LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo nr. v-1194 „dėl kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

2020 m. lapkričio 12 d. Nr. V-1744

 

Vilnius

 

 

 

1.    P a k e i č i u  Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“, priedą:

1.1. pakeičiu 4.1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.1.3. vertinant aprašo 5.2.2 papunktyje nurodytą kompetenciją, bent vienas vertintojas privalo turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnę kaip 5 metų vadovavimo švietimo įstaigai arba švietimo organizavimo ir (ar) švietimo stebėsenos patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.“;

1.2. pakeičiu 4.1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.1.3. vertinantieji aprašo 5.2.2 papunktyje nurodytą kompetenciją privalo turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnę kaip 5 metų vadovavimo švietimo įstaigai arba švietimo organizavimo ir (ar) švietimo stebėsenos patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.“;

1.3. papildau 41 punktu:

41. Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu pirmasis kompetencijų vertinimo etapas ar jo dalis gali būti vykdoma nuotoliniu būdu. Institucijos vadovas, įvertinęs galimybes užtikrinti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas ar pretendento pateiktą informaciją apie negalėjimą tiesiogiai dalyvauti kompetencijų vertinime, priima sprendimą dėl pirmojo kompetencijų vertinimo etapo ar jo dalies vykdymo nuotoliniu būdu ir nedelsiant apie tai informuoja pretendentus. Pretendentas apie atsiradusias pirmąjį kompetencijų vertinimo vykdymo būdą pagrindžiančias aplinkybes nedelsdamas informuoja instituciją.“;

1.4. pakeičiu 6.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.1. institucijos patvirtintos formos prašymą įvertinti jo kompetencijas;“;

1.5. papildau 61 punktu:

61. Jei pretendentas prašyme nurodo, kad dalyvaus konkurse į švietimo įstaigos vadovo pareigas, tai pateikia teikto konkurso organizatoriui prašymo kopiją su žyma „Gauta“ ir gavimo data. Jei pretendentas yra pateikęs konkurso organizatoriui visus šio priedo 6.3 papunktyje įvardytus dokumentus ir konkurso organizatorius yra patikrinęs pretendento atitiktį aprašo 4.1, 4.2, 4.4, 4.6 ir 4.7 papunkčiuose nustatytiems reikalavimams, tai konkurso organizatorius gali pretendentui išduoti tai patvirtinančią pažymą, kurią vietoje šio priedo 6.3 papunktyje nurodytų dokumentų kartu su konkurso organizatoriui teikto prašymo kopija pateiks institucijai.“;

1.6. pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Dokumentų originalai, pateikiami, teikiant dokumentus tiesiogiai arba kompetencijų vertinimo dieną prieš vertinimą, ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Vykdant vertinimą nuotoliniu būdu, pretendentas turi būti pasiruošęs pateikti dokumentų originalus sutikrinti vaizdo perdavimo būdu.“;

1.7. pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Pretendentų kompetencijų vertinimas organizuojamas pagal institucijos nustatytus grafikus. Vertinimo vieta, laikas ir vykdymo būdas pretendentams pranešami prašyme nurodytu elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki vertinimo dienos. Tais atvejais, kai vertinimas turi įvykti greičiau, pretendentui apie vertinimo vietą, laiką ir vykdymo būdą pranešama ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki vertinimo.“;

1.8. pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Skiriant vertinimo laiką, pirmenybė teikiama pretendentui, kuris jau yra pateikęs prašymą dalyvauti konkurse į švietimo įstaigos vadovo pareigas (toliau – konkursas). Jeigu pretendentas jau yra pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, kompetencijoms vertinti jis turi registruotis per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos ir pateikti šio priedo 6 ir (ar) 61 punktuose nurodytus dokumentus. Pretendentui nurodžius konkrečią konkurso datą, Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaita (toliau – vertinimo ataskaita) pateikiama ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki nustatyto dokumentų pateikimo konkurso organizatoriui galutinio termino.“;

1.9. pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Pretendentų vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimą sudaro įvairios užduotys, skirtos pretendento vertinamosioms kompetencijoms atskleisti. Prieš pradedant pretendentų vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimą, pretendentas supažindinamas su vertinimo procedūra, užduočių pobūdžiu, jų atlikimo fiksavimu, pasirašytinai supažindinamas su pareiga laikytis vertinimo procedūros reikalavimų. Jiems draudžiama vertinimo metu daryti garso ar vaizdo įrašus, naudoti susižinojimo ar kitas technines priemones. Už vertinimo procedūros pažeidimą, techninių priemonių naudojimą ar vertinimo trukdymą pretendentai vertintojo sprendimu gali būti pašalinami iš vertinimo (vykdant vertinimą nuotoliniu būdu – vertinimas nutraukiamas), apie tai surašius aktą.“;

1.10. pakeičiu 11.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.1. vertinimo dieną pretendentai privalo turėti galiojantį asmens dokumentą, kuriame yra asmens kodas ir nuotrauka. Nepateikusiems šio dokumento, neleidžiama dalyvauti vertinime. Vykdant vertinimą nuotoliniu būdu, pretendento tapatybė patvirtinama fiksuojant pretendento atvaizdą ir asmens tapatybės dokumento originalą vaizdo perdavimo būdu;“;

1.11. pakeičiu 11.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

11.2. konkrečiam vertinimui sudaroma 4 vertintojų grupė (kai vertinimas vykdomas tiesioginiu būdu), vieną pretendentą, atliekantį įvairias užduotis, vertina ne mažiau kaip 2 vertintojai;“;

1.12. pakeičiu 11.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.4. vertinimas vyksta institucijoje ne ilgiau kaip 4 valandas (į šį laiką neįskaitomos pertraukos pailsėti) ir vykdomas grupėmis po 3–4 pretendentus (kai vertinimas vykdomas tiesioginiu būdu). Nuotoliniu būdu vykdant vertinimą grupės nesudaromos, kiekvienas pretendentas jungiasi individualiai. Prieš institucijos paskirtą vertinimo vykdymą nuotoliniu būdu institucija turi užtikrinti saugų vaizdo prisijungimą ir įsitikinti, kad per nuotolį besijungsiantis pretendentas galėtų atlikti aprašo priede numatytas užduotis ir turėtų tinkamą įrangą, gebėtų ja naudotis (rekomenduotina vykdyti bandomąjį prisijungimą, jam nepavykus, institucija numato alternatyvią prisijungimo nuotoliniu būdu galimybę ar vietą). Jei besijungiančiam per nuotolį pretendentui nepavyksta saugiai ir tinkamai prisijungti prie vertinimo ar sutrinka ryšys, vertinimas gali būti trumpam (iki 1 val.) stabdomas, siekiant pašalinti techninius trikdžius. Jei to padaryti nepavyksta, vertinimas nutraukiamas, su pretendentu sutariama vertinimą pratęsti kitą dieną, bet ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki šio priedo 9 punkte nustatyto dokumentų pateikimo konkurso organizatoriui galutinio termino. Sutartas kitas vertinimo laikas fiksuojamas elektroniniu laišku. Vertinimo protokole fiksuojama vertinimo eiga, techninės problemos, sutartas kitas vertinimo laikas, jei vertinimas nutrūko dėl techninių priežasčių. Jei besijungiančiam per nuotolį pretendentui reikia pateikti pasirašytus dokumentus, jis tai gali padaryti atsiųsdamas skenuotus arba nufotografuotus pasirašytus dokumentus. Prie tokių dokumentų kopijų pridedamas elektroninis laiškas, kuriuo šie dokumentai buvo atsiųsti;“;

1.13. pakeičiu 11.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.7. siekiant užtikrinti vertinimo objektyvumą, pretendento užduočių atlikimo metu daromas skaitmeninis vaizdo įrašas, kuris saugomas teisės aktų nustatyta tvarka.“;

1.14. pakeičiu 18.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

18.1. institucijos patvirtintos formos argumentuotą prašymą atlikti prilygintą vertinimą;“;

1.15. papildau 181 punktu:

181. Jei pretendentas prašyme nurodo, kad dalyvaus konkurse į švietimo įstaigos vadovo pareigas, tai pateikia teikto konkurso organizatoriui prašymo kopiją su žyma „Gauta“ ir gavimo data. Jei pretendentas yra pateikęs konkurso organizatoriui visus šio priedo 18.3, 18.4 papunkčiuose įvardytus dokumentus ir konkurso organizatorius yra patikrinęs pretendento atitiktį aprašo 4.1, 4.2 ir 4.7 papunkčiuose nustatytiems reikalavimams, tai konkurso organizatorius gali pretendentui išduoti tai patvirtinančią pažymą, kurią vietoje šio priedo 18.3, 18.4 papunkčiuose nurodytų dokumentų kartu su konkurso organizatoriui teikto prašymo kopija pateiks institucijai.“;

1.16. pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Prilygintas vertinimas organizuojamas ne anksčiau kaip po 20 kalendorinių dienų, bet ne vėliau kaip per 2 mėnesius (neįskaitant liepos ir rugpjūčio mėnesių, jei vykdoma veiklos stebėsena darbo vietoje mokykloje) nuo šio priedo 18 ir (ar) 181 punktuose įvardytų dokumentų pateikimo dienos. Jei pretendentas yra pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, bet nepateikia šio priedo 18 ir (ar) 181 punktuose įvardytų dokumentų per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos, prilygintas vertinimas neorganizuojamas, pateikti dokumentai grąžinami pretendentui. Vertinimo laikas, vykdymo būdas pretendentams pranešamas prašyme nurodytu elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 5 kalendorinių dienų iki vertinimo dienos. Tais atvejais, kai vertinimas gali įvykti anksčiau, laikas su pretendentu derinamas, suderintas laikas fiksuojamas pranešant prašyme nurodytu elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas iki vertinimo.“;

1.17. pakeičiu 25.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

25.3. 2 darbo dienų trukmės vadovo veiklos stebėsena darbo vietoje. Stebėsena darbo vietoje ar jos dalis gali būti vykdoma nuotoliniu būdu. Prieš institucijos paskirtą vadovo veiklos stebėsenos darbo vietoje vykdymą nuotoliniu būdu, pretendento vadovaujama švietimo įstaiga turi užtikrinti saugų vaizdo prisijungimą ir įsitikinti, kad per nuotolį besijungsiantys ekspertai galėtų atlikti aprašo priede numatytas funkcijas (rekomenduotina vykdyti bandomąjį prisijungimą, jam nepavykus, pretendentas ir ekspertai numato alternatyvią prisijungimo nuotoliniu būdu galimybę). Jei besijungiantiems per nuotolį pretendentui ir ekspertams nepavyksta saugiai ir tinkamai prisijungti ar sutrinka ryšys, stebėsena darbo vietoje gali būti trumpam (iki 1 val.) stabdoma, siekiant pašalinti techninius trikdžius. Jei to padaryti nepavyksta, stebėsena darbo vietoje nutraukiama, su pretendentu sutariama stebėseną pratęsti kitą dieną, bet ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki šio priedo 9 punkte nustatyto dokumentų pateikimo konkurso organizatoriui galutinio termino. Sutartas kitas vertinimo laikas fiksuojamas elektroniniu laišku. Stebėsenos darbo vietoje protokole fiksuojamas stebėsenos ar jos dalies vykdymo būdas ir eiga, techninės problemos, jei stebėsena vykdoma nuotoliniu būdu, sutartas kitas stebėsenos laikas, jei ji nutrūko dėl techninių priežasčių. Jei per nuotolį vykdant vadovo veiklos stebėseną darbo vietoje pretendentui reikia pateikti pasirašytus dokumentus, jis tai gali padaryti atsiųsdamas skenuotus arba nufotografuotus pasirašytus dokumentus. Prie tokių dokumentų kopijų pridedamas elektroninis laiškas, kuriuo šie dokumentai buvo atsiųsti;“;

1.18. pakeičiu 25.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

25.4. interviu su vadovu ir (ar) skirtingais švietimo įstaigos bendruomenės nariais, švietimo įstaigos savininko atstovais. Vykdant vadovo veiklos stebėseną darbo vietoje ar jos dalį  nuotoliniu būdu, vadovas ir ekspertai susitaria su švietimo įstaigos bendruomenės nariais ir švietimo įstaigos savininko atstovais dėl interviu tiesioginio ar nuotolinio būdo. Siekiant užtikrinti vertinimo objektyvumą, interviu su vadovu metu daromas skaitmeninis vaizdo įrašas.“;

1.19. pakeičiu 51 punktą ir jį išdėstau taip:

51. Pretendentui prieš 3 darbo dienas neinformavus institucijos ir nurodytu (suderintu) laiku nedalyvavus kompetencijų vertinime, kitą kartą dalyvauti kompetencijų vertinime leidžiama ne anksčiau nei po pusės metų. Ši nuostata netaikoma, jei pretendentas negalėjo atvykti ar informuoti institucijos dėl nedarbingumo, šeimos nario mirties atvejų.“;

1.20. papildau 53 punktu:

53. Institucija, kilus abejonių dėl konkurso organizatoriaus išduotų šio priedo 61 ir (ar) 181 punktuose įvardytų pažymų turinio tikrumo, gali pažymą išdavusio konkurso organizatoriaus prašyti pateikti jos išdavimą pagrindžiančių dokumentų kopijas.“

2.       N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.2 papunktis įsigalioja 2021 m. liepos 1 d.

 

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                       Algirdas Monkevičius