VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS mokesčių inspekcijos prie lietuvos respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-179 „dėl privalomųjų atskaitymų nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų deklaracijos FR0463 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 

 

2016 m. balandžio 29 d. Nr. VA-60

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Privalomųjų atskaitymų nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų deklaracijos FR0463 formos ir jos užpildymo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-179 „Dėl Privalomųjų atskaitymų nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų deklaracijos FR0463 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Miško valdytojai mokesčių administratoriui deklaracijas turi pateikti Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, priėmimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir veiklos nevykdančių mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Deklaracijų pateikimo taisyklės), nustatyta tvarka.“

1.2. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Miško valdytojo, kuris yra fizinis asmuo arba yra užsienio valstybėje įsteigta organizacija, neturinti juridinio asmens statuso, tačiau turinti civilinį teisnumą pagal tos valstybės įstatymus, arba yra užsienio juridinis asmuo neįsikūręs Lietuvoje, užpildyta deklaracija FR0463 gali būti pateikta tokiais būdais:

6.1. elektroniniu būdu pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) nustatytą tvarką;

6.2. atsiųsta paštu užpildyta popierinė deklaracija į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Deklaracijų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, Druskininkai.

6.3. tiesiogiai įteikta AVMI valstybės tarnautojui ar darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį ir gaunančiam darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Jeigu Deklaraciją norima pateikti Deklaracijos pateikimo taisyklių 6.2 ir 6.3 papunkčiuose nurodytais būdais, ją galima atsispausdinti iš VMI prie FM interneto tinklalapio www.vmi.lt ir užpildyti.“

1.3. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Miško valdytojo, kuris yra juridinis asmuo, užpildyta deklaracija FR0463 turi būti pateikta elektroniniu būdu pagal VMI prie FM nustatytą tvarką.

Deklaracija FR0463 pateikiama per VMI prie FM elektroninio deklaravimo sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt), vadovaujantis Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. spalio 1 dieną.

 

 

 

Viršininkas                                                                                                         Dainoras Bradauskas