LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 M. SAUSIO 5 D. ĮSAKYMO NR. D1-14 „DĖL MEDIENOS KURO PELENŲ TVARKYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2015 m. rugpjūčio 28 d. Nr. D1-616

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. D1-14 „Dėl Medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 64 punktą ir jį išdėstau taip:

64. Pelenai gali būti naudojami civilinės inžinerijos statiniams (pavyzdžiui, keliams tiesti/rekonstruoti, pamatų, padų kolonoms lieti statybose) kaip statybinė medžiaga, statybinės medžiagos papildas arba pakaitalas vadovaujantis Statybos įstatyme, Kelių įstatyme, atitinkamuose statybos ir kelių techniniuose reglamentuose nustatytais reikalavimais.“

2. Pakeičiu 65 punktą ir jį išdėstau taip:

65. Planuojant pelenus naudoti civilinėje inžinerijoje (išskyrus kai pelenai naudojami vietinės reikšmės keliams tiesti/rekonstruoti), turi būti vadovaujamasi standartais, pavyzdžiui, Lietuvos standartu CEN/TR 15677 Lakieji pelenai susidarantys bendruoju deginimu. Situacijos Europoje ataskaita”, kreipiamasi į Statybos produktų sertifikavimo centrą dėl statybos produktų techninio vertinimo ir produkto sertifikavimo.”

3. Pakeičiu 67 punktą ir jį išdėstau taip:

67. Pelenai gali būti įtraukiami į keliams tiesti/rekonstruoti naudojamų medžiagų sudėtį. Tokie pelenai turi būti surišti, kad sunkiųjų metalų išplovimas į aplinką būtų minimalus. Cheminių medžiagų koncentracija pelenuose, naudojamuose magistraliniams, krašto ir rajoniniams keliams tiesti/rekonstruoti, negali daugiau kaip dvigubai viršyti Taisyklių 1 lentelėje žemės ūkyje/pažeistų teritorijų rekultivavimui nustatytų didžiausiųjų leidžiamųjų cheminių medžiagų koncentracijų. Įtraukiant pelenus į magistraliniams, krašto ir rajoniniams keliams tiesti/rekonstruoti naudojamų medžiagų sudėtį ir siekiant išlaikyti tinkamas tokių kelių technines savybes, turi būti vadovaujamasi Taisyklių 65 punktu.“

4. Papildau 671 punktu:

671. Cheminių medžiagų koncentracija pelenuose, naudojamuose vietinės reikšmės keliams tiesti/rekonstruoti, neturi viršyti greta tiesiamo/rekonstruojamo vietinės reikšmės kelio esančiai teritorijai taikomų didžiausių leidžiamų cheminių medžiagų koncentracijų pelenuose (Taisyklių 1 lentelė). Jei greta tiesiamo/rekonstruojamo vietinės reikšmės kelio yra miškų ūkio paskirties žemė, didžiausioji leidžiamoji cheminių medžiagų koncentracija pelenuose negali viršyti Taisyklių 1 lentelėje miškų ūkyje nustatytų didžiausiųjų leidžiamųjų cheminių medžiagų koncentracijų; jeigu yra žemės ūkio paskirties žemė, vandens ūkio paskirties žemė, konservacinės paskirties žemė ar kitos paskirties žemė, kur nurodyti žemės sklypų (gyvenamosios, visuomeninės paskirties, komercinės paskirties objektų, rekreacinių teritorijų) naudojimo būdai, didžiausioji leidžiamoji cheminių medžiagų koncentracija pelenuose negali viršyti Taisyklių 1 lentelėje žemės ūkyje/pažeistų teritorijų rekultivavimui nustatytų didžiausiųjų leidžiamųjų cheminių medžiagų koncentracijų. Jei greta tiesiamo/rekonstruojamo vietinės reikšmės kelio yra kitos paskirties (pramonės ir sandėliavimo objektų, inžinerinės  infrastruktūros, bendro naudojimo, naudingųjų iškasenų, krašto apsaugos tikslams, atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo teritorijos) žemė, didžiausioji leidžiamoji cheminių medžiagų koncentracija pelenuose negali daugiau kaip dvigubai viršyti Taisyklių 1 lentelėje žemės ūkyje/pažeistų teritorijų rekultivavimui nustatytų didžiausiųjų leidžiamųjų cheminių medžiagų koncentracijų.”

5. Papildau 672 punktu:

672. Vietinės reikšmės keliams tiesti/rekonstruoti naudojami pelenai turi būti sumaišyti su smėliu, žvyru ar kita rišančiąja medžiaga. Siekiant išvengti pelenų dulkumo, vietinės reikšmės keliams tiesti/rekonstruoti naudojami pelenai gali būti įterpiami į kelio dangą.”

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                   Kęstutis Trečiokas