LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL  LEIDIMŲ DIRBTI SEZONINĮ DARBĄ UŽSIENIEČIAMS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO IR SEZONINIŲ DARBŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. gegužės 15 d. Nr. A1-253

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 621 straipsnio 5 dalimi ir įgyvendindamas 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/36/ES dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir buvimo tikslu dirbti sezoniniais darbuotojais sąlygų (OL 2014 L 94, p. 375):

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašą.

1.2. Sezoninių darbų sąrašą.

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                            Linas Kukuraitis


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2017 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. A1-253

 

 

 

LEIDIMŲ DIRBTI SEZONINĮ DARBĄ UŽSIENIEČIAMS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašas (toliau – šis Aprašas) reglamentuoja prašymo išduoti leidimą dirbti sezoninį darbą užsieniečiui (toliau – Prašymas) pateikimo, leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje sezoninį darbą (toliau – leidimas dirbti) išdavimo, jo galiojimo laiko pratęsimo ir atsisakymo pratęsti galiojimo laiką, dublikato išdavimo, duomenų pranešimo tvarką.

2. Šis Aprašas taikomas užsieniečiui, kuris ketina dirbti Lietuvos Respublikoje sezoninį darbą pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Įstatymas) 621 straipsnyje nustatytas sąlygas.

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“.

4. Užsienietis vienu metu gali turėti vieną leidimą dirbti.

5. Užsienietis, kuriam vadovaujantis šiuo Aprašu buvo išduotas leidimas dirbti sezoninį darbą:

5.1. ne ilgesniam kaip 90 kalendorinių dienų laikotarpiui, turi gauti Šengeno vizą, kai jam netaikomas bevizis režimas;

5.2. ilgesniam kaip 90 kalendorinių dienų laikotarpiui turi gauti nacionalinę vizą.  

6. Leidimą dirbti (prireikus – jo dublikatą) užsieniečiui išduoda ir panaikina, leidimo dirbti galiojimą pratęsia Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža).

7. Už leidimo dirbti išdavimą (prireikus – jo dublikatą), leidimo dirbti galiojimo laiko pratęsimą imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta valstybės rinkliava.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMO PATEIKIMAS

 

8. Darbdavys, ketinantis įdarbinti užsienietį dirbti sezoninį darbą, dėl leidimo dirbti užsieniečiui išdavimo turi kreiptis į teritorinę darbo biržą, kurios veiklos teritorijoje užregistravo laisvą darbo vietą. Dokumentus darbdavys gali teikti teritorinei darbo biržai dar 1 mėnesį po to, kai baigia galioti užregistruotos laisvos darbo vietos skelbimas. 

9. Darbdavys (Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo arba fizinis asmuo, kuris yra nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas), ketinantis įdarbinti užsienietį dirbti sezoninį darbą pagal terminuotą darbo sutartį, pateikia Prašymą (šio Aprašo 1 priedas) ir šiuos dokumentus:

9.1. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopiją;

9.2. terminuotos darbo sutarties, kurioje nurodoma darbo vieta ir sezoninio darbo veiklos rūšis, įdarbinimo trukmė, darbo užmokesčio dydis, darbo valandos per savaitę, mokamų atostogų trukmė, numatoma darbo pradžia, kitos sąlygos, kopiją;

9.3. užsieniečio kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją, kai ją būtina turėti;

9.4. dokumentą, patvirtinantį, kad užsienietis leidimo dirbti galiojimo laikotarpiu turės tinkamą gyvenamąją patalpą, kurios plotas, tenkantis kiekvienam pilnamečiam asmeniui, deklaravusiam joje gyvenamąją vietą, yra ne mažesnis kaip 7 kvadratiniai metrai (pateikiami viename iš šio Aprašo 9.4.1–9.4.2 papunkčių nurodyti dokumentai):

9.4.1. kai užsienietis tinkama gyvenamąja patalpa pasirūpina pats:

9.4.1.1. išrašą iš Nekilnojamojo turto registro, patvirtinantį, kad užsienietis Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turi tinkamą gyvenamąją patalpą, ir dokumentą, patvirtinantį pilnamečių asmenų, jau deklaravusių gyvenamąją vietą toje patalpoje, skaičių;

9.4.1.2. nuomos ar panaudos sutarties, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopiją ir išrašą iš Nekilnojamojo turto registro, patvirtinantį, kad ši sutartis įregistruota;

9.4.1.3. įsipareigojimą, patvirtintą fizinio ar juridinio asmens, suteikti užsieniečiui tinkamą gyvenamąją patalpą, išrašą iš Nekilnojamojo turto registro, patvirtinantį, kad asmuo yra gyvenamosios patalpos savininkas arba bendraturtis;

9.4.2. kai tinkamą gyvenamąją patalpą parūpina darbdavys arba jis tarpininkauja surandant tinkamą gyvenamąją patalpą užsieniečiui – nuomos sutarties, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopiją, iš kurios sąlygų būtų galima įsitikinti Įstatymo 621 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytų sąlygų buvimu, ir išrašą iš Nekilnojamojo turto registro, patvirtinantį, kad ši sutartis įregistruota.   

10. Dokumentų, sudarytų ne lietuvių kalba, vertimas į lietuvių kalbą turi būti patvirtintas jį atlikusio vertėjo parašu. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos darbdavio vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu, jei antspaudą privalo turėti.

 

III SKYRIUS

LEIDIMO DIRBTI IŠDAVIMAS

 

11. Priėmęs šio Aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus, teritorinės darbo biržos įgaliotas valstybės tarnautojas, įvertindamas Įstatymo 621 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas, patikrina:

11.1. ar Lietuvos Respublikoje nėra tinkamo darbuotojo dirbti Prašyme nurodytą sezoninį darbą;

11.2. ar darbdavys atitinka šiuos reikalavimus:

11.2.1. yra Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo arba fizinis asmuo, kuris yra nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas;

11.2.2. nėra likviduojamas, bankrutuojantis arba jam iškelta bankroto byla, arba nėra likviduotas, arba nevykdo ekonominės veiklos;

11.2.3. neturi neatidėtų įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui arba savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ar Valstybinio socialinio draudimo fondui;

11.2.4. darbdavio vadovas ar kitas atsakingas asmuo neturi galiojančios administracinės nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 95 ir 540 straipsnius už nelegalų darbą;

11.2.5. darbdavys neturi galiojančios nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 121 straipsnį, o nuo 2017 m. liepos 1 d. – už Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 56, 57 ir 58 straipsniuose nustatytus pažeidimus;

11.3. nustatytą vienam asmeniui tenkančio gyvenamojo ploto reikalavimą;

11.4. ar užsienietis yra gyvenamosios patalpos savininkas arba bendraturtis;

11.5. jei sudaryta gyvenamosios patalpos nuomos ar panaudos sutartis – ar Nekilnojamojo turto registre ši sutartis įregistruota ir sudaryta ne trumpesniam kaip leidimo dirbti galiojimo laikotarpiui;

11.6. jei pateikiamas fizinio ar juridinio asmens įsipareigojimas suteikti tinkamą gyvenamąją patalpą – ar asmuo yra gyvenamosios patalpos savininkas arba bendraturtis, sutikrina įsipareigojime suteikti užsieniečiui tinkamą gyvenamąją patalpą, kuri turi atitikti Įstatymo 621 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytus reikalavimus gyvenamajai patalpai, leidimo dirbti galiojimo laikotarpiu nurodytus duomenis;

11.7. kai tinkamą gyvenamąją patalpą parūpina darbdavys arba jis tarpininkauja ją surandant – ar nuomos sutartyje nurodytas nuomos mokestis nėra didesnis negu 30 procentų užsieniečio darbo užmokesčio, atskaičius mokesčius bei valstybinio socialinio draudimo įmokas, ir ar nebus automatiškai atskaitomas iš užsieniečio darbo užmokesčio leidimo dirbti galiojimo laikotarpiu;

11.8. ar Prašyme nurodytas sezoninis darbas yra įtrauktas į socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą sezoninių darbų sąrašą.

12. Darbdavio pageidavimu teritorinės darbo biržos įgaliotas valstybės tarnautojas išduoda dokumentų gavimo pažymą.

13. Jeigu darbdavys neatitinka šio Aprašo 11.2.3 papunktyje nustatyto reikalavimo, teritorinės darbo biržos įgaliotas valstybės tarnautojas paprašo kompetentingos institucijos ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo Prašymo gavimo dienos pateikti patikslintą informaciją. Šio Aprašo 16 punkte nurodytas terminas sustabdomas, kol teritorinėje darbo biržoje bus gauta patikslinta informacija ir (ar) pašalinti trūkumai.

14. Jei tinkama gyvenamoji patalpa neatitinka šio Aprašo 9.4 papunktyje nustatytų reikalavimų arba tinkamos gyvenamosios patalpos dokumentai neatitinka šio Aprašo 11.4 arba 11.5 arba 11.6 papunktyje nustatytų reikalavimų, arba nuomos sutartis neatitinka 11.7 papunktyje nustatytų sąlygų, teritorinės darbo biržos įgaliotas valstybės tarnautojas paprašo ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo Prašymo gavimo dienos ištaisyti trūkumus. Šio Aprašo 16 punkte nurodytas terminas sustabdomas, kol teritorinėje darbo biržoje bus gauta patikslinta informacija ir (ar) pašalinti trūkumai.

15. Darbdavio Prašymas išduoti leidimą dirbti užsieniečiui nepriimamas nagrinėti, jeigu nebuvo pateikti visi šio Aprašo 9 ar 24 punkte nurodyti dokumentai.

16. Teritorinės darbo biržos įgaliotas valstybės tarnautojas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo šio Aprašo 9 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos pateikia Lietuvos darbo biržai išvadą dėl leidimo dirbti užsieniečiui išdavimo. Prašymas išduoti leidimą dirbti užsieniečiui turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo jo gavimo Lietuvos darbo biržoje.

17. Kilus įtarimui, kad kartu su prašymu pateiktas dokumentas (-ai) yra suklastotas (‑i), kreipiamasi į kompetentingą instituciją ir šio Aprašo 16 ar 25 punkte nurodytas terminas sustabdomas iki kompetentingos institucijos sprendimo priėmimo dienos. Apie tai, kad šio Aprašo 16 punkte nurodytas terminas sustabdytas, pareiškėjas ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo kreipimosi į kompetentingą instituciją dienos informuojamas paštu, jei nurodytas elektroninio pašto adresas – elektroniniu paštu. 

18. Lietuvos darbo biržos direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas, remdamasis teritorinės darbo biržos išvada ir įvertinęs, ar užsienietis atitinka visas leidimo dirbti išdavimo sąlygas, nustatytas Įstatymo 621 straipsnio 1 dalyje, ar numatomas užsieniečio darbo užmokesčio dydis atitinka Įstatymo 62 straipsnio 3 dalyje nurodytą dydį, priima sprendimą dėl leidimo dirbti ir išduoda leidimą dirbti.

19. Leidime dirbti nurodoma užsieniečio vardas, pavardė, pilietybė, gimimo data, leidimo dirbti galiojimas, sezoninis darbas (nurodoma ekonominės veiklos rūšis ir kodas), darbdavio pavadinimas, kodas, adresas, telefonas, el. paštas, darbo laiko trukmė. Informacijos apie profesinę kvalifikaciją leidime nurodyti neprivaloma.

 

IV SKYRIUS

ATSISAKYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ DIRBTI IR LEIDIMO DIRBTI PANAIKINIMAS

 

20. Lietuvos darbo birža atsisako išduoti leidimą dirbti ir panaikina užsieniečiui išduotą leidimą dirbti Įstatymo 63 straipsnyje nustatytais pagrindais.

21. Lietuvos darbo birža sprendimą dėl atsisakymo išduoti leidimą dirbti priima per 14 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo Lietuvos darbo biržoje dienos.

22. Lietuvos darbo birža sprendimą dėl leidimo dirbti panaikinimo priima per 5 kalendorines dienas nuo Įstatymo 63 straipsnyje nustatytų pagrindų duomenų gavimo dienos ir apie tai per 3 kalendorines dienas raštu arba elektroniniu paštu informuoja užsienietį ir Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

 

V SKYRIUS

LEIDIMO DIRBTI GALIOJIMO PRATĘSIMAS, ATSISAKYMAS PRATĘSTI LEIDIMO DIRBTI GALIOJIMĄ

 

23. Užsienietis gali pratęsti terminuotą darbo sutartį su tuo pačiu darbdaviu vieną kartą, jei neviršijamas Įstatymo 61 straipsnio 2 dalyje nustatytas leidimo dirbti galiojimas.

24. Darbdavys ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų iki leidimo dirbti galiojimo pabaigos pateikia teritorinei darbo biržai prašymą pratęsti leidimą dirbti (šio Aprašo 2 priedas) ir šiuos dokumentus:

24.1. pažymą apie darbo užmokesčio dydį, apskaičiuotų ir sumokėtų mokesčių bei valstybinio socialinio draudimo įmokų dydį;

24.2. pakeistos terminuotos darbo sutarties kopiją;

24.3. viename iš šio Aprašo 9.4 papunktyje nurodytus dokumentus.

25. Teritorinės darbo biržos įgaliotas valstybės tarnautojas ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo prašymo pratęsti leidimą dirbti pateikimo dienos pateikia Lietuvos darbo biržai išvadą dėl leidimo dirbti galiojimo pratęsimo. Pateiktas prašymas pratęsti leidimo dirbti galiojimą turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo jo gavimo Lietuvos darbo biržoje dienos.

26. Lietuvos darbo biržos direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas, remdamasis teritorinės darbo biržos išvada, priima sprendimą dėl leidimo dirbti galiojimo pratęsimo.

27. Leidimo dirbti galiojimą atsisakoma pratęsti Įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 2–8 punktuose nustatytais pagrindais.

28. Lietuvos darbo birža, atsisakiusi pratęsti leidimo dirbti galiojimą, per 3 kalendorines dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu arba elektroniniu paštu informuoja darbdavį ir Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

 

VI SKYRIUS

LEIDIMO DIRBTI IŠDAVIMAS, KAI PASIKEIČIA DARBDAVYS IR NĖRA VIRŠIJAMAS LEIDIMO DIRBTI GALIOJIMAS, IR LEIDIMO DIRBTI DUBLIKATO IŠDAVIMAS

 

29. Naujas leidimas dirbti užsieniečiui, kai jis pageidauja pakeisti darbdavį ir kai nėra viršijamas Įstatymo 61 straipsnio 2 dalyje nurodytas ilgiausias leidimo dirbti galiojimo terminas, gali būti išduotas vieną kartą šio Aprašo II ir III skyriaus nustatyta tvarka.

30. Praradus leidimą dirbti, dėl leidimo dirbti dublikato išdavimo pateikiamas prašymas Lietuvos darbo biržai. Leidimo dirbti dublikatas išduodamas per 5 kalendorines dienas nuo prašymo pateikimo dienos.

 

VII SKYRIUS

DUOMENŲ PRANEŠIMAS

 

31. Lietuvos darbo birža per 3 kalendorines dienas nuo sprendimo dėl leidimo dirbti išdavimo priėmimo dienos elektroniniu paštu informuoja Lietuvos Respublikos valstybinę darbo inspekciją prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinė darbo inspekcija) apie užsieniečio tinkamą gyvenamąją patalpą leidimo dirbti galiojimo laikotarpiu. 

32. Užsienietis, turintis leidimą dirbti, arba darbdavys ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas privalo pranešti teritorinei darbo biržai apie užsieniečio pakeistą tinkamą gyvenamąją patalpą ir pateikti viename iš šio Aprašo 9.4 papunktyje nurodytus dokumentus.

33. Teritorinė darbo birža per 3 kalendorines dienas elektroniniu paštu informuoja Valstybinės darbo inspekcijos teritorinį skyrių ir Lietuvos darbo biržą apie pakeistą užsieniečio tinkamą gyvenamąją patalpą.

34. Darbdavys darbo sutarties, sudarytos lietuvių ir kita užsieniečiui suprantama kalba, kopiją teritorinei darbo biržai registruoti turi pateikti Įstatymo 62 straipsnio 21 dalyje nustatyta tvarka. Darbo sutartyje nurodytas užsieniečio darbo laikotarpis turi sutapti su išduoto leidimo dirbti galiojimo laiku.

35. Darbdavys turi per 3 darbo dienas nuo terminuotos darbo sutarties su užsieniečiu nutraukimo raštu pranešti Lietuvos darbo biržai apie terminuotos darbo sutarties nutraukimą ir pateikti leidimą dirbti.

___________________

part_7c51f680ed974ccba4ba2c906394b675_end


 

Leidimų dirbti sezoninį darbą

užsieniečiams išdavimo tvarkos

aprašo

1 priedas

 

(Prašymo išduoti leidimą dirbti sezoninį darbą užsieniečiui forma)

____________________________________________________________________________

(darbdavio pavadinimas, kodas, adresas, telefono Nr., fakso Nr., el. pašto adresas)

 

_______________________________ darbo biržai

(teritorinės darbo biržos pavadinimas)

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ DIRBTI

SEZONINĮ DARBĄ UŽSIENIEČIUI

_____________

(data)

 

Prašome išduoti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje

 

Vardas _________________________________________________________________________

 

Pavardė ________________________________________________________________________

 

Gimimo data __ __ __ __ - __ __ -__ __                  Lytis:  mot. / vyr.        

(metai, mėnuo, diena)

Pilietybė ____________________________________________________________________________

 

Asmens dokumentas ___________ Nr. __________, išduotas _____________________________________

 

______________________________________________, galioja iki____________________________________

 

Sezoninis darbas _____________________________________________________________________

(ekonominės veiklos rūšis ir kodas)

Darbdavys __________________________________________________________________________

(pavadinimas, kodas, adresas,

___________________________________________________________________________________

telefono Nr., fakso Nr., el. pašto adresas)

 

Numatomas darbo užmokesčio dydis (Eur) _________________

 

 

Leidimą dirbti išduoti nuo ______________ iki _______________ per 12 mėnesių laikotarpį.

 

 

Žinau, kad prireikus turėsiu padengti užsieniečio grįžimo į valstybę, į kurią jis turi teisę vykti, išlaidas (Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 131 str. 1 d. 2, 4 p.)

 

 

PRIDEDAMA: (nurodyti pridedamus dokumentus, jų lapų skaičių)

 

(Pareigų pavadinimas)                         (Parašas)                                      (Vardas ir pavardė)

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(pildo Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojas)

 

____________ išduotas leidimas dirbti Nr. ______, galiojimo laikas nuo ___________ iki ___________

(data)

part_e248faf7bd474f4f810cad78beaa2da7_end


 

Leidimų dirbti sezoninį darbą

užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Prašymo pratęsti leidimo dirbti sezoninį darbą galiojimą forma)

 

____________________________________________________________________________________________

(darbdavio pavadinimas, kodas, adresas, telefono Nr., fakso Nr., el. pašto adresas)

 

____________________________darbo biržai

(teritorinės darbo biržos pavadinimas)

 

 

PRAŠYMAS

PRATĘSTI LEIDIMO DIRBTI SEZONINĮ DARBĄ GALIOJIMĄ

____________

(data)

 

Prašome

 

Vardas _________________________________________________________________________

 

Pavardė ________________________________________________________________________

 

Gimimo data __ __ __ __ - __ __ -__ __                  Lytis:  mot. / vyr.       

(metai, mėnuo, diena)

 

Pratęsti ___________________išduoto leidimo dirbti sezoninį darbą Nr. _______

(data)

 

galiojimą nuo ____________________ iki _______________________

 

Sezoninis darbas ________________________________________________________________________

(ekonominės veiklos rūšis ir kodas)

 

Darbdavys ______________________________________________________________________________

(pavadinimas, kodas, adresas,

____________________________________________________________________________

telefono Nr., fakso Nr., el. pašto adresas)

 

Numatomas darbo užmokesčio dydis (Eur) ______________

 

 

Žinau, kad prireikus turėsiu padengti užsieniečio grįžimo į valstybę, į kurią jis turi teisę vykti, išlaidas (Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 131 str. 1 d. 2, 4 p.)

 

 

PRIDEDAMA: (nurodyti pridedamus dokumentus, jų lapų skaičių)

 

(Pareigų pavadinimas)                               (Parašas)                                     (Vardas ir pavardė)

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(pildo Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojas)

 

____________ leidimo dirbti Nr. ____ galiojimo laikas pratęstas nuo ____________ iki ____________

(data)

part_11a25ac293df44cb8ad2c1dd8f87eed7_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2017 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. A1-253

 

 

 

SEZONIŲ DARBŲ SĄRAŠAS

 

 

1.   Vienmečių augalų auginimas (01.1*).

2.   Daugiamečių augalų auginimas (01.2).

3.   Augalų dauginimas (01.3).

4.   Gyvulininkystė (01.4).

5.   Mišrusis žemės ūkis (01.5).

6.   Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla (01.6).

7.   Medienos ruoša (02.2).

8.   Maisto produktų gamyba (10).

9.   Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla (I).

 

* Čia ir toliau – Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.), patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, sekcija, skyrius ar grupė.

 

________________________

part_4faf8ee9889e448a88e5fde2c71c8985_end