LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. GRUODŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR. V-1131 „DĖL GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TEIKIMO IR IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. balandžio 8 d. Nr. V-467

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Kurortams (Palangos, Druskininkų, Birštono ir Neringos savivaldybių) aptarnauti organizuojamos papildomos GMP brigados: viena nuolatinė GMP brigada Neringai aptarnauti ištisus metus, po 0,5 nuolatinės GMP brigados Druskininkams ir Birštonui aptarnauti ištisus metus ir 3 sezoninės GMP brigados - 1 brigada Neringai aptarnauti ir 2 brigados Palangai aptarnauti laikotarpiu nuo birželio 1 dienos iki rugpjūčio 31 dienos. Kurortinėms teritorijoms aptarnauti organizuojama po 0,2 papildomos nuolatinės GMP brigados ištisus metus.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                              Juras Požela