TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL APLEISTO AR NEPRIŽIŪRIMO NEKILNOJAMOJO TURTO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. birželio 25 d. Nr. T1-216

Telšiai 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi, Telšių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Telšių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimą Nr.T1-370 „Dėl nekilnojamojo turto, kuris yra netvarkomas arba apleistas, nenaudojamas arba naudojamas ne pagal paskirtį, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Kęstutis Gusarovas

 


PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d.

sprendimu Nr. T1-216

 

 

APLEISTO AR NEPRIŽIŪRIMO NEKILNOJAMOJO TURTO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja nekilnojamojo turto, kuris apleistas ar neprižiūrimas, nustatymą,  jo sąrašo sudarymo ir keitimo procedūras. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr.D1-971 patvirtintu Statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ ir kitais teisės aktais. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

2.  Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas (toliau – Sąrašas) kiekvienais metais tvirtinamas Telšių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimu.

3.  Tvarkos apraše nurodytais atvejais asmenims, kurių nuosavybės teise valdomas nekilnojamasis turtas bus įrašomas arba įrašytas į Sąrašą ir kurie pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymą turi pareigą mokėti turto, įrašyto į Sąrašą, nekilnojamojo turto mokestį (toliau – Savininkas ar valdytojas), siųstina informacija papildomai paskelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.telsiai.lt. Nuo šios informacijos paskelbimo dienos laikoma, kad Savininkui ar valdytojui tinkamai įteikta Tvarkos apraše nurodyta informacija.

4Tvarkos aprašo tikslas – nustatyti Savivaldybės teritorijoje nekilnojamąjį turtą, kuris yra apleistas ar neprižiūrimas, įvertinti savininkų veiksmus dėl šių objektų naudojimo, priežiūros ir būklės gerinimo ar jų užimamos teritorijos tvarkymo, taip pat apmokestinti pagal Savivaldybės tarybos sprendimais nustatytą nekilnojamojo turto mokesčio tarifą į Sąrašą nustatyta tvarka įrašytus objektus.

II SKYRIUS

SĄRAŠO SUDARYMAS IR KEITIMAS

 

5Į Sąrašą įrašomas fizinių ir juridinių asmenų nekilnojamasis turtas, kuris pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 4 straipsniu yra pripažįstamas mokesčio objektu bei nepatenkantis į šio įstatymo 7 straipsnyje išvardytų nekilnojamojo turto mokesčiu neapmokestinamų objektų sąrašą ir atitinka šiuos kriterijus:

5.1. nekilnojamojo turto būklė kelia pavojų jame ar arti jo gyvenančių, dirbančių ar kitais tikslais būnančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai, t.y. statiniai ir patalpos apleisti, apdegę, apgriuvę ar kitaip fiziškai pažeisti, netvarkomi, neprižiūrimi, neremontuojami, nerekonstruojami, tolesnis jų naudojimas kelia pavojų juose ar arti jų gyvenančių, dirbančių ar kitais tikslais būnančių sveikatai, gyvybei ar aplinkai;

5.2. nekilnojamasis turtas per viešojo administravimo subjekto, vykdančio statinių naudojimo priežiūrą, nustatytą terminą nebuvo suremontuotas, rekonstruotas ar nugriautas;

5.3. nekilnojamasis turtas neatitinka esminių statinio reikalavimų (pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011).

6Iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 d. Savivaldybės administracijos seniūnijos (toliau – Seniūnijos), savo teritorijoje nustato statinius ir patalpas, kurie yra apleisti ar neprižiūrimi, sudaro jų preliminarius Sąrašus ir pateikia Savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriui (toliau – Statybos ir urbanistikos skyrius).

7Statybos ir urbanistikos skyriaus specialistas, atsakingas už statinių priežiūrą, iki kiekvienų metų rugsėjo 1 d. parengia statinių ir patalpų techninės priežiūros patikrinimo aktus ir registruotu laišku per 10 darbo dienų išsiunčia juos statinių naudotojams.

8Iki kiekvienų metų rugsėjo 15 d. Statybos ir urbanistikos skyrius informuoja Savininkus ar valdytojus apie ketinimą įrašyti jų nekilnojamąjį turtą į Sąrašą ir nekilnojamojo turto mokesčio tarifo šiam turtui nustatymą.

9Statybos ir urbanistikos skyrius, sudarydamas Sąrašą, surenka šiuos duomenis  apie nekilnojamąjį turtą: adresą, objekto unikalųjį numerį (jeigu žinomas), savininką ar valdytoją (jeigu žinomas), techninės priežiūros būklę (apleistas ar neprižiūrimas, avarinis ir netvarkomas, sudegęs ir netvarkomas ar pan.) ir prideda Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašus ir turimą vaizdinę medžiagą (nuotraukas, žemėlapius ir pan.).

10.            Savininkas ar valdytojas gali per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie jų valdomo nekilnojamojo turto ketinimą įrašyti į Sąrašą išsiuntimo dienos pateikti Statybos ir urbanistikos skyriui dokumentus, įrodančius, kad nekilnojamasis turtas nėra apleistas ar neprižiūrėtas arba kad atitikimas yra sąlygotas vienos ar keleto šių aplinkybių:

10.1. kompetentingos institucijos sprendimu yra nustatytas apribojimas disponuoti nekilnojamuoju turtu (išskyrus šio turto areštą, uždėtą jo savininkui ar valdytojui dėl neteisėtos veikos ir šio turto įkeitimą ar hipoteką) ir turtu negalima naudotis ar jį valdyti dėl teisėsaugos institucijų (ar kitų kompetentingų institucijų) atliekamo tyrimo ar sprendimo byloje, susijusioje su šiuo nekilnojamuoju turtu, įsiteisėjimo;

10.2. dėl trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų nekilnojamasis turtas buvo suniokotas, šis faktas buvo konstatuotas kompetentingos institucijos ir nuo įvykio praėjo mažiau kaip šeši mėnesiai;

10.3. nekilnojamojo turto savininkas ar valdytojas kreipėsi į kompetentingas institucijas dėl statybą leidžiančių dokumentų išdavimo nekilnojamajam turtui statyti, rekonstruoti, atnaujinti (modernizuoti), remontuoti, griauti, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų išdavimo arba teritorijų, kuriose yra nekilnojamasis turtas, planavimo ar projektavimo inicijavimo ir sąlygų šiems dokumentams rengti nustatymo ir nebuvo baigtas minėtų dokumentų derinimo procesas arba po atitinkamo sprendimo (išduoto statybą leidžiančio dokumento, specialiųjų architektūros reikalavimų, priimto Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl teritorijos planavimo ar žemės sklypų formavimo pertvarkymo organizavimo) priėmimo praėjo mažiau kaip šeši mėnesiai;

10.4. turtas buvo įsigytas ne anksčiau kaip prieš vienerius metus iki šio nekilnojamojo turto įrašymo į Sąrašą patvirtinimo dienos.

11. Statybos ir urbanistikos skyrius ne vėliau kaip iki kiekvienų metų lapkričio 10 d. pateikia Savivaldybės administracijos Finansų skyriui (toliau – Finansų skyrius) suderintą ir apibendrintą Sąrašą.

12. Finansų skyrius, gavęs Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytą informaciją, ją apibendrina ir nustatyta tvarka parengia Savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl Sąrašo patvirtinimo bei nustatyta tvarka jį teikia svarstyti Savivaldybės tarybai. Savivaldybės taryba iki kiekvienų metų gruodžio 31 d. patvirtina Sąrašą, kuris taikomas sekančių metų mokestiniam laikotarpiui.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Finansų skyrius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Savivaldybės tarybos sprendimo priėmimo pateikia sprendimo kopiją Telšių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai ir paskelbia Savivaldybės interneto svetainėje www.telsiai.lt.

_______________________

part_9085a006d02644a383dfc73785b60419_end