LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. V-1336 „DĖL TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugpjūčio 13 d. Nr. V-1854

Vilnius

 

 

1.    P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“:

1.1. Pakeičiu 6.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.3. nenustatyto periodiškumo pagal šio sprendimo 6 priede pateiktą algoritmą – Lietuvos Respublikos piliečiams, asmenims, turintiems teisę į asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ar valstybės biudžeto lėšomis, Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiams ir jų šeimos nariams, atvykusiems gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau kaip 3 mėnesiams per pusę metų ir Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgijusiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka yra išduotas dokumentas, suteikiantis teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, atvykusiems gyventi į Lietuvos Respubliką, asmenims, kuriems išduota nacionalinė viza, Lietuvoje akredituotiems ir reziduojantiems asmenims:

6.3.1. norintiems išvykti į užsienio valstybes;

6.3.2. norintiems pasinaudoti neribojamomis arba ribojamomis iš dalies darbo, ūkinės veiklos ar kitos veiklos sąlygomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarime Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 152) numatytais atvejais ir siekiant atitikti Nutarimo Nr. 152 3.1.2.4 papunktyje nurodytą kriterijų:

6.3.2.1. kontraindikacijų skiepytis šio sprendimo 4.2.2 papunktyje nurodytomis COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinomis turintiems asmenims, kuriems diagnozuota alergija vakcinai ir (ar) jos komponentui, žymima Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) kodais Z88.7 arba Z28.0;

6.3.2.2. nėščiosioms, kurioms išduota forma Nr. 025-113/a „Nėščiosios kortelė“, patvirtinta asmens sveikatos priežiūros įstaigos spaudu.“

1.2. Pakeičiu 6.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.3. nenustatyto periodiškumo pagal šio sprendimo 6 priede pateiktą algoritmą – Lietuvos Respublikos piliečiams, asmenims, turintiems teisę į asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ar valstybės biudžeto lėšomis, Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiams ir jų šeimos nariams, atvykusiems gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau kaip 3 mėnesiams per pusę metų ir Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgijusiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka yra išduotas dokumentas, suteikiantis teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, atvykusiems gyventi į Lietuvos Respubliką, asmenims, kuriems išduota nacionalinė viza, Lietuvoje akredituotiems ir reziduojantiems asmenims:

6.3.1. norintiems išvykti į užsienio valstybes;

6.3.2. norintiems pasinaudoti neribojamomis arba ribojamomis iš dalies darbo, ūkinės veiklos ar kitos veiklos sąlygomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarime Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 152) numatytais atvejais ir siekiant atitikti Nutarimo Nr. 152 3.1.1.3 papunktyje nurodytą kriterijų:

6.3.2.1. kontraindikacijų skiepytis šio sprendimo 4.2.2 papunktyje nurodytomis COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinomis turintiems asmenims, kuriems diagnozuota alergija vakcinai ir (ar) jos komponentui, žymima Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) kodais Z88.7 arba Z28.0;

6.3.2.2. nėščiosioms, kurioms išduota forma Nr. 025-113/a „Nėščiosios kortelė“, patvirtinta asmens sveikatos priežiūros įstaigos spaudu.“

1.3. Pakeičiu 6 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šis sprendimas, išskyrus 1.2 papunktį, įsigalioja 2021 m. rugpjūčio 16 d.

2.2. šio sprendimo 1.2 papunktis įsigalioja 2021 m. rugsėjo 13 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                     Arūnas Dulkys