LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
2008 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V-69 „
DĖL PRIVALOMŲJŲ PIRMOSIOS PAGALBOS, HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikIO žmogaus sveikatai MOKYMŲ ir atestavimo tvarkos aprašo IR ASMENŲ, KURIEMS PRIVALOMAS SVEIKATOS IR (AR) PIRMOSIOS PAGALBOS MOKYMAS, PROFESIJŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ SĄRAŠO, MOKYMO PROGRAMŲ KODŲ IR MOKYMO PERIODIŠKUMO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2018 m. spalio 16 d. Nr. V-1142

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtinto Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo 1 priedo 15 punktą ir jį išdėstau taip:

„15.

H9

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

(019)

1. Teisės aktai, reglamentuojantys bendruosius geriamojo vandens tiekimo visuomenės sveikatos saugos reikalavimus. Vandenviečių apsaugos zonos ir jose taikomi ūkinės veiklos apribojimai.

2. Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai.

3. Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens saugos ir kokybės reikalavimai.

4. Per geriamąjį vandenį plintančių užkrečiamųjų ligų, legioneliozės profilaktika.

5. Statinių ir įrenginių, skirtų geriamajam vandeniui išgauti, ruošti, tiekti, saugoti, fasuoti, priežiūra, valymas, dezinfekcija.

6. Geriamojo vandens rizikos vertinimas.

5“

 

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtinto Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo 19 punktą ir jį išdėstau taip:

„19.

019

Vandens tiekimo įmonių darbuotojai bei jų vadovai, galintys tiesiogiai daryti įtaką vandens saugai ir kokybei

HB, H9

Prieš pradedant dirbti

H9

Kas dveji metai“

 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                               Aurelijus Veryga