KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO, TARYBOS NARIŲ SUSITIKIMŲ SU RAJONO GYVENTOJAIS 2018 M. SAUSIO MĖNESĮ GRAFIKO PATVIRTINIMO

 

2017 m. gruodžio 21 d.  Nr. T-427

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 3 dalimi, 16 straipsnio 4 dalimi, 23 straipsnio 1 dalies 5 punktu, Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento XIV skyriaus nuostatomis, Kelmės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės mero, Tarybos narių susitikimų su rajono gyventojais 2018 m. sausio mėnesį grafiką (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Vaclovas Andrulis