NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS 2011 M. balandžio 20 D. ĮSAKYMO NR. T1-53 „DĖL KEITIMOSI INFORMACIJA APIE NAUJAS PSICHOAKTYVŲ EFEKTĄ SUKELIANČIAS MEDŽIAGAS tvarkos PATVIRTINIMO“ Pakeitimo

 

2017 m. birželio 20 d. Nr. T1- 235

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2016 m. kovo 7 d. įsakymą Nr. T1-88 „Dėl Keitimosi informacija apie naujas psichoaktyvų efektą sukeliančias medžiagas tvarkos patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KEITIMOSI INFORMACIJA APIE NAUJAS PSICHOAKTYVIĄSIAS MEDŽIAGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 701 straipsnio 2 dalies 5 punktu bei Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 244 „Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nuostatų patvirtinimo“, 9.9, 10.23 ir 10.24 papunkčiais,

t v i r t i n u Keitimosi informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas tvarkos aprašą (pridedama).“

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas                                                                     Gražina Belian

 


 

PATVIRTINTA

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės

departamento direktoriaus

2011 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. T1-53

(Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės

departamento direktoriaus

2017 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. T1-235 redakcija)

 

KEITIMOSI INFORMACIJA APIE NAUJAS PSICHOAKTYViĄsIAS MEDŽIAGAS tvarkos aprašas

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Keitimosi informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja informacijos apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas teikimą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – Departamentas), nustato institucijas, dalyvaujančias keičiantis šia informacija, reglamentuoja informacijos apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas rinkimą ir naudojimą bei šios informacijos tolesnį perdavimą kompetentingoms institucijoms ir Europos Sąjungos institucijoms.

2. Keitimosi informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas tikslas – greitas informacijos apie naujų psichoaktyviųjų medžiagų nustatymą tyrimų laboratorijose, tokių medžiagų sulaikymą, gamybą, prekybą jomis ir jų vartojimą, įskaitant papildomą informaciją apie galimą jų naudojimą medicinos tikslais, gavimas ir perdavimas, siekiant įvertinti naujų psichoaktyviųjų medžiagų sukeliamą riziką visuomenės sveikatai ir nustatyti kontrolės priemones.

3. Apraše naudojamos sąvokos atitinka 1961 metų Bendrojoje narkotinių medžiagų konvencijoje, 1971 metų Psichotropinių medžiagų konvencijoje, Europos Tarybos 2005 m. gegužės 10 d. sprendime 2005/387/TVR dėl keitimosi informacija apie naujas psichoaktyvias medžiagas, jų rizikos įvertinimo ir kontrolės (toliau – Sprendimas 2005/387/TVR), Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatyme apibrėžtas sąvokas.

 

II skyrius

INFORMACIJOS GAVIMAS IR TEIKIMAS

 

4. Departamentas organizuoja ir koordinuoja keitimąsi informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas Lietuvos Respublikos mastu, vadovaudamasis Sprendimu 2005/387/TVR.

5. Informaciją apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas iš Departamento gauna ir Departamentui pagal savo kompetenciją renka ir teikia šios valstybės institucijos:

5.1. Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos;

5.2. Valstybinė teismo medicinos tarnyba;

5.3. Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;

5.4. Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras;

5.5. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos;

5.6. Valstybinis psichikos sveikatos centras;

5.7. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba;

5.8. Lietuvos teismo ekspertizės centras;

5.9. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba;

5.10. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

6. Aprašo 5 punkte nurodytų valstybės institucijų vadovai paskiria kontaktinius asmenis ar padalinį, atsakingą už informacijos apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas iš Departamento priėmimą ir teikimą Departamentui, ir raštu apie tai informuoja Departamentą, taip pat nedelsiant informuoja raštu, jei kontaktinis asmuo ar padalinys yra pakeičiamas.

7. Institucijos, nurodytos Aprašo 5 punkte, turinčios informacijos apie nustatytą naują psichoaktyviąją medžiagą, ją Departamentui teikia nedelsdamos (faksu arba elektroniniu paštu), bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tokios informacijos gavimo, užpildydamos Pranešimo apie naują psichoaktyviąją medžiagą formą (priedas). Tokiu atveju institucijos teikia informaciją, tik jei nauja psichoaktyvioji medžiaga Lietuvoje buvo nustatyta pirmą kartą ir apie tai institucijos nebuvo informavusios Departamento anksčiau.

8. Aprašo 5 punkte nurodytos institucijos pagal kompetenciją teikia informaciją Departamentui apie visas per pirmo bei antro pusmečio ataskaitiniais laikotarpiais nustatytas naujas psichoaktyviąsias medžiagas ne vėliau kaip per 30 dienų ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus. Informacija Departamentui teikiama (faksu ar elektroniniu paštu) užpildant Departamento pateiktas formas vadovaujantis Sprendimo 2005/387/TVR ir Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro reikalavimais.

 

III skyrius

informacijos teikimas, priėmimas ir perdavimas europos sąjungos institucijoms

 

9. Departamentas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 701 straipsnio 2 dalies 5 punktu, teikia, priima ir perduoda informaciją apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas per Ankstyvojo perspėjimo sistemą (angl. Early warning system, toliau – EWS).

10. Informaciją apie pirmą kartą nustatytą naują psichoaktyviąją medžiagą bei informaciją apie visas per pirmo pusmečio bei antro pusmečio ataskaitiniais laikotarpiais nustatytas naujas psichoaktyviąsias medžiagas, Departamentas registruoja, analizuoja ir apibendrina. Apibendrintą informaciją teikia Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centrui, laikydamasis Sprendime 2005/387/TVR nustatytų reikalavimų.

11. Departamentas bei Aprašo 5 punkte nurodytos valstybės institucijos informaciją apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas renka, naudoja ir teikia, nepažeisdamos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų.

 

IV skyrius

GAUTOS INFORMACIJOS tolesnis naudojimas

 

12. Departamentas informaciją, gautą per EWS, registruoja ir apibendrina. Apibendrintą informaciją Departamentas teikia Aprašo 5 punkte nurodytoms bei kitoms suinteresuotoms valstybės institucijoms.

13. Visuomenei aktualią informaciją Departamentas pateikia visuomenės informavimo priemonėms.

14. Departamentas vertina gautą informaciją apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas ir teikia pasiūlymus dėl jų įtraukimo į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus.

 


 

Keitimosi informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas

tvarkos aprašo priedas

 

(Pranešimo apie naują psichoaktyviąją medžiagą forma)

______________________________________________________________________

(informaciją pateikusios institucijos pavadinimas)

______________________________________________________________________

(juridinio asmens buveinė, kodas, telefono, fakso numeriai, el. paštas)

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio

kontrolės departamentui

PRANEŠIMAS

APIE NAUJĄ PSICHOAKTYVIĄJĄ MEDŽIAGĄ

 

20 - - Nr.______

_______________________

(sudarymo vieta)

 

1. Cheminis apibūdinimas

Cheminis medžiagos pavadinimas (jeigu yra ir tarptautinis nepatentuotas pavadinimas, CAS numeris):

Cheminio medžiagos pavadinimo sinonimai (pavadinimai, kuriais nauja psichoaktyvioji medžiaga yra žinoma):

2. Cheminiai pirmtakai (prekursoriai)

 

3. Fizinis apibūdinimas

Milteliai    spalva:

Kapsulės   svoris: dydis: spalva: logotipas:

Tabletės    svoris: dydis: spalva: logotipas: forma:

Skystis        spalva:

Popieriniai lapeliai      spalva: dydis: spalva: logotipas: forma:

Kita(įrašyti): ____________________________________________________________________________

4. Sulaikymo aplinkybės

Atvejų skaičius:

Gamyba          Gabenimas          Platinimas          Vartojimas          Laikymas 

Sulaikymo vieta:

Sulaikymo data:

Medžiagos kilmės šalis:

Medžiagos paskirties šalis:

Sulaikytas medžiagos kiekis:           g/ml/vnt.

5. Nustatymo aplinkybės

Nustatymo vieta:

Nustatymo data:

Nustatytas bendras medžiagos kiekis:

Nustatytas grynos medžiagos kiekis:     

6. Kitos medžiagos

Kitos mėginyje nustatytos psichoaktyviosios medžiagos (jeigu nustatyta, nurodyti kiekį/koncentraciją):

 

7. Vartojimas

Vartotojų grupė:

Vartojimo būdai:

8. Galimos rizikos požymiai

Asmens sveikatai:

Socialinei ir ekonominei aplinkai:

9. Medžiagos trumpalaikis poveikis

Poveikio trukmė (min.):

Sukeliamas nepageidaujamas (šalutinis) medžiagos poveikis:

10. Kaina

 

11. Kita informacija

 

________________________ ___________ _____________________

(vadovo pareigų pavadinimas)                                                        (parašas)                                                               (vardas ir  pavardė)

____________________

(rengėjo vardas, pavardė, telefonas)

 

PASTABA. Formos laukus, kuriems informacijos neturima, palikti neužpildytus.

______________________