TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFO NUSTATYMO

 

2022 m. gegužės 25 d. Nr. T1-172

Telšiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1, 2 dalimis, Telšių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio tarifą, įsigaliosiantį nuo 2023 metų mokestinio laikotarpio pradžios:

1.   0,5 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės nekilnojamajam turtui (išskyrus nekilnojamam turtui, nurodytam 2 ir 3 punktuose);

2.   3,0 procentų nekilnojamojo turto vertės kitos paskirties inžineriniams statiniams: atsinaujinančių išteklių energiją naudojantiems energijos gamybos statiniams (vėjo elektrinėms (jėgainėms));

3.   3,0 procentų nekilnojamojo turto vertės apleistam ar neprižiūrimam nekilnojamajam turtui, įrašytam į Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams adresu: Dvaro g. 80, Šiauliai, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Kęstutis Gusarovas