A picture containing logo  Description automatically generated

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2014 M. RUGPJŪČIO 6 D. ĮSAKYMO NR. D1-655 „DĖL POTVYNIŲ GRĖSMĖS IR POTVYNIŲ RIZIKOS ŽEMĖLAPIŲ NEMUNO, VENTOS, LIELUPĖS IR DAUGUVOS UPIŲ BASEINŲ RAJONUOSE PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2022 m. gegužės 25 d. Nr. D1-147

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 6 d. įsakymą Nr. D1-655 „Dėl potvynių grėsmės ir potvynių rizikos žemėlapių Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos upių baseinų rajonuose patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL POTVYNIŲ GRĖSMĖS IR POTVYNIŲ RIZIKOS ŽEMĖLAPIŲ NEMUNO, VENTOS, LIELUPĖS IR DAUGUVOS UPIŲ BASEINŲ RAJONUOSE PATVIRTINIMO

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. 1558 „Dėl Potvynių rizikos vertinimo ir valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.2.1 papunktį, 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/60/EB dėl potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo:

1. T v i r t i n u šiuos potvynių grėsmės ir potvynių rizikos žemėlapius Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos upių baseinų rajonuose:

1.1. Sniego tirpsmo ir liūčių mažos tikimybės (0,1 proc.) potvynio grėsmės M1:2 000 skaitmeninį žemėlapį;

1.2. Sniego tirpsmo ir liūčių vidutinės tikimybės (1 proc.) potvynio grėsmės M1:2 000 skaitmeninį žemėlapį;

1.3. Sniego tirpsmo ir liūčių didelės tikimybės (10 proc.) potvynio grėsmės M1:2 000 skaitmeninį žemėlapį;

1.4. Užliejamos priekrantės teritorijos mažos tikimybės (0,1 proc.) potvynio grėsmės M1:2 000 skaitmeninį žemėlapį;

1.5. Užliejamos priekrantės teritorijos vidutinės tikimybės (1 proc.) potvynio grėsmės M1:2 000 skaitmeninį žemėlapį;

1.6. Užliejamos priekrantės teritorijos didelės tikimybės (10 proc.) potvynio grėsmės M1:2 000 skaitmeninį žemėlapį;

1.7. Sniego tirpsmo ir liūčių mažos tikimybės (0,1 proc.) potvynio rizikos gyventojams M1:10 000 skaitmeninį žemėlapį;

1.8. Sniego tirpsmo ir liūčių vidutinės tikimybės (1 proc.) potvynio rizikos gyventojams M1:10 000 skaitmeninį žemėlapį;

1.9. Sniego tirpsmo ir liūčių didelės tikimybės (10 proc.) potvynio rizikos gyventojams M1:10 000 skaitmeninį žemėlapį;

1.10. Sniego tirpsmo ir liūčių mažos tikimybės (0,1 proc.) potvynio ekonominės rizikos M1:10 000 skaitmeninį žemėlapį;

1.11. Sniego tirpsmo ir liūčių vidutinės tikimybės (1 proc.) potvynio ekonominės rizikos M1:10 000 skaitmeninį žemėlapį;

1.12. Sniego tirpsmo ir liūčių didelės tikimybės (10 proc.) potvynio ekonominės rizikos M1:10 000 skaitmeninį žemėlapį;

1.13. Užliejamos priekrantės teritorijos mažos tikimybės (0,1 proc.) potvynio rizikos gyventojams M1:10 000 skaitmeninį žemėlapį;

1.14. Užliejamos priekrantės teritorijos vidutinės tikimybės (1 proc.) potvynio rizikos gyventojams M1:10 000 skaitmeninį žemėlapį;

1.15. Užliejamos priekrantės teritorijos didėlės tikimybės (10 proc.) potvynio rizikos gyventojams M1:10 000 skaitmeninį žemėlapį;

1.16. Užliejamos priekrantės teritorijos mažos tikimybės (0,1 proc.) potvynio ekonominės rizikos M1:10 000 skaitmeninį žemėlapį;

1.17. Užliejamos priekrantės teritorijos vidutinės tikimybės (1 proc.) potvynio ekonominės rizikos M1:10 000 skaitmeninį žemėlapį;

1.18. Užliejamos priekrantės teritorijos didelės tikimybės (10 proc.) potvynio ekonominės rizikos M1:10 000 skaitmeninį žemėlapį;

1.19. Potvynių rizikos objektų ir teritorijų duomenų rinkinį, sudarytą iš duomenų apie: rizikos objektus, kurie užtvindymo atveju gali sukelti atsitiktinę taršą; vandens telkinius, iš kurių imama daugiau kaip 10 kub. metrų geriamojo vandens per parą arba jis tiekiamas daugiau kaip 50 žmonių; vandens telkinius, naudojamus rekreaciniams tikslams ir maudykloms; saugomas teritorijas ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas.

2. Nustatau, kad potvynių grėsmės ir potvynių rizikos žemėlapiai Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos upių baseinų rajonuose skelbiami Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Simonas Gentvilas