http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.img?p_id=224416&p_name=image001.jpg

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ILGALAIKĖS (TRUMPALAIKĖS) SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ SKYRIMO KELMĖS RAJONO GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. birželio      d. Nr. A-

Kelmė

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. A1-56 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“, Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Tvirtinu Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimo Kelmės rajono gyventojams tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavedu Socialinės paramos skyriaus vedėjui kontroliuoti, kaip vykdomos šio įsakymo 1 punktu patvirtinto tvarkos aprašo nuostatos.

3. Laikau netekusiu galios Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 30 d. įsakymą Nr. A-616 „ Dėl Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimo Kelmės rajono gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Stasys Jokubauskas

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2021 m. birželio     d. įsakymu Nr. A-

 

 

ILGALAIKĖS (TRUMPALAIKĖS) SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ SKYRIMO KELMĖS RAJONO GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimo Kelmės rajono gyventojams tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) taikomas priimant sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo, siuntimo į globos namus, įrašymo į eilę ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei globai gauti Kelmės rajono gyventojams ir 12 mėnesių deklaravusiems gyvenamąją vietą Kelmės rajone asmenims, pageidaujantiems gauti socialines paslaugas, kurias finansuoja Kelmės rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė) iš savo biudžeto lėšų ar iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams.

2.    Socialinės globos įstaiga – Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo nustatyta tvarka turinti teisę teikti socialinę globą socialinių paslaugų įstaiga.

3.    Socialinės globos norma – Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) ar jos įgaliotos institucijos patvirtinti socialinės globos teikimo vaikams, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims principai ir charakteristikos.

4.    Socialinių paslaugų įstaiga – socialines paslaugas teikiantis Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje arba kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsisteigęs juridinis asmuo ar kita organizacija, jų padalinys, atitinkantys Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme nustatytus reikalavimus.

5.    Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme ir Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, apibrėžtas sąvokas.

6.    Socialinės paslaugos asmeniui (šeimai) teikiamos atsižvelgiant į individualius asmens (šeimos) interesus ir poreikius, nustatytus pagal Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo nuostatas, ir nuolat vertinant teikiamų socialinių paslaugų veiksmingumą asmens (šeimos) galimybėms ir gebėjimams rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ar dalyvauti visuomenės gyvenime ugdyti ar kompensuoti.

 

II SKYRIUS

ILGALAIKĖS (TRUMPALAIKĖS) SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIMO PROCEDŪROS

 

7.    Ilgalaikė ar trumpalaikė socialinė globa teikiama socialinių paslaugų įstaigose, kurių savininkė yra Savivaldybė ar valstybė, ar asmens ar jo atstovo pageidaujamose socialinių paslaugų įstaigose, kurių savininkė Savivaldybė nėra.

8.    Gavęs asmens bylą, kurią suformuoja seniūnijų specialistai socialiniam darbui, Kelmės rajono socialinių paslaugų centro (toliau – Socialinių paslaugų centras) socialinio darbo organizatorius ar socialinis darbuotojas ar globos įstaigos, teikiančios socialines paslaugas, sveikatos priežiūros įstaigos socialinis darbuotojas (toliau – socialinis darbuotojas), Socialinės paramos skyriaus vedėjas priima sprendimą skirti paslaugas:

8.1. socialinė priežiūra asmeniui (šeimai) bei laikino atokvėpio paslaugos turi būti skiriamos ne vėliau nei per 10 kalendorinių dienų nuo socialinio darbuotojo, nustačiusio asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, socialinių paslaugų vertinimo išvadų ir suformuotos asmens bylos Socialinės paramos skyriui pateikimo dienos;

8.2. ilgalaikė ar dienos socialinė globa asmeniui turi būti skiriama per 20 kalendorinių dienų nuo socialinio darbuotojo asmens socialinės globos poreikio vertinimo išvadų ir suformuotos asmens bylos Socialinės paramos skyriui pateikimo dienos;

8.3. trumpalaikė socialinė globa asmeniui turi būti skiriama per 10 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens socialinės globos poreikio vertinimo išvadų ir suformuotos asmens bylos Socialinės paramos skyriui pateikimo dienos, gavus informaciją iš trumpalaikę socialinę globą teikiančios įstaigos, kad įstaigoje yra vieta skiriamoms paslaugoms gauti.

9.    Socialinės paramos skyriaus darbuotojas sprendimo elektroninio dokumento nuorašą įsega į asmens bylą, per 3 darbo dienas apie priimtą sprendimą informuoja asmenį ar jam atstovaujantį asmenį jų nurodytu pranešimo būdu. Apie priimtą sprendimą informuojama ir socialinių paslaugų įstaiga arba kita institucija, atsakinga už paskirtų socialinių paslaugų teikimo asmeniui organizavimą.

10.    Tais atvejais, kai socialinių paslaugų įstaiga, kurioje asmeniui paskirta ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, negali teikti paslaugos dėl vietų trūkumo, asmuo įrašomas į eilę. Vienas asmuo gali būti įrašytas tik į vieną eilę ilgalaikei socialinei globai gauti. Asmenų, pageidaujančių gauti socialinę globą socialinės globos įstaigoje, kurios savininkė yra Savivaldybė, eilę sudaro Socialinės paramos skyriaus darbuotojas, atsakingas už socialinių paslaugų organizavimą. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgaliota institucija sudaro eilę asmenų, dėl kurių priimtas sprendimas skirti socialinės globos paslaugas socialinės globos įstaigoje, kurios savininkė (dalininkė) yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

11.    Asmenų eilė socialinėms paslaugoms gauti socialinių paslaugų įstaigoje, kurios savininkė yra Savivaldybė, sudaroma pagal sprendimo skirti paslaugas priėmimo datą. Tais atvejais, kai sprendimai priimami ta pačia data keliems asmenims, atsižvelgiama į jų prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti pateikimo datą. Pirmesniu numeriu į eilę įrašomas asmuo, kurio prašymas-paraiška paslaugoms gauti pateiktas ankstesne data.

12.    Jeigu asmuo yra vienišas arba asmeniui nustatyta sunki negalia ir dėl objektyvių priežasčių (artimųjų liga, negalia, neįgaliojo asmens priežiūrai ar slaugai reikalingos specialios žinios ir specialistai 24 valandas per parą) artimieji negali jais pasirūpinti, asmuo gali būti apgyvendinamas globos namuose be eilės – skubos tvarka, išskyrus atvejus, kai asmuo apgyvendinamas valstybės globos namuose.

13.    Atsiradus laisvai vietai ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei globai teikti, globos įstaigos atsakingas darbuotojas apie tai informuoja Socialinės paramos skyrių. Socialinės paramos skyriaus darbuotojas, atsakingas už socialinių paslaugų organizavimą, informuoja asmenį apie esamą galimybę gauti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, rengia dokumentus, reikalingus apgyvendinti asmenį socialinės globos įstaigoje, užpildo siuntimo formą (patvirtintą Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinto“) į socialinės globos įstaigą, kai socialinės globos įstaigos savininkė yra kito rajono savivaldybė ar kito pavaldumo įstaiga.

14.    Jei asmuo, laukiantis eilėje į Savivaldybės globos įstaigą, gavus informaciją, kad globos įstaigoje yra laisva vieta, atsisako apsigyventi globos įstaigoje, jo eilė nukeliama į sąrašo galą. Jei asmuo tris kartus, laukdamas eilėje, atsisako pasiūlymo apsigyventi globos įstaigoje, jis yra išbraukiamas iš eilės ir priimamas sprendimas nutraukti paslaugų teikimą.

15.     Jei laisvų vietų asmens pageidaujamoje įstaigoje (kitų savivaldybių) nėra, asmeniui siūlomos alternatyvios paslaugos arba pasirinkti kitą globos įstaigą. Tais atvejais, kai asmuo pageidauja apsigyventi kitų rajonų globos įstaigose ir juose tuo metu nėra laisvų vietų, sprendimas skirti paslaugas nepriimamas ir siuntimas į asmens pageidaujamą globos įstaigą neišrašomas. Sprendimas priimamas ir siuntimas išrašomas gavus informaciją iš globos namų apie galimybę apgyvendinti asmenį.

16.     Jei asmens pasirinktoje socialinės globos įstaigoje socialinės globos kaina didesnė kaip Savivaldybės tarybos nustatytas maksimalus ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos išlaidų finansavimo dydis, tačiau asmuo sutinka mokėti lėšų skirtumą, įstaiga parenkama pagal asmens pageidavimą.

17.    Išrašytas siuntimas į kitų rajonų socialinės globos įstaigą galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo išsiuntimo asmeniui dienos. Siuntimo galiojimo terminas gali būti pratęsiamas, jeigu asmuo raštu pateikia objektyvias priežastis, dėl kurių jis per nurodytą laiką negali apsigyventi globos namuose. Jeigu asmuo neapsigyvena globos namuose per siuntimo galiojimo terminą, sprendimas skirti socialinę globą pripažįstamas netekusiu galios.

18.    Jei asmuo nusprendžia laukti, kol atsiras laisva vieta pageidaujamoje įstaigoje, jo suformuota byla saugoma Socialinės paramos skyriuje.

19.    Socialinės paramos skyriaus darbuotojas, atsakingas už socialinių paslaugų organizavimą, patikrina socialinio darbuotojo suformuotoje asmens byloje pateiktus dokumentus. Byloje privalo būti:

19.1. prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti ir jo priedai (forma SP-8, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu
Nr. A1-183 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. A1-627 redakcija);

19.2. forma SP-1 (patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. A1-1 redakcija), forma SP-2 (patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymo
Nr. A1-802 redakcija);

19.3. asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo forma;

19.4. pensininko ar (ir) neįgaliojo pažymėjimo kopijos;

19.5. specialiųjų poreikių arba darbingumo lygio nustatymo pažymų kopijos (jei nustatyti specialieji poreikiai);

19.6. Gyventojų registro duomenų bazės išrašas ar gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma (asmuo turi būti deklaruotas Kelmės rajono savivaldybėje 12 mėn. iki prašymo pateikimo dienos, jei asmuo pageidauja ilgalaikės socialinės globos);

19.7. NDNT informacinės sistemos duomenų bazės išrašas;

19.8. susitarimas mokėti už socialinių paslaugų teikimą ir suinteresuoto asmens įsipareigojimas mokėti turto mokestį už paslaugos gavėjui teikiamas ilgalaikės socialinės globos paslaugas, jei jam nustatytas turto mokesčio mokėjimas;

19.9. medicininė pažyma 27/a forma (galioja 3 mėn. nuo išdavimo);

19.10. buities tyrimo aktas;

19.11. „Sodros“ duomenų bazės išrašas;

19.12. VĮ Registrų centro pažymos apie turimą turtą ar (ir) iki sprendimo priėmimo 12 mėnesių turėtą turtą, VĮ „Regitra“ duomenų bazės išrašas, Nacionalinės mokėjimo agentūros duomenų bazės išrašas, kitos pažymos apie turtą;

19.13. senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio vertinimo forma, kuri pildoma vadovaujantis Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodika.

20. Nustatant asmens socialinių paslaugų poreikį, prioritetas teikiamas alternatyvioms institucinei ilgalaikei socialinei globai paslaugoms, teikiamoms bendruomenėje, – socialinei priežiūrai, trumpalaikei socialinei globai, dienos socialinei globai asmens namuose, dienos centre, ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei globai grupinio gyvenimo namuose.

21. Socialinės paramos skyriaus darbuotojas, atsakingas už socialinių paslaugų organizavimą rajone:

21.1. pildo Asmens (šeimos) registracijos kortelę, patvirtintą Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinto“;

21.2. parengia dvi Asmens (šeimos) finansinių galimybių mokėti už socialines paslaugas pažymas – vieną įsega į asmens bylą, antras egzempliorius paliekamas skyriuje kartu su Asmens (šeimos) registracijos kortele;

21.3. įvertina asmens turimą turtą (įskaitomas asmens nuosavybės teise turimas ar per praėjusius 12 mėnesių iki kreipimosi dėl socialinių paslaugų skyrimo ar asmens finansinių galimybių mokėti už ilgalaikę socialinę globą vertinimo turėtas turtas) ir nustato turto mokestį, kuris viršija gyvenamosios vietos normatyvą;

21.4. parengia lėšų kompensavimo už teikiamas socialinės globos paslaugas sutartį su Savivaldybe, globos įstaiga ir asmeniu ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasirašyti. Jei asmuo turi vidutinę negalią ar yra senyvo amžiaus, sutartį pasirašo ir Socialinių paslaugų centro direktorius, nes įstaiga apmoka už teikiamas paslaugas;

21.5. užpildo bylos vidaus apyrašą (priedas), asmens bylą ir sutartį išsiunčia socialinės globos įstaigai arba, suderinęs su socialinės globos įstaiga, išduoda asmeniui, kuris ją pristato socialinių paslaugų įstaigai apsigyvendamas.

22. Prieš asmeniui pradėdama teikti socialinę globą, jo globėjui, rūpintojui ar asmenį prižiūrintiems šeimos nariams, vaiko tėvams (globėjui, rūpintojui) socialinės globos įstaiga užtikrina galimybę susipažinti su globos įstaiga, paslaugos teikimo sąlygomis.

23. Ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei globai teikti nepriimami asmenys, kurie apgyvendinimo metu serga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis. Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduotas išrašas iš medicininių dokumentų (F027/a), nuo kurio išdavimo iki asmens apsigyvenimo globos įstaigoje negali būti praėję daugiau kaip 3 mėnesiai, yra saugomas asmens byloje.

24. Savivaldybės globos įstaigoje, atsiradus laisvai vietai, yra apgyvendinamas asmuo, laukiantis eilėje, atsižvelgiant į jo lytį, priklausomai nuo to, vyrui ar moteriai yra laisva vieta ir nuo specialiųjų poreikių ir neįgalumo lygio.

25. Prieš pradedant teikti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas:

25.1. socialinių paslaugų įstaiga, Savivaldybės administracija, asmuo, kuriam paskirtos ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos, arba jo teisėtas atstovas pasirašo socialinės globos lėšų kompensavimo sutartį. Jei asmuo turi vidutinę negalią ar yra senyvo amžiaus, sutartį pasirašo ir Socialinių paslaugų centro direktorius (kai paslaugos teikiamos kitų rajonų globos įstaigose), nes įstaiga apmoka už teikiamas paslaugas;

25.2. jei yra nustatomas turto mokestis, viršijantis gyvenamosios vietos normatyvą, asmuo, kuriam paskirtos socialinės paslaugos, arba jo teisėtas atstovas pasirašo įsipareigojimą mokėti turto mokestį, iki bus išmokėta visa priskaičiuota suma;

25.3. kai už sutartyje numatyto asmens socialinės globos paslaugą moka suinteresuoti asmenys, socialinių paslaugų teikimo sutartį pasirašo ir suinteresuoti asmenys.

26.    Sutartyje nustatomos socialinės globos teikimo sąlygos, konkretus mokėjimo už socialinę globą dydis pinigine išraiška, mokėjimo tvarka, finansinių galimybių vertinimo tvarka iš naujo dėl asmens (šeimos) pajamų ir turto pokyčių, įvykusių per socialinės globos paslaugos gavimo laiką, šalių teisės, pareigos ir kitos sąlygos.

27.    Pasikeitus sutartyje numatytoms sąlygoms (paslaugos kainai, asmens mokesčio dydžiui ir kt.), jos aptariamos su paslaugos gavėju, kitomis suinteresuotomis šalimis ir, šalims susitarus, pasirašomas papildomas susitarimas dėl sutarties sąlygų pakeitimo. Šalims nesusitarus, ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikimas nutraukiamas.

28.    Jei asmuo ar jį atstovaujantis asmuo paslaugų teikimo laikotarpiu parduoda paslaugų gavėjui priklausantį turtą, pirkimo–pardavimo dokumentus turi pristatyti Socialinės paramos skyriui, kurio specialistas iš naujo įvertina asmens turto mokesčio dydį. Jei asmens turimas turtas yra dovanojamas ir asmuo turto savo vardu nebeturi praėjus 12 mėnesių po sandorio, gali kreiptis į Socialinės paramos skyrių dėl finansinių galimybių mokėti už paslaugas vertinimo.

29.    Socialinės globos namai, apgyvendinę asmenį ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei globai teikti, per 7 kalendorines dienas Socialinės paramos skyriui išsiunčia pranešimą apie asmens apgyvendinimą socialinės globos įstaigoje, pasirašytą pirmą sutarties egzempliorių (jei už paslaugas moka Socialinių paslaugų centras – du pirmus pasirašytus egzempliorius, kai paslaugos teikiamos kitų rajonų globos įstaigose), apgyvendinto asmens sutikimą dėl išskaitymų iš Socialinės paramos skyriaus mokamų tikslinių kompensacijų už gaunamas socialinės globos paslaugas.

30.    Kai socialinės globos paslaugos yra paskirtos terminuotai (trumpalaikė socialinė globa), baigiantis socialinės globos teikimo asmeniui trukmei (ne vėliau kaip 1 mėnesį iki paslaugų teikimo trukmės pabaigos) socialinių paslaugų įstaiga, įvertinusi asmens socialinių paslaugų poreikį ir surinkusi kitus naujai paslaugai skirti reikalingus dokumentus (tuos, kurie teikiami kreipiantis dėl socialinių paslaugų skyrimo), juos teikia Socialinės paramos skyriui dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo arba ilgalaikės socialinės globos. Trumpalaikė socialinė globa asmeniui gali būti teikiama ne ilgiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus.

37.    Kiekviena socialines paslaugas teikianti Savivaldybės įstaiga iki kito mėnesio 5 dienos duomenis apie socialinių paslaugų suteikimą suveda Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS). Socialinės paramos skyriaus specialistas apie socialinių paslaugų suteikimą asmenims, apgyvendintiems valstybinėse ir kitų rajonų globos įstaigose, suveda Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS), atsižvelgdamas į įstaigų pateiktas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos lėšų gavimo paraiškas ir asmenų su vidutine ir sunkia negalia apskaitos lapą.

 

III SKYRIUS

ASMENS (ŠEIMOS) TEISĖS IR PAREIGOS

 

38.     Asmuo (šeima) turi teisę į informacijos ir dokumentų apie asmenį (šeimą) konfidencialumą.

39.     Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių), jo globėjas, rūpintojas turi teisę gauti informaciją apie Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančias socialinių paslaugų įstaigas, laisvas vietas jose, socialinių paslaugų kainas.

40.     Asmuo, jo globėjas, rūpintojas privalo teikti socialiniams darbuotojams informaciją, susijusią su asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimu. Asmuo (šeima) atsako už pateikiamų vertinti duomenų tikrumą bei informacijos teisingumą.

 

IV SKYRIUS

INFORMACIJOS TEIKIMAS IR SAUGOJIMAS

 

41.    Savivaldybė savo interneto svetainėje skelbia informaciją apie Savivaldybės teikiamas socialines paslaugas, socialinės globos įstaigas ir laisvas vietas jose, socialinės globos kainas, laukiančių Savivaldybės eilėje ilgalaikei socialinei globai gauti asmenų skaičių.

42.    Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Socialinių paslaugų priežiūros departamentas) savo interneto svetainėje teikia informaciją gyventojams apie Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančias socialinės globos įstaigas, vidutines socialinių paslaugų kainas.

43.    Informaciją apie Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančius valstybės globos namus, socialinės globos kainas ir laisvas vietas juose, laukiančių eilėje ilgalaikei socialinei globai gauti valstybės globos namuose asmenų skaičių Socialinių paslaugų priežiūros departamentas ir tarnyba skelbia savo interneto svetainėse.

44.    Duomenis apie gyventojams skirtas, teikiamas ir neskirtas (nurodydamos jų neskyrimo priežastis) socialines paslaugas Savivaldybė teikia Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS).

45.    Socialinių paslaugų įstaigoje informacija apie asmenį (šeimą), gaunantį socialines paslaugas, kaupiama ir saugoma asmens byloje.

 

V SKYRIUS

SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

46.     Savivaldybės institucijos nustatyta tvarka paskirtų socialinių darbuotojų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadas, sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo, įrašymą į Savivaldybės asmenų eilę ilgalaikei socialinei globai gauti, siuntimą į globos namus asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, kiti suinteresuoti asmenys gali apskųsti Savivaldybės administracijos direktoriui. Šiais atvejais Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu turi būti sudaryta komisija, kuri pakartotinai nustatytų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį.

 

__________________________

 

 


 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2021 m. birželio     d. įsakymu Nr. A-

priedas

 

(Bylos vidaus apyrašo forma)

BYLOS VIDAUS APYRAŠAS

 

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas (antraštė)

Dokumento registracijos data arba dokumento gavimo data

Dokumento registracijos numeris

Bylos lapų numeriai

Pastabos

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidaus apyrašo lapų skaičius _________________________________________________ .                                                (skaitmenimis ir žodžiais)

_________________         ________________________               _________________

(pareigų pavadinimas)                           (vardas ir pavardė)                                                   (parašas)                                                                                                    

 

(data)

Bylą priėmė:

_________________         _________________________              _________________

(pareigų pavadinimas)                          (vardas ir pavardė)                                                   (parašas)             

 

 

 

 

Paaiškinimai:

1. Apyrašo 1-oje skiltyje nurodomas dokumento eilės numeris byloje.

2. Apyrašo 5-oje skiltyje nurodoma dokumento vieta byloje, nurodant konkrečius bylos lapus (pvz., 5–11).

3. Vidaus apyrašą pasirašo jį rengęs įstaigos darbuotojas. Jei bylos vidaus apyrašą rengia licenciją teikti dokumentų tvarkymo paslaugą turintis fizinis asmuo, pareigų pavadinimas nenurodomas; jei vidaus apyrašą rengia tokias paslaugas teikiančio juridinio asmens darbuotojas, kartu su pareigų pavadinimu nurodomas ir juridinio asmens pavadinimas.

_________________________