vykdytojo projekto veiklų planą (pvz., nesuorganizuotų mokymų, renginio lėšų perskirstymas kitoms veikloms), projekto vykdytojas privalo suderinti veiklos plano keitimą su SPPD Nuostatų 49 punkte nustatyta tvarka. SPPD, gavęs prašymą tikslinti projekto išlaidų sąmatą ir nustatęs, kad projekto išlaidų sąmatos pakeitimas pakeis projekto vykdytojo projekto veiklų planą, projekto vykdytoją informuoja apie Nuostatų 49 punkte nustatytą projekto veiklų plano keitimo tvarką.

49.       Norėdamas patikslinti veiklų planą, projekto vykdytojas atsakingam SPPD specialistui informacinės sistemos priemonėmis, taip pat elektroniniu paštu pateikia pagrįstą prašymą patikslinti veiklų planą, kartu pateikdamas ir lyginamąjį veiklų planą ar palyginimą, kaip kis informacija atitinkamose veiklų plano dalyse ar eilutėse. Projekto vykdytojas gali teikti prašymą patikslinti veiklų planą tik dėl dar neįvykdytų (nepradėtų vykdyti) veiklų. Atsakingas SPPD specialistas informuoja elektroniniu paštu Agentūros paskirtą asmenį apie projekto vykdytojo prašymą patikslinti veiklų planą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Agentūros paskirtas asmuo ne vėliau nei per 2 darbo dienas elektroniniu paštu informuoja atsakingą SPPD specialistą apie pritarimą ar nepritarimą projekto vykdytojo prašymui patikslinti veiklų planą. Apie su Agentūros paskirtu asmeniu suderintą sprendimą dėl veiklų plano patikslinimo SPPD atsakingas specialistas informuoja projekto vykdytoją per informacinę sistemą ar elektroniniu paštu per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Prašymas patikslinti veiklų planą teikiamas likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios, ne vėliau nei gruodžio 5 d.

50.       Projekto vykdytojas privalo informuoti raštu, taip pat informacinės sistemos priemonėmis Ministeriją ir Agentūrą ir SPPD, jei vykdoma ar numatoma vykdyti projekto vykdytojo reorganizacija, ir pateikti dokumentus ir informaciją, pagrindžiančius, kad po reorganizacijos veiksiantis juridinis asmuo, perimantis projekto vykdytojo teises ir pareigas, bus pajėgus tinkamai vykdyti projekto veiklas.

51.       Jei netinkamai įgyvendinamas projektas ar sąmoningai nevykdomos projekto veiklos, sąmoningai nesivadovaujama Nuostatų 18 punkte nustatytais esminiais kiekybiniais rodikliais, t. y. esminių kiekybinių rodiklių ar jų dalies nepavyksta pasiekti, taisyklių 110 punkte nustatyta tvarka gali būt taikomos šios sankcijos:

51.1.    jei projekto vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 13.1, 13.3, 13.4 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė vieno iš Nuostatų 18.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 50 procentų jam projektui įgyvendinti skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų;

51.2.    jei projekto vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 13.1, 13.3, 13.4 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė dviejų iš Nuostatų 18.1. papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 100 procentų jam projektui įgyvendinti skirtų  ir pervestų valstybės biudžeto lėšų;

51.3.    jei projekto vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 13.2 papunktyje numatytą veiklą, nepasiekė vieno iš Nuostatų 18.1. papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 33 procentus jam projektui įgyvendinti skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų;

51.4.    jei projekto vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 13.2 papunktyje numatytą veiklą, nepasiekė dviejų iš Nuostatų 18.1. papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 66 procentus jam projektui įgyvendinti skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų;

51.5.    jei projekto vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 13.2 papunktyje numatytą veiklą, nepasiekė trijų iš Nuostatų 18.1. punkte nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 100 procentų jam projektui įgyvendinti skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų.

 

XII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

52.       Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija turi teisę atlikti projekto įgyvendinimo ir valstybės biudžeto lėšų panaudojimo teisingumo bei tikslingumo auditą.

53.       Agentūros direktoriaus sprendimas dėl projekto finansavimo gali būti pakeistas ar pripažintas netekusiu galios, atsižvelgus į SPPD pateiktą metinę atitinkamos priemonės įgyvendinimo ataskaitą ir (ar) į tai, ar valstybės biudžeto lėšos buvo panaudotos tinkamai, ir (arba) pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis Konkursui skirti valstybės biudžeto asignavimai, ar kitiems dokumentams (pavyzdžiui, programos sąmatoms), taip pat Agentūrai arba teismui patenkinus pareiškėjo skundą ir pakartotinai Nuostatuose nustatyta tvarka įvertinus šio pareiškėjo paraišką.

54.       Agentūros veiksmai ir neveikimas, Agentūros direktoriaus sprendimas dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Pareiškėjai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Agentūros direktoriaus ir (ar) komisijos sprendimus dėl paraiškų atmetimo gali skųsti Ministerijai per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią sužinojo arba turėjo sužinoti apie SPPD ir (ar) komisijos sprendimą. Jei Agentūra patenkina pareiškėjo skundą, o SPPD ir (ar) komisija pakartotinai įvertintą paraišką vėl atmeta, pareiškėjas šį SPPD ir (ar) komisijos sprendimą gali skųsti Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba teismui įstatymų nustatyta tvarka.

55.       Agentūra ir SPPD neprisiima atsakomybės, jei dėl projekte (paraiškoje ir (ar) valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje) nurodytų klaidingų kontaktinių duomenų (adreso, telefono ryšio numerio, elektroninio pašto adreso) pareiškėjo, projekto vykdytojo nepasiekia laiškai arba su pareiškėju, projekto vykdytoju negalima susisiekti kitu būdu.

56.       Agentūra savo interneto svetainėje skelbia kiekvienam konkursui vykdyti kiekvienais metais skirtas valstybės biudžeto lėšų sumas.

57.       SPPD savo interneto svetainėje skelbia apibendrintas konkursų vykdymo ir (ar) atitinkamų priemonių įgyvendinimo ataskaitas.

58.       Konkurso organizavimo dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

59.       Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

 

___________________________

part_e1c3e01adb4b4d4394c430c4ac6716cf_end


 

Inovacijų jaunimo politikos srityje

 projektų finansavimo 2023 metais

konkurso nuostatų 1 priedas

 

 

DEKLARACIJA

 

(data)

 

Aš, ______________________________________________,veikiantis (-i) pareiškėjo

(vardas ir pavardė)

_______________________________________________________ vardu, patvirtinu, kad nėra

(pareiškėjo pavadinimas)

toliau nurodytų aplinkybių:

1. pareiškėjas nėra sudaręs taikos sutarties su kreditoriais, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos;

2. asmuo, turintis teisę veikti pareiškėjo vardu, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXXIII skyriuje (nusikaltimai valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams), taip pat už nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 205 straipsnyje (Apgaulingas pareiškimas apie juridinio asmens veiklą), 206 straipsnyje (Kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimas ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką), 207 straipsnyje (Kreditinis sukčiavimas), 219 straipsnyje (Mokesčių nesumokėjimas), 220 straipsnyje (Neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas), 222 straipsnyje (Apgaulingas apskaitos tvarkymas) bei 223 straipsnyje (Aplaidus apskaitos tvarkymas);

3. pareiškėjas paraiškoje arba jo prieduose nepateikė klaidinančios arba melagingos informacijos;

4. pareiškėjas per paskutinius trejus metus iki paraiškos pateikimo konkursą organizuojančiai įstaigai, kaip ji apibrėžta Projektų administravimo taisyklių 4 punkte, nurodytai konkurso nuostatuose, dienos nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti įtakos konkursą organizuojančios įstaigos valstybės tarnautojams ir (ar) darbuotojams, komisijų nariams;

5. pareiškėjas yra įvykdęs mokesčių, išskyrus valstybinio socialinio draudimo įmokų, mokėjimo įsipareigojimus ir šių įsipareigojimų suma neviršija 10 bazinės socialinės išmokos dydžių;

6. pareiškėjas turi konkurso nuostatuose nustatytus reikalavimus atitinkančius reikalingus žmogiškuosius išteklius ir tinkamus administracinius gebėjimus įgyvendinti projektą;

7. pareiškėjas neteikia Konkursui paraiškos finansuoti projektą, kuri jau yra arba buvo finansuota dalyvaujant kituose Agentūros, Ministerijos, Ministerijai pavaldžių įstaigų programų finansavimo konkursuose.

8. pareiškėjas yra pateikęs finansinių ir veiklos ataskaitų rinkinius juridinių asmenų registrui, o taip pat - šiuos rinkinius bei informaciją apie įgyvendinamus ar įgyvendintus projektus viešai paskelbę savo interneto svetainėje (jeigu ją turi), jei pareiškėjas yra nevyriausybinė organizacija pagal Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą;

Man yra žinoma, kad šioje deklaracijoje nurodžius klaidinančią ar melagingą informaciją, vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 108.4 papunkčiu, sudaryta valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis bus vienašališkai nutraukta.

Patvirtinu, kad kartu su paraiška pateikti dokumentai, taip pat dokumentų užsienio kalba vertimai yra tikri.

 

 

______________________              __________________              ____________________

(pareiškėjo vadovo ar jo                                (parašas)                               (vardas ir pavardė ) 

įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

 

part_278b6e67cb594984b135cce33db5593c_end