LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo nr. v-1194 „dėl kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

2018 m. vasario 12 d. Nr. V-136

Vilnius

 

P a k e i č i u Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 ir 5.2.2 papunkčiuose nustatytų kompetencijų vertinimą, vadovaudamasi šiuo aprašu ir jo priedu, atlieka švietimo ir mokslo ministro įgaliota institucija. Kitos aprašo 5 punkte nurodytos kompetencijos vertinamos konkurso valstybinės ir savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovo pareigoms eiti metu.“

2. Pakeičiu priedą:

2.1. Pakeičiu 6.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.1. institucijos patvirtintos formos prašymą įvertinti jo kompetencijas. Jei pretendentas prašyme nurodo, kad dalyvaus konkurse į švietimo įstaigos vadovo pareigas, tai pateikia teikto konkurso organizatoriui prašymo kopiją su žyma „Gauta“ ir gavimo data;“.

2.2. Pakeičiu 6.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.2. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;“.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                    Jurgita Petrauskienė