LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2011 M. GRUODŽIO 9 D. ĮSAKYMO NR. 3-768 „DĖL LEIDIMŲ VEŽTI KELEIVIUS UŽ ATLYGĮ LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS TAKSI IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gruodžio 31 d. Nr. 3-598

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 9 d. įsakymą Nr. 3-768 „Dėl Leidimų vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMŲ VEŽTI KELEIVIUS UŽ ATLYGĮ LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais TAKSI IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 82 straipsnio 4 dalimi,

t v i r t i n u Leidimų vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisykles (pridedama).“

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Leidimų vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisykles:

1.2.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2.  Taisyklės yra privalomos Lietuvos transporto saugos administracijai (toliau – leidimą išduodanti institucija), valstybinę kelių transporto priežiūrą, kelių transporto kontrolę atliekantiems asmenims, vežėjams, keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi vežantiems lengvųjų automobilių ir taksi vairuotojams (toliau – vairuotojai) bei jų keleiviams.“

1.2.2. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Vežėjas leidimus išduodančiai institucijai pateikia Taisyklių 1 priede nustatytos pavyzdinės formos pranešimą apie keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklą arba Taisyklių 2 priede nustatytos pavyzdinės formos pranešimą apie keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi veiklą (toliau kartu – pranešimas).“

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1.2 papunktis įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                         Jaroslav Narkevič

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2011 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 3-768

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2019 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 3-598 redakcija)

 

 

LEIDIMŲ VEŽTI KELEIVIUS UŽ ATLYGĮ LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS pagal užsakymą IR LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS TAKSI IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimų vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato leidimų vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą (toliau – leidimas vežti pagal užsakymą) ir lengvaisiais automobiliais taksi (toliau – taksi leidimas) (toliau kartu – leidimas) išdavimo, pakeitimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo, keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklos sąlygų laikymosi tvarką ir reikalavimus, taip pat leidimų patikslinimo pasikeitus leidime nurodytiems duomenims tvarką.

2. Taisyklės yra privalomos savivaldybėms, savivaldybių vykdomosioms institucijoms (toliau – leidimus išduodanti institucija), valstybinę kelių transporto priežiūrą atliekantiems asmenims, vežėjams, keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi vežantiems lengvųjų automobilių ir taksi vairuotojams (toliau – vairuotojai) bei jų keleiviams.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse (toliau – Kodeksas), Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, Kelių eismo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 3-80 „Dėl Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių patvirtinimo“, ir Matavimo priemonių techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699 „Dėl Matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

LEIDIMŲ IŠDAVIMO, patikslinimo ir papildymo TVARKA

 

4. Dokumentai ir (ar) informacija leidimus išduodančiai institucijai, o su keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veikla susiję dokumentai ir (ar) informacija leidimo turėtojui pateikiami tiesiogiai (asmeniškai) ar per atstumą (dokumentai siunčiami registruotąja pašto siunta, per kurjerį arba dokumentai, pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, siunčiami elektroniniu paštu, kitomis elektroninių ryšių priemonėmis), taip pat per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą.

5. Vežėjas, siekiantis gauti leidimą, turi atitikti Kodekso 82 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus. Vežėjas leidimus išduodančiai institucijai (pagal vežėjo taksi įmonės buveinės registracijos vietą arba deklaruotą gyvenamąją vietą, jeigu vežėjas yra fizinis asmuo) pateikia Taisyklių 1 priede nustatytos pavyzdinės formos pranešimą apie keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklą arba Taisyklių 2 priede nustatytos pavyzdinės formos pranešimą apie keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi veiklą (toliau kartu – pranešimas).

6. Leidimus išduodanti institucija leidimą išduoda, tikslina arba pakeičia, sustabdo jo galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina galiojimą naudodamasi valstybės įmonės Registrų centro sukurta ir administruojama valstybės informacine sistema, skirta duomenims ir informacijai apie ūkio subjektams išduotas licencijas tvarkyti vienoje vietoje (toliau – LIS). Informacija LIS teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“.

7. Leidimus išduodanti institucija į LIS įrašo šiuos duomenis:

7.1. leidimus išduodančios institucijos pavadinimą;

7.2. leidimo išdavimo datą ir numerį;

7.3. leidimo rūšį;

7.4. vežėjo pavadinimą, įmonės kodą arba vardą ir pavardę, jeigu vežėjas fizinis asmuo, adresą, telefono numerį;

7.5. gimimo datą (kai leidimas išduotas fiziniam asmeniui);

7.6. transporto priemonės (-ių) markę (-es), modelį (-ius), valstybinį (-ius) registracijos ir identifikacijos (VIN) numerius;

7.7. leidimo išdavimo datą ir galiojimo būseną.

8. Pasikeitus vežėjo pavadinimui, vardui ir pavardei, jeigu vežėjas fizinis asmuo, adresui, telefono numeriui ir Taisyklių 7.6 papunktyje nurodytiems duomenims arba atsiradus papildomų duomenų, vežėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną pateikti leidimus išduodančiai institucijai pranešimą su pakeista arba papildoma informacija. Leidimus išduodanti institucija, atsižvelgusi į pasikeitusius arba papildomus duomenis, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas įrašo į LIS naujus arba pakeistus leidimo duomenis.

9. Kai informacija apie vežėjui išduotą taksi leidimą įrašoma į LIS, vežėjas, turintis transporto priemonę, kuri nėra įregistruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre kaip lengvasis automobilis taksi, turi kreiptis į Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro tvarkytoją ir nurodyti leidimo numerį. Vežėjas, kurio transporto priemonė įregistruojama kaip lengvasis automobilis taksi, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas praneša leidimus išduodančiai institucijai apie naujus transporto priemonės numerius, o leidimą išduodanti institucija nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną atnaujina LIS nurodytą transporto priemonės numerį.

 

III SKYRIUS

LEIDIMO GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS IR GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

10. Leidimus išduodanti institucija per Kodekso 82 straipsnio 7 dalyje nustatytą terminą įspėja vežėją apie galimą leidimo galiojimo sustabdymą esant Kodekso 82 straipsnio 7 dalyje nustatytiems pagrindams ir nustato 15 darbo dienų terminą pažeidimams pašalinti.

11. Leidimus išduodanti institucija, priėmusį sprendimą sustabdyti leidimo galiojimą pagal Kodekso 82 straipsnio 8 dalies 2 punktą, nustato 15 darbo dienų terminą pažeidimui pašalinti.

12.  Leidimo galiojimo sustabdymas panaikinamas ir leidimo galiojimas panaikinamas Kodekso 82 straipsnio 8, 9 ir 10 dalyse nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

baigiamosios nuostatos

 

13. Leidimą išduodanti institucija nereikalauja dokumentų ir (ar) informacijos, kuriuos vežėjas jau yra pateikęs, išskyrus atvejus, kai vežėjo pateikti dokumentai ir (ar) informacija pasikeičia, taip pat kuriuos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 8 punktu, leidimą išduodanti institucija gali gauti pati.

14. Visa informacija ir (ar) dokumentai, susiję su leidimo išdavimo procesu, pranešimu, prašymu pakeisti ir (arba) patikslinti leidimą, sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti galiojimo sustabdymą ar panaikinti galiojimą, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros įvertinimo dokumentas ir kita turi būti vieši, išskyrus tuos atvejus, kai atitinkama informacija ir (arba) dokumentai negali būti skelbiami.

15. Vykdant Taisyklių nuostatas, fizinių asmenų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

16. Taisyklių nustatyta tvarka pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos saugomi leidimus išduodančioje institucijoje vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro tvirtinama Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle. Pasibaigus saugojimo terminui, dokumentai ir (arba) jų kopijos sunaikinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro tvirtinamų Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka.

17. Už Taisyklių reikalavimų pažeidimus vežėjai atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

_________________

 

 

Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais

taksi taisyklių

1 priedas

 

(Pranešimo apie keleivių vežimo už atlygį
lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklos vykdymą pavyzdys)

 

PRANEŠIMAS

APIE KELEIVIŲ VEŽIMO UŽ ATLYGĮ LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS PAGAL UŽSAKYMĄ VEIKLOS VYKDYMĄ

 

20__ m. _____________ __ d.

 

Vežėjo vardas, pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairuotojo pažymėjimo numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išduotos individualios veiklos (kodas 49.39) pažymos numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El. pašto adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefono numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numatoma veiklos vykdymo pradžia

2

0

 

 

-

 

 

-

 

 

 

Keleivių vežimo organizatoriai, kurių paslaugomis bus naudojamasi vykdant keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pranešu, kad vykdysiu keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklą šiuo lengvuoju automobiliu


 

Lengvojo automobilio markė, modelis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikacinis numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybinis numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo data

2

0

 

 

-

 

 

-

 

 

 

Verslo tikslais žmonėms vežti naudojamų M1 klasės transporto priemonių privalomoji techninė apžiūra atliekama:

- kas 12 mėn., kai transporto priemonių eksploatacijos trukmė iki 5 metų;

- kas 6 mėn., kai transporto priemonių eksploatacijos trukmė daugiau kaip 5 metai[1]

Privalomoji transporto priemonių techninė apžiūra galioja iki

2

0

 

 

-

 

 

-

 

 

 

Transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties liudijimo Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sutartyje privalo būti įvertinta, kad šia transporto priemone bus teikiamos keleivių vežimo paslaugos.

Transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis galioja nuo

2

0

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

Transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis galioja iki

2

0

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patvirtinu, kad esu susipažinęs su Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso nuostatomis, reglamentuojančiomis keleivių vežimo veiklą ir keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklą, ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro patvirtintomis Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklėmis.

 

 

 

 

Patvirtinu, kad esu įregistravęs individualią veiklą.

 

 

Patvirtinu, kad neturiu mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas).

 

 

 

Patvirtinu, kad esu Lietuvos Respublikos transporto priemonių registre įregistruoto lengvojo automobilio, kuriuo bus vykdoma keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veikla, savininkas.

 

 

 

Patvirtinu, kad nesu Lietuvos Respublikos transporto priemonių registre įregistruoto lengvojo automobilio, kuriuo bus vykdoma keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veikla, savininkas, bet šį lengvąjį automobilį valdau kitu teisėtu pagrindu ir pridedu tai įrodančio dokumento kopiją.

 

 

 

 

Patvirtinu, kad esu  įvykdęs Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatytus reikalavimus ir esu sumokėjęs atitinkamą valstybės rinkliavą 20__ m. ______________________ d.

įmokos data

 

 

 

 

Patvirtinu, kad atitinku Kelių transporto kodekso 82 straipsnio 12 dalyje nurodytus nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, t. y. lengvųjų automobilių, kuriais teikiamos keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą paslaugos, vairuotojai turi turėti ne mažesnį kaip 2 metų lengvojo automobilio vairavimo stažą ir būti nepriekaištingos reputacijos. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis:

1) buvo nuteistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą ir teistumas nėra išnykęs ar panaikintas;

2) buvo nuteistas už baudžiamąjį nusižengimą ir yra neatlikęs paskirtos bausmės (išskyrus atvejus, kai asmuo atleistas nuo bausmės atlikimo);

3) piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis.

 

 

 

Patvirtinu, kad pranešime pateikti duomenys yra teisingi.

 

 

 

______________________________________________________________________________

(vežėjo parašas)

__________________________

 

 

Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais

taksi taisyklių

2 priedas

 

(Pranešimo apie keleivių vežimo už atlygį
lengvaisiais automobiliais taksi veiklos vykdymą pavyzdys)

 

PRANEŠIMAS

APIE KELEIVIŲ VEŽIMO UŽ ATLYGĮ LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS TAKSI VEIKLOS VYKDYMĄ

 

20__ m. _____________ __ d.

 

Vežėjo pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridinio arba fizinio asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išduotos individualios veiklos (kodas 49.32) pažymos numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El. pašto adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefono numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numatoma veiklos vykdymo pradžia

2

0

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

pranešu, kad vykdysiu keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi veiklą šiuo (-ais) lengvuoju (-iais) automobiliu (-iais)[2]


 

 

Lengvojo automobilio markė, modelis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikacinis numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybinis numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo data

2

0

 

 

-

 

 

-

 

 

Taksi automobilių ir verslo tikslais žmonėms vežti naudojamų M1 klasės transporto priemonių privalomoji techninė apžiūra atliekama:

- kas 12 mėn., kai transporto priemonių eksploatacijos trukmė iki 5 metų;

- kas 6 mėn., kai transporto priemonių eksploatacijos trukmė daugiau kaip 5 metai[3]

Privalomoji transporto priemonių techninė apžiūra galioja iki

2

0

 

 

-

 

 

-

 

 

Transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties liudijimo Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sutartyje privalo būti įvertinta, kad šia transporto priemone bus teikiamos keleivių vežimo paslaugos.

 

Transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis galioja nuo

2

0

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

Transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis galioja iki

2

0

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Patvirtinu, kad esu susipažinęs su Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso nuostatomis, reglamentuojančiomis keleivių vežimo veiklą ir keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklą, ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro patvirtintomis Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklėmis.

 

 

 

 

Patvirtinu, kad esu įregistravęs individualią veiklą ir turiu ne mažesnį kaip 2 metų lengvojo automobilio vairavimo stažą (žymėti tik fiziniams asmenims).

 

 

 

Patvirtinu, kad vairuotojai, kurie vykdys keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi veiklą, turi ne mažesnį kaip 2 metų lengvojo automobilio vairavimo stažą ir atitinka Kelių transporto kodekso 82 straipsnio 12 dalyje nurodytus nepriekaištingos reputacijos reikalavimus (žymėti tik juridiniams asmenims).

 

 

 

Patvirtinu, kad neturiu mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas).

 

 

 

Patvirtinu, kad esu Lietuvos Respublikos transporto priemonių registre įregistruoto lengvojo automobilio, kuriuo bus vykdoma keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi veikla, savininkas.

 

 

 

 

 

Patvirtinu, kad nesu Lietuvos Respublikos transporto priemonių registre įregistruoto (-ų) lengvojo
(-ųjų) automobilio (-ių), kuriuo (-iais) bus vykdoma keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi veikla, savininkas, bet šį (šiuos) lengvąjį (-uosius) automobilį (-ius) valdau kitu teisėtu pagrindu ir pridedu tai įrodančio dokumento kopiją.

 

 

 

Patvirtinu, kad esu  įvykdęs Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatytus reikalavimus ir esu sumokėjęs atitinkamą valstybės rinkliavą 20__ m.______________________ d.

įmokos data

 

 

 

Patvirtinu, kad atitinku Kelių transporto kodekso 82 straipsnio 12 dalyje nurodytus nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, t. y. lengvųjų automobilių, kuriais teikiamos keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą paslaugos, vairuotojai turi turėti ne mažesnį kaip 2 metų lengvojo automobilio vairavimo stažą ir būti nepriekaištingos reputacijos. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis:

1) buvo nuteistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą ir teistumas nėra išnykęs ar panaikintas;

2) buvo nuteistas už baudžiamąjį nusižengimą ir yra neatlikęs paskirtos bausmės (išskyrus atvejus, kai asmuo atleistas nuo bausmės atlikimo);

3) piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis (žymėti tik fiziniams asmenims).

 

 

Patvirtinu, kad pranešime pateikti duomenys yra teisingi.

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

(vežėjo parašas)

_________________

 

 [1] Pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3-406 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 28.4 papunktį.

[2] Nurodomi visi vežėjo teisėtai valdomi lengvieji automobiliai, kuriais bus teikiamos keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi paslaugos.

 

[3] Pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3-406 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 28.4 papunktį.