LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BIOLOGINIO TURTO IR ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS NORMATYVINIŲ KAINŲ 2019 METAIS SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. lapkričio 20 d. Nr. 3D-824

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Nuostolių dėl fitosanitarijos priemonių naudojimo dalinio kompensavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 1706 „Dėl Nuostolių dėl fitosanitarijos priemonių naudojimo dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu ir atsižvelgdamas į 17-ojo verslo apskaitos standarto „Biologinis turtas“, patvirtinto Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. VAS-25 „Dėl 17-ojo verslo apskaitos standarto „Biologinis turtas“ tvirtinimo“ (toliau – 17-asis verslo apskaitos standartas „Biologinis turtas“), 21 punktą, Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo taikant dvejybinio įrašo būdą rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 3D-491 „Dėl Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema rekomendacijų patvirtinimo“, 6.19 papunktį ir Ūkininko ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo supaprastintąja apskaitos sistema rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. 3D-266 „Dėl Ūkininko ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo supaprastintąja apskaitos sistema rekomendacijų patvirtinimo“, 22 punktą, taip pat Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 486/359 „Dėl Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u Biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinių kainų 2019 metais sąrašą (toliau – Sąrašas) (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinės kainos yra apskaičiuojamos pagal šiuos principus:

2.1. gamybos išlaidų principas taikomas apskaičiuojant biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos, nurodytos šiuo įsakymu tvirtinamo Sąrašo 4047, 353–365, 367 eilutėse, normatyvines kainas;

2.2. vidutinės rinkos kainos principas taikomas apskaičiuojant biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos, išskyrus šio įsakymo 2.1 papunktyje nurodytas eilutes, normatyvines kainas.

3. R e k o m e n d u o j u biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvines kainas 2019 metais taikyti rengiant projektus gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, apskaičiuojant patirtus nuostolius dėl fitosanitarijos priemonių naudojimo dalinio kompensavimo, taip pat ūkininkų ūkiuose, tvarkančiuose veiklos apskaitą, biologinio turto ir išaugintos žemės ūkio produkcijos pirminio pripažinimo metu, jos suvartojimui, likučiams ir nebaigtai gamybai įkainoti bei juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla, kai 17-ajame verslo apskaitos standarte „Biologinis turtas“ aptartais būdais neįmanoma patikimai nustatyti biologinio turto ar žemės ūkio produkcijos tikrosios vertės.

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                         Giedrius Surplys