KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

Dėl viešosios įstaigos Kelmės RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO 2016 METŲ VEIKLOS, DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ, 2016 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ rinkinio IR 2017 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PROJEKTO PATVIRTINIMO

 

2017 m. balandžio 27 d. Nr. T-113

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu ir Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-186 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 106.1.19 punktu, Kelmės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti viešosios įstaigos Kelmės rajono psichikos sveikatos centro 2016 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

2. Patvirtinti viešosios įstaigos Kelmės rajono psichikos sveikatos centro direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

3. Patvirtinti viešosios įstaigos Kelmės rajono psichikos sveikatos centro 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

4. Patvirtinti viešosios įstaigos Kelmės rajono psichikos sveikatos centro 2017 metų veiklos užduočių projektą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vaclovas Andrulis

 

 


 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-113

 

 

Viešosios įstaigos KELMĖS RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO

2016 METŲ veiklos ataskaita

 

1. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS, POBŪDĮ IR VEIKLOS REZULTATUS PER FINANSINIUS METUS.

 

1.1. VšĮ Kelmės rajono Psichikos sveikatos centras yra ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

1.2. Įstaigos veiklos tikslai.

Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, rezultatyvumą, efektyvumą analizuojant paslaugų teikimo procesus.

1.3. Įstaigoje vykdoma veikla.

Pirminė psichikos sveikatos priežiūra, priklausomybės ligų gydymo paslaugos, vaikų ir paauglių psichiatro paslaugos, psichologo paslaugos, psichikos sveikatos slaugos paslaugos namuose, socialinės paslaugos.

1.4. Įstaigos struktūra.

Direktorė,

Suaugusiųjų gyd.psichiatrai,

Vaikų ir paauglių psichiatras,

Med.psichologai,

Psich. sveikatos slaugytojai,

Socialiniai darbuotojai ,

Vyr. finansininkas,

Valytojas,

Vairuotojas-pagalbinis darbininkas

1.5. Įstaigos veiklos rezultatai.

Įstaiga dirba pelningai.

 

1.5.1. Įstaigos veiklos rodikliai

 

Rodikliai

n-1*

n*

Pokytis (+/-)

Abs. sk.

Proc.

Abs. sk.

Proc.

Abs. sk.

Proc.

Gyventojų skaičius seniūnijoje(-se), kurioje(-se) vykdoma veikla

29559

X

28661

X

-898

-3,04%

Prisirašiusių įstaigoje asmenų skaičius

Iš jų:

29668

X

28852

X

-816

-2,75%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prisirašiusių įstaigoje asmenų skaičius, pagal amžiaus grupes:

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prisirašiusių įstaigoje nedraustų asmenų skaičius

2289

7,7%

2094

7,25%

-195

-8,5%

Per metus prisirašiusių naujagimių skaičius

 

X

 

X

 

 

Per metus mirusių prisirašiusių gyventojų skaičius

 

X

 

X

 

 

Apsilankymų pas gydytojus skaičius

Iš jų:

9888

X

12157

X

2269

18,7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas gyd.psichiatrus

9888

100%

12157

100%

2269

18,7%

 

 

 

 

 

 

 

Gydytojų apsilankymų namuose skaičius

Iš jų:

1050

X

1360

X

310

22,8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gydytojų psichiatrų

1050

10,6%

1360

11,2%

310

22,8%

Profilaktinių patikrinimų skaičius

2344

X

2559

X

215

8,4%

Mokamų apsilankymų skaičius

44

X

38

X

-6

13,6%

*n – ataskaitiniai metai, n-1 – metai, prieš ataskaitinius metus.

 

 

1.5.2. Prevencinių programų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, vykdymas

 

Programos pavadinimas

Asmenų, dalyvaujančių programoje, skaičius

Informuotų pacientų skaičius

Aptarnautų vaikų skaičius

Citologinio tepinėlio paėmimo paslauga

n-1

n

n-1

n

n-1

n

Asm. sk. (proc.*)

Asm. sk. (proc. *)

Asm. sk. (proc. *)

Asm. sk. (proc. *)

Asm. sk. (proc. *)

Asm. sk. (proc. *)

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinė programa

 

 

 

X

X

 

 

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa

 

 

 

X

X

X

X

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio prevencijos programa

 

 

 

X

X

X

X

Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programa

 

 

 

X

X

X

X

Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa

 

 

 

 

 

X

X

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa

 

 

 

X

X

X

X

* Procentas nuo dalyvaujančių konkrečioje programoje skaičiaus

 

2. ĮSTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE.

Įstaigos dalininkas Kelmės rajono savivaldybė . Įnašo suma 1796,80Eur (Vienas tūkstantis septyni šimtai devyniasdešimt šeši Eurai 80 cnt.) . Dalininko įnašas nesikeitė.

 

3. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS GAUTAS PAJAMAS BEI JŲ ŠALTINIUS IR ŠIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ

 

3.1. Įstaigos gautos pajamos ir jų šaltiniai.

 

Eil. Nr.

Gautų pajamų  šaltiniai

Suma, Eurais

Pokytis (+/-)

n-1

n

Eurais

Procentais

Iš viso gauta pajamų:

120474

133303

12829

9,62%

1.

Iš PSDF biudžeto

Iš jų už:

109319

120211

10892

9,06%

1.1.

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas

90806

99567

8761

8,8%

1.2.

Skatinamąsias paslaugas

3591

5487

1896

34,5%%

1.3.

Slaugos paslaugos namuose

4875

5019

144

2,8%

1.4.

Gerus darbo rezultatus

10047

10138

91

0,9%

2.

Iš kitų juridinių ir fizinių asmenų

Iš jų už:

10954

12818

1864

14,5%

2.1.

Profilaktinius sveikatos patikrinimus

10954

12818

1864

14,5%

2.2.

Odontologines paslaugas

 

 

 

 

2.3.

Kitas medicinines paslaugas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Kitos gautos pajamos

Iš jų už:

201

274

73

26,6%

3.1.

2% GPM

137

133

-4

3%

3.2.

Finansinė investicinė veikla

59

125

66

52,8%

3.3

Draudimo žalos atlyginimas

 

 

 

 

3.4

Medžiagos gautos neatlygtinai

5

16

11

68,7%

4.

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

 

 

 

5.

VIP lėšos

 

 

 

 

6.

ES ir valstybės biudžeto lėšos

 

 

 

 

3.2.    Įstaigos išlaidos.

 

Eil. Nr.

Patirtų išlaidų(sanaudų) pavadinimas

n-1

n

Pokytis (+/-)

Abs. sk.

Proc.

Abs. sk.

Proc.

Abs. sk.

Proc.

Iš viso išlaidų:

118863

X

132093

X

13230

10%

1.

Darbuotojų darbo užmokesčiui

81631

68,6%

92508

70%

10877

11,8%

2.

Socialinio draudimo įmokoms

25177

21,2%

28640

21,7%

3463

12,09%

3.

Komunalinėms ir ryšių paslaugoms

4071

3,4%

3606

2,7%

-465

-12,9%

4.

Draudimui

616

0,5%

600

0,5%

-16

-2,7%

5.

Transportui

636

0,5%

673

0,5%

37

5,5%

6.

Komandiruotėms

 

 

87

100%

87

100%

7.

Kvalifikacijos kėlimui

404

0,33%

301

0,2%

-103

-34,2%

8.

Kitos išlaidos

5878

4,9%

5168

3,9%

-710

-13,7%

9.

Steigėjo patvirtintai medikamentų grupei

 

 

 

 

 

 

10.

Laboratoriniams ir kitiems tyrimams kitose įstaigose

450

0,37%

510

0,4%

60

11,7%

Veiklos rezultatas

1611

X

1210

X

-401

33,1%

 

3.3.    Įstaigos įsiskolinimai.

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Suma, Eur

n-1*

n

1.

Kreditorinis įsiskolinimas:

188

460

1.1.

 

X

X

1.2.

 

X

X

 

 

X

X

2.

Debitorinis įsiskolinimas:

9471

5245

2.1.

 

X

X

2.2.

 

X

X

 

 

X

X

*Šiame stulpelyje nurodyti tik bendrą kreditorinio ir debitorinio įsiskolinimo sumą.

 

4. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ.

 

4.1. Informacija apie įsigytą ilgalaikį turtą.

 

Eil. Nr.

Pavadinimas*

n-1**

n

Suma Eur

Vnt.

Vertė, Eur

Suma, Eur

1.

Daugiafunkcinis įrenginys

355

 

 

 

2.

Medicininė įrang.3-jų kanal.elektokardiografas

X

1

650

650

3.

Wechsler intelekto skalė

X

1

898

898

 

 

 

 

 

 

Iš viso įsigyta ilgalaikio turto:

355

2

 

1548

*Stulpelyje „Pavadinimas“ pateikti informaciją, kokį ilgalaikį turtą įstaiga įsigijo ataskaitiniais metais (pvz.: medicininė įranga-autoklavas ir pan.).

**Šiame stulpelyje nurodyti tik bendrą įsigyto ilgalaikio turto sumą.

4.2. Informacija apie perleistą ir nurašytą ilgalaikį turtą.

 

Eil. Nr.

Pavadinimas*

2015m.**

2016 m.

Suma, Eur

Vnt.

Vertė, Eur

Suma, Eur

1.

 

X

 

 

 

2.

 

X

 

 

 

3.

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso perleista ar nurašyta ilgalaikio turto:

 

 

 

 

*Stulpelyje „Pavadinimas“ pateikti informaciją, kokį ilgalaikį turtą įstaiga perleido ar nurašė ataskaitiniais metais (pvz.: medicininė įranga-autoklavas ir pan.).

**Šiame stulpelyje nurodyti tik bendrą perleisto ar nurašyto ilgalaikio turto sumą.

 

 

5. KITOS Įstaigos patirtos sąnaudos per finansinius metus.

 

Eil. Nr.

Patirtų sąnaudų pavadinimas

n-1

n

Pokytis (+/-)

Abs. sk.

Proc.

Abs. sk.

Proc.

Abs. sk.

Proc.

1.

Įstaigos vadovo darbo užmokestis

20664

19,3%

21250

16,09%

586

2,75%

2.

Kitos išmokos įstaigos vadovui

10461

9,8%

7914

6%

-2547

-32,2%

3.

Įstaigos valdymo išlaidos*

29960

25,%

30763

23,3%

803

2,6%

4.

Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms

 

 

 

 

 

 

5.

Įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims**

 

 

 

 

 

 

*Valdymo išlaidos - tai administravimo (vadovų ir pavaduotojų, sekretoriato, kanceliarijos, vidaus audito, buhalterijos, ekonomikos, personalo, teisės, viešųjų pirkimų ir kt. skyrių darbuotojų darbo užmokesčio fondas su socialinio draudimo įmokomis), komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo išlaidos.

**Asmenims, nurodytiems LR Viešųjų įstaigų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 68-1633; 2004, Nr. 25-752) 3 straipsnio 3 dalyje.

 

6. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS.

 

 

 

Darbuotojai

Ataskaitinių metų

sausio 1 d.

Ataskaitinių metų

gruodžio 31 d.

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius n-1 metais

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius n metais

Fizinių asm. skaičius

Etatų skaičius

Fizinių asm. skaičius

Etatų skaičius

Fizinių asm. skaičius

Etatų skaičius

Fizinių asm. skaičius

Etatų skaičius

Administracija

2

1,5

2

1,5

2

1,5

2

1,5

Gydytojai

Iš jų:

3

1,6

3

1,6

3

1,6

3

1,6

Gyd.psichiatras

2

1,5

2

1,5

2

1,5

2

1,5

Vaikų ir paauglių gyd.psichiatras

1

0,1

1

0,1

1

0,1

1

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slaugos personalas

Iš jų:

5

4,5

6

4,9

5

4,5

5,58

4,73

Psichologas

1

1

2

1,4

1

1

1,58

1,23

Psich. sveikatos slaugytojos

2

1,5

2

1,5

2

1,5

2

1,5

Soc.darbuotojai

2

2

2

2

2

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitas personalas

2

1,25

2

1,25

2

1,25

2

1,25

Iš viso:

11

8,85

12

9,25

11

8,85

11,58

9,08

7. Informacija apie įstaigos vykdomus projektus.

 

Projekto pavadinimas

 

Projekto statusas (įgyvendinimas, šiuo metu įgyvendinamas, pateiktas, planuojamas rengti, atmestas)

 

Projekto pareiškėjas

 

Projekto trukmė

 

Projekto partneriai

 

Finansavimo/paramos šaltiniai

 

Projekto vertė

 

Projektui savivaldybės skiriamų lėšų dalis

 

Trumpa projekto santrauka (tikslai, uždaviniai, laukiami rezultatai)

 

Asmuo kontaktams

 

 

 

Direktorė                                                                                                         Laimutė Urbelienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-113

 

Viešosios įstaigos KELMĖS RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO DIREKTORiaus 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

1. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS, POBŪDĮ IR VEIKLOS REZULTATUS PER FINANSINIUS METUS.

 

1.1. VšĮ Kelmės rajono Psichikos sveikatos centras yra ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

1.2. Įstaigos veiklos tikslai.

Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, rezultatyvumą, efektyvumą analizuojant paslaugų teikimo procesus.

1.3. Įstaigoje vykdoma veikla.

Pirminė psichikos sveikatos priežiūra, priklausomybės ligų gydymo paslaugos, vaikų ir paauglių psichiatro paslaugos, psichologo paslaugos, psichikos sveikatos slaugos paslaugos namuose, socialinės paslaugos.

1.4. Įstaigos struktūra.

Direktorius,

Suaugusiųjų gyd.psichiatrai,

Vaikų ir paauglių psichiatras,

Med.psichologai,

Psich. sveikatos slaugytojai,

Socialiniais darbuotojai ,

Vyr. finansininkas,

Valytojas,

Vairuotojas-pagalbinis darbininkas

1.5. Įstaigos veiklos rezultatai.

Įstaiga dirba pelningai.

 

1.5.1. Įstaigos veiklos rodikliai

 

Rodikliai

n-1*

n*

Pokytis (+/-)

Abs. sk.

Proc.

Abs. sk.

Proc.

Abs. sk.

Proc.

Gyventojų skaičius seniūnijoje(-se), kurioje(-se) vykdoma veikla

29559

X

28661

X

-898

-3,04%

Prisirašiusių įstaigoje asmenų skaičius

Iš jų:

29668

X

28852

X

-816

-2,75%

 

miesto gyventojai

 

 

 

 

 

 

kaimo gyventojai

 

 

 

 

 

 

Prisirašiusių įstaigoje asmenų skaičius, pagal amžiaus grupes:

X

X

X

X

X

X

 

vaikai iki 1 m.

 

 

 

 

 

 

1 – 4 m.

 

 

 

 

 

 

5 – 6 m.

 

 

 

 

 

 

7 – 17 m.

 

 

 

 

 

 

18 – 49 m.

 

 

 

 

 

 

50 – 65 m.

 

 

 

 

 

 

virš 65 m.

 

 

 

 

 

 

Prisirašiusių įstaigoje nedraustų asmenų skaičius

2289

7,7%

2094

7,25%

-195

-8,5%

Per metus prisirašiusių naujagimių skaičius

 

X

 

X

 

 

Per metus mirusių prisirašiusių gyventojų skaičius

 

X

 

X

 

 

Apsilankymų pas gydytojus skaičius

Iš jų:

9888

X

12157

X

2269

18,7%

 

pas šeimos gydytojus

 

 

 

 

 

 

pas vidaus ligų gydytojus

 

 

 

 

 

 

pas vaikų ligų gydytojus

 

 

 

 

 

 

pas gydytojus akušerius - ginekologus

 

 

 

 

 

 

pas gydytojus chirurgus

 

 

 

 

 

 

pas gydytojus psichiatrus

9888

100%

12157

100%

2269

18,7%

pas odontologus

 

 

 

 

 

 

Gydytojų apsilankymų namuose skaičius

Iš jų:

1050

X

1360

X

310

22,8%

 

šeimos gydytojų

 

 

 

 

 

 

vidaus ligų gydytojų

 

 

 

 

 

 

vaikų ligų gydytojų

 

 

 

 

 

 

Gydytojų psichiatrų

1050

10,6%

1360

11,2%

310

22,8%

Profilaktinių patikrinimų skaičius

2344

X

2559

X

215

8,4%

Mokamų apsilankymų skaičius

44

X

38

X

-6

13,6%

*n – ataskaitiniai metai, n-1 – metai, prieš ataskaitinius metus.

 

1.5.2. Prevencinių programų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, vykdymas

 

Programos pavadinimas

Asmenų, dalyvaujančių programoje, skaičius

Informuotų pacientų skaičius

Aptarnautų vaikų skaičius

Citologinio tepinėlio paėmimo paslauga

n-1

n

n-1

n

n-1

n

Asm. sk. (proc.*)

Asm. sk. (proc. *)

Asm. sk. (proc. *)

Asm. sk. (proc. *)

Asm. sk. (proc. *)

Asm. sk. (proc. *)

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinė programa

 

 

 

X

X

 

 

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa

 

 

 

X

X

X

X

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio prevencijos programa

 

 

 

X

X

X

X

Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programa

 

 

 

X

X

X

X

Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa

 

 

 

 

 

X

X

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa

 

 

 

X

X

X

X

* Procentas nuo dalyvaujančių konkrečioje programoje skaičiaus

 

2. ĮSTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE.

Įstaigos dalininkas Kelmės rajono savivaldybė . Įnašo suma 1796,80Eur (Vienas tūkstantis septyni šimtai devyniasdešimt šeši Eurai 80 cnt.) .2015m.sausio 1d.keičiantis valiutai dalininkų įnašas apskaičiuotas 2015m. balandžio 17d.Nr.XII-828 „Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu“ . Dalininko įnašas nesikeitė.

3. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS GAUTAS PAJAMAS BEI JŲ ŠALTINIUS IR ŠIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ

 

3.1. Įstaigos gautos pajamos ir jų šaltiniai.

 

Eil. Nr.

Gautų pajamų  šaltiniai

Suma, Eurais

Pokytis (+/-)

n-1

n

Eurais

Procentais

Iš viso gauta pajamų:

120474

133303

12829

9,62%

1.

Iš PSDF biudžeto

Iš jų už:

109319

120211

10892

9,06%

1.1.

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas

90806

99567

8761

8,8%

1.2.

Skatinamąsias paslaugas

3591

5487

1896

34,5%

1.3.

Slaugos paslaugos namuose

4875

5019

144

2,8%

1.4.

Gerus darbo rezultatus

10047

10138

91

0,9%

2.

Iš kitų juridinių ir fizinių asmenų

Iš jų už:

10954

12818

1864

14,5%

2.1.

Profilaktinius sveikatos patikrinimus

10954

12818

1864

14,5%

2.2.

Odontologines paslaugas

 

 

 

 

2.3.

Kitas medicinines paslaugas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Kitos gautos pajamos

Iš jų už:

201

274

73

26,6%

3.1.

2% GPM

137

133

-4

3%

3.2.

Finansinė investicinė veikla

59

125

66

52,8%

3.3

Draudimo žalos atlyginimas

 

 

 

%

3.4

Medžiagos gautos neatlygtinai

5

16

11

68,7%

4.

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

 

 

 

5.

VIP lėšos

 

 

 

 

6.

ES ir valstybės biudžeto lėšos

 

 

 

 

3.4.    Įstaigos išlaidos.

 

Eil. Nr.

Patirtų išlaidų(sanaudų) pavadinimas

n-1

n

Pokytis (+/-)

Abs. sk.

Proc.

Abs. sk.

Proc.

Abs. sk.

Proc.

Iš viso išlaidų:

118863

X

132093

X

13230

10%

1.

Darbuotojų darbo užmokesčiui

81631

68,6%

92508

70%

10877

11,8%

2.

Socialinio draudimo įmokoms

25177

21,2%

28640

21,7%

3463

12,09%

3.

Komunalinėms ir ryšių paslaugoms

4071

3,4%

3606

2,7%

-465

-12,9%

4.

Draudimui

616

0,5%

600

0,5%

-16

-2,7%

5.

Transportui

636

0,5%

673

0,5%

37

5,5%

6.

Komandiruotėms

 

 

87

100%

87

100%

7.

Kvalifikacijos kėlimui

404

0,33%

301

0,2%

-103

-34,2%

8.

Kitos išlaidos

5878

4,9%

5168

3,9%

-710

-13,7%

9.

Steigėjo patvirtintai medikamentų grupei

 

 

 

 

 

 

10.

Laboratoriniams ir kitiems tyrimams kitose įstaigose

450

0,37%

510

0,4%

60

11,7%

Veiklos rezultatas

1611

X

1210

X

-401

33,1%

 

3.5.    Įstaigos įsiskolinimai.

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Suma, Eur

n-1*

n

1.

Kreditorinis įsiskolinimas:

188

460

1.1.

 

X

X

1.2.

 

X

X

 

 

X

X

2.

Debitorinis įsiskolinimas:

9474

5245

2.1.

 

X

X

2.2.

 

X

X

 

 

X

X

*Šiame stulpelyje nurodyti tik bendrą kreditorinio ir debitorinio įsiskolinimo sumą.

 

4. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ.

 

4.1. Informacija apie įsigytą ilgalaikį turtą.

 

Eil. Nr.

Pavadinimas*

n-1**

n

Suma, Lt

Vnt.

Vertė, Eur

Suma, Eur

1.

Med.aparatūra 3-jų kanalų elektrokardiografas

X

1

650

650

2.

Wechsler suaugusiųjų intelekto skalė

X

1

898

898

3.

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso įsigyta ilgalaikio turto:

 

2

 

1548

*Stulpelyje „Pavadinimas“ pateikti informaciją, kokį ilgalaikį turtą įstaiga įsigijo ataskaitiniais metais (pvz.: medicininė įranga-autoklavas ir pan.).

**Šiame stulpelyje nurodyti tik bendrą įsigyto ilgalaikio turto sumą.

 

4.2. Informacija apie perleistą ir nurašytą ilgalaikį turtą.

 

Eil. Nr.

Pavadinimas*

2015m.**

20156m.

Suma, Eur

Vnt.

Vertė, Eur

Suma, Eur

1.

 

X

 

 

 

2.

 

X

 

 

 

3.

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso perleista ar nurašyta ilgalaikio turto:

 

 

 

 

*Stulpelyje „Pavadinimas“ pateikti informaciją, kokį ilgalaikį turtą įstaiga perleido ar nurašė ataskaitiniais metais (pvz.: medicininė įranga-autoklavas ir pan.).

**Šiame stulpelyje nurodyti tik bendrą perleisto ar nurašyto ilgalaikio turto sumą.

 

5. KITOS Įstaigos patirtos sąnaudos per finansinius metus.

 

Eil. Nr.

Patirtų sąnaudų pavadinimas

n-1

n

Pokytis (+/-)

Abs. sk.

Proc.

Abs. sk.

Proc.

Abs. sk.

Proc.

1.

Įstaigos vadovo darbo užmokestis

20664

19,3%

21250

16,09%

586

2,75%

2.

Kitos išmokos įstaigos vadovui

10461

9,8%

7914

6%

-2547

-32,2%

3.

Įstaigos valdymo išlaidos*

29960

25,%

30763

23,3%

803

2,6%

4.

Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms

 

 

 

 

 

 

5.

Įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims**

 

 

 

 

 

 

*Valdymo išlaidos - tai administravimo (vadovų ir pavaduotojų, sekretoriato, kanceliarijos, vidaus audito, buhalterijos, ekonomikos, personalo, teisės, viešųjų pirkimų ir kt. skyrių darbuotojų darbo užmokesčio fondas su socialinio draudimo įmokomis), komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo išlaidos.

**Asmenims, nurodytiems LR Viešųjų įstaigų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 68-1633; 2004, Nr. 25-752) 3 straipsnio 3 dalyje.

 

6. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS.

 

 

 

Darbuotojai

Ataskaitinių metų

sausio 1 d.

Ataskaitinių metų

gruodžio 31 d.

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius n-1 metais

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius n metais

Fizinių asm. skaičius

Etatų skaičius

Fizinių asm. skaičius

Etatų skaičius

Fizinių asm. skaičius

Etatų skaičius

Fizinių asm. skaičius

Etatų skaičius

Administracija

2

1,5

2

1,5

2

1,5

2

1,5

Gydytojai

Iš jų:

3

1,75

3

1,75

3

1,75

3

1,75

Gyd.psichiatras

2

1,5

2

1,5

2

1,5

2

1,5

Vaikų ir paauglių gyd.psichiatras

1

0,25

1

0,25

1

0,25

1

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slaugos personalas

Iš jų:

5

4,5

6

4,9

5

4,5

5,58

4,73

Psichologas

1

1

2

1,4

1

1

1,58

1,23

Psich. sveikatos slaugytojos

2

1,5

2

1,5

2

1,5

2

1,5

Soc.darbuotojai

2

2

2

2

2

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitas personalas

2

1,25

2

1,25

2

1,25

2

1,25

Iš viso:

11

8,85

12

9,25

11

8,85

11,58

9,08

7. Informacija apie įstaigos vykdomus projektus.

 

Projekto pavadinimas

 

Projekto statusas (įgyvendinimas, šiuo metu įgyvendinamas, pateiktas, planuojamas rengti, atmestas)

 

Projekto pareiškėjas

 

Projekto trukmė

 

Projekto partneriai

 

Finansavimo/paramos šaltiniai

 

Projekto vertė

 

Projektui savivaldybės skiriamų lėšų dalis

 

Trumpa projekto santrauka (tikslai, uždaviniai, laukiami rezultatai)

 

Asmuo kontaktams

 

 

 

  Direktorė                                                                                                            Laimutė Urbelienė

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-113

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KELMĖS RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO 2017 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PROJEKTAS

2017-04-01–2018-03-31

            Viešoji įstaiga Kelmės rajono Psichikos sveikatos centras  teikia prieinamas, saugias, kokybiškas, kvalifikuotas, efektyvias ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, racionaliai naudodamas finansinius , personalo, technologijų ir kitus išteklius siekia patenkinti pacientų, visuomenės poreikius bei lūkesčius.

Vizija - Viešosios įstaigos Kelmės rajono psichikos sveikatos centro – modernus, aprūpintas šiuolaikine  medicinine aparatūra centras, teikiantis kokybiškas ir greitas paslaugas Kelmės rajono gyventojams.

Misija - VšĮ Kelmės rajono Psichikos sveikatos centro tikslas  – sumažinti Kelmės rajono savivaldybės gyventojų sergamumą psichikos sutrikimų , priklausomybės ligų    turintiems žmonėms , laiku ir kokybiškai suteikti medicinines paslaugas, gerinti Kelmės rajono gyventojų sveikatą, taikant prevencines programas, racionaliai naudoti finansinius, žmonių ir sveikatos technologijos išteklius.

II.PAGRINDINĖS VEIKLOS SRITYS

Pagrindinės VšĮ Kelmės rajono Psichikos sveikatos centro veiklos sritys ir teikiamos paslaugos:             

·                    Pirminė psichikos sveikatos priežiūra;

·                    Priklausomybės ligų gydymo paslaugos;

·                    Vaikų ir paauglių psichiatro paslaugos.

·                    Psichologo paslaugos,

·                    Psichikos sveikatos slaugos paslaugos namuose.

·                    Socialinės paslaugos

·                    Neįgaliųjų sveikatos priežiūra(Gydytojo psichiatro ir psich.sveikatos slaugytojo vizitas į namus)

III.TIKSLAI

2.1. Tikslas. Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, rezultatyvumą, efektyvumą  analizuojant paslaugų teikimo procesus.

2.2. Uždavinys.  2017 metais  planuojama  įgyvendinti kokybės tikslus  ir uždavinius, nuolat tobulinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, užtikrinti socialinę pagalbą pacientams, vykdyti kokybės vadybos sistemos  reikalavimus ir gerinti darbo rezultatyvumą. Taip pat atnaujinti informaciją įstaigos internetinėje svetainėje.

2.3. Tikslas. Užtikrinti teikiamų psichikos sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimus, visiems besikreipiantiems pacientams garantuoti galimybę registruotis pas gydytoją iš anksto telefonu, užtikrinti , kad paciento laukimo laikas registruojantis registratūroje neviršytų 15 min. Užtikrinti personalo dėmesį pacientams ir pagarbų elgesį su jais. Užtikrinti informacijos apie asmens sveikatos konfidencialumą , išskyrus įstatymo numatytus atvejus.

2.4.Tikslas. Į gyvendinti Kelmės rajono sav. narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programą ir Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programą 2017-2010000 metų.

Siekti pagerinti 2017 m. visų minėtų programų rodiklius. Už programų vykdymą atsakingi psichikos sveikatos gydytojai, psichologas, soc. darbuotojai ir psichikos sveikatos slaugytojos.

IV. NUMATOMA VEIKLA

2.5.1. Vykdyti visus LR Seimo įstatymus, LR SAM ir Kelmės rajono savivaldybės įsakymus ir nutarimus, susijusius su asmens pirmine psichikos sveikatos priežiūra.

2.5.2Plėtoti bendradarbiavimą su Kelmės rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigomis ir kitais partneriais, siekiant geresnio gyventojų aptarnavimo,  švietimo, informavimo ir mokymo.

2.5.3. Užtikrinti korupcijos prevenciją įstaigoje ( vadovautis įstaigos korupcijos prevencijos programos priemonių 2017−2019 metų planu).

2.5.4.Viešuosius pirkimus vykdyti vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymu ir atnaujintomis įstaigos direktoriaus įsakymu Nr. 34, 2014 -09- 19d. patvirtintomis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis.

2.5.5. Numatyti priemones  pacientams teikiamų paslaugų kokybei ir operatyvumui gerinti, pacientų eilių mažinimui, neteisėtų pacientų priemokų ir korupcijos apraiškų išvengimui.

2.5.6. Tikrinti įstaigos darbuotojų sveikatą vadovaujantis LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatomis.

2.5.7 Papildyti kokybės vadybos sistemą naujais aprašais ir dokumentais.

2.5.8. Bendradarbiauti su SODRA laikino nedarbingumo klausimais.

2.5.9 Laiku rengti ir pateikti finansinę atskaitomybę pagal VSAFAS ir VSAKIS.

2.5.10. Užtikrinti teikiamų psichikos sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimus.

2.5.11. Išankstinė registracija pas gydytoją galima atvykus į vietą arba telefonu.

2.5.12. Užtikrinti, kad paciento laukimo laikas registruojantis registratūroje neviršytų 15 min.

2.5.13. Užtikrinti personalo dėmesį pacientams ir pagarbų elgesį su jais.

2.5.14. Užtikrinti informacijos apie asmens psichikos sveikatą konfidencialumą, išskyrus įstatymo numatytus atvejus.

2.5.15. Atsiliepiant į raštišką LR SAM  ministro kvietimą dirbti kokybiškiau ir efektyviau naudojant naujausias informacines technologijas, bandyti prisijungti prie E-sveikatos sistemos sukurtų projektų.

 

V.  VŠĮ KELMĖS RAJO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO SIEKTINI  KIEKYBINIAI IR KOKYBINIAI VEIKLOS VERTINIMO RODIKLIAI 2017 METAIS

    

Eil. Nr.

Vertinimo rodikliai

2017 m.

Pastabos

1.

Kiekybiniai vertinimo rodikliai

 

 

 1.1.

Finansinis įstaigos veiklos rezultatas

teigiamas

 

1.2.

Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas ar dalyvavimas

1%

 

1.3

Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis %

Iki 95

 

1.4

Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis

24 - 25

 

2.

Kokybiniai vertinimo rodikliai

 

 

2.1.

Pacientų pasitenkinimo įstaigų teikiamomis paslaugomis lygis ir pacientų skundų tendencijos

1 Skundas

 

2.2.

 

Kokybės vadybos sistemos įdiegimo ir plėtojimo laipsnis:

 

 

2.2.1.

medicininis vidaus auditas

3 planiniai patikrinimai

3 pacientų apklausos

 

2.2.2.

pacientų aptarnavimo standartai

Papildyti turimus naujais

 

2.2.3.

procedūrų standartai

Papildyti turimus naujais

 

2.3.

 

Darbuotojų kaitos įstaigoje rodiklis, proc. per metus (tik licencijuoti darbuotojai, išskyrus išėjusius dėl pensijinio amžiaus ar ligos, dirbančius nepagrindinėje darbovietėje ir pagal terminuotas darbo sutartis)

1 darbuotojas

 

2.4.

 

Prioritetinių paslaugų teikimo dinamika:

 

 

2.4.1.

Skatinamųjų  paslaugų suteikimas Eur

Iki 5500

 

2.4.2.

slaugos paslaugų namuose suteikimas Eur

Iki 5000

 

2.5.

 

Informacinių technologijų diegimo ir plėtojimo lygis:

 

 

2.5.1.

įstaigos interneto svetainė

Atnaujinti  kas ketvirtį

 

* n-1 m. – vieneri metai prieš ataskaitinius metus;

** – n m. – ataskaitiniai metai.

 

Direktorė                                                                                                                Laimutė Urbelienė