Herbas.wmf

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. birželio 28 d. Nr. TS-181

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir 6 straipsnio 5 dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kupiškio socialinių paslaugų centro nuostatus (pridedama).

2. Įpareigoti laikinai einančią Kupiškio socialinių paslaugų centro direktoriaus pareigas Liną Buitvydaitę pasirašyti Kupiškio socialinių paslaugų centro namų nuostatus ir įregistruoti Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Pripažinti netekusiais galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio          2  d. sprendimo Nr. TS-288 „Dėl Kupiškio socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo“ 1 ir 3 punktus.

4. Nustatyti, kad šio sprendimo 3 punktas įsigalioja nuo šio sprendimo 1 punktu patvirtintų nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Dainius Bardauskas