TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFO 2018 METŲ MOKESTINIAM LAIKOTARPIUI

 

2017 m. spalio 26 d. Nr. T1-265

Telšiai 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo  6 straipsniu, Telšių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti žemės mokesčio tarifus 2018 metų  mokestiniam laikotarpiui (procentais nuo žemės mokestinės vertės):

 

Eil. Nr.

Paskirties / Naudojimo būdo kodas

Paskirties / Naudojimo būdo pavadinimas

Žemės mokesčio tarifas (procentais)

Paskirties

Naudojimo būdo

1

2

3

4

5

1.

610

Žemės ūkio paskirties sklypai

0,5

1.1.

300
328

Mėgėjų sodų žemės sklypai (senas kodas)
Mėgėjų sodo žemės sklypai (naujas kodas)

0,4

1.2.

301

Specializuotų ūkių žemės sklypai

0,5

1.3

302

Rekreacinio naudojimo žemės sklypai

0,3

1.4.

303

Kiti žemės ūkio paskirties sklypai

0,5

1.5.

329

Sodininkų bendro naudojimo žemės sklypai

0,4

2.

710

Miškų ūkio paskirties sklypai

0,9

2.1.

304

Ekosistemų apsaugos miškų sklypai

0,9

2.2.

305

Rekreacinių miškų sklypai

0,3

2.3.

306

Apsauginių miškų sklypai

0,9

2.4.

307

Ūkinių miškų sklypai

0,9

3.

810

Konservacinės paskirties žemės sklypai

0,5

3.1.

313

Kultūros paveldo objektų žemės sklypai

0,5

3.2.

326

Gamtinių rezervatų žemės sklypai

0,5

4.

820

Vandens ūkio paskirties žemės sklypai

0,3

4.1.

308

Ūkiniai veiklai naudojami vandens telkiniai

0,3

4.2.

309

Rekreaciniai vandens telkiniai

0,3

4.3.

310

Ekosistemas saugantys vandens

0,3

4.4.

311

Bendrojo naudojimo vandens telkiniai

0,3

5.

920

Laisvos valst. žemės fondo

0,9

6.

992

Kita (vandens telkinys)

0,9

7.

995

Kitos paskirties žemės sklypai

0,9

7.1.

314, 327

Gyvenamosios teritorijos

0,3

7.2.

315

Visuomeninės paskirties teritorijos

0,4

7.3.

316

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

0,8

7.4.

317

Komercinės paskirties objektų teritorijos

0,4

7.5.

318

Inžinerinės infrastruktūros teritorijos

0,7

7.6.

319

Rekreacinės teritorijos

0,3

7.7

320

Bendro naudojimo teritorijos

0,4

7.8.

321

Naudingųjų iškasenų teritorijos

2,5

7.9.

322

Teritorijos krašto apsaugai

0,9

7.10.

323

Atliekų saugojimo teritorijos

0,8

7.11.

324

Atskirųjų želdynų teritorijos

0,4

7.12.

325

Teritorijos valstybės sienos apsaugai

0,9

7.13.

330

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

0,3

7.14.

331

Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos

0,3

7.15.

332

Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

0,6

7.16.

333

Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

0,6

8.

Visiems kitiems šios lentelės 1-7 punktuose nenurodytiems žemės sklypams

0,9

 

2. Nustatyti žemės mokesčio tarifą nenaudojamai, apleistai žemei – 4 procentai žemės vertės.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Petras Kuizinas