LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL METINIŲ VIDUTINIO MĖNESIO DARBO DIENŲ IR VIDUTINIO MĖNESIO DARBO VALANDŲ SKAIČIŲ 2019 METAIS PATVIRTINIMO

 

2018 m. lapkričio 29 d. Nr. A1-686

Vilnius

 

Vadovaudamasis Darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 7 punktu:

1. T v i r t i n u 2019 metų metinius vidutinio mėnesio:

1.1. darbo dienų skaičius:

1.1.1. esant penkių darbo dienų savaitei – 20,9 darbo dienos (251 darbo diena : 12 mėnesių);

1.1.2. esant šešių darbo dienų savaitei – 25,1 darbo dienos (301 darbo diena : 12 mėnesių);

1.2. darbo valandų skaičius:

1.2.1. esant penkių darbo dienų savaitei – 166,8 darbo valandos (2 001 darbo valanda : 12 mėnesių);

1.2.2. esant šešių darbo dienų savaitei – 166,4 darbo valandos (1 997 darbo valandos : 12 mėnesių).

2. N u s t a t a u, kad jeigu įmonės, įstaigos ar organizacijos kolektyvinėje sutartyje, darbo sutartyse arba darbo tvarkos taisyklėse nustatytas kitoks darbo laikas, nei nurodyta šio įsakymo 1 punkte, metinius vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičius nustato įmonė, įstaiga ar organizacija.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                               Linas Kukuraitis